DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Zasvěťte se Mému Nejsvětějšímu Srdci
Můj Kříž bude Znamením mezi Mnou a vámi

5. května 1992

Mé dítě, dávám ti Svůj Pokoj; piš:

Já jsem váš Král, jsem zde, abych označil Křížem čela všech, kdo jsou upřímní a kdo Mě skutečně milují; říkejte se Mnou zasvěcení Mému Nejsvětějšímu Srdci,1 a zatímco ho budete říkat, Svým Prstem vás označím Svým Znamením; Můj Kříž bude Znamením mezi Mnou a vámi, budu vás milovat z celého Srdce, budu vás střežit a navoním vás Svou Vůní;

zasvěťte se Mému Nejsvětějšímu Srdci a Neposkvrněnému Srdci vaší Přesvaté Matky, abych z vašich srdcí mohl udělat Svou Zahradu, Místo Svého Spočinutí a Svůj Palác;

vraťte se ke Mně celým svým srdcem; nepřicházejte ke Mně s rozděleným srdcem; pojďte ke Mně a spočine na vás požehnání; Já jsem vaše Naděje, proto otevřete svá ústa, abyste Mě vzývali z celého srdce, a Já naplním vaše ústa, abyste Mě velebili a ctili;

Moji synové a Mé dcery, buďte k sobě navzájem laskaví, milujte jeden druhého, jako Já miluji vás, abyste u Mě v Den Soudu nalezli milost; říkám vám, že přicházejí dny, kdy už bude nezralé ovoce zbytečné, protože váš Král, který k vám dnes mluví, zjeví Svou Slávu a budete Ho vidět tváří v Tvář; proto blahoslavení ti, kdo jsou připraveni Mě přijmout, budou nazváni dědici Nejvyššího;

buďte jedno; ekklesia ožije!

(Mluví naše Přesvatá Matka)

Děti Mého Srdce, v těchto dnech se stáváte svědky toho, jak se svět trhá na kousky a hroutí; země se obrací proti Mým dětem, ničí je a vnáší pohromu za pohromou do mnoha rodin; základy země se otřásají zlem, které sama země působí; říkám vám, dokud budete dovolovat Zlému, aby vás zotročoval, mnozí budou pohřbeni v prachu vin; prosím vás, snažně vás prosím, odvrhněte všechno, co není svaté;

jak dlouho ještě budete váhat, než se vydáte hledat Toho, který vás nejvíc miluje? svého Manžela a svého Tvůrce? Toho, který vám dal vykoupení a Své Dědictví, Království připravené pro vás od založení světa vás volá po celý den; můžete se stát staviteli a sadaři tohoto pokolení; můžete se stát dobrodiním pro tuto zemi; konejte smír za hříchy světa postem, oběťmi a modlitbami z celého srdce;

šťastní tvůrci pokoje, budou nazváni syny Božími; přijměte Má požehnání;


1 Zasvěcení nadiktované mi Nejsvětějším Srdcem Ježíšovým 26. ledna 1992.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message