DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Lituj teď, dokud je ještě čas, obrať se teď

3. července 1988  

(Rhodos)

Můj Pane?

pokoj tobě, dítě; Má Ekklesia znovu ožije, ale před touto obnovou bude trpět ještě víc;1 je na začátku Svého Soužení;

tady, podívej se na Můj Pohár Spravedlnosti;

(Viděla jsem krásný zlatý pohár ozdobený drahokamy. Byl plný až po okraj, takže kdyby s ním někdo pohnul, určitě by přetekl.)

vidíš, jak je plný? už téměř přetéká, a běda, protože jakmile Má Spravedlnost přeteče, budeš to ty, tvorstvo, na koho se vyleje a odhalí ti klatbu, která byla prorokována před dávnými časy; ponoříš se do temnot; přijdu k tobě jako zloděj, nečekaně;

dostávalo se vám varování, dával jsem vám znamení, abyste zůstali bdělí, ale vy je odmítáte, nejste ochotni vzít na vědomí Konec Časů bez ohledu na to, jak moc se vás snažím varovat, nezbyl ve vás ani kousek víry ve Mě; Mé Varování se stane očistou k vašemu obrácení a stane se tak díky velkému slitování; běda ti, tvorstvo! běda vám, nevěřící, kteří budete prohlubovat svůj nedostatek víry a budete se stavět proti Mně ještě více; váš duch, zahalen temnotou, bude stržen jako proudem tím, kdo je Temnota sama;2 

tvorstvo! jak je Mi tě líto, jak trpím, když tě vidím ztracené navždy; Mé děti, které jsem Svým dechem pozvedl k životu, a které jsem posvětil dříve, než jste se narodili, vraťte se ke Mně! Mé srdce puká, když vidím, kolik z vás bude strženo tímto proudem do naprosté temnoty a věčného zatracení!

tvorstvo, i když jsou tvé hříchy rudé jako šarlat, přece jsem ti vždy ochoten odpustit; pojď, pojď ke Mně, vrať se ke Mně, svému Otci; přivítám tě a budu s tebou jednat tisíckrát laskavěji než otec marnotratného syna; vrať se ke Mně dříve, než přeteče Můj Kalich; vrať se dřív, než na vás udeří Má Spravedlnost, způsobí vám četné puchýře a spálí vás i všechno živé kolem vás; budete chtít dýchat, ale budete vdechovat jen žhavý vítr, který vás bude pálit zevnitř a zanechá vás jako živoucí pochodeň!

tvorstvo, pochop přece, jak bezprostředně blízko je ta hodina, neboť dnes ještě vidíš stromy kvést, ale zítra už z nich nezbyde ani jeden; budeš pokryto Satanovým kouřem, smrtícím závojem; Ó, pochopte přece, že tyto katastrofy a pohromy, které na vás dopadají, na sebe přivoláváte svým zlým jednáním, svým odpadlictvím a vzpourou proti Mně; lituj teď, dokud je ještě čas, obrať se teď! Já jsem připraven ti odpustit;

Vassulo, dovol Mi, abych tě použil;

Ano, Pane, ať se všechno děje podle Tvé Vůle.

potěš Mě, poslouchej Mě, svého Pána; nikdy tě neopustím; Mé Nejsvětější Srdce ti daruje Můj Pokoj;


1  Více než trpí nyní.
2  Zatímco to Bůh říkal, trpěl velkou bolestí.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message