DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Bohové v účastenství

5. května 2001

Má dcero:

pozvedni ke Mně svého ducha a ve své kontemplaci naslouchej, jak se Mé vzdechy mění ve vyřčená slova…

pokoj tobě; dnes všechny volám, aby zkoumali sami sebe; volám každou duši, aby se zkoumala; Moje cesty jsou rozkošnými cestami, které vedou k dokonalosti; ty jsi povolaná k dokonalosti; dal jsem ti a stále ti budu dávat snadný způsob, jak Mi porozumět, a když Mi budeš rozumět, jak Mi rozumí andělé, získáš Můj Pokoj;

dal jsem vám všem toto vznešené téma lásky a milosrdenství, aby vás vedlo k Pokoji, který je mnohem větší, než můžete pochopit, a který obléká vaši duši do bílého jako nevěstu oděnou do svatebního šatu; Moje téma lásky vám dává všechny příležitosti vládnout se Mnou, i když jste zatím na zemi; chcete být dokonalými dětmi Božími? jinými slovy, chcete být nazváni „bohy v účastenství“? vstupte tedy na cestu ctností; pracujte pro svou spásu, neohlížejte se zpět; Já jsem připravený vás zbožštit a zapsat vaše jméno do knihy života;

ať je ve vašem svědectví zřetelně vidět pravda; ať je ve vašem svědectví vidět Mou Moc, ať je všem zřejmé, že Já, Kristus, jsem ve vás dobře zakořeněný a že vy jste dobře zakořeněni ve Mně; v této jednotě, ve které jsme Božskou láskou propleteni1 v jedno, budete následovat zákon života; a Já, s největším potěšením ve Svém Srdci, když uvidím, co tato božská jednota lásky přinesla Mé milované duši, ji budu učit kráčet se Mnou a naplním její mysl vším, co patří Mému Království, vším, co je svrchované, vším, co uchvacuje Mou Duši, co přináší slzy radosti do Mých Očí, vším, co je čisté a vznešené, vším, co dokazuje, že tato duše je skutečně částí Mě, tak dokážu světu, že všechno Poznání, které je jí dáno, pochází ode Mne;

teď jste se naučili, že v Mém Těle žije plnost Božství, a proto také vy můžete najít své naplnění; jestliže tedy říkáte, že Mě opravdu milujete, proč si ode Mě stále udržujete takový odstup? proč se stále ohlížíte zpět? vždyť víte, že Mě máte napodobovat; nebuďte opět překvapení, když vám říkám, abyste se zkoušeli;

když říkáte: „snažím se konat dobro, snažím se nerozbíjet; snažím se být radostí Trojjediného Boha a dýchat v Něm, protože kolem mne je jen smrt a vyžaduje to velké úsilí nenechat se obklopit setbou smrti; odchýlil jsem se doleva a cítím dech smrti; odchýlil jsem se doprava a vidím temnotu; přesto se snažím nejít v hlubokém stínu; jestli moje ubohé nohy sešly z cesty ctností, nebo jestli je moje srdce poskvrněné nevděčností a hříchem, nebo jestli moje mysl zbloudila do hříšných míst a zrádných myšlenek, přijď mi na pomoc a zachraň mou zrádnou přirozenost, neboť nejsem lhostejný ke Tvé dobrotě, Pane; jsem jenom slabý a ubohý;“ protože jsem o vás pečoval od vašeho zrození jako otec, mám právo zkoušet opravdovost vaší lásky, a proto vám odpovídám: zkouším vaši spravedlnost; chci vás mít jako prince nebo princeznu, až se se Mnou setkáte, když budete odcházet z tohoto života; chci, abyste byli v královském purpuru, aby radost vašeho Pána byla vaší radostí; chci, abyste byli naplněni božským světlem a zářili uvnitř i navenek; chci, aby vaše věrnost byla Mou Věrností, aby Má Dokonalá Podoba ve vás byla vaší bezúhonností, aby Ten, kdo je Neposkvrněný, byl vaší nevinností;

poslouchejte! mohou kdy paprsky slunce ve své slávě nebo svit měsíce, zastínit Mou Lásku k vám? pro Mé Jméno a pro Mou Lásku, kterou k vám mám, jsem se vám všem ukázal; Svou Božskou Přítomností jsem vás přišel navštívit do vašeho pokoje; někdy jsem přicházel s vůní myrhy, jindy jsem zakroužil jako kouř kadidla a provoněl vás a váš pokoj; neobjevil jsem se také jako paprsek světla ve vašem srdci? Má nádherná Přítomnost je všude; naplňuji svět Svou Láskou; kolikrát jsem opustil Svůj Trůn, abych se k vám sklonil a zahrnul vás tajnými polibky? pojďte vy všichni, kteří toužíte po kázni, pojďte a naučte se, jak Mě pozdravit nejen slovy, ale i dobrými skutky lásky; ať váš jazyk mluví o Mně, o Mém Božství, o Tom, který je První a Poslední, o Tom, který je vaším Otcem, o Tom, který vás vyzdobil a proměnil v katedrálu; nezbavujte Mě této radosti;

milostivě jsem vám dovolil vyrůstat v Mém Domě; tak do Mě vlejte nějakou radost a štěstí, když se pomodlíte ‚Otče náš‘ způsobem, jakým to Můj Otec učil Mou dceru; nebuďte jako roztroušené kosti z Ezechielova vidění, ale buďte naplněni slávou Mého Svatého Ducha, kterého jsem udělil Svým učedníkům, abyste rostli v užitku, místo toho, abyste slábli v nečinnosti, nikdy nepřestávejte vzývat Mé Jméno, aby oživilo vaši důvěru a upevnilo ve vás Mou oživující podstatu;

už jste někdy slyšeli podobenství o hřivnách?2 nevšimli jste si, jak vás Můj Dům3 všechny povolává, abyste obohatili Jeho Dům? nevšimli jste si, že toto je čas zúčtování a zkoušky vaší věrnosti?

během těchto požehnaných let jsem vám všem uděloval posvěcující milosti; chudí dostali stejně jako bohatí; nikoho jsem o nic nepřipravil; ale Pán Domu vás nyní žádá, abyste před Něj předstoupili a dokázali Mu svou věrnost, aby vám mohl říct: „výborně, dobrá a věrná duše, protože jsi dokázala být věrná v malém, svěřím ti větší věci; pojď a připoj se ke štěstí svého Pána!“

nezklamte svého Pána a nenuťte Ho, aby vám musel říci: „co jsi pro Mě udělal? neviděl jsem, že bys udělal něco dobrého;“ můžete se také stát ctnostnými, jestliže budete opravdově činit pokání a otevřete Mi své srdce, abych do vás mohl vlít uzdravující mast; nepřerušujte se Mnou spojení, dovolte Mi naplnit vaši mysl Svou Přítomností a Moje Dědictví bude vaším; naplňte Mě radostí, vyrůstejte do výšky a na síle jako věž ze slonoviny;

proto nebuďte překvapení, když řeknu: „sestoupím do údolí, abych se podíval, zda Moje réva pučí a zda se jí otevírají květy;“ proč jsou někteří z vás zděšeni z Mého zájmu? ženeš se snad, Můj královský Dome, za větrem?4 jestli ano, větrem se i staneš; Já jsem věrný velikosti Svého Milosrdenství, a abych tě vyvedl z tvého spalujícího odpadlictví, Mé dítě,5 poslal jsem ti a neustále posílám Svatého Ducha, který tě zbožšťuje a sjednocuje tě se Mnou;

pohleď nyní a uč se:

- blahoslavení jsou ti, jejichž srdce se otevřela k očištění a připravila k přijetí Ducha Svatého kvůli proměnění, budou zbožštěni a nazváni syny a dcerami Nejvyššího, budou nazváni bohy v účastenství;

- blahoslavení jsou ti, kteří se navoněli milostí a jejich vůně je jako směs kadidla, které provoňuje svou přítomností Moje Ikony, tito zdědí Mé Království;

- blahoslavení jsou ti, kteří přijali Mého Svatého Ducha a stali se spoludědici Mého Království, když osvěcují jiné Mými Slovy a Mým Poznáním a dávají zbytku světa možnost porozumět dogmatům Církve - budou nazváni spolupracovníky Mého Království, protože se Mnou budou vládnout;

- blahoslavení jsou ti, jejichž víra se projevuje činy lásky a službami prokázanými Nejvyššímu, jejich hlas zní jako melodie, vzdávající čest Mému Domu, obdrží Mou plnost a přikryji je milostí Ducha Svatého; i po smrti budou jejich těla prorokovat;6

- blahoslavení jsou ti, kteří dovolili Mému Svatému Duchu, aby jim vládl a shromáždil je do Mého Stáda; budou tvořit jedno Tělo a budou navždy spojeni s Námi, Trojjediným Bohem;

- blahoslavení jsou ti, kteří poté, co si libovali v ohavnostech, dovolili Duchu Svatému, aby je dovedl k metanoi a do základů z nich odstranil všechno zlo; dovolili Mu, aby se do nich On Sám vlil a sílil v jejich srdci, a oživil vše7, co je mrtvé; vypučí a rozkvetou jako růže v jarních dnech, protože se stanou částí nového a svatého královského kněžstva; ano, budou nazváni lidem Božím, jenž Mi bude zpívat chvály za to, že jsem ho přivedl do Svého nádherného Světla;

- blahoslavení jsou ti, kteří kvůli Mně dobrovolně obětují svůj čas a sami sebe, aby se vydali do bitvy vaší doby a bojovali proti zlým silám a přihlásí se za vojáky; milost Ducha Svatého je zachová a obdaruje je takovou silou, že budou schopni bojovat bok po boku Archandělů Michaela a Rafaela;

- blahoslavení jsou stavitelé mostů, kteří se kvůli Mně zřekli svých vášní a všeho, co je spoutávalo na tomto světě, a stali se, skrze milost Ducha Svatého, pomocníky v Mém Božském Plánu, těmi, kdo zkrášlují Můj Dům; jejich duše a celé bytí bude jako nádherná Katedrála;

- blahoslavení jsou ti, kteří se naučili po Mně žíznit a touží Mě obejmout a vlastnit Mě, ti objevili Div divů, jímž je: znát Mě a rozumět Mi v Mé sladkosti;

ten, kdo ve Mně přebývá a je Mnou živený, vzkříšený a oděný do Mne v úžasné dokonalosti, bude moci říct: „jsem jedno s Bohem, neboť nyní žiji, i když zatím jen na zemi a mezi tvory: Opravdový Život v Bohu… jsem jako opevněné město, protože moje hradby přebudoval Sám Duch Svatý; s Duchem Svatým uvnitř mých hradeb jsem předurčen k věčné slávě; Duch Svatý zahalil mou duši do nebeské krásy, abych mohl vstoupit do Tvé Slávy, ó, Kriste, a žít navěky! moje kroky nebudou mé, ale Jeho! budu kráčet s Bohem, protože jsem se odvrátil od tělesných požitků, a nyní můj duch žije v blaženosti a je dokonalý a hoden Trojjediného Boha a Jeho Svaté Přítomnosti;“


1 Pozn. překl.: v angl. orig. „intertwined“ - dokonalé spojení dvou objektů, kdy už je těžké rozlišit jeden od druhého.
3 V téže chvíli jsem také slyšela: „nevšimli jste si, jak vás Pán Domu…“
4 Pochopila jsem, že „vítr“ je zde místo „marnost“.
5 Ježíš hovoří ke každému.
6 Symbolicky vyjádřeno, že na jejich dílo se bude pamatovat navěky.
7 Pozn. překl.: v angl. orig. „substances“ - obsah. Vassula k tomuto dodává: Zároveň jsem slyšela slovo: „podstata“ - v angl. orig. „matter“.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message