DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Какво Означава Завръщането На Христос?
Сатаната Повтаря Лъжата, С Която Беше Измамил Ева

1 юни 2002

Ти беше, Любими Отецо, който създаде съкровената ми същност…

и казах: ще благословя съкровената й същност с богатства идващи от Мен; ще бъда тогава като светилник за Своята помазана, предоставяйки на съкровената й същност сияйното Ни Присъствие; “тук, Синът Ми и Аз ще останем завинаги, защото това е домът, който избрахме да обитаваме;”

о, ела! ти, който Ми служиш, служейки на Дома Ми, приближи се до Мен и Ме зарадвай; ела и се научи: написано е, че ако съгрешиш, ти още си Мой, той като признаваш могъщието Ми, но знаейки, че те признавам наистина за Мой, ти няма да съгрешаваш; следователно, да Ме признавате е наистина съвършената добродетел; да познавате могъщието Ми е коренът на безсмъртието; пожелавам тази сентенция да стане тема за всички;

бях, Васула Моя, твой Съветник, но и Приятел през всичките тези години, и дори през нощта наставлявах съкровената ти същност, давайки на душата ти безгранична радост с Присъствието Си; упражних те с безгранична обич да вдигаш постоянно очите cи към лъчезарното Ми Присъствие и към никого другиго; Аз съм и винаги бях единственият ти Духовен Ръководител и Съветник, даващ на душата ти указания от Мъдростта, не те изпратих на изток или на запад, както не те изпратих на север или на юг да търсиш духовно напътствие, защото кое напътствие е по-добро от това, което Аз Самият давам? бях единственият, който можеше да надникне в сенчестия мрак на душата ти, за да произнеса истинска присъда за съкровената ти същност и да привлека вниманието ти към болестта ти; е, не те ли накарах да се отречеш от бунта си срещу Мен? не очертах ли път, за да го поемеш с Името Ми като свой отличителен знак и да следваш Стъпките Ми, за да не се отклоняваш, докато вървиш?

Да, Господи; постарах се да спазя всяка заповед на Устните Ти;
написано е, че там има Река, чиито потоци освежават Божия град,
и освещават обителта на  Всевишния;
Бог е вътре в града, той не може никога да падне,
на разсъмване Бог му помага;
развълнуваха се народи, и се разклатиха Царства,
когато Той се провикна, светът се разпадна...1

Светият Ти Дух е тази Река,
която постоянно освещава душата, съкровеното ни същество, което принадлежи на Теб, Боже мой…

Отварям ухото си и за малко замълчавам,
за да дойде със сила Великият Цар
и милостиво да ми даде божествените Си наставления,
наставления, които не налагат безредие в Закона Ти;
затова, нека се радва земята,
нека заликуват жителите на земята и се провикнем от радост,
когато Царят минава покрай нас да съди със справедливост земята
и нациите с Истината Си;

нека възхвалим Скалата на безопасността ни
и нека се съберем в Присъствието Му с благодарност;

дадох ти непросредствен достъп в Сърцето Си, за да цъфтиш, цвете, и да продължиш да Ми отдаваш благодарности; продължи да Ми отдаваш благодарности и ще ги приемам като твоя жертва и ще Ме почетат…

знай, любима Моя, че да провъзгласяваш Името Ми, Ме възхвалява и Ме прославя; обичам те, Васула; мъртвите не могат да Ме възхвалят; мълчат; светът не може никога да благослови Триединната Ми Святост; мълчи; смъртни сенки се мержелеят тук и там; Присъствам и Могъщието Ми лекува и спасява, но погледни света днес, малцина се отзоваха на благодатта и не намериха убежището си в Мен, Яхве; малцина се страхуват от Мен, Васула; смъртта дебне зад ъгъла, но дори тогава светът не се позовава на Святото Ми Име; това поколение отказва да върви с Мен;

изпратих те в страната на мъртъвците, където разорение и отчаяние господстват в много сърца; въпреки че примката на лукавия е очевидна сега, все още светът в апатията си, продължава да ненавижда повелите Ми; Законът Ми постоянно е престъпван;

Оставам будна през нощта,
за да размислям върху всичко това
и не мога да видя края му;

aко не беше толкова близо до мен, Яхве,
пазейки ме, закриляйки ме, обгръщайки ме,
щях да умра от скръб;

вдигам очите си към Теб с печал и въздишам,
знаейки, че домът ми е на небето,
но аз съм все още на земята;

