DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Odpadlictví, ovoce racionalismu

13. září 1989

Hemží se kolem mě pronásledovatelé,
můj Pane, jsou rozhodnuti mě zdrtit.
Popřej sluchu mým modlitbám,
chraň mě před arogantními tvrzeními
a lživými jazyky.
Můj Ochránče, dovol mi uchýlit se
do Tvého Nejsvětějšího Srdce.

Mé dítě, svěř všechno do Mých Rukou; tví žalobci ve skutečnosti obžalovávají , když zatracují tebe, zatracují , tvoji pronásledovatelé jsou Mými pronásledovateli; Mé děti hynou nedostatkem poznání, ale když se jim Poznání dostává zadarmo shůry, odmítají Je;

Ale Pane, vždy můžeš šířit Své Poselství Pokoje a Lásky prostřednictvím duší, které jsou Ti otevřené a jsou ochotné Tě následovat.

(Náhle jsem pocítila bolest v dlaních.)

květino, tvé bolesti jsou očím neviditelné; poslouchej, Má Božská Díla pokryjí tuto zemi, postarám se, aby pokryla tuto zemi, a žádný člověk nebude moci zasahovat do Mého Plánu; květino, buď si tím jistá, neboť je to Má Vůle;

dovol Mi užívat tě, jak si přeji; miluji tě a kvůli této veliké Lásce, kterou tě miluji, ti dovoluji, abys pila z Mého hořkého Kalicha; čím větší je Má Láska k tobě, tím více ti dovoluji pít; jako tvůj Ženich jsem ti také nabídl Své nejcennější skvosty; což jsem ti nesvěřil Svůj Kříž, Své Hřeby a Svou Trnovou Korunu? vidíš, jak tě miluji?

Mé Cesty nejsou vašimi cestami, očišťuji tvou duši, vedu ji k dokonalosti a na cestu k posvěcení; Má nevěsto, dovol Mi ozdobit tě Svými drahokamy, dovol Mi ukázat ti Své Utrpení; odříkání tě povede k dokonalosti, proto Mě nechej dělat, co je nejlepší pro tvou duši a pamatuj si, i přesto, že plně nechápeš Má Slova a Mé Cesty, pamatuj si, že Ježíš znamená Spasitel;

Pane, ti, kdo odmítají všechna soukromá zjevení, argumentují tím, že jediné Pravé Zjevení je v Písmu Svatém. To my všichni víme, ale co na to říkáš Ty, můj Pane?

Písmo Svaté je jistě Pravda, je to Pravé Zjevení, ale Já jsem nepřestal existovat; hleď, jsem Slovo a jsem činný v Duchu; Můj Přímluvce je s vámi se všemi, Duch Pravdy, na kterého mnozí zapomínají, nebo Ho ignorují, protože všechno, co vám Duch říká, je vzato z toho, co je Mé; On je Připomínatelem Mého Slova, Inspirací vaší mysli; proto, Mé dítě, vám stále připomínám tytéž Pravdy; pochop, z jakého důvodu vás opětovně burcuji Tím, kdo připomíná Své Slovo; přijmi Mého Svatého Ducha Pravdy; přicházím vám připomenout Své Slovo, přicházím vás vyzvat k lítosti dříve, než přijde Můj Den;

dítě, evangelizuj s láskou pro Lásku, jsem vedle tebe, nikdy se neboj; ekklesia oživne, protože Láska je Kořenem Stromu Života a je mezi vámi; budu živit tuto umírající generaci Ovocem ze Svého Stromu, a to tak, že jim Je vložím přímo do úst; dovol Mi použít tě jako Své tabulky; jez ode Mě; pojď, my, společně?

ano, jsem tady společně s tvou Matkou; miluji tě, aghapa-mé;1 modli se;

Vassulo, potěš Mě a často ke Mně přicházej během své denní práce;

(Často nechávám práci prací, ať už dělám cokoliv, a přicházím za Pánem třeba jen na dvě minutky. Touha po Bohu je taková…)

těš Mě a ukaž Mi, že jsi se Mnou spojena; pamatuj na výkupné, které jsem za tebe zaplatil, přijď ke Mně kdykoliv a mluv se Mnou; zůstaň malá;

pochop, že Mě Láska vede k tomu, abych k Sobě zavolal každou duši; chci, abys pochopila, že srdce vašich moudrých je v domě smutku; ve svém takzvaném vysokém postavení mají sklon zapomínat na Mou Moc a Mé Božství; jejich zkaženost je zaslepuje a nechává v nich otevřený prostor pro Satana, aby k nim mluvil, protože zavřeli své srdce před Láskou; jejich mysl i jejich srdce jsou bližší racionálnímu světu než Mému Duchovnímu Světu;

tato nákaza pronikla do Mé Církve; mnozí z Mých pastýřů jsou jako ony vrány v podobenství, které jsem vám dal; jsou příčinou tolika neshod v Mé Církvi; jejich promluvám a kázáním chybí Duchovnost a Věrnost Mému Slovu a Mým přikázáním; v Mé Přítomnosti zavrhují Má Tajemství, posmívají se zbožnosti; vzpomínáš si na skutky jejich předchůdce Kaina? převzali jeho jazyk, slouží neřesti místo ctnosti, nemorálnosti místo čistotě; úplně se poddali otroctví hříchu; tito Kainové jsou živí hříchu, ale mrtví Mému Duchu Pravdy; až přijde Můj Den, budou se Mi muset zodpovídat a vysvětlit Mi, proč nezachovávali Tradice svého Pastýře; dnes je odsuzují jejich ústa a jejich vlastní rty budou svědčit proti nim; to je ovoce jejich odpadlictví;

Ale Pane, slyš volání Ábela, nenechávej nás ležet samotné zde, kde není nikoho, kdo by nás zvedl! Tvůj Dům je v troskách, ale Tvůj Dům je naše Útočiště a my nemáme, kam bychom jinam šli. Tisíce umřou kvůli Nedostatku Chleba, žijeme mezi sutinami. Slyš náš hlas a nářky Svých dětí, slyš Svého Ábela!

Mé dítě! modli se, nikdy se nepřestávej modlit! dcero, slibuji ti, že vstoupím do Svého Chrámu neočekávaně a hlasitě Zvolám k Jeruzalému: „buď znovu zbudován!“ a ke Chrámu: „ať jsou položeny tvé základy“ a bude Mým Novým Městem, oživeným Mým Duchem; a Láska bude prodlévat mezi vámi všemi, Můj milovaný pozůstatku; naplním Ho Svými Stromy Života a vy, Moji milovaní, budete jíst do sytosti;

Já jsem Světlo světa a Ten, který na vás svítí, buďte bdělí a nespěte, neboť dny jsou sečteny; měj Můj Pokoj, Mé dítě; Já, Ježíš, tě miluji, dovol Mi živit tebe i tuto vyhladovělou generaci;

odpočiň si teď v Mém Nejsvětějším Srdci, nikdy tě neopustím; Láska je ti nablízku;


1 Řecky: „Miluj Mě.“


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message