DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Buď Mou Ozvěnou

5. září 1989

Můj Pane, celé hodiny jsem přemýšlela o té neplodné konverzaci včera večer. Byla jsem z toho tak rozrušená, že jsem se k Tobě ani později nemohla přiblížit. Neodvážila bych se Ti podívat do tváře, styděla jsem se. Co jsem řekla ve Tvůj prospěch? Nic. Zklamala jsem Tě… Nevzdala jsem Ti čest ani chválu, a přesto, netěší mě nic jiného než Ty, můj Pane. Hynu láskou k Tobě, Pane. Bože, zachovej mé srdce čisté a daleko od pokušení.

Má Vassulo, vnímej tuto lásku, kterou tě miluji…

Mé Slitování je Veliké a Má Něha přemohla Můj hněv; Mé Cesty jsou Svaté, dcero, tak buď svatá, neboť Já jsem Svatý; ať jsou tvé rozhovory jako hudba Mým Uším; Moudrost, Mé dítě, je tvým Učitelem a Vychovatelem; vyhýbej se prázdným řečem a zbytečným konverzacím; buď úrodná a mluv podle Mého Učení; Já jsem tvůj Rádce a vždy se ti ode Mě dostane rady; chci, aby Moji žáci byli dokonalí, proto buď dokonalá! oškliv si věci, jako jsou klepy a zbytečné řeči, které tě srážejí k zemi; miluji tě a chci tě mít dokonalou;

vnímej Mou Přítomnost a oslavuj Mě tím, že budeš Mým odrazem, mluv pro Mě; žák, který je v Mých Rukou, by měl zůstat čistý a naslouchat Hlasu svého Mistra;

Má Milost je nad tebou, přeji si, abys dodržovala Má nařízení; pochop, jak jsem tě už na začátku vložil do Svého Nejsvětějšího Srdce; Můj Duch je nad tebou, požehnal jsem ti, milovaná; odvahu, to všechno není marné; to jediné, co musíš dělat, je milovat Mě, klanět se Mi a dovolit Mi užívat tvou ruku; přeji si, abys byla Mou Ozvěnou;

Co tím myslíš, Pane?

myslím tím, abys četla Má Poselství na modlitebních shromážděních; cítím se tím oslaven; rozjímej často a přijímej všechno, co ti dávám; květino, přicházím za tebou se Svým Křížem, potřebuji si na chvíli odpočinout; poneseš za Mě Můj Kříž?

Můj Pane, ráda.

pamatuj, co ti dávám; Můj Kříž je drahocenný; zvedni Můj Kříž, později se vrátím, abych Ho sejmul z tvých ramenou; Mé dítě, mám zalíbení v duších, které jsou Mi k dispozici; nikdy Mi nic neodpírej; buď stále připravena a k dispozici Mně, svému Bohu;


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message