DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Den Helige Andes Lovsång (i)

22 april 1998

(Detta gudomliga budskap som Jesus förutsade den April 21, 1998, har getts mig av den tredje Gudomliga Personen i den Heliga Treenigheten: den Helige Ande. Jag kallades av Hans Gudomliga nåd då och då för att skriva. Det avslutades den 29 juli 1998.)

(Den Helige Ande talar)

frid vare med dig;

det tema som Jag skall uppenbara för dig till ära och gagn för Kyrkan, denna Kyrka som Kristus köpt med Sitt Eget Blod, kommer att tillhöra de mest upphöjda sångerna om Mig;

det är nödvändigt att Jag manifesterar dessa rikedomar för dina bröder och systrar så att de också kan hämta näring från dessa outtömliga rikedomar som strömmar ner i överflöd till gagn för Kyrkan; samla dina tankar och rikta din uppmärksamhet helt och hållet på Mig nu;1

du måste låta Mig tränga in i ditt förstånd för att ge dig ett sublimt ljus så att du kan förstå detta upphöjda tema som Jag på ett gudomligt sätt skall uppenbara för dig; Jag skall i Min välvilja böja Mig ner för att tala, inte bara till dig, utan Han som Själv är Undret skall lägga fram Sin Kunskap för hela människosläktet;

se, Brudgummen böjer sig ned över er för att förmedla ord av Liv till er alla, ord som skall pryda er alla med kunglig purpur; om ni öppnar ert hjärta kommer ni att få ta emot heliggörande nåd från Mig, som skall styrka er själ och leda er till fullkomlighet;

de läser dessa ord av Liv och inte är beredda och inte är i sanningen, kommer att uppfatta allt som nonsens, och eftersom de är vana vid att vandra i Ofruktbarhet kommer de inte att bli berörda;

men för dem som i hjärtats enkelhet söker Paradiset och som inte sätter Mig på prov, över dem skall Jag utgjuta Mitt Ljus och Mina Strålar och Jag skall upplysa dem;

Jag skall då bana Min väg i dem och rena dem; och när de darrande kommer till insikt om sin orenhet och sina synder, skall de med ett jämmerrop, likt ett nyfött barns skrik, föda fram ett nytt liv i Mig, övervunna av Min Svartsjuka Kärlek;

efter att ha besegrat dem i Salighet skall Jag strömma fram som en livgivande Flod i deras inre; Min livgivande ström inom dem skall inte gå obemärkt förbi; Jag skall inte vara som ett fartyg som skär igenom höga vågor utan att lämna något spår efter sig, eller som en fågel som flyger genom luften och inte lämnar något tecken eller bevis på att den flugit förbi;

Jag skall komma till dem och äkta dem och klä dem i Kristus; Jag skall förvandla deras själ till ett Eden, ty de skall bära Gud inom sig som sin Lampa; detta kommer att bli tecknet som ges åt dem i Min oövervinneliga Helighet;

Jag skall förbli i dem och ta hand om dem; och Jag skall Själv smycka dem i bröllopskläder och kröna dem med Min Gudomlighet, en kunglig, glänsande krona, skönhetens diadem från Treenighetens Hand; ingen är värd sådana förmåner, men i Min outsägliga Kärlek sade Jag: ”natten måste ge vika för ljuset, lasten för dygden”; Jag skall arbeta i deras själ så att måttlighet, klokhet, rättvisa och styrka skall vara deras rikedom;

o, Vassula, Jag skall bearbeta ditt släkte och låta dem förstå att odödlighet står att finna i att vara besläktad med Oss, den Treenige Guden; vilken rikedom är större än detta Nådens Verk som Jag, Gud, kommer att utföra i dem? sedan, när Jag har inandats Liv i dessa själar, skall Jag sända ut Vishet från Min härlighets tron som ett Under för dem;

– då skall Jag, i Min gudomliga välvilja, låta allt som reducerats till aska i denna jords ofruktbarhet under alla dessa år, få nytt liv och blomstra, Jag skall göra detta med var och en som är villig; Jag säger dig, släkte, ni skall bli befruktade av Mina varma Ljusstrålar, ni skall bli gudomliggjorda och förvandlas till Vår likhet i Vår Treeniga Gudom;

idag, Min Vassula, ser alla så långt de kan se, men efter det att Jag dragit förbi er alla kommer ni inte att vara begränsade till att se på det sätt som ni nu ser; ni kommer att, på ett högst outsägligt och gudomligt sätt, se med Mitt Ljus som genomtränger också det fördolda hos Gud, eftersom ni kommer att se allt i Min strålglans; 2 hela er kropp kommer att lysa i ett strålande Ljus; Jag skall vara er kropps Lampa3 som skall fylla den med Vårt Rikes härlighet, som är: pålitlighet, mildhet, kärlek, barmhärtighet, glädje, frid, tålamod, ärlighet, godhet och vänlighet;

från begynnelsen gjorde Vi er till Vår Egen Naturs avbild; Vi sade: ”låt Oss göra människor till Vår Avbild, ja, till att vara Oss lika;” men det var djävulens avund som förde er alla till döden;

nu stönar jorden av smärta och straffar sig själv, den suckar och gråter, trött på att inte längre vara till, tårfylld och flämtande av brist på luft,4 förmultnande i sitt inre och ruttnande i sina inälvor; ja, ni har upphört att finnas till ....

kom, Min Vassula, detta räcker för idag, var ett med Mig!

(Här gjorde den Helige Ande ett uppehåll i Sin gudomliga diktamen för mig och Han lät mig förstå att Han kommer att fortsätta Sitt Budskap senare: se budskapet den 7 juni 1998.)


1 Detta var till mig…
2 Den Helige Ande förutsäger oss om ’Andens tidsålder’.
4 Jag förstod detta som: brist på den Helige Andes vind över oss på grund av alla hinder mot att låta den Helige Ande verka fritt i oss. Vi kan sannerligen säga att den Helige Ande förkvävs av detta släkte mer än vi kan föreställa oss.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message