DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Min Faders Ande hädas ständigt

5 februari 1999

Hur kan jag återgälda
den Godhet som den Allsmäktige har visat mot mig?
Han har utfört stora ting med mig;

Jag har byggt Min Tron i dig för att bestå för alltid .... Jag är Din Konung som har smort dig så att du kan gå in i Mitt Rike; Jag är Konung över din själs trygghet;

Mitt hjärta smälter som vax och blir flytande
i Din Gudomliga Närvaro;
jag gläder mig åt Din Glans och Ditt Majestät;
Du har visat Din Makt
genom att låta Din Heliga Närvaro
strömma genom min själs öken som en flod;
halleluja! och allt som var nedsmutsat i min själs torka
tvättades bort i Din stora Kärlek;

ja, Min älskade, Jag är känd för Min Barmhärtighet och för Mitt ömma Hjärta; har du inte hört hur Jag kan omvandla öknar till floder och torra marker till vattenkällor? upphöj Mig vid mötena och låt denna generation förstå att Kunglig Värdighet tillhör Mig; vad kan de ge Mig i gengäld för för Min Allmakt?

Mitt Kungliga Hjärta upprättar de fattiga i anden, Jag reser upp de behövande och de eländiga för att ge dem kungliga kläder och låter dem vandra i Mina Gårdar; Jag välsignar dem genom att inprägla Mitt Heliga Namn överallt på dem för att öppna dygdens portar för dem, så att deras liv behagar Min Kungliga Värdighet; skolade av Mig kommer de att lära sig att leva ett ostraffligt liv;

Jag skall förkunna Ditt Namns storhet
i alla församlingar,
utan fruktan skall jag ropa ut att Barmhärtighet är med oss
och böjer sig ner från himlarna för att nå fram till oss;

och för dem som jagar mig ber jag,
ingrip kärleksfullt och rädda mig från mänskligt förtryck; 

stöd mig som Du lovat mig
och låt svekfulla och lögnaktiga tungor bli kuvade;

har du märkt några begränsningar? fortsätt, säg det ....

Har jag fel om jag säger: i de ”inre väggarna” i Ditt Hus, där finner jag inte mycket stöd ...

ingen kommer att kunna slå ner dig, inte ens de ”inre väggarna” i Mitt Hus, som du kallade dem, så länge Jag är med dig och vid din sida;

de ”inre väggarna” skulle ha stängt in dig, men frimurarna som bemödat sig om att resa dessa ”inre väggar” har arbetat förgäves; din blotta iver för Mitt Hus som förtär dig kommer att störta dem ...

Jag frågade dig inte om du fått stöd av ”de inre väggarna” i Mitt Hus; Jag frågade dig om du har märkt några begränsningar ...

Nej; inte på det hela taget; Ditt Budskap breder ut sig,
och jag ser Din Ära och Din Makt;
vad Du åstadkommit är stort, min Gud;
Du har låtit Dina barn se Din Härlighet;
Du härskar över allting … och Du utbreder Ditt Heliga Budskap 

Sant Liv i Gud ….

därför behöver du inte frukta; om man än böjer ner dig, skall Jag resa upp dig igen; Jag har fostrat dig till att vara Min elev; det är Jag, din Brudgum, så kom, gå in i din Herres glädje!

lyssna noga och skriv: intill denna dag har Mina Barmhärtiga Rop inte uppmärksammats mycket,1 inte heller har Mina varningar beaktats; Min elev, Min Återkomst är nära förestående, Jag har sänt ut dig för att förkunna Mina Ord i denna värld, och för att tala i Mitt Heliga Namn, men många vill fortfarande inte lyssna;

Satans stund närmar sig sitt slut, ty Min triumf är nära; det är därför han håller så många fångna, bundna i avfällighet, bundna i falskhet;

släkte! släkte, dina avfall har varit många men något större än detta har Jag inte sett, och idag vägrar detta onda släkte att lyssna till Mina Barmhärtiga rop och fortsätter att följa sina egna förhärdade hjärtans ingivelser; och de rycker på axlarna, min dotter, och säger: ”vi föredrar att göra som vi vill ....” och de bestämmer sig för det onda .... eftersom de har övergivit Källan med det Levande Vattnet, skall de dö i sin avfällighet;

Min Fader är mer än förolämpad; hur länge till skall jorden vara delad och söndersliten? hur länge till skall Min Kyrka vara delad och i uppror?2 Min Faders Ande hädas och förlöjligas ständigt av många av Mina tjänare; har detta släkte ännu inte hört ett larm från himmelen? har ni ännu inte hört från den högsta himmelen ett klagorop från helgonen?

ack, Vassula, hur skulle himmelen kunna avhålla sig från att utkräva hämnd när de ser dessa själar3 finna välbehag i sin styggelse? och Jag säger med tårar i ögonen att många av Mina Kyrkliga dignitärer litar mer på vad som skattas högt av människor, men glömmer att dessa ting är avskyvärda i Mina Ögon;

Jag frågar dig allvarligt: uppfyller Jag inte himmel och jord? skall Jag då inte utgjuta Min Helige Ande över hela mänskligheten och utföra Mitt Löfte?

därför säger Jag till alla som följer sina förhärdade hjärtans önskningar: ”eftersom ni inte ser hur jorden fylls med ljuset från Min Andes strålglans, och fortsätter att kalla det som är gott och heligt för ont, därför, genom er egen misstro, kommer era egna synder att drabba er själva;”

välsignelser över dem som tror, må de gå in i Min Glädje!

Jag vill inte att någon skall hamna i villfarelsen och tro att Min Faders vrede har minskat; Hans Barmhärtighet är stor, men Hans stränghet är lika stor; och släkte, ack, hur kan du komma undan fördömelsen? vad du har sått under alla dessa år kommer du att få skörda ....

så, Vassula, ditt lopp är inte över, upphöj Mitt Namn vid Mina samlingar;4 Jag har gett dig en andlig gåva att kunna vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder; många skulle få nytta av din gåva och av din möda; de som lyssnar skall i sina hjärtan få ta emot heliggörande nåd, och genom denna nåd kommer mycket av deras synders rost att helas, därför att de har välkomnat Nådens Helige Ande;

det är den här tiden som åsyftas när Skriften5 talar om Min Dag och om en förtärande eld, när himlen skall flamma upp i eld, och ve det hjärta som inte ångrat sig! hur mycket mer kunde Jag ha varnat dig, släkte? Mitt gudomliga besök är nära förestående, och Reningens Eld närmar sig, i vars hetta era själar kommer att smälta som vax;

släkte, Jag har erbjudit er och erbjuder er fortfarande av nåd Min förtroliga och gudomliga vänskap, men ni har inte tagit emot den och många av er har inte förstått vad Brudgummen har erbjudit er;

dotter, kom ihåg att Jag har omslutit dig i Min särskilda omsorg; har du inte hört vittnesbörden från dem6 som Jag gav nåden att få se Mitt Ansikte på dig, för att stärka dem vid åsynen av Mig? underskatta därför inte Min gudomliga Makt; Jag skall fortsätta att visa Mig Själv på dig och smycka dig med Mitt Anlete, för det behagar Min Fader;

håll blicken fäst på din bräcklighet, din ynklighet, dina ofullkomligheter och dina många felsteg, ge Mig sedan villigt friheten att begära din tid och din villighet att kristna detta avkristnade samhälle, och att kärleksfullt gå i förbön för Min Kyrkas Enhet;

låt Mina Intressen vara ditt enda intresse; vädja om syndares omvändelse; dessa böner framburna till Mig är som en välluktande rökelsedoft; denna din suck 7 var en väldoft för Mitt Hjärta och Jag tog emot den med välbehag ...

älska Mig och gottgör för dem som dagligen korsfäster Mig på nytt .... gläd dig åt Min Närvaro, Jag är med dig;

Jag, Jesus, välsignar dig, ic;


1 Inte så mycket som förväntats.
2 Jag hörde på samma gång: oförsonad och ej i frid.
3 Själarna: det släkte som har avfallit.
4 Herren menar på bönemötena.
6 Många människor i olika länder har vittnat om att Kristi Heliga Ansikte visar sig i mitt ansikte.
7 Plötsligt drog jag en suck, för jag kände mitt uppdrag som givits mig av den Allra Högste. Att vädja, att gottgöra och resa runt världen och evangelisera, utan vila, så att mitt liv blir till en oavlåtlig bön och ett ständigt offer.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message