DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství » Můj anděl Daniel »

7. - 10. ledna 1987

7. 1. 1987

Pokoj tobě. Já, Ježíš, jsem zde, Vassulo. Ukážu ti, jak moc trpím, když vidím tolik duší ztracených. Trpím a pláču ...

Ježíši, přeji si, aby ďábel přestal existovat! Přeji si, aby ses cítil šťastnější.

Chceš také zastavit ďábla?

Ano!

Milovaná, jdi a probuď Moje děti, ať pochopí, že ďábel je chytá do pasti.

(Uvědomila jsem si, že Spasitel mě žádá, abych šla a svědčila.)

Pomoz mi! Protože já vím tak malinko!

Pomohu ti, dcero. Mnozí budete naplněni.1

10. 1. 1987

Pokoj tobě. Jsi připravena Mi naslouchat? Já jsem Jahve, neměj obavy, budu tě provázet. Nezklameš Mě, protože ti ukážu cestu. Na tvé rty vložím Svá Slova. Nevšimla sis toho?

Ano! Někdy se přistihnu, že když mluvím se svými přáteli o tom, co jsi řekl, používám stejné obraty jako Ty.

Už jsem ti řekl, že obohatím tvoji mluvu. Tvoje řeč bude Mojí řečí.

Už jsem se také naučila nová slova.

Ano. Učíš se ... svůj pokrok budeš čerpat z Mých Úst. Dcero, ještě ses plně nepustila do díla, které ti svěřuji ...

Ne. Nepustila. Mám strach je vykonat!

Jsem rád, že jsi ke Mně upřímná. I když se zdá, že zapomínáš, že Ten, který je s tebou, je Všemohoucí Bůh. Já jsem Všemohoucí a držím klíče k Moudrosti. Na dlani Mé ruky mám celý vesmír. Poznej, že mohu proměnit nebe i zemi.2

Mým problémem je mít dokonalou víru. Jsem slabá, bezmocná a jak říkáš Ty, jsem nic. Nevidím než to, čím nejsem.

Spoléhej na Mě, dcero, zapomněla jsi snad na Mé Skutky? Nikdo Mi nemůže odporovat. Pojď a vypočítej Mé divy. Pojď a rozjímej ve svém srdci o Mých divech ...

Není moje věc, můj Pane, abych se na toto ptala, ale když dokážeš prohlédnout naše srdce a žádné tajemství před tebou není skryté, stále se ptám sama sebe: "Proč já? Nula. Neznalá v náboženství. Neznalá Tvých Děl. Úplně neschopná a nikdo. Proč, proč sis vybral mě?"

Vassulo, vybral jsem tě, abys slyšela Můj Hlas, abych tak ukázal vám všem Svoji laskavost. Chtěl jsem tě pozvednout z Nicoty, abych ukázal tělu3 dílo Svých rukou. Ačkoliv se mnozí obrátí proti tobě a budou ti odporovat, nebudeš poražena. Povstanou proti tobě falešní proroci, ale protože jejich srdce budou spřádat zlo, Já tě zasypu Svým požehnáním. Nebudu hluchý k tvému pláči, Mé dítě. Učil jsem tě a ty oslavíš Můj Dům. Ptal jsem se tě, jestli chceš pro Mne pracovat nebo ne?

Ano, ptal ses a já jsem řekla : ANO.

Nazval jsem tě 'Můj posel' a chci, aby všechny národy slyšely Má Slova. Vybavím tě a ukáži ti cestu, kudy půjdeš. Vyjdeš ven a řekneš jim, že Mé Slovo křičí po Pokoji a Lásce. Moje Slovo je božské. Toužím všechny vás zbožštit!

Bojím se, že mnozí prostě odmítnou a pohrdnou tím, co mi dáváš.

Důvěřuj Mi, protože Já jsem tvůj Bůh, budu nad tebou bdít a budu tvůj rádce kvůli Svým zájmům. Vassulo, Moje Slovo4 vyroste do výšky jako cedry. Jeho větve se budou prostírat jako otevřená náruč, která dosáhne k mnohým národům, nakrmí chudobné, uzdraví vaše rány a vaši nemoc, vybělí vaše skvrny a uzdraví vaši ubohost, ukonejší vás, pozvedne vás na Moji hruď, bude vás milovat a znovu vás naučí, jak se navzájem milovat a jak milovat Mě.

Má paže vás vysvobodí od zla, protože všichni jste Moji, milovaní. Podívej! Pohlédni nad sebe, podívej se na Mé stvoření. Celé stvoření se podřizuje Mojí Vůli.5 Maličká, jak skrze tebe vidím!6 Neboj se, přimkni se ke Mně. Vidíš tuto nádhernou ozdobu, která osvěcuje Moje stvoření? To je jenom jedno z tolika Mých tajemství. Mnoho z nich zůstává skryto. Dcero, kterou jsem si vybral, vyjevím ti poklady Mého Srdce a ty porosteš v Moudrosti.

Maličká, jsem s tebou spokojen. Pojďme se učit:7 přes všechny Satanovy útoky dokážeš napsat všechno, co chci, protože to je Moje Vůle. Uč se Mne chválit a pamatuj, kdo jsem. Já dávám Moudrost. Pochop, že Moudrost rozmnoží tvoji víru. Chci, abys v Mém Duchu rostla k dokonalosti. Porosteš do výšky cedrů a cypřišů, protože ti vdechnu mnohá zjevení.

