DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Teologové a filozofové ještě nenašli klíč k Jednotě

15. listopadu 1990

„Navždy opěvuji Tvou Lásku, Jahve,
navždy zpívám, od věků do věků
budou má slova zvěstovat Tvou Věrnost;
neboť Já tvrdím, že láska je stvořena, aby trvala na věky
a Tvá Věrnost byla pevně zakotvena na Nebesích.“1

Ale teď na mě útočí pravoslavná teoložka a pronásleduje Tvá poselství. Ó, Pane, ukaž jim, že jsi má pomoc a útěcha a že jedině Svou velkou Láskou jsi zachránil mě i ostatní.

Vassulo Mého Nejsvětějšího Srdce,2 Můj Svatý Duch je stále tvým průvodcem, nevšímej si teologických závěrů; modli se, aby se i jí dostalo Ducha, aby pochopila, že lidské způsoby chápání a lidské doktríny dělají z Mé Církve ničivou poušť;

Pane, byla šokována, když si v poselstvích přečetla, že jsi jako žebrák, který žadoní o naši lásku.

což nečetla: „blahoslavení ti služebníci, které Pán při Svém příchodu najde, jak bdí! naprosto vážně a s veškerou Svou autoritou vám říkám, opáše se, usadí je ke stolu, bude přecházet od jednoho k druhému a bude je obsluhovat;“3  Já jsem znám nejen jako Všemohoucí, Vznešený a Bůh Spravedlnosti, ale i jako Nejněžnější Otec, a pouze ti, kdo jsou pohnuti Mým Duchem, ke Mně budou volat: „Abba“;

Já jsem Bůh plný soucitu a Mé Slitování je Nezměrné;

Pane, je také hluboce znepokojena mou důvěrností k Tobě. Říká, že je to sladké a sentimentální!

nepronikla do Mých Ran, aby tomu porozuměla; kdyby pronikla do Mých Ran, byla by pochopila, že tyto Rány Mi byly zasazeny pro Mou Lásku k ní; nikdo nemůže mít větší lásku než ten, kdo dává život za své přátele, a vy jste, všichni, Moji přátelé; položil jsem Svůj život z lásky; ale, dcero, toto je Kříž, který jsem ti svěřil; pamatuj si, že Jej nesu spolu s tebou; abych vás sjednotil,4 bude muset zasáhnout Spravedlnost;

Má Vassulo, až dokonce budu neustále s tebou, tak se neboj a nezoufej; vždy jsem věděl, Můj anděli, že tě tito lidé budou štvát; jako lovci, každý vytáhne svou zbraň a bude tě pronásledovat, protože tě posílám k lidu, který není tvůj vlastní; vůdcové tvého národa tě budou pronásledovat, budou tě odmítat a jednat s tebou, jak se jim zlíbí, protože to, co jsem ti dal, abys to nesla ve svých rukou, není lidské učení, ale Mé Učení, a protože do nich Můj Jazyk a Mé Učení nepronikly, budou ti odporovat a budou se k tobě chovat jako k vetřelci; už jsem ti řekl, že tě svět bude odsuzovat, ale i když tě odsuzují, hlásej světu, co ses ode Mě naučila;

dcero, jestliže svět nechápe Mou Řeč, je to proto, že jejich nauka není založena na Pravdě, kterou je Láska; vyvedl jsem tě z Egypta k lidu, který není tvůj vlastní, abys sjednotila Mou Církev, ale nikdo ještě nezná cestu k jednotě a nikdo doposud nepochopil jednotlivé kroky v Mém Plánu; dosud nerozeznali stezky, které pro ně připravuji, a po kterých mají jít; teologové a filozofové ještě nenašli klíč k Jednotě, který je v rukou Moudrosti; mluvím, ale oni nechápou, co říkám; jen Moji Vlastní chápou, co říkám, znám je a oni znají Mě; proto, Má Vassulo, konej své dílo až do určeného času;

svěřil jsem ti Svůj Kříž; nes Jej s láskou; brzy přijde doba velkého soužení, jaké tu ještě nebylo, ale brzy potom vytryskne z Mého Domu pramen, aby zavlažil tuto poušť; odvahu tedy, dcero, nes toto břemeno na svých ramenou s láskou a nic nebude nadarmo, i když je hlína odplavena prvními kapkami deště, vaše duše zůstává navěky;5 tak je smrt pohlcena vítězstvím;

Láska je blízko, aby vás vedla, proto se střezte těchto filozofů a teologů, neboť o to silnější bude rozsudek, který je stihne; dobrořeč Mi a miluj Mě, jak jsem tě učil, abys Mě milovala, důvěrně, ale nikdy nezapomínej na to, že jsem Svatý;


1 Srov. Žalm 89,2-3.
2 Ježíš mě takto nazval záměrně, protože Nejsvětější Srdce se v pravoslaví nepoužívá jako Boží Jméno.
4 Církve.
5 Jinými slovy řečeno: „I když vy, kdo jste prach a popel, zemřete, vaše duše je nesmrtelná“.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message