често се питам:
“какво правя тук на тази земя,
на която не принадлежа, нито на никого?
чувствам се дадена назаем… дадена съм назаем…”
бях до Него, когато ми положи правилата Си,
след като ме беше довел от страната на забравата и смъртта,
за да ме възвърне към съществуване;
от блатото издигна душата ми,
за да разкрие Святото Си Лице;

тогава, ме изпрати в Името Си,
без да се замислиш дори два пъти, че може Скиптърът Ти 
и Великолепието Ти да бъдат омаловажени;

увенчаваш Делата Си с щедростта Си
и изобилие рее навсякъде, където минаваш;
претрупваш ни с богатства, пречистваш ни като сребро;

Христос крачи с величие през тази пустиня
и прави земята да се клати,
за да оповести предстоящото Си завръщане;

но хората не разбраха; някои казват:
“Христос идва в плът и кости”;
други възразяват неоснователно:
“Бог ще дойде и ще разбие  главите на враговете Си”;
- но не са проумели Псалмите…

като призраци от среднощен сън се чудят;
всъщност в началото и аз не успях да разбера,
въпреки че бях постоянно в Присъствието Ти,
дори когато държеше дясната ми ръка, за да пиша;

написано е: “Господ дава на вестителите Си новините…”
и това прави…

когато Божиите Стъпки наближават и се чуват,
добродетелните се веселят, ликувайки и пеейки от радост; те казват:
“постройте път за Ездача на Облаците, радвайте се в Христос,
ликувайте за идването Му!”

по времето на Ной небесата хвърлиха потоп
при идването Ти… при идването на Бога…
но не Те видяха в плът и кост…

и сега, земята ще бъде възпламенена при завръщането на Сина Ти;
при идването на Бога…
Христос ще слезне от висините;

точно като хиляди миряди божествени колесници,
Ти, Господи, беше напуснал Синай като Свое светилище;
Давид каза: “Боже, възлязъл си нависоко, пленил си пленници,
взел си в дар хора, даже и непокорните,
за да обитават в Теб, Яхве…”2
но не Te видяха в плът и кости…
въпреки това, Ти беше там…

когато се приближаваш до добродетелните
и се радват,
те не Те виждат в плът и кости… но Ти си там;

когато беше възглавил народа Си,
и тръгна през пустинята,
не дойде в плът и кости…
въпреки това, Ти беше там…

и така ще бъде, когато Христос, в дните ни,
заявява, че Завръщането Му е неизбежно…
небесата и земята ще бъдат запалени
и Той ще обърне сърцата на бащите към децата им
и сърцата на децата към бащите им…
но никой на земята няма да Те види в Плът и Кости…
Обичта ще се зaвърне като обич…
защото всички ще бъдем в Истинския Бог,
Поглъщащ Огън, Триединен и Свят…

3току-що даде духовно завещание; този ще бъде пътят на предстоящото Ми завръщане… завръщането Ми ще ви обнови и ще освободи мнозина от вас от прегрешението ви; когато се извърши обновлението, мнозина ще бъдат облечени с Мен и всички светии и ангели ще благодарят за дара на Светия Ми Дух;

какво е Денят на Господа? онези, които бяха въстанали срещу Мен и продължават настойчиво да го правят, ще вкусят този Ден и всичко, което носи; ще дойде върху тези престъпници внезапно като гръм, и като страшен огън ще бъдат превърнати в човешки факли; да, земята, както каза, ще бъде запалена и съзнанието им ще им бъде разкрито като откровение; божественият Ми огън ще превърне непреклонното сърце в снизходително сърце в Деня Ми; земята в агония ще бъде напълно наясно, в съзнанието и душата си, за паденията си и несъвършенствата си, продажността си и беззаконието си и, най-малкото, позорното отхвърляне на Възкресението Ми и Вездесъщието Ми във всекидневния ви живот;

небето ще се отвори в Деня Ми, и онези, които Ме отхвърляха, провъзгласявайки себе си за богове, ще бъдат строго съдени;

може ли някой да каже, че не ви наставлявах през всичките тези години? не утвърдих ли могъщието Си през всичките тези години с чудеса? измервали ли сте някога великолепието на Триединната Ми Святост и неизказаното величие на Името Ми? потвърдихте ли някога величието Ми или провъзгласихте ли страшния Ми блясък и могъщие? казвам ви: горко на всеки, който се окаже без Светлината Ми в Деня Ми… тях, ще ги изчистя с Огъня Си;

