DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Pokora a láska jsou klíče k jednotě

15. června 1995

Tvé Slovo, můj Králi,
je balzám.
Když měla i hlína větší důstojnost než můj život,
zaznělo ve mně Tvé Slovo a v tu chvíli
se neviditelné stalo viditelným
a mně neznámý svět,
jako je slepci záhadou světlo,
všechno najednou zářilo oslnivým světlem.
Jako jasně zářící hvězdy,
které v noci ozařují nebesa,
dalo mi Tvé Slovo zrak,
abych vstoupila do Tvého Tajemství.
Velebím Tě, můj Pane,
neboť nyní už mé oči vidí Tvou Lásku,
která vede moji duši,
aby Ti byla oddána navěky věků.

ano! vstup do tajemství Mého Srdce a přijmi Můj Pokoj;

květino, nikdy svůj čas na psaní nemarni jinými věcmi; máš celý den a budu potěšen, když ke Mně přijdeš v rozjímání; pamatuj si: láska je vždy trpělivá, tak buď také trpělivá; neutíkej ode Mě, jak jsi to dělala v těchto dnech… láska, skutečná láska, vydrží zkoušky, překážky a nezdary; měj Mě na prvním místě a nade vším; evangelizuj s láskou pro Lásku a oslavuj Mě; odmítej, Mé dítě, všechno, co vede ke zlu, a ponoř se do všeho, co je dobré a svaté a co tě povede do věčného života; Já jsem Svatý a Dobrý…1

- planu touhou ...

Jakou touhou, Pane?

 

vidět Svou Církev sjednocenou
a jednu... modli se za jednotu
a nenaslouchej těm, kteří jednotu
3 Najednou Pán přestal a jiným tónem hlasu, jako
člověk, který chce někomu svěřit tajemství,
pokračoval.
820 Opravdový život v Bohu Sešit 79
nechtějí; Dělitel je udržuje v rozdělení
a agresivní v jejich duchu; každý, kdo
upřímně a z celého srdce nepracuje pro
jednotu, vážně zarmucuje Mého
Svatého Ducha; snažně prosím
všechny, kdo se scházejí a snaží se vést
Mou Církev k jednotě, aby vtiskli do své
mysli tato slova:

vidět Svou Církev sjednocenou a jednu... modli se za jednotu a nenaslouchej těm, kteří jednotu nechtějí; Dělitel je udržuje v rozdělení a agresivní v jejich duchu; každý, kdo upřímně a z celého srdce nepracuje pro jednotu, vážně zarmucuje Mého Svatého Ducha; snažně prosím všechny, kdo se scházejí a snaží se vést Mou Církev k jednotě, aby vtiskli do své mysli tato slova:

 

pokora a láska;

pokora a láska jsou klíče k jednotě; k jednotě je nepovede ani výmluvnost řeči ani zdlouhavé diskuze; rovněž vzájemné udílení poct nepřivede Mou Církev k jednotě; všechny tyto věci Mě unavují… zpustošení a zkáza pronikly do Mé Svatyně, tak jaké pocty si mezi sebou mohou udělovat? kde je jejich čest?

skloňte se, abyste viděli Mou Vůli; ztište svůj hlas, abyste slyšeli Spásu, která k vám mluví z výšin slávy; jedině když se obrátíte, vaše srdce Mě uslyší, povedete Mou Církev k jednotě a sjednotíte Mé Tělo; jedině v zářivé slávě Pravdy se opět stanete libou vůní a každý uzná sám sebe jako součást jediného těla; jedině skrze sdílení se navzájem sblížíte; proto se musíte změnit v srdci a rozkvést obrácením;

když to uděláte a dočista obmyjete svá srdce od svého hříchu, Já rozhojním Své léčebné prostředky a úplně vás uzdravím; povedu vás k duchovnímu růstu, což přivede zbytek Mého tvorstva pod vaši střechu;

jestliže vy, kteří jste přestali existovat, dovolíte Mému Svatému Duchu, Dárci Života, aby vás k Sobě připoutal, přivedu vaše srdce k duchovní revoluci lásky, jakou vaše doba ještě neviděla…

ach… dcero, modli se za dům Východu a Západu, aby se spojily jako dvě ruce sepjaté k modlitbě; jak je krásné, když se dvě ruce, jedna jak druhá, spojí a společně se v modlitbě obrátí k nebi; ať tyto dvě Ruce, které patří témuž tělu, pracují společně a sdílejí své dary a bohatství... kéž Mě tyto dvě Ruce společně pozvednou, ach… kdy Mě tyto Ruce Mého Těla společně uchopí a pozvednou Mě nad Oltář?2

Ó, pojďte! nechci dlouhé diskuse, každý, kdo chce být první a nejlepší mezi vámi, musí být služebníkem všech; Já jsem zde, podívejte se na sebe, a zde jsou nekonečné poklady Mého Srdce; tak neříkejte: „kde, kde mohu najít odpověď?“ vyzbrojte se tímto pokladem Mého Srdce a sjednotíte ty, kteří byli svedeni z cesty, a budu jim všem kralovat a vy věnujete poklad Mého Nejsvětějšího Srdce celému světu;

- a ty, dcero, tím že Mi nabízíš svůj čas, Mě těšíš a vzdáváš Mi chválu; miluješ Mě, a to Mi dělá radost a oslavuje Mě to; toužíš po Mně, a to Mě uchvacuje; co jsi Mi dala ze svého srdce, dostaneš zpět z Mého Trůnu; Má milost je s tebou a Má Ruka na tvých rukou… zůstaň ve Mně; miluji tě a Otec tě miluje pro tvou lásku ke Mně;

Miluji tě, Lásko ...

mnohé další uzdravím těmito poselstvími; splň svůj úkol, Má Vassulo, a Já završím tvé dílo ve Svém Božství; pojď, budu s tebou, zatímco konáš své další malé povinnosti;3

Já, Ježíš, tě miluji, máš Mé požehnání;


1 Najednou Pán přestal a jiným tónem hlasu, jako člověk, který chce někomu svěřit tajemství, pokračoval.
2 Kristus míní při Mši Svaté během Eucharistické modlitby.
3 Domácí práce, pochopitelně…


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message