Poslyš, každá tvá větvička vykvete a přinese ovoce Pokoje a Lásky. Mám v úmyslu naplnit tvé zásobárny Svými plody. Slyšel jsem tvé prosby a tak chci darovat radost vám všem. Nyní tě mezi ně posílám, abys mezi nimi byla jako Můj dar. Dám tě všemu lidstvu. Zahrnu tě poznáním a schopností rozlišovat. Dovedu tě se Svým poselstvím ke každému národu:

"Přijměte ji, protože ona je ze Mne. Ať z ní mají užitek všechny národy, protože Mému lidu nabídne chléb z Nebe a nasytí je. Nasytí je Mým Věděním. Můj lid se na Mne bude spoléhat, aby nalezl útěchu a budou Mi vzdávat chválu. Ó, vy všichni, kteří Mne budete schopni rozpoznat skrze Mé Vyučování, získáte v srdci štěstí. Mnozí ji budou pronásledovat jako lovec kořist, ale Já ji přijdu zachránit. Jiní budou naslouchat a trávit čas v Mých svatyních. Požehnaní ti, kteří se s ní sjednotí. Já, Bůh, budu mezi vámi a uvidíte na ní toto znamení, protože ona poroste v Mém Domě.

Hleďte, Jitřenka8 již brzy vzejde. Volám na vás z nebe, abych vám připomněl, že Dědictví bude také vaše, když Mě poznáte. Dnes vám posílám jednu z Mých Vlastních. Zpočátku vám to dá námahu, ale brzy budete jíst Moji úrodu. Když ji opustíte, ztratíte ji. Jestli ji budete týrat, dám jí sílu, aby nad vámi zvítězila. Jak tvrdá bude k neposlušným! Dávám jí sílu volat Mne, kdykoliv chce. Když se jí přidržíte, budete se učit ode Mne."

Dnes na vás vylévám všechnu Svoji Moudrost, abych osvětlil současný temný svět. Já, Bůh, vás všechny přicházím osvěcovat a zjevuji vám Svoji Tvář jako nikdy předtím, a tak vám umožňuji více Mi porozumět. Ach, jak toužím, aby Mě přijala každá duše, protože když Mě přijmou, získají pokoj. Ale nyní je svírá zloduch a učí je, jak být zlí a jak následovat jeho cesty. Zlý je zaslepil a vyzbrojil je všemi druhy zbraní, aby se mu co nejvíce podobali.

Bojím se o ně, protože jsou v nebezpečí a Já je miluji. Dával jsem jim znamení Mé božské lásky. Jsem s nimi, když mají potíže. Vždy přikrývám jejich nahotu Svou milostí a Má ruka se k nim napřahuje, aby k nim dosáhla, ale zdá se, že Mě vůbec nevidí. Volám je, aby Mě poznali jako Otce, ale zdá se, že Mě vůbec nevidí. A zdá se, že Mě ani neslyší. Milosrdenství se k nim sklání, dává jim znamení, ale oni mu nerozumí.

Nyní tě k nim posílám jako Svůj dar, shromáždi je, abyste rozdrtili nepřítele, který vás udržuje v rozdělení. Dávám ti řeč, abys mohla mluvit k Mému lidu a abys ho vedla zpátky ke Mně. Ať jejich ústa okusí sladkost Mé many. Milovaná, přicházíš ode Mne a Já na tebe budu stále vylévat Svou Moudrost, abys Mě mohla oslavovat.

Bože, Všemohoucí, Otče všech, oslavím Tě na konci?

Budu oslaven, dcero. Já, Bůh, vždy dosáhnu Svého cíle. Toto si vždycky pamatuj. Budeš Mne navždy následovat.


1 Ačkoli tato věta mi zněla poněkud záhadně, Pán ve mně rozžal Své Světlo, abych pochopila její význam. Znamená: "Když naplním tvoji duši Svým Duchem a Svojí Moudrostí, vyjdeš ven a budeš svědčit. Tímto svědectvím se mnozí obrátí a tito obrácení obrátí zase další."
2 (Toto je připsáno později.) Bůh hovořil o Novém Nebi a Nové Zemi (Zjevení 21,1).
3 lidskému rodu
4 Bůh měl na mysli Svoje Poselstvíl
5 Náhle se na mě Bůh znovu podíval a zastavil se. Cítila jsem se jako vzduch. Tak mocný byl Jeho pohled, že jsem cítila, jak mnou prochází.
6 Bůh se zdál být pobavený a potěšený
7 Skutečně jsem se cítila jako Jeho žačka, protože mluvil způsobem a tónem Učitele!
8 Ježíšův návrat


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 
Poselství
Chronologické řazení
Abecední seznam
Seznam podle jednotlivých sešitů
Další přijatá poselství
Můj anděl Daniel
Poselství online
Vyhledávání v poselstvích
Nahodile vybrané poselství

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Velký Návrat - Nové Letnice
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Mé Srdce bylo dojato tvou, tak ubohou duší
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 



Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message