колкото до онези, които спазиха повелите Ми и Закона Ми основаващ се на обичта, и които са солта на земята, те няма да бъдат изпитани с огън, след като съм техният Бог и Ме признаха за най-основното в живота си; те вече бяха изпитани, и сега са част от Мен и непрекъснато в Божествената Ми Светлина в единение с Бога; и както каза, дъще, в дните на Ной небесата хвърлиха потоп при идването Ми; а сега земята ще бъде изпитана и запалена от огън;

Денят Ми е неизбежен, и горко на труповете в този Ден на Завръщането Ми;4 уви също и за онези, които съсредоточиха живота си върху материалните неща, когато дойде Денят Ми; появяването Ми ще бъде огън; Стъпките Ми вече се чуват и мнозина видяха Следите Ми; сега когато се разкрих на онези, които не Ме признаваха, сега когато в тези времена на благодат представих Себе Си като Милост и като Светилник, тогава ще се разкрия като поглъщащ Огън;

защо, вярва ли някой, че ще мина незабелязано? и продължавате ли да вярвате, че Господ ще ви подмине без никакво възмездие? добре e, следователно, всекидневно да се покайвате; и ти, която носиш семето Ми, пей, докато сееш, дъще, не гледай зад себе си; както те обучих, богословието е съзерцанието на Мен, вашия Бог, това е духовната ви основа; върху тази основа след това се изграждат различни нива; едно ниво съдържа Знанието за Бога; това Знание за Бога се придобива чрез Мъдростта, а не от книги; без Светлината на Светия Дух, Бог няма да бъде познаваем за вас, а ще остане скрит; да, това не е плод на интелектуалния ум, а божествено вливане давано по благодат в душата, която е преобразена да обича; при друго ниво, намирате бедността на душата; тази душа е носителят на Словото Ми, защото в бедността си душата Ме притежава, и Царството Ми е нейно; в нищожността на такава душа съществувам единствено Аз; единствено5 Аз съм нейният Повелител и всичко…

след това, върху същата тази духовна основа, има други нива; има ниво, където се осъществява Божествен съюз между създанието и Създателя; пленена от Божията Съвършена и Божествена Красота, душата доброволно се поддава на огнената Божия прегръдка; при това Божествено завоевание от страна на Създателя, защото е завоевание и триумф, завладявам изцяло душата и с наслада й откривам едва-едва, за да не я уплаша, Святото Си Лице; душата, виждайки, въпреки че при слаба светлина, Святото Ми Лице, осъзнава, в пробуждането си, че не стои далеч от пределите на вечния и на блаженствения взор; замаяна и трепереща от това, че е видяла Славата Ми и осъзнавайки лъчезарната светлина, която внезапно я заобикаля, тя своеволно се присъединява и се вплита с Мен, ставайки едно с Мен, своя Бог и Сътворител…

при пълното предаване на душата, Аз, който съм Дарителят на Светлината, Дарителят на Живота, Дарителят на Обичта и Дарителят на всички Дарове, я въвеждам във всички тези Божествени обогатявания, докато се обръщам към душата й в поезия и религия; ах, Васула, какво няма да направя тогава за тази душа! Мъдростта ще бъде всекидневният й спътник, радостния й венец;

написано е: всяка душа, която се страхува от Господа, “ще бъде благоприета като девствена невеста”;6 след като е изоставила себе си, душа и  тяло, на Мен, своя Създател, и сега е част от Мен; тогава Аз, като Жених радващ се в невестата Си, ще гледам нищо да не й липсва; ще започна, при следващото ниво, да осигурявам толкова бедната й душа, и в същото време ще й дам да спазва клетва, след като я подготвя по възвишен начин, която е да следва безусловно Съпруга; да Ме придружава, където и да отида;

тогава, като Съпруг, който обича невестата Си, ще изразя Божествената Си Обич, като украся невестата Си с най-изящните украшения, които не могат да бъдат намерени на земята, а идват от небесните припаси; в задушевния Ми съюз, ще я украся със Себе Си, укрепвайки по този начин душата й за взаимна вярност и разбирателство между нас; внезапно, целият свят ще избледнее пред очите й; тя намери свободата си… намери своя Бог… и в този полет към свободата ще заяви:

