DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Otevřel jsem Své Nebeské Zásoby - Rozpoznejte Znamení Doby

17. února 1989

(Dnes se koná modlitební setkání se čtením z Písma Svatého a z Poselství.)

Ježíši?

Já jsem; milovaná, drž se Mého programu; Já jsem s tebou neustále;

pojď, budeme pracovat spolu; my, společně;

   

 

20. února 1989 

(Poselství, které Pán dal pro setkání.)

jsem Pán, váš Bůh; Já jsem Věčný Vládce a jsem nade vším; Já jsem Ten, který vás stvořil; Já jsem Bůh, kterému se nic nevyrovná; Já jsem Svatý Svatých; bezpočet andělů každého řádu padá na tvář v Mé Přítomnosti a vzdává Mi poctu bez přestání; s kým Mě můžete srovnat? Celá Nebesa velebí celý den Mou slávu; trůním nad cheruby, oděn mocí a velebností; Já jsem Slovo, Pravé Světlo;

přesto jsem ve Své Svrchovanosti a v celém Svém Majestátu z velkého milosrdenství sestoupil a skláním se k vám, abych vás dosáhl; přicházím k vám, k lidu, který jsem velmi vyznamenal, k vám, Moji milovaní, přicházím; stojím před vámi bosý jako žebrák a napřahuji k vám Svou Ruku; snažně vás prosím o Lásku, Mír a Jednotu; uslyšíte Mé Volání?

jsem Zraněn k nepoznání, Mé Rány se množí bez přestání hanobením, urážkami a velkou náklonností k hříchu; jak dlouho ještě bude Mé tvorstvo zlé a bezbožné? ptám se všech, kdo se vzpírají Mým Přikázáním: „co budete dělat v den Trestu? ke komu se utečete s žádostí o pomoc a kde zanecháte své bohatství?“1 

ve Svém Nekonečném Milosrdenství a s velkým soucitem jsem naplnil oblohu znameními; bez přestání vylévám Svého Ducha na celé lidstvo; mladým dávám vidění, zasypávám vás Znameními a Milostmi, vidíte? otevřel jsem Své Nebeské Zásoby pro tuto hladovou generaci; budete jíst ke spokojenosti svého srdce, budete jíst, dokud se nenasytíte;

Svatá Písma se naplňují; dávám vám Znamení Konce Časů, a přesto se tolik z Mých vlastních vzpírá uznat tato Znamení… jak to, že nemůžete rozpoznat Dobu?

ale přestože se teď ke Mně většina Mých dětí obrátila zády a opustila Mě, nikdy Mě neunaví chodit za nimi se Svou věčnou láskou, budu o ně nadále usilovat; nikdy nepřestanu ke každému z nich opakovaně volat, vraťte se zpátky ke Mně celým svým srdcem; postěte se a litujte svých hříchů, otevřete Mi svá srdce a Já vás uzdravím; obraťte se ke Mně, svému Otci, a tak jako jen otec může něžně jednat se svými dětmi, tak budu jednat i Já s těmi, kdo budou litovat svých hříchů a vrátí se ke Mně, neboť jsem Nejněžnější vůči slabým a Nejsoucitnější vůči ubohým; Já jsem plný Slitování a bohatý Milostí

Ó, milované duše, slyšte Můj Výkřik shůry: „naplňte svá srdce ze zdroje Mé Božské Lásky;“ naplňte svá srdce a učte se navzájem si odpouštět, nesuďte jeden druhého! když si budete vzájemně odpouštět, vykročíte na Cestu k Jednotě, když se zdržíte odsuzování svých bližních, budete se nazývat Skutečně Mými; dovolte Mi, svému Bohu, abych se z vás radoval, Moji beránci;

nabízím vám Svůj Pokoj, přijměte Můj Pokoj a sdílejte Ho s ostatními; přijměte Mou Lásku a nechejte se Jí ovinout jako květinovými girlandami; děti Mého Srdce, jak je Mi nemilé vám to říkat, ale musím vás zachovat v Pravdě; přes Mé úpěnlivé prosby a přes Má varování budou mnozí dále hřešit, jejich duše se ženou do záhuby;

žijete ve vzpurném století a už dřív bylo předpovězeno, že v těchto dnech budou „lidé ohrnovat nos nad zbožností a že se budou vysmívat Zaslíbením; tito lidé se svými zatvrzelými srdci nebudou chtít naslouchat“; žijete v posledním čase přede Dnem Tříbení; buďte si toho vědomi dnem i nocí a nikdy se nepřestávejte modlit; naprosto vážně a s veškerou Svou autoritou vám říkám, že dny Tříbení jsou na dosah ruky;

miluji vás všechny věčnou láskou, a právě pro tuto Lásku sestupuji na různých místech světa, abych vás varoval; nevykládejte si to špatně a nepovažujte tato varování za hrozby; Já jsem Svatý a přeji si, abyste vy, kteří jste stvořeni podle Mého Obrazu, žili Svatě; už od počátku Časů jsem pozvedal světce a proroky, aby vám připomínali, že Já jsem Svatý; připravoval jsem vás všechny na tento Den, Den Mé Očisty, kdy na vás bude vržen Můj Duch Ohně a odstraní všechnu zkaženost; očistí všechno, co není svaté; buďte připraveni na tento Den a slyšte Můj Nářek, slyšte Mé snažné prosby;

ať moudří pochopí tato Slova: vraťte se ke Mně, navraťte se, jsem vaše Útočiště; rozpoznejte Znamení, rozpoznejte ta Znamení Konce Časů! nezacpávejte si uši, nezavírejte před nimi oči; rozpoznejte Dobu… pamatujte si, že Já, Pán, jsem vaše Útočiště; milované duše, buďte pevní;

žehnám každému z vás! žehnám vašim milovaným;

   PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message