DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Genom omvändelse och stillhet skall ni finna frälsning

3 mars 1999

Herre?

Jag Är; ...naha lishbu firü nabish khaleh shbekh nirü malekh bissä; mbarakh abshan khedir lah coghar; 1

Jag är din Frälsare, ditt Allt, din Himmel; välsignad är den som tar emot Mig; Min Frid ger Jag dig; Jag, Jesus, välsignar dig;

det är underbart att se dig vara helt och hållet beroende av Min makt! Jag skulle avsky att se dig handla vanemässigt och inte vara beroende av nåden; ser du? Min Gudomliga Närvaro, hur tydlig den är när Jag samtalar med dig?

Vassula, hör och skriv: ”genom omvändelse och stillhet skall ni finna frälsning;” detta var ett av Mina Teman som Jag riktade till er alla under dessa sista år; men i gengäld för vad Brudgummen2 erbjöd, får Han fortfarande ta emot fiendskap och förakt;

Han ropar ut och säger: ”Min Återkomst är nära, var beredda att ta emot Mig i nåd medan Nåden fortfarande står vid era dörrar!” men i din slöhet, släkte, fortsätter ditt mörker att förökas i dig och växer sig alltmer övermodigt; Mitt Ljus lyser så starkt, men i ditt mörker, släkte, är det ingen som ser det; här kommer Jag för att lysa upp er fruktansvärda natt men ännu intill denna dag äras inte Min Helige Ande;

släkte, ni fyller er med allt som inte är heligt och som är en styggelse i Mina Ögon; ni hör om sändebud utsända av Mig, och ni visar er tacksamhet genom att lyfta era händer och ropa ut ert lov till Mig som sänder ’den Allra Högstes ambassadörer’ för att vara ibland er; men istället för att begrunda Mina Ord, dras ni åt det sensationella och har ingen uthållighet; dessa människor är som Skriften säger: ”de liknar en dåsig människa, omtöcknad av sömn, som man försöker resa upp, och sedan man har förklarat vissa saker för henne, säger hon: ‘vad är det frågan om?’ hennes hjärta liknar ett sprucket krus och kommer inte att behålla något av den kunskap som getts av Mig, och så går hon vilse som en dåre;”

det är därför Satan har låtit så många falska profeter uppstå, som apar efter3 Min Undervisning och Mina Gudomliga Ingripanden; många av er läser vad som inte kommer ifrån Mig utan är av mänskligt ursprung och en falsk skapelse av den onde; men Jag skall kalla till doms alla dolda gärningar, både goda och onda; Jag har ropat ända ifrån början: ”kom alla ni som vandrar i denna öken och upptäck Mig, er Treenige Gud;”

se, det finns ingen stängd dörr från Min sida, men Mina Rop beaktas inte och hedras inte heller; Mina återkommande besök hos er tillsammans med Min utvalda som bär med sig Min Frälsande Kärlekshymn ända fram till era fötter, för att förnya er och återställa Mitt fallfärdiga Hus, har lämnats obearbetade;

till somliga av er har Jag sagt: ”Jag kommer nu att ta ifrån er Mina besök eftersom Ni tycks vara likgiltiga inför Min begäran att med era händer mångfaldiga frukterna av hennes mödor genom att evangelisera;” och det har Jag också gjort; dessutom är detta avlägsnande och denna frånvaro nödvändig för er växt; nu eller aldrig är tiden inne att ta upp skäran och skörda med kraft; bärga en skörd som ni inte förberett själva och ta emot Mina välsignelser;

Vassula, Mitt adoptivbarn, lär dig att Vi4 ständigt är vid din sida och förvandlar dig genom kärleksfull förening; Jag har sänkt dig ner i Mina kristallklara källor5 som strömmar ut från Min Mun för att lära dig Vishet, och som får dig att tränga in i Oss för en djupare förståelse av Vår Treeniga Gudom; vem kunde annars ha gett dig sådant lugn, en sådan frihet i anden, vem kunde ha täckt dig med safirer?6 och vem är det som nu ger dig vila i Sina Armar och drar dig undan från det skapade?

alltifrån början sände Jag dig med kunglig frikostighet, ännu drypande från Mina klara källor, till att vistas bland de eländiga och de fattiga; du har grott och spirat i Mina källor, och liksom Mose, som Jag inneslöt i ett moln, har jag inneslutit dig i Mina Armar i helig kontemplation, under vilken din själ och ditt sinne lyfts till det Gudomliga;7

i Min välvilja och i Min Kärleks outsägliga tillmötesgående har Jag då och då gett dig glimtar av det Lycksaliga Skådandet; för att glädja dig har Jag visat Mig på dig, ibland som en genomskinlig slöja, och vid andra tillfällen har Jag omslutit dig helt, för att visa att du kommer ifrån Mina klara källor;

för att uppmuntra dig har Jag låtit tecken ske vid dina samlingar, och under som åtföljer dig och det uppdrag som Jag gett dig; denna generation har bevittnat bländande underverk;

ack! 8 om bara några ville sätta större värde på de skatter Vi har utgjutit över dem ...