“светът сега е изгнание, аз не съм в него, но и нито близо до него; душата ми, Любовнико на човечеството, е обзета от непрестанен копнеж за повелите Ти; сега, Любими на душата ми, съм готова и сърцето ми е решено безусловно да Те следва;”

и ще отговоря: “върви с Мен и ще те образовам в правилата Си на праведност; Аз ще бъда твоят Възпитател и никой друг; ще шепна в ухото ти историята на всички невидими и недостъпни неща, но които стават видими и достъпни чрез Божествените учения на Повелителя ти; Словото на Живота ще ти бъде предоставено, даром…”

след като бъдеш образована в праведност, ще издигна душата ти на следващото ниво; нивото, на което беше призована, преди раждането ти, това, на което Светият Дух те издига с благодатта Си, за да бъдеш част от Спасяващия Ми План, и прави от теб апостол; ще ти покажа, на това ниво, пътя, който бях поел за Страданието Си; след като ще Ми служиш, служи Ми с жар; ще те изпратя да патрулираш по света и да провъзгласяваш Истината; ще те помоля да христианизираш това дехристианизирано поколение и да събориш Вавилонската кула, като доведеш всички отстъпници намиращи се в нея, поклонници на Ваал, да се покаят; ще направиш всичко това с Кръста Ми в едната ръка и розарията в другата…

а ти, дъще, докато носиш семето Ми, продължи енергично да сееш; не го ли зная всичко това, което казваш? позволи Ми да ти доверя това: като порои вода Cълзите Ми пълнят Oчите Ми, гледайки те да се бориш сред сухи и разпръснати кости; като баща, който гледа мрачната картина на потомството си и страда, Аз също, като Баща, страдам за теб; тази картина Ме опечалява, когато виждам детето, което отгледах в Царските Си Дворове, да бъде измъчвано7 от мъртвите в долината на смъртта; наследството ти е в земята на живите, но те създадох и те обучих със свята Мъдрост да учиш човечеството отново и отново на могъщите Ми деяния и величествената слава на Суверенитета Ми! да им напомниш, че действам само от Обич и Милост; по този въпрос всеки бич, който се стоварва върху това поколение, не е нищо повече от порицанията на Милостта;

Господи, написано е, че стига да Пожелаеш и силата Ти е там…

написано е също, че след греха ще дам покаяние; в голямата Ми благосклонност, поставих спасителното лекарство на покаянието в обновеното сърце, което ще Ми покаже голяма пламенност и правдивост, докато се покайва; наистина, всеки намира съкровището на задушевността с Мен веднага щом се осъществи това смирено действие; в съкровището на задушевността те откриват приятелството Ми; колкото по-искрен е покайващият се, толкова по-голямо е приятелството Ми; всяка дума произнесена с правдивост доближава приятелството Ми, тъй като приятелството Ми е пропорционално на покаянието му;

написано е: “когато извиках към Него и висока възхвала беше на езика ми, ако бях виновен в сърцето си, Господ нямаше никога да ме чуе; но Бог не само ме чу, Той се вслуша в молитвата ми…”8

всеки, който желае спасение, ще изпита нуждата да се покае и ще се вслушам в покаянието му; заплатата платена от греха е смърт; грехът е подобен на отрова във вас и колкото по-дълго остава във вас, толкова повече се поболявате, приближавайки ви до смъртта; колкото повече се бавите да я изчистите от своята система, толкова повече рискувате да умрете; можете да се освободите и да се излекувате от отровата на греха, ако се смирите и осъзнаете, че единственото средство да пречистите греховете си е чрез покаяние;

кажете Ми: кой от вас, ако открие, че е погълнал отрова, би рискувал живота си и би останал безучастен, и не би направил нищо за това? за да се излекувате от тази смъртоносна отвара, трябва да сведете глава и да признаете, че сте грешници, предоставяйки Ми покаянието си, тогава, цялата горчивина на отровата ще бъде прочистена заедно със самата змия, която хранехте във вътрешностите си през целия си живот,9 и веднъж освободени, ще заменя тези злини със сладостта Си… да, щом тези злини изчезнат, ще се възстановите, и след като се възстановите, няма да сте чужди на Закона Ми; своеволно ще обърнете гръб на света, защото пред вас ще видите Славата Ми и Великолепието Ми; гледката на сияещото Ми Присъствие ще заблести вътре и вън от вас;

