DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Kde je teď stádo, kterým jste se chlubili?

9. srpna 1989

(Poselství pro modlitební setkání, které se má uskutečnit 18. srpna 1989 v katolické kapli Sv. Josefa v Caux.)

Pane?

Já jsem; slyš Mě;

milovaná, jsem Svatý a připravuji tě na to, abys vykročila na Cestu Svatosti; Mé malé děti, pamatujte na to, abyste nelpěly na pozemských statcích, lpěte na tom, co přichází shůry a je nebeské a svaté; Já jsem Svatý, a protože jste Mé ratolesti, toužím po tom, abyste žily ve svatosti; zachovávejte Mé Jméno ve Svatosti, posvěcujte Mé Jméno;

Moji vlastní, pojďte ke Mně a nalezněte Mne v Tichu; vnímejte Mě… odvažte se otevřít se Mi úplně, a když to uděláte, začnu vás s velkou radostí vychovávat; zahrnu vás učením a pozvednu vaši duši k Sobě, zkrášlím ji; Já jsem Ten, kdo vám stále připomíná Mé Svaté Slovo, jsem Řád a Moudrost; Já jsem Ten Jediný, kdo povznáší všechny, kdo se Mi oddají; žijte v Mém Světle a nalezněte Úkryt pod Mými Křídly;

syťte se ode Mě, nepokoušejte se předčasně přerušit svou Pupeční Šňůru, dovolte Mi vás dokonale připravit a živit vaši duši, aby dosáhla dospělosti a dokonalosti, abyste byli schopni žít; neodvracejte se ode Mě, kráčejte se Mnou dnem i nocí;

znovu a znovu volám všechny ty, kdo stále ještě bloudí v této pustině a hledají Mě; pojďte! vy, kdo stále ještě bloudíte v této pustině a říkáte: „hledal jsem Svého Spasitele, ale nenašel jsem Ho;“ najděte Mě, Moji milovaní, v čistotě srdce, tím, že Mě budete nesobecky milovat; najděte Mě ve svatosti, v oddanosti, kterou od vás žádám; najděte Mě v zachovávání Mých Přikázání; najděte Mě tím, že budete zlo oplácet láskou; najděte Mě upřímným srdcem; už nehřešte; přestaňte páchat zlo; učte se konat dobro, hledejte spravedlnost; pomáhejte utlačovaným; ať zajásá tato vyprahlá pustina, ať se vaše vlažnost promění v planoucí horlivost; opusťte svou apatii a nahraďte ji nadšením;

dělejte všechny tyto věci, abyste mohli říci: „hledal jsem svého Spasitele a našel jsem Ho; byl blízko mě po celou tu dobu, ale já jsem Ho ve své temnotě neviděl; Ó, buď Bohu Chvála! Požehnán buď náš Pán! jak jsem mohl být tak slepý?“

pak vám připomenu, abyste zachovávali a střežili Mé Zásady, abyste mohli žít;

Ó, pojďte ke Mně vy všichni pastýři, kteří jste se odchýlili od Pravdy, jak byste mohli říkat, že jste opustili jedinou cestu nezákonnosti či zkázy nebo že vás nepřitahovala? jak se můžete chlubit tím, že jste procházeli pouští, aniž byste potřebovali vyznačit cestu? co přineslo vaše vychloubání a arogance Mému stádu? ano, kde je teď stádo, kterým jste se chlubili? můžete teď říci, že jste vládli spravedlivě? zeptali jste se vůbec někdy sami sebe na to, zda jste se chovali tak, jak bych si to Já, Pastýř, přál? poslouchejte Mě tedy, chápejte a berte tato slova jako varování, vy, kteří jste svou pastýřskou hůl vyměnili za žezlo Falše a vládnete nad tisíci; což jsem to nebyl Já, kdo zbavil vaše ramena břemene? nebyl jsem to Já, kdo za vás přinesl Oběť Smíru? mohl bych se stále dívat, jak jíte chléb slz? všechno, co jsem udělal, bylo pro vaše osvobození; přišel jsem vás zachránit a s velkou něhou jsem vás nazval Svými pastýři;

čas se krátí; dávám vám Zázraky a Znamení, naplňuji nebe Divy, neustále vás varuji, dávám vám Veliká Znamení Své Lásky a Svého Milosrdenství, ale vy si toho nejste vědomi…

je dnes vaše srdce připraveno Mě přijmout? jsou vaše ústa připravena mluvit a uznat Mého Ducha Milosti, kterého na vás v těchto dnech vylévám? jsou vaše oči ochotny vidět? jsou vaše uši připraveny rozpoznat Má Volání Lásky? jsou vaše srdce ochotna otevřít se a uznat Mé dnešní Milosti? jsou vaše nohy připraveny vykročit a přijít se poklonit v Čase Adorace, jako ti první pastýři, kteří se Mi přišli poklonit a oslavit Mě při Mém Narození? jste připraveni oslavovat Mě tentokrát z celého srdce a ukázat Mému stádu svou věrnost a lásku ke Mně?

tvrdíte, že jste živí a ne mrtví, tak proč od vás nic neslyším? jak to, že neslyším žádná žehnání? jsem Ten, kdo kárá a vede ke kázni všechny, které miluje; pojďte a litujte, naplňte dnes Mé Nejsvětější Srdce radostí a upřete oči na Mě, svého Pastýře, abyste už nebloudili bez cíle touto pouští; Já jsem tu, abych vedl vaše nohy na Cestu Pokoje, Lásky a Jednoty;

snažně vás tedy prosím, abyste vzali Klíč k Mému Království a použili Jej; Klíč k Mému Království je LÁSKA, Láska ve vší své Slávě; Láska a Pokora budou dalším Klíčem k JEDNOTĚ; vezměte ty Klíče a použijte Je, užívejte Jich, Moji milovaní, a buďte jedno, buďte Jeden Svatý Lid;

žehnám každému z vás, na čelech vám zanechávám Povzdech Touhy Své Lásky;

 

chci ke Svému Poselství připojit ještě toto:

každý, kdo tvrdí, že je ve světle, ale nenávidí svého bratra, je stále v temnotě; odpouštějte, odpouštějte, jako Já, Pán, odpouštím; buďte svatí zrovna tak, jako Já jsem Svatý; rozjímejte o Mém Poselství, rozjímejte, vstřebávejte Mé Poselství; Láska vás všechny miluje;

 

(Nyní nám dává Své Poselství Naše Svatá Matka:)

žehnám každému z vás;

chci od vás, abyste neustále velebili Pána a děkovali Mu za Jeho Poselství; je živou silou mezi vámi pro ty, kdo v Ně věří a řídí se Jím; přibližujte se proto s důvěrou k Trůnu Milosti, neboť máte Jeho Milost a Jeho Lásku, neboť je vždy tak Slitovný; řiďte se Jeho pokyny a žijte Jeho Poselství, ne abyste Je jen přečetli, odložili stranou a čekali na Další; uvádějte je do praxe, neboť to těší Jeho Nejsvětější Srdce;

naslouchejte Jeho Hlasu, Mé děti, obětujte Mu své trampoty a bolesti a On vám požehná; zachovávejte Jeho Jméno Svaté;

Láska je mezi vámi; pojďte, žehnám každému z vás;


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message