DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Ozdob Mou Svatyni
Má Církev se dosud nesetkala s větším odpadlictvím

20. září 1996

Eli, miluji Tě,
Soudce živých i mrtvých,
odevzdávám Ti své srdce.
Otče Věčný a Kníže-Pokoje,1
vládni nade mnou.

Výhonku-vinné-Révy, pokoj buď s tebou; neodepřu ti Svůj Hlas, vždycky dám dětem to, oč Mě žádají, a nezáleží na tom, jak moc jsou neukázněné; vždy mohou být ukázněny a vždy je mohu přivést zpět k rozumu; ano, mohou být ubohé, ale jejich Věrný Král je stále bude osvěcovat a daruje jim pokoj, aby dosáhly dokonalosti;

duše Mého Srdce,2 zrozená pro toto poslání, otevři teď své srdce a poslouchej, co ti chci říci: povolal jsem tě, abys pracovala pro Mě a současně abych do tvého srdce vložil radost; tvůj běh ještě není u konce… zatímco běžíš, Já běžím také; po tvém boku Já jsem; vydržíš kvůli Mně ještě chvíli?

Pane, chytila jsem se lemu Tvého šatu a již se nepustím!

ozdob Mou Svatyni;3 zpustošení a zkáza pronikly do Mé Svatyně; oživ Mou Svatyni a utěšuj ty, kdo truchlí; jsou Mým lidem; řekni jim, že v pravý čas budu jednat rychle; Můj Duch bude vylit i na ty nejposlednější a ti nejmenší z vás se stanou silnými; 

musíš povzbuzovat a posilovat své bratry a sestry; řekni jim, že vás teď navštěvuje Něžné Milosrdenství, aby vám dodalo sílu v dobách zkoušky, která má přijít; budu se něžně starat o vaše potřeby; rozmnožte své modlitby, protože v těchto dnech roste vzpoura; rebelie pochází od Satana, on byl první Rebel; ať je požehnán každý, kdo věří, že bude naplněn Příslib, který jsem učinil!

se svrchovanou naléhavostí a s veškerou Svou autoritou vám říkám, že nastala hodina vzpoury, je tu hodina toho, který o sobě říká, že je mnohem větší než všechno, co lidé nazývají „bohem“, je zde, a on je mezi vámi; jeho touhou je usadit se na trůn v Mé Svatyni, aby v ní syčel svou nauku… a rouhal se Mému Ustanovení Eucharistie; on a jemu podobní chtějí zrušit Mou Ustavičnou Oběť; chce zrušit Mou Smlouvu a Můj Zákon; až se to stane, bude mnohým pochlebovat a udělí jim velké pocty; z toho důvodu mnozí přijmou jeho i jeho učení;

avšak Moji Vlastní, Moji Jákobové, kteří Mě znají, ti budou stát pevně po Mém boku a budou mu odporovat; dnes podněcuje druhé k tomu, aby podnikali nenávistné kroky proti Mým svatým,4 protože si umínil, že zničí každého, kdo je svatý; nyní je skrytý, ale v určeném čase povstane, aby konal své zlo… již mnoho let je spoután Satanem… ale vy, vy nesmíte ztrácet naději; proto jsem řekl: „blahoslavený každý, kdo věří, že Příslib, který jsem učinil, se vyplní…“

Já se Svou Matkou vychováváme učedníky, kteří se stávají Našimi osobními a důvěrnými přáteli, aby se postavili jako světla na svícnu a svítili v oněch dnech zkoušky; budou pevnými sloupy Mé Církve, protože je bude udržovat Můj Svatý Duch, který bude jejich vnitřní silou;

ach… pokolení, mnohokrát jsi v minulosti odpadlo, ale Má Církev se dosud nesetkala s větším odpadlictvím, než je toto…

řekni Mému lidu, aby se nebál a vložil svou naději do Mě, neboť Otec i Já známe jejich potřeby; řekni těm, kteří nepřilnuli svým srdcem ke Mně, aby se nyní rozhodli pro Mé Království; neříkejte: „náš Mistr otálí se Svým příchodem“… jsem u vašich dveří… ale jste připraveni Mě přijmout? Vassulo, ještě mnoho práce je třeba vykonat, ale pamatuj, budeš tu práci konat spolu se Mnou a dostane se ti Mé Síly… tak vyjdi a oslov Můj lid, buď Mou zvučnou ozvěnou…

Já, Ježíš Kristus, ti žehnám; my, společně?

Ano, Pane, ale jedna malá otázka: - svrhneš Rebela z trůnu?

ano! Rebela svrhnu z trůnu; toto vítězství přijde s ohněm, a jak si přeji, aby již vzplanul! Má Církev ještě musí přijmout křest a jak je Mi úzko, než bude vykonán!5 tento křest přijde z nebe, budou ho dštít oblaka; nečetla jsi, Má žákyně, „ať se otevře země a vydá spásu, ať dá zároveň vzklíčit spravedlnosti; Já, Jahve jsem to stvořil…“6 nestvořil jsem chaos, avšak chaos se dnes pevně zakořenil v tomto světě Odpadlictví…

pojď, Já jsem s tebou;


2 Toto je třeba chápat pouze jako výraz důvěrnosti.
3 Tento příkaz zněl jako úder hromu. Pán změnil tón Svého Hlasu.
4 Aby sám zůstal skryt.
5 Srov. Ježíšovo utrpení: Lk 12,49-50.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message