DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Духовност » Писма  » 15-десет годишнина на Истинския в Бога Живот »

15-десет годишнина на Истинския в Бога Живот

28 ноември 2000

“празнувай всяка година днешната дата, в която доведох теб и толкова много други да дойдат в Сърцето Ми; и открий тези неизброими съкровища, които бях запазил за вашите времена; пази в духа си този голям ден;” (28.11.95)

Васула пише:

Иисус ни пита всички нас, които живяхме един Истински в Бога Живот: “Щастливи ли сте за това, че бяхте с Мен по този начин през всичките тези години?” И продължава: “И станахте част от Мен и Аз част от вас, и направихте в Мен своя дом и направих във вас Своя Дом.” В същото послание Иисус продължава: “Пътеката Ми е права, пътищата Ми, за да се доближа до вас, са благи… Царят ви е съвършен и великолепен.”

Трябва тези слова на Христос да ги живеем, още повече да ги живеят онези, които бяха призовани да станат апостоли на Истинския в Бога Живот. Когато казва, че пътеката Му е права, нашият Господ очаква, че и ние ще изправим пътеката си и ще станем пример за другите, след като сме и станахме Негови членове. Нищо лошо не трябва да остане в нас. Където съществува добродетел, съществува и Светлина. Където съществува обич, там е Бог. Отправям призив към всички, които бяха призвани в Истинския в Бога Живот да извършат едно особено деяние на помирение. Ако случайно днес или до днес сте таили злост, моля ви, заради Иисус, отидете и се помирете в този празник на Истинския в Бога Живот   и предоставете деянието си на Иисус Христос. Зная, че ще приеме жеста ви като букет, като тамян на миротворец. И така, отидете и се помирете със своя брат, за да можете искрено да кажете на Бога: “Твоят служител живее посланието Ти, защото сега се помирих и сключих мир с Теб.” След като сключвате мир със своя брат, сключвате мир и с Бога.

Живейте посланието на Христос, защото, оставайки непомирени, а същевременно провъзгласявате помирението, е сякаш се молите повърхностно, само с устните. Веднъж, Благословената ни Майка каза: "Дойдох при всички вас да ви поискам да се помирите с Бога и помежду си... Дойдох да припомня на всички, че истински апостол на Бога е този, който изпълнява Волята на Бога.” (6-8.12.1993) Недейте да разочароватe Благословената ни Майка, оставяйки злопаметността да се загнездява в сърцето ви като змия. Разбира се, не бихте желали да ви каже някога Богородицата: “Когато призовах към помирение, тъй като съставлявате част един от друг, не се вслушахте.” (6-8.12.1993)

Бог ме позова и Му се отзовах. Говори и Му повярвах. Когато Делото Му започна да се разпростира и се умножи реколтата Му, бяха необходими работници. Отецът, който вижда всичко, погледна към вас и ви повика. Отговорихте на Призива Му, отзовахте се и Той остана доволен…

Отзоваването на Призива Му беше благодат, която ви даде, за да се разцъфтите, дар от Бога идващ от безмерното Му Милосърдие. И според словата Му, обучи ни да станем апостоли на края на времената. Господ ни каза:

беше казано, че в края на времената, Двете Ни Сърца ще издигнат апостоли, и те ще бъдат наречени апостоли на края на времената; ще бъдат обучени от Царицата на Небето и от Мен Самия да тръгнат във всяка нация и да провъзгласят без страх Словото на Бога, дори когато бъдат покрити с кръв от порочните нападения на Врага, няма да бъдат пречупени; езикът им ще пронизва враговете на Църквата Ми като меч с две остриета, излагайки техните ереси;

няма никога да се разколебаят, нито ще се уплашат, тъй като ще ги снабдя с дух на смелост; разрушителният бич няма да ги достигне; няма да оставят нито един камък, без да го преобърнат; ще преследват грешниците, високомерните оратори, големците и гордите, лицемерите, предателите на Църквата Ми, ще ги преследват с Кръста Ми в едната ръка и розарията в другата; а Ние ще застанем на тяхната страна; ще сломят ересите и ще изградят вярността и истината на тяхно място; ще бъдат противоотровата, защото ще поникнат като пъпки от Царското Сърце на Мария; (3.3.1996)

Но и Богородицата, която подготви и тя много плод на Мир в целия свят, зове децата си да се съберат и да се молят помирени. На някои, които призова даде особена мисия да разпрострат посланията й. Не знаем кога ще дойде Господ да ни вземе при Себе Си. Затова трябва всеки ден да го живеем сякаш е последният ни на земята.

И отново Иисус ни напомня:

дойдох в незнанието ти и те натоварих със задача далеч по-голяма от твоите възможности и те запознах със Свещеното Ми Сърце и ще продължа да го правя в този студен свят потопен в кръвта на своите престъпления; ще оставя този Извор от Свещеното Ми Сърце да завладее този студен свят и да даде живот навсякъде, където мине; и Обещанието Ми ще се изпълни, защото Светият Ми Дух, Животворецът, ще управлява това зло общество, променяйки го в правдив народ, тогава святост и справедливост ще бъдат техният придружител; (28 ноември 1996)

Нека придобием радостта, която дава вярата в Бога, за да ни изпълни Раят. Светият Дух нека се вкорени в диплите на сърцето ни и нека преобрази душата ни, попивайки я в Иконата на Христос, Божествената Икона. Нека се помолим и нека изречем словата дадени ни от нашия Господ:

Господи, дай ни Царството Си,
за да придобием неподкупност и божествеността,
която води към вечен живот; амин;
(27.2.1995) 


 
Духовност
Молитви
Изказвания
Писма
    Пророчества
    Пазете се от Духа на Йезавел
    Пророчество, 11 септември
    Различаване и покорство
    Какво представлява богохулството срещу Светия Дух?
    15-десет годишнина на Истинския в Бога Живот
    Истинското Послание на Истинския в Бога Живот
    ПРОРОЧЕСТВА, КОИТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ В ТОЗИ КРАЙ НА ВРЕМЕНАТА
Есета
Чудотворения
Размисли върху Посланията
Групи за молитва
Поклонения и Оттегляния
Пророчество
Страданието

Молитви
Подбрани от Посланията
 

Изказвания
Подбор от изказвания на Васула и други автори на статии по хронологичен ред
 

Писма
Васула пише върху разни теми
 

Есета
Есета и други писания от сътрудници върху разни теми
 

Чудотворения
Ново начинание започнало през ноември Nov 2006. Сбирка от заснети чудотворения свързани с Васула и ИвБЖ
 

Размисли върху Посланията
Периодични проучвания, размисли и коментари върху подбрани Послания
 

Групи за молитва
Групи за молитва на ИвБЖ и Асоциации
 

Поклонения и Оттегляния
Предстоящи и минали поклонения и оттегляния на Истинския от Бога Живот
 

Пророчество
Статии и Вдъхновения относно Пророчеството
 

Страданието
Изживяването от Васула на Страданието на Иисус
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Kогато произнасяш Словото Ми, говори без страх
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Бог-Е-С-Теб
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message