DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Den Helige Andes utgjutande
Den Andra Pingsten

22 april 1990

“Stenen som byggnadsarbetarna förkastade
har visat sig vara en hörnsten.” 1

Min Herre Jesus, Du förkastades som Messias eftersom deras ande inte var beredd, deras hjärtan var slutna och hårda, men trots detta blev Du Hörnstenen. I vår genration, Herre, förkastas också Din Helige Andes utgjutande av ’byggnadsarbetarna’, och likväl kommer en dag Din Helige Ande att bevisa för oss alla att Han var Hörnstenen. Genom att förneka och förtrycka Din Helige Ande, som kommer till oss som Påminnelsen, bereder ’byggnadsarbetarna’ återigen sitt eget fall.

ser du hur tidigare förutsägelser har besannats? Jag har verkligen sagt att ”Hjälparen, Den Helige Ande, som Fadern skall sända i Mitt Namn kommer att undervisa er om allting och påminna er om allt som Jag sagt er” