DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Духовност » Молитви » Подбрани Молитви »

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 

Молитва за завръщането на света при Бога

Отецо Всемилостиви,
нека онези, които чуват и отново чуват,
но никога не разбират,
да чуят този път Гласа Ти и да разберат,
че си Ти Светият на Светите.
Отвори очите на онези,
които гледат и отново гледат,
но никога не виждат,
този път да видят с очите си
Святото Ти Лице и Славата Ти,
постави Пръстта Си върху сърцето им,
за да се отвори сърцето им
и да проумеят Верността Ти.
Моля се на Теб,
за да Ти поискам всички тези неща, Справедливи Отецо,
да се завърнат и да бъдат излекувани всички нации посредством
Раните на Любимия Ти Син,
Иисус Христос. Амин.

-Святата ни Майка (15 май 1990)
-Иисус (18 юли 1990)

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 

 

 
Духовност
Молитви
    Молитва за покаяние и освобождение
    Молитва за завръщането на света при Бога
    МОЛИТВАТА НА ГОСПОДА на Арамейски
    Святата Розария
    Православната Молитвена Броеница или "Молитвата на Иисус"
    Молитва за Единството
    Вдъхновена молитва от Св. Йоан Златоуст
    Трите Всекидневни Молитви
    Спиранията на Кръста
    Посвещения
    Подбрани Молитви
Изказвания
Писма
Есета
Чудотворения
Размисли върху Посланията
Групи за молитва
Поклонения и Оттегляния
Пророчество
Страданието

Молитви
Подбрани от Посланията
 

Изказвания
Подбор от изказвания на Васула и други автори на статии по хронологичен ред
 

Писма
Васула пише върху разни теми
 

Есета
Есета и други писания от сътрудници върху разни теми
 

Чудотворения
Ново начинание започнало през ноември Nov 2006. Сбирка от заснети чудотворения свързани с Васула и ИвБЖ
 

Размисли върху Посланията
Периодични проучвания, размисли и коментари върху подбрани Послания
 

Групи за молитва
Групи за молитва на ИвБЖ и Асоциации
 

Поклонения и Оттегляния
Предстоящи и минали поклонения и оттегляния на Истинския от Бога Живот
 

Пророчество
Статии и Вдъхновения относно Пророчеството
 

Страданието
Изживяването от Васула на Страданието на Иисус
 

 
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трябва Напълно Да Ми Се Доверяваш
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Аз, Твоят Бог, Живеех В Пустошта Ти
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message