DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Skutečná teologie je kontemplací Mne, tvého Boha
Jak rozlišovat duchy

7. srpna 2002

1vypověděl jsem tě nejen z Egypta, kde jsi poprvé spatřila světlo, ale z celé země; vypověděl jsem tě, abys byla zakotvena pouze ve Mně; vyučil jsem tě ve Svých Nebeských Palácích Svatou Moudrostí; ne jako ti, kteří staví svoji nauku na citátech z Písma a Tradice a jen bezduše opakují Má božská Slova…

Já jsem ti nevyslovitelným způsobem zjevil Svou nezměrnou Milost a překypující Lásku, které jsou zanedbávány, a nikdo je na shromážděních nevyučuje a nehlásá tak, jak si přeji; pro Své Svaté Jméno zadržuji Svou Ruku, aby nedopadla na toto zlé pokolení; kvůli Své slávě krotím Svůj hněv…

ach, Vassulo! jako nikdy předtím v dějinách vylévám moc Svého Svatého Ducha; předložil jsem ti poznání takovým způsobem, abys zasáhla i nepoučené; Milosrdenství i hněv náleží Pánu; jak je psáno, podle Svého úradku si dovoluji volně zahrávat se Svou Milostí;

Můj Svatý Duch opakovaně vyslovoval pro vás všechny pravdy sladší než med, med, který stéká z plástů; provoněl jsem celý vesmír, pomazal a posvětil celé Mé stvoření a dovolil jsem každému, kdo po tom zatoužil, aby Mne poznal, přiblížil se ke Mně a vdechoval milosti z Mých Úst; musí utišit svou duši a své srdce naroubovat na Mne a na Můj Zákon…

kdo jiný než Můj Duch Svatý by mohl dát duši takový pokoj a svobodu? kdo jiný by mohl pozvednout tvoji duši k Božství než Má velkorysost a nevyslovitelná blahovůle Mé Lásky?

všechny jsem vás učil a připomínal vám, co jsem vždy říkal: nejsem jen Svrchovaný Učitel vaší duše, ale také váš Přítel a dopřávám vám volný přístup do Mých Nádvoří, abyste mohli vcházet i vycházet; můžete se vyjadřovat a sdělovat Mi své názory, dokonce se Mnou můžete i vládnout; pozvedl jsem vás, abyste se skrze milost stali dítětem, tak jako Slovo je Synem Svou přirozeností…

můžeš snad ty, který čteš, říct: „vím, jak vlastnit Boha, Toho, jenž mě zplodil a dal se mi poznat, aniž kdy ztratil Svou přesažnost? Ten, který obklopuje všechny věci, naplňuje všechno Svým Zářivým Světlem, aniž je omezen hranicemi stvořených věcí; jsem Jeho vlastnictví a On ve mně stanovil všechny věci podle Své Boží Vůle;“ všechno, ano, všechno, co ze Mne vychází, souvisí s Božskou Láskou;

jak už jsem řekl, člověk musí přijmout nevýslovnou milost, aby mohl vyřknout tato slova; jestli nejsi schopen tato slova vyslovit, hoď nyní všechno za hlavu, přistup ke Mně a lituj! pak dovol Svatému Duchu, aby na tebe sestoupil a zmocnil se tě Svým Světlem a proměnil tě v Katedrálu…

ach, s jakým potěšením pak o tebe bude pečovat! založí v tobě základ, o kterém jsem tě už poučil: skutečnou teologii, která je kontemplací Mne, tvého Boha; tvá duše, uchvácena v této kontemplaci, se bude vznášet v nebesích a bude kontemplovat hlubiny Mne, svého Boha; pak v tobě nastane Má Vláda; potom Duch Svatý krok za krokem, zatímco na tebe bude vydechovat Svůj Dech proměny, zjeví tvému duchu skrze Samu Moudrost Božské skutečnosti; zjeví ti vše, co filozofové a mudrci dosud považují za pošetilost a nesmysl; ve Světle Svatého Ducha budeš rozumět a vnímat vznešenost Mé Lásky, Božská obohacení, kterými mohu zahrnout tvou duši a všechna dobra, která z nich můžeš získat; zatímco v tobě budeme přebývat a ty v Nás, budu tě posvěcovat; jak říká Písmo: „učiň si domov ve Mně, tak jako Můj je v tobě;“ staneš se součástí Pravé Révy;2

ano! poskytnu ti milost Sebe v tvé duši; hořím láskou k tobě; Já, tvůj Bůh, jsem zapálen láskou k tobě až do té míry, že v tobě přebývám přes všechny tvoje slabosti; čím více budeš kontemplovat Mou Trojjedinou Svatost, tím více Mi budeš rozumět; čím více Mě budeš znát, tím více budeš odrážet Mou Podobu v sobě;

potom se z Nebe z úst Mých Andělů a Knížat nejvyšších kůrů ozve hlasitý líbezný hlas; jednohlasně budou pět chvalozpěv samému Chvalozpěvu:3 „Boží tajemství je znovu zjeveno, zjevuje Své Věčné Světlo třikrát Svaté; vtiskuje Svůj Obraz do milované duše, kterou si vyvolil, aby jí daroval milost Sebe; ach, jaký užitek a zisk čeká tuto duši! chvála a sláva našemu Pánu a Bohu!“

Amen…
Vidíte, co nám Bůh nabízí?
Naslouchejte Jeho Pokynům
a neignorujte je…

nejchudší se zaradují z Mých slov a ponížení budou povýšeni; vaše spása spočívá v obrácení a v pokoji; navraťte se ke Mně; čekám jen na to, abych k vám byl milostivý…

(Později, mluví Ježíš:)

Vassulo, Písmo říká: „ovoce spravedlnosti je v pokoji zaseto pro ty, kdo jsou strůjci pokoje;“4

vyučoval jsem tě s autoritou a mocí, abych tě uschopnil vyjádřit Má Slova tak, jak si přeji; Má Slova přinášejí pokoj, lásku a naději do srdce; přináším smíření skrze pokání;

žádný, kdo do srdcí vlévá zlost a zmatek, nepřichází ode Mne; tím myslím, že žádný, kdo tvrdí, že má dar proroctví, a prorokuje pouze pohromy a katastrofy, nepřichází ode Mne; ale rozlišujte, že každý, kdo hlásá Má varování, pokoj a pokání, je skutečně poslaný Mnou a jeho slova jsou pravdivá; skutečně každý, kdo zvěstuje povzbuzení, útěchu a pozvedá společenství, vězte, že je poslaný Mnou;

varoval jsem vás, abyste neposuzovali nikoho jen podle jeho slov, nebo věřili někomu jen proto, že tvrdí, že má slovo ode Mne, i kdyby předváděl takové zázraky a divy, jako vzkřísit někoho z mrtvých; tak naslouchejte jen těm, kdo nevyvolávají diskuse zpochybňující tajemství víry, protože milost Svatého Ducha, kterou jsem daroval Svým vyvoleným, naplní radostí ty, kdo jim budou naslouchat; jejich slova budou povznášet duši, budou je přivádět blíž k Mým andělům a svatým; jejich slova, která jsou ve skutečnosti Mými Slovy, vás promění v Katedrály; Má Slova nejenže mají autoritu a moc, ale žárem spalují vaši duši a současně osvěcují vašeho ducha;

a především, božské skutečnosti, vám odhalené skrze Mé vyvolené duše, budou vysvětlovány na základě Písma a Tradice a ničeho jiného; jak poznáte, že mluvím? poznáte to podle zdravé Nauky, kterou obdržíte; a vy, kteří jste byli úplně mrtví a vaše těla ležela v rozkladu v údolí smrti, si ve svém probuzení uvědomíte, kdo vás pozvedl milostí; svět, ve kterém teď žiješ, Mé dítě, je, jemně řečeno, zlý, a každým dnem roste jeho hřích, jak pak nemám být znepokojen?

když ve vašich dnech mluvím a pastýři Mi nenaslouchají a nevěří, že jednám, tak právě o nich Písmo říká: „naše stráže jsou slepé, ničeho si nevšimnou… všichni chodí po svých cestách, každý za svým vlastním zájmem…“ Má Církev se bude vždy rozrůstat skrze Svatého Ducha, nikdy se nebude umenšovat; vždy bude obnovována navzdory všem jedovatým šípům, které na Ni budou mířit; tytéž jedovaté šípy cílí na ty, které k vám posílám;

celý svět se rozkládá ve vlastním zlu a odpadlictví; překračuje nejenom Můj Zákon, ale všechno, co je Svaté; proč se někdo diví, že se milost Svatého Ducha zvětšuje? běda! jakého odsouzení se dostane těm, jejichž zkažená srdce sužují Mé vyvolené duše! nezdědí Mé Království, jestliže z jejich rtů neuslyším slova lítosti a pokání…

Vassulo, společně se Mnou budeš pracovat v tichu,5 abys osvítila temná údolí; všechno, co ti Duch Svatý dá napsat, bude pro tuto i ostatní generace poučením a kdokoli ti v tomto poslání, které jsem ti udělil, odporuje, odporuje Mému Duchu; ohlašuj všechno, co říkám, ať to každého, kdo slyší Mé Slovo, vede k novému bytí; a nevěnuj pozornost6 těm, kdo říkají: „jestli jsi poslaná Bohem a jestli to, co říkáš, je od Boha, dokaž svoji pokoru a stáhni se do ústraní i se svými spisy; přestaň stavět na odiv sebe a své spisy po celém světě;“

těmto lidem řekni toto: „nestanu se špatným služebníkem, který skryl své hřivny a pak byl zatracen, protože nic neudělal; naopak, rozmnožím své hřivny a oslavím Toho, který mi je svěřil; předám, nejen této generaci, tento úžasný zázrak,7 ale andělé ponesou tato Boží slova všem budoucím generacím a budou je dále rozsévat jako déšť, který padá z nebe, aby obnovila Boží stvoření a zkrášlila Církev; aby zesládla ústa Jeho dětí a otevřela se k Jeho chvále; aby otevřel jejich oči a uschopnil je prozkoumat svá srdce; nesu pečeť Božího Jména našeho Pána a nebojím se; jsem Jeho hlasitá kniha, která hlásá stejné Pravdy našeho Pána, které nám byly dány; nic není nové; nic jsem nepřidala, bratři, ale vše, co je řečeno, ke mně přichází z Božského Vědění a z Úst Trojjediného Boha;“ to jim řekni v Mém Jménu;

kontempluj Mne do hloubky, Má milovaná, a odpočívej na Mém Srdci…


1 Hovoří Bůh Otec.
2 Ježíš Kristus.
3 Bohu.
5 Tzn., že dialog v psané podobě probíhá v tichu…
6 Jinými slovy: „Nevzrušuj se“.
7 Poselství Opravdový život v Bohu.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message