I9Jag är den livgivande substansen i din själ och Han som lät dig få ett barns kärlek till Vår Gudomlighet, så att du kunde leva ett gudomligt liv och, genom adoption, bli ännu ett barn till Fadern; Jag är den Ende Mästaren över din själ men också din Vän, som ger dig rätten att tala fritt, och låter dig uttrycka din åsikt, dina tankar och din fria vilja som Jag har återställt i dig;

förstår du då, Min Vassula, hur det är att vara en dotter av nåd liksom Ordet är Son av naturen?

du har kallats till att delta i denna Gudomliga Frälsningsplan men också till att gå in i det Trinitariska livet; kom och andas i Mig och fyll din själ med Vår Gudomliga Kärlek, denna Gudomliga Kärlek som drar dig in i en fullkomlig förening med Oss;

10lyssna, Min utvalda, Jag vet hur flitig du är när det gäller Mina Intressen och Min Ära; Jag vet också hur många uppoffringar du gör för att världen skall omvända sig och hur tillgiven och ivrig du är att trösta Mig när du ser Mig sträcka ut Min Hand och be och bönfalla Mitt Hus om att enas genom att försonas och sluta fred, och Jag vet också vad du känner när du ser Mig i tårar då man avvisar Mig;

men nu vill Jag, i Min tur, än en gång försäkra dig om de förmåner Jag beviljat dig och om Min tillgivenhet för dig; ja, Jag vet också hur Mina stunder av frånvaro11 kan ge dig smärta, även om de inte varar länge utan är övergående,

O min Smorde,
jag kan fortfarande inte föreställa mig Din frånvaro 

utan att mitt sinne blir oroat.

åh, men Jag har svurit en ed som Jag aldrig skall ta tillbaka, nämligen att vi skall avsluta detta uppdrag tillsammans, och att Jag aldrig skall överge dig;

segern är nära, ty Min Kärleks Makt är mycket större än det ondas makt och hela helvetet tillsammans; gläd dig därför och låt Mig få ha dig i Min tjänst, håll dina öron öppna för Vishetens Heliga Röst; det är Min brinnande önskan att undervisa dig, och sedan kan Jag i dig fullborda det Gudomliga Verk som Jag påbörjat;

innesluten i Mig, i Mitt Hjärta, vill Jag ha dig i ett ständigt tillstånd av kontemplation där din själ förblir lugn och berusad av Min sötma; fortsätt att söka efter Mitt Hjärtas uppenbarelser och anvisningar, så att du kan ge dem vidare till detta släkte och till alla andra som kommer; den Helige Ande skall fortsätta att välvilligt låta Sitt Sublima Ljus lysa in i ditt förstånd och genom detta Ljus skall du försköna Min Kyrka; förbli liten, verkligen liten, och tillåt Hans handlingskraft att bli än mer verkningsfull; bekänn Tron med kärlek och gå vidare i Vårt Ljus och tvivla aldrig på Vår Rikedom, Vår Barmhärtighet och Vår Ömhet som bevisas dig;

Min Fader har öppnat ditt hjärta genom bara en Blick; som en skarp stråle av Ljus som ingraveras, öppnade Han ditt hjärta och fyllde det med Vårt lysande och Gudomliga Ljus, uppenbarade Vår Bild inom dig och förvandlade ditt hjärta till en inre Vår, förnyade dig med ett flöde av dygder, förnyade Vår Helgedom och Vår Egendom så att du kan vara den rätta härold som skulle tillåta Oss att ingravera Vår Kärlekshymn i dig, berikad med en överflödande mystisk kunskap och förståelse;

kom, Min Gudomliga Plan skall fullbordas i dig med Ömhet och inte med sorg; ta emot Mina välsignelser och frukta inte; Jag har anlitat dig för detta Enhetens apostolat och genom att anlita dig har Jag hedrat dig med Mitt Kors så att du kan ta in alla Dess olika stadier; omfamna Det med kärlek och kom ihåg Dess seger!

Jag, Jesus, som är nära dig, välsignar dig; ic;

Guds Ande talar genom mig,
Hans Ord är på min tunga,
Han har innefattat mig i Sitt Hjärta som en ädelsten i en krona,
Han böjde sig ned från Sin Tron för att beströ min stig med en bädd av rosor;
Du har överlämnat Din Spira åt en icke-existerande varelse
utan att bekymra Dig om att denna Din barmhärtiga gest
kunde minska Din Spiras värde;

Jag har blivit undervisad i Vishetens lärdomar vid Ditt Bröst.
Du har förvandlat mig från en smutsig trasa till Din härold,

Välsignat vare Ditt Namn. Amen.


1 Allt detta gavs mig på ett okänt språk.
2 Jesus kallar sig för ”Brudgummen” i detta avsnitt.
3 Jag förstod att somliga också kopierar dessa budskap.
4 Den Heliga Treenigheten.
5 Guds Ord.
6 Safirer står här för dygder.
7 Till Gud.
8 Detta var en suck från Gud.
9 Plötsligt yttrade den Helige Ande dessa ord.
10 Jesus fortsatte.
11 I den meningen att jag inte mottar någon kallelse.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message