DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Jednota církve » Jednotné datum slavení Velikonoc » Datum Velikonoc »

Datum Velikonoc

Derek Stone

Prozatím uvádíme pracovní verzi překladu:

Irenej (zvaný Mírotvůrce), který žil přibližně v letech 100-180, spojil Východ se Západem. Dětství prožil ve Smyrně, v Malé Asii, biskupem se stal v Lyonu v Galii.

Snad proto také jako presbyter vedl delegaci k Římskému biskupovi. Žádal ho, aby ukvapeně neodsuzoval Montanisty, heretické letniční hnutí pocházející z Frýgie v Malé Asii, o jehož počátcích mnoho nevíme. Později, už jako biskup, káral v dopise papeže Viktora, neboť si myslel, že rozbíjí společenství s biskupem v Efezu. Irenej naléhal na tolerování menšinové tradice určování Velikonoc pomocí židovského Pesachu (14. Nisan) bez ohledu na den v týdnu, která je stejně apoštolská, ale jinak počítaná a které se biskup přidržoval. Irenej tvrdil, že tento výpočet pochází od apoštola Jana, který měl mnoho let za Malou Asii odpovědnost.

Konečné řešení tohoto sporu přinesl koncil v Niceji v r. 325. Výsledkem nebyl sice žádný kánon, ale bylo dosaženo konsensu, a sice že, a) Velikonoce by měly být o Dni Páně, b) neměly by záviset na židovském lunárním výpočtu Pesachu ani se s ním shodovat, ale měla by zůstat nějaká připomínka původní souvislosti. Od té doby se Velikonoce měly slavit v neděli po prvním jarním úplňku následujícím po jarní rovnodennosti na severní polokouli. Tento výpočet byl nezávislý na židovském počítání a přidržoval se praxe v Alexandrii, s níž byla Antiochie až doposud ve sporu. V Antiochii bylo při určování nedělní oslavy dodržováno židovské datování.

Dnešní rozdělení mezi křesťanským Východem a Západem v této věci vyplývá z toho, že Východ odmítá akceptovat jednostranné jednání Západu při přijetí Gregoriánského kalendáře. Dále z východní tradice nikdy neslavit před židovským Pesachem a z rozdílného způsobu určování epactu, což je rozdíl mezi lunárním a solárním cyklem.

Jedním z upřednostňovaných řešení tohoto problému je pevně stanovený den Velikonoc a to v neděli po druhé sobotě v dubnu, což by byl nejčastější den, na který by Velikonoce připadly, kdyby se Nicejský koncil dodržoval s astronomickou přesností. Mohlo by být také určeno alternativní pohyblivé datum za předpokladu, že by pro výpočet jarní rovnodennosti byl zvolen určitý zeměpisný bod, např. Jeruzalém.

K výše zmíněným třem konfliktům ohledně data hlavních křesťanských oslav lze dodat následující:

a) V 4. a 5. století se alexandrijská a římská metoda výpočtu lišily. Augustin z Hippo nám říká, že v roce 387 slavili Velikonoce v Galii 21. března, v Itálii 18. dubna a v Alexandrii 25. dubna, Alexandrijská praxe nakonec převážila.

b) Zhruba do r. 750 panovala v Galii nejistota ohledně data kvůli užívání sady velikonočních tabulek sestavených v Římě , ale zřídka tam užívaných.

c) Keltská církev, odříznutá od barbarské Evropy, vyvinula svou vlastní metodu výpočtu. Rozvinul se dlouhodobý spor s pozdějšími augustianskými misionáři, kteří přišli k Anglosasům v Kentu. Theodor z Tarsu ( který vykonal větší zeměpisný posun než Irenej) poslušen rozhodnutí Synody ve Whitby v r.664 zavedl římský výpočet pro celou Anglii v r. 669. Ctihodný Beda z Umbrie se později postavil svou vahou učence za rozhodnutí Synodu, s nímž keltská církev i nadále nesouhlasila.

Je tato zdánlivě pedantská technická debata, která zaplnila tolik stran, významná nebo okrajová? Ctihodný Beda a Irenej by jako důvody proč ji brát vážně, použili: „…ať všichni jsou jedno. Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, tak i oni ať jsou v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.“ (Jan 17.21)

Z mnoha křesťanských osobností, které mají své přívržence, a které tvrdí, že mají soukromá zjevení od Ježíše, Marie a/nebo jiných svatých, se k problematice Velikonoc vyjadřují dvě ženy, zcela nezávisle na sobě. Vassula, řeckopravoslavná, která se narodila v Egyptě a v současnosti žije v Římě se svým manželem, švédským luteránem, při soukromém zjevení opakovaně prožila a následně předala desítkám tisíc katolíků, ale i jiným, k nimž po celém světě mluví, jak náš Pán dnes touží po jednotném datu Velikonoc.

Paní Mirna Nazour je z Melkitské církve a žije v Damašku se svým manželem a dvěma dětmi. Pravidelně, zéjména když se data velikonoc kryjí, dostává stigmata, která byla kompletně vyfotografována a natočena. Co víc, ruce Mirny a také řada jejich ikon, vylučují hojné množství čistého a aromatického olivového oleje, který má uzdravující účinky. Poselství, které předává věřícím po celém světě, je právě to, které čteme v Jan 17 a je totožné s poselstvím Vassuliným.

V Etiopii, kde v současné době katolíci latinského a východního ritu představují pouze 0,5% křesťanské populace, dali katolíci příklad světu, když slaví Velikonoce podle východního juliánského kalendáře. Ve Finsku je tomu zase naopak. Tam pravoslavná menšina dodržuje západní datum Velikonoc.

 

 
Jednota církve
Nářek Nejsvětějšího Srdce: Kristova touha po jednotě
Jednota ze srdce
Jednotné datum slavení Velikonoc
    Ježíšovo volání ke sjednocení data slavení Velikonoc
    Sjednoťte datum Velikonoc
    Příklad společného slavení Velikonoc z východní církve
    Datum Velikonoc
    Další zpráva (2001)
Příklad jednoty na Východě
Ekumenismus a spiritualita
Papež a patriarcha Theoctist
Duchovní ozvěna jednoty

Nářek Nejsvětějšího Srdce: Kristova touha po jednotě
Vassulina promluva k 500 poutníkům (kardinál, arcibiskupové, biskupové, duchovní a laici všech denominací) v níž Vassula představila téma Jednoty obsažené v poselství Opravdový život v Bohu (25. května 2007, Ekumenická pouť TLIG v Turecku)
 

Jednota ze srdce
Vassula pronesla svou promluvu na pouti TLIG ve Svaté zemi v roce 1998
 

Jednotné datum slavení Velikonoc
Ježíš nás volá ke sjednocení data slavení Velikonoc
 

Příklad jednoty na Východě
Msgre Isidore Battika sdílí s TLIG poutníky povzbudivou a následováníhodnout praxi jednoty v Sýrii
 

Ekumenismus a spiritualita
Ekumenická promluva Vassuly v Mezinárodním Brigitýnském Centru ve Farfě
 

Papež a patriarcha Theoctist
Vassula podává svědectví o setkání papeže Jana Pavla II. a patriarchy Theoctista
 

Duchovní ozvěna jednoty
Promluva Vassuly Rydén na zasedání Ekumenické Rady Církví
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Velký Návrat - Nové Letnice
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Mé Srdce bylo dojato tvou, tak ubohou duší
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message