DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Rusko se stane symbolem Slávy Boží
Láska tě našla ubohou mezi ubohými

 1. února 1988

Vassulo, už tolikrát jsem prosila o to,
aby Mi byla zasvěcena Má dcera,
Rusko; úpěnlivě jsem prosila o její
zasvěcení; dnes3

Vassulo, už tolikrát jsem prosila o to, aby Mi byla zasvěcena Má dcera, Rusko; úpěnlivě jsem prosila o její zasvěcení; dnes1 přišel ten den, kdy opět uviděla Světlo; bude slavit tisícileté výročí svého založení;

Vassulo, tvá sestra2  je mrtvá, ale Pán je jí nyní nablízku a vzkřísí ji, a Láska bude milovat Nemilovanou a ona k Němu zvolá: „Ty jsi Můj Bůh a Spasitel!“ při tomto zvolání démoni prchnou; vyděšení démoni se dají na útěk, neboť tento národ se sjednotí a stane se nejoddanějším služebníkem Božím; uzdravená a vzkříšená Boží Silou bude svou svatostí a oddaností Všemohoucímu přitahovat pozornost okolních národů; Rusko se stane symbolem Boží Slávy, Božího Milosrdenství a Lásky; jeho chvalozpěvy a hymny, které jsou tak milé Našim uším, budou stoupat k nebi jako dým kadidla; Láska ho vzkřísí z mrtvých, tak jako tomu učinila před tisícem let;3

Já jsem Pán, Já jsem Vzkříšení; až vzkřísím Rusko z mrtvých, Rusko obnoví Mé dary, svou láskou opět zkrášlí Můj Dům a Já se s ním opět sjednotím; nabídnu mu Svůj Chléb a Své Víno a ono Můj Pokrm neodmítne; přijme, co mu nabídnu, bude jíst Můj Chléb a pít Mé Víno, obnoví se a bude Mě chválit; zahalím ho Svou Nádherou; vznešeně ho ozdobím; dám mu pít ze Svých Vlastních Pramenů a doplním jeho zásoby; Mé Oči na něm spočívají, ach, Vassulo, jen počkej a uvidíš!4 dcero, jak velice toužím po tom vidět Petra, Svého Petra, na návštěvě u tvé sestry...

Povzbuď ho, aby šel, Pane. Připrav mu cestu, je-li to Tvá Vůle.

pojď, působím v mnoha srdcích; Vassulo, modli se, abys nalezla přízeň u Mého Otce; obnovím Svou Církev; běda nevěrným!

Vassulo, rád bych ti připomněl, že jsem to Já, kdo brání růstu stromům vysokým a dává růst stromům nízkým; pojď nyní; my, ano;5 společně, ano;6 ano, Vassulo, nikdy nepochybuj; učil jsem tě vidět Nás očima své duše; Já jsem tvůj Učitel; miluji tě, nikdy nepochybuj;

 

2. února 1988

pokoj s tebou, květino; to jsem Já, Ježíš, tvůj Spasitel; Láska tě našla ubohou mezi ubohými, milovaná! Já, Pán, jsem na tebe vložil Své Božské Ruce a učinil tě krásnou... oslavuje Mě, když se na Mne díváš;7

Ježíši, protivím se sama sobě pro svou ubohost.

co to říkáš, Vassulo!!8 zdá se, že jsi zapomněla, jak jsem s tebou spojen; uvědom si, co říkáš; zapomněla jsi: „spolu, my“?

Ó, Ježíši, tvá trpělivost je Veliká...

miluji tě; pojď a naslouchej Mé Matce;

9jak tě miluji, Vassulo; to Spiti Mou se zitai, i portes ine orthanikhtes yia sena pethi Mou10 to noritero meta ti thefteri praxi;


1 Tzn. tento rok.
2 Rusko.
3 Zde končí poselství Panny Marie.
4 Z Ježíšova hlasu bylo zřejmé, že toho má mnohem více, co je skryto a bude odhaleno. Byl velmi šťastný a nadšený.
5 Náhle jsem uviděla Ježíše sedícího v křesle, Jeho obličej byl překrásný. Zatímco říkal „my“ ukazoval svou rukou na nás oba. Jeho „ano“ mělo poukázat na to, že jsem správně rozlišila Jeho Přítomnost.
6 Toto další „ano“ mě ujistilo, že skutečně v blízkosti Ježíše byla Svatá Maria, která se usmívala.
7 Podívala jsem se na Jeho obraz.
8 Ježíš byl překvapený! (angl. „shocked)
9 Mluví Svatá Maria.
10 Tady jsem se Svaté Matky na něco zeptala.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message