DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Přišel jsem, abych vás všechny sjednotil

23. prosince 1987

Můj Bože, protestanté budou šokováni!

(Nemohla jsem to nějak přijmout.)

Vassulo, čekal jsem roky, až se změní;
nyní Mi dovol, abych svobodně zapsal
Svá přání;

Vassulo, čekal jsem roky, až se změní; nyní Mi dovol, abych svobodně zapsal Svá přání;

Ale oni budou šokováni!

poslouchej; může Mi někdo naslouchat, jen když se mu to hodí, a zacpat si uši, když říkám něco, co se mu nehodí?

Potom odmítnou úplně všechno, když si nebudou moci vybírat určité části! Budou tvrdit, že to nemluvíš Ty.

pokud tak učiní, tak se Mě zřeknou jako svého Boha;

Pane, odvážila bych se říci, že je to vůči nim dost tvrdé? Nebudou mít pocit, že se Tě zříkají, přece jen Tě milují a chválí Tě, Pane.

Vassulo, přišel jsem, abych vás všechny sjednotil; což by někdo z Mých učedníků neuposlechl Mé výzvy?

Ne, jsou-li upřímní, Pane.

v této větě je shrnuto všechno, co je třeba říci: „jsou-li upřímní...,“ budou naslouchat;

přicházím, abych vás všechny osvítil a poučil vás, abyste se mohli sjednotit; ale, Vassulo, k Mé velké lítosti budou takoví, kteří dají přednost tmě před Světlem, protože jejich skutky jsou zlé a ze strachu, že budou odhaleni, se budou zdráhat vstoupit do Mého Světla; ale Moji věrní a ti, kdo upřímně uznávají Má Díla a následují Mě, přijdou do Mého Světla a bez obav předloží své skutky, protože budou moci dokázat, že to, co konají, je vykonáno ve Mně, jejich Bohu;

řekl jsem, že pokud si z Mého Slova učiníte svůj příbytek, stanete se vskutku Mými učedníky; budete se učit Pravdě a Pravda vás osvobodí; a teď vám říkám toto: když dáte důvěru Mým Slovům, které říkám dnes, stanete se vskutku Mými učedníky; naučíte se Upřímnosti v Pravdě a Pravda vás osvobodí, učiní vás schopnými sjednotit se v Lásce a Oslavovat Mě;

přicházím k vám všem se Srdcem na Dlani, abych vám Je nabídl, ale i přes Mé volání Mě mnozí odmítnou a neuznají Mne jako Boha, neboť zatvrdili svá srdce; kdyby Mě milovali, naslouchali by Mé naléhavé prosbě; jestliže odmítají slyšet, je to proto, že jsem je jako děti ztratil; jejich vlastní moudrost je zaslepila; ale říkám vám upřímně, že ovce, které Mi patří, poznají Můj Hlas; ti, kdo nepoznávají Můj Hlas, nepatří k Mým ovcím, protože nevěří v Mou Všemohoucnost;

víte, proč jsou Mé ovce rozptýleny a Mé Tělo zmrzačeno? víte, proč v Mé Církvi vládne nesoulad? protože šli nocí bez jakéhokoliv světla, které by je vedlo; hledejte Mě, který jsem Světlo a Já vás povedu; zavrhněte svoje pobožnůstkářství a svoji zatvrzelost; buďte mírní a pokorní; otevřete svá srdce, ať vás Má míza naplní až po okraj; Já jsem váš Dobrý Pastýř, který vás miluje;

Vassulo, mluv se Mnou; jednej se Mnou jako se svým Svatým Společníkem;

Budu, můj Bože. Miluji Tě, Pane. Přeji si oslavovat Tvé Jméno, Pane.

milovaná, oslavil jsem Své Jméno a znovu Je oslavím; Má vláda potrvá na věky;

pojď, měj odvahu, dcero; Já jsem s tebou;


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message