DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Pohleď, toto je Srdce, které krvácelo pro tebe a celé lidstvo

3. srpna 2001

pokoj tobě;

řekni Mi, Má milovaná, k Mému Svátku tato slova;

„veď mě, můj Milovaný, ve Svých Šlépějích, ze kterých se line sladká vůně myrhy;

veď mě za ruku do Své Komnaty,1 
můj Králi, kde v soukromí uslyším
Tvůj královský Hlas;

rozjasni mou tvář,
ó, Milovníku lidstva,
Svým úsměvem;
kéž na mě spočine
Tvé něžné lásky pohled,
vše převyšující záblesk,
přesahující cokoliv,
co by si člověk mohl představit;

ale kdybych Tě přeci jen
někdy zklamala,
nebo bys musel kvůli mně
jen na chvíli pozvednout Své obočí
pro mou slabost,
zapřísahám Tvé Nejsvětější Srdce,
aby mi projevilo soucit;

Ty máš moc nad životem a smrtí
a já nyní přicházím k Tobě,
abych našla úkryt
ve Tvém Nejsvětějším Srdci,
kde člověk nachází
Život a věčný mír;“

pohleď, toto je Srdce, které krvácelo pro tebe a pro celé lidstvo; toto je Srdce útěchy a milosrdenství; toto je Srdce, které milostivě shlédlo na tebe; kdokoli se klaní tomuto Srdci, bude zahalen závojem Moudrosti, jeho duše nabude krásy, aby takto zkrášlen vstoupil do podoby Mne Samého;

- můžeš Mi říct, dcero, kde ses narodila?

Narodila jsem se ve Tvém Nejsvětějším Srdci;2

ano! ty ses narodila v Mém Nejsvětějším Srdci; všichni, kteří ke Mně patří, se narodili v Mém Srdci;

nečetli jste: „on ke Mně bude volat: ‚Ty jsi můj Otec, můj Bůh, Skála mé spásy!‘ proto ho učiním prvorozeným, nejvyšším z pozemských králů;“ neboť jeho důstojnost bude pocházet od Krále králů, a protože bude žít na výšinách mezi těmi, které jsem zbožštil skrze Své Božství; pozemští králové patří k pozemským věcem, ale ti, kdo se rodí ze Mne, budou mít vznešenější království v nebi; lidé jsou jen vánek, urození jsou jen lživé zdání; na váze stoupají vzhůru, dohromady jsou lehčí než vánek;3 proto řekněte své duši, Moji milovaní:

„jen v Bohu odpočiň,
neboť On je jediným zdrojem
tvé naděje;“

ať vaše srdce jásá a vaše duše je obnovena v těchto dnech, kdy vylévám Své milosti na lidstvo jako nikdy předtím v dějinách; ic


1 Nejsvětějšího Srdce.
2 Duch Páně mi dal tato slova...
3 Srov. Ž 62,10.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message