написано е: “ти беше мъртъв поради престъпленията и греховете, в които беше привикнал да живееш, когато следваше пътя на този свят, подчинявайки се на владетеля, който управлява въздуха,10 духът, който действа в бунтовниците...”11 но сега, след покаянието ти и посредством благодатта показана към теб, те възвърнах към живот в Мен…

тогава ще ти разкрия в усмивките Ми, пътя на живота; няма вече да вървиш по горещи въглени, а по сапфири; Бог, когото някога смяташе за неизказан и недостъпен, ще даде на сърцето ти неограничена радост, докато ще ти изразява Радостта Си: “някога ти беше като нива, където нищо не растеше освен тръни и репеи, практически необитавана и прокълната; но сега, с Мен, ще бъдеш като нива на избора Ми, напоена от изворите на Светия Дух и ще даваш реколти, които са приемливи за Мен;”12

както бях казал преди, да Ме признаете е съвършената добродетел; днес светът няма място за Мен и мястото Ми е заето от шлака; бунтовници и грешници бродят навсякъде, и действията им и словата им обиждат Триединната Ми Святост; в наглостта си смятат, че мястото Ми трябва да бъде заето, отчасти от един вид себеосъществяване, и отчасти от ненаситността да вършат само зло, отказвайки в безочието си да признаят славното Ми Присъствие; вместо това, светът върви сам и се самопрославя, въздигайки и почитайки постиженията си, правейки се на Бог… смятат, че знаят всичко, но в действителност не знаят нищо; докато не Ме признават от добрите неща, които са навсякъде около тях и докато не Ме откриват, ще останат инертни като трупове…

хората в дните ви търсят лъжливи богове,13 следват всякакви видове езически системи,14 за да придобият знание и сила, както си мислят; освен това, светът винаги е очарован от красотата на кристалите, красотата на листата, елементи, които хората поставят над Всемогъщието Ми, тъй като търсят от тях лечителни сили вместо благосклонната и лечителна сила на Светия Ми Дух; ако са впечатлени от вида им,15 нека си направят извода колко по-могъщ е Този, който създаде кристалите, листата и други подобни, Авторът на всичко това!

дори ако тези16 в действителност търсят Присъствието Ми и в ненаситността си са станали плячка на Измамника и са се заблудили, дори и така те не са без грях и са виновни за своята неадекватност; ако са способни да изследват енергиите, съдържанието им, света и космоса, как се бавят толкова да открият Автора и Повелителя на всичко това?

но Сатаната още веднъж мами света със същата лъжа, с която измами Ева… че те също могат да бъдат Бог17 и са достатъчни сами за себе си и не се нуждаят от Мен…

(Тогава Отецът се обърна към мен и каза:)

ще обновя устата ти, Васула, за да запишеш всички Мои сентенции и да разкажеш всички Мои чудеса; осъзнай, че Аз, Яхве, съм се навел отвисоко, за да облека теб и всички други, които също нададоха ухо към Мен, с величавост и блясък; пожелах да съживя вярата на това поколение, излекувайки толкова плачевното ви състояние, с нежност и състрадание;

нека се обновят и ръцете ти, за да благославяш в Името Ми, нека десницата ти, която благослових, да бъде органът на Дома Ми, музикалният инструмент, чрез който мнозина ще чуят звука на Словата Ми; пускай музика в Името Ми и пей от радост в сянката на крилете Ми;

ах, Васула, след това, нека бъдат обновени ушите ти, за да чуваш Мъдростта да произнася притчите Си, да те освещава, докато слушаш да произнася проникновение и знание за Триединния Бог; цитадела Моя, прескъпа на Сърцето Ми, остани Ми вярна и благодатта Ми ще продължи да бъде върху теб; помни произхода си…

блясъкът на Величеството Ми е върху теб; смелост! не се страхувай;

(Това послание приключи едва на 7 август 2002.)


3 Сега говори Христос.
4 Това “Завръщане” не е действителната Парусия (Присъствие), а “Денят на Господа” трябва да се разбира като малък съд преди Съдния Ден. Това е вид Пречистване за Обновяване; вече е започнало, но на малки етапи.
5 Обитавам.
7 “Измъчвано” тук означава тормозено.
9 Цялата тази картина на "отровата" и на "змията" в нас и пречистването с покаяние, ми напомня обладания човек, който в момента на своето освобождение, повръщаше пирони, понякога парчета от стъкло, стоманена тел и други неща.
10 Сатаната.
13 Pелигии.
14
15 Кристалите.
16 Хора.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message