DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Притчата За Сватбеното Пиршество
Аз Съм Вечно Съществуващият

20 октомври 1990

Иисус?

Аз Съм;

единственото, което искам от теб е обич; това е Темата Ми; нуждая се от всяка капка обич в сърцето ти; искам всичката обич, която имаш, за да изкупя онези, които се направляват към вечните огньове; когато казвам: “съживи Църквата Ми” или “разхубави Църквата Ми” или “обедини Църквата Ми”, имам предвид да се молиш, да се молиш, да се молиш безспир, моли се от сърцето си, обичай Ме пламенно и с изкупленията си, които ще се присъединят към онези на мъчениците Ми светии, ще Ме прославиш; да, дъще, с изкупленията си и с пламенните си молитви отправени към Мен с обич, можеш да промениш идващите бедствия; можеш да промениш природните бедствия; можеш да угасиш пламтящия гняв на Отеца Ми; Бог може да омекне, с молитвите ти може да омекне; можеш да разхубавиш Църквата Ми; можеш да събереш Народа Ми под Името Ми, за да отслужвате Литургията около един олтар; можеш да възстановиш пастирската им тояга, тази тояга, която в началото счупиха на две, а след това на трески; това единство изглежда в очите на хората невъзможно, но за Мен всичко е възможно; затова се моли и изкупувай за братята си;

нуждая се от души-жертви, нуждая се от великодушни души, за да се отплащат на злото с обич, да се отплащат на злото със саможертва; затова Ми предоставете волята си и ще ви направя Свои инструменти на Мир и Обич; ще ви направя Свои инструменти на Помирение и Единство;

Господи,
собствените ни отстъпничества ни изобличават.
Прости ни и ни помогни да поправим.
Върни ни в обичта на венчалните ни дни, ранните дни,
и ни припомни предаността, която някога в младостта си  изпитвахме към Теб.
Не позволявай вече на никакво зло да надделее над нас.

да, предостави Ми молитвите си и ще възстановя Дома Си, който е и твой Дом; бъди лоялна и това особено благоволение ще ти бъде дадено; както при преображението, ще преобразя Църквата Си, за да има цялата си лъчезарна слава на младостта Й, от венчалните Й дни; ще направя всички тези неща за Святото Си Име, ще ви обединя всички, за да покажа Могъщието Си;

Господи, има и други неща. Вече Те бях питала за тях, но бих искала отново да Те попитам и не зная как да го кажа!

ще отворя устата ти и ще говориш!1

Господи, не беше ли казал, че Утешителят, Светият Дух, ще ни научи на всичко и ще ни припомни всичко, което Ти ни беше казал? Освен това Писанието не казва ли: “в Църквата Бог даде първото място на апостолите, второто на пророците”,2 и не казва ли Писанието: “има остатък, избран по благодат, по благодат, отбележете, а не заради добрите им деяния, иначе нямаше въобще да е благодат!”3 и накрая, не казва ли Писанието: “по време на всичките ви събори, нека всеки бъде готов с псалм или поучение или откровение”.4 Тогава защо, Господи, в днешно време, някои свещеници гледат на повечето от пророческите или лични откровения с презрение? С едно око вместо с две? И защо някои свещеници дори епископи нападат с презрение Посланията Ти?

в действителност, дете Мое, те се борят срещу Мен; защото потискат Утешителя, дъще, тези хора не възразяват срещу теб; не, ангеле Мой, не срещу теб; възразяват срещу Мен, не срещу теб; ако те игнорират, цвете Мое, това е, защото ти израсна насред пустинята им; няма да те полеят, така че да увехнеш и да умреш; продължават да забравят, обаче, че Аз Cъм Преданият ти Пазач;

Васула, ще ти припомня притчата за сватбеното пиршество;5 дъще, мнозина са повикани, но малцина са избрани; да вярва човек е благодат, която се дава от Мен; да има вяра човек и това е благодат, която се дава от Мен; това са Времената на Благодатта и Милостта; това са Времената, в които Светият Ми Дух се излива върху вас; това са Времената, когато Светият Ми Дух ще ви издигне от голямото ви отстъпничество, за да се венчае за вас; нищетата на епохата ви ще се излющи от вас; защото със Собствената Си Ръка, ще отвия смъртния ви саван, за да ви облека с одеждите на венчавката ви; почувствай насладатта Ми, Васула Моя! почувствай как вече се радвам на това предстоящо събитие!

Светият Ми Дух ще дойде да донесе Огън на земята, и как желая вече да е пламнал! това са Времената на Венчавката на Светия Ми Дух: това са Времената, когато вашият Цар на Мира изпраща служителите Си, ангелите Си, пророците Си и Небесния Си Двор да излязат до четирите краища на земята и да поканят приятелите Му на Пиршеството Му и в Царството Му и да им поднесе Небесната Си Манна;

изпращах вестителите Си в истинска праведност чак до прага им да оповестят Завръщането Ми, но мнозина от вас не им повярваха и се отнесоха към тях като към измамници, други не дойдоха, защото предпочетоха честта идваща от хората пред честта идваща от Мен; след като ви поканих и Ми отказахте, след като ви направих знак, но не обърнахте внимание, след като пренебрегнахте всички Мои умоления и отхвърлихте предложението на Обичта, ще напълня Дома Си и ще дам Царството Си на измета на обществото ви, за да ви объркам всички; ще им върна зрението и ще ги излекувам; ще отворя широко Вратите на Дома Си, за да ги пусна вътре;

вестителите Ми ще се провикнат по улиците и на обществените площади, ще бъдат изпратени от Мен, за да поканят труповете, които срещат на всеки уличен ъгъл, и онези, на които никога не е било говорено за Мен, ще Ме видят и онези, които никога не са били чували за Мен, ще Ме чуят и ще разберат; ще бъда намерен от онези, които не Ме търсеха, както разкрих на теб Святото Си Лице, дъще, така ще се разкрия на онези, които не се допитваха до Мен; не искате от Духа Ми! нито от Сърцето Ми, което ви поднасям в Ръката Си! казвам ви това сега, преди да стане, така че когато това стане да повярвате, че Съм Аз Вечно Съществуващият:

Царството Ми ще ви бъде отнето и ще бъде дадено на хора, които вие наричате достойни за презрение и безумни, измета на обществото ви, и Домът Ми ще бъде възстановен и издигнат от онези, които наричате прости умове; те, с обичта си, ще възстановят руините на Дома Ми и всички опустошения, и Светият Ми Дух е, който ще ги пасе и ще ги утешава… крепостта на гордите скоро ще се срути в купчина прах… Справедливостта ще надделее; моли се за тези пастири, моли се за промяната им; бъди благословена, дете Мое, няма да се бавя, скоро ще Ме видиш лице в лице;

Аз Съм;


1 Внезапно вълна от думи излязоха от мен.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message