DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Från land till land låter Jag Min Ande blåsa

19 juni 1990

Min Jesus?

Jag är;

frid vare med dig; vörda Mig genom att efterlikna Mig, förhärliga Mig genom att älska Mig, helga din kropp, för Jag lever i dig, genom att äta Mig och dricka Mig; tillbe Mig, törsta efter Mig, gottgör för dem som inte älskar Mig och är förblindade av sitt intellekt och som inte kan skilja sin högra hand från den vänstra; be att de skall förstå att de behöver iakttagelseförmåga för att inte gå vilse från Mina Ord, som många av dem nu gör; be att de förstår att vad Jag vill ha av dessa visa människor är tillbedjan, Jag vill att de skall komma och hylla Mig så som de första herdarna och de Vise männen;

Jag vet att Jag har ett barn i Mina Händer; frukta inte, vet Jag då inte vart Jag sänder dig? Jag har fostrat dig till att vara Min budbärare, för att vittna för Sanningen; elev, du är Min Egen och från Min Mun har du fått din undervisning; fatta din Mästares Hand och tillåt Mig att leda dig dit Jag önskar att du skall vara; stöd dig mot Mig när du är trött och missmodig, Mitt barn, så skall Jag trösta dig; ack Vassula, varje gång du känner dig eländig blir Mitt Hjärta till en Brinnande Smältugn av Kärlek, redo att förtära dig; lyssna: jubla! för vad är större än att ta emot Min Kärlek som gåva?

förstå, Mitt barn, att Jag är Han som älskar dig mest och alltid kommer att göra det;

Barmhärtige Herre, vi har vikit av från Din Stig, ändå upphörde Du aldrig att möta oss med barmhärtighet och stor kärlek; idag ropar jag till Dig, Herre: överge oss inte i hemsökelsens dagar, rädda oss från fördärvet, befria oss från det onda, förena oss i Din Kärlek och Frid!

Jag ger dig Min Frid och Min Kärlek, Mitt barn;

kyrkan kommer att återupplivas trots alla de vedermödor hon genomgår; Min Kyrka kommer att vara en och helig och Mitt Folk skall tala ett enda språk; allt detta kommer att ske snart; Vassula, Jag skall uppväcka Min Kyrka på nytt genom Min Eviga Kärlek och Barmhärtighet, Jag skall ge er alla era vingårdar åter och förvandla denna dödens dal till en Hoppets port, och ni skall alla vända er till Mig som ni en gång gjorde; när ni var unga och rena;

ni har förkastat Kunskapen under lång tid nu, och gett Mig offer som aldrig nådde Mig, men i Min Barmhärtighet skall Jag säga till varje dödens dal: stå upp! låt varje mörk dal fyllas av Mitt Ord, alla berg och höjder sänka sig till betesmark och låt alla som blivit märkta med Min Kärleks Suck på sin panna, träda fram och äta av Livets Träd;

idag ger Jag var och en möjlighet att höra Min Röst ljuda klart från Min Heliga boning, Min Röst ljuder som ett eko från Jerusalem och når jordens alla invånare; ingen kan senare säga att Jag inte varnade er; från land till land låter Jag Min Ande blåsa, Jag sänder er alla Mina tjänare, profeterna, så ihärdigt för att påminna er om vem som är er Fader och för att vända er bort från era onda gärningar och gottgöra era handlingar;

Jag kommer för att hindra er från att tillbe gudlösa teorier; Jag sänder Mina budbärare till er för att påminna er om Mina föreskrifter och för att påminna er om att leva heligt så som Jag är Helig, så att ni alla kan bli värdiga att möta Mig på Min Återkomsts Dag;

Min dotter, var Min rökelse, Jag skall alltid mätta dig;

Herre, jag har så många saker att säga Dig!

saker?

- Ja! Först detta, att jag inte är värdig något av det som Du gett mig.

Jag vet, men Jag ger Vishet till de fattiga och enkla; låt Min Kärlek omsluta dig; kom, glöm aldrig Min Närvaro;

Må Din Gode Ande leda oss
på jämn mark,
Jahve, för Ditt Namns skull
håll Ditt löfte att rädda oss,
amen. 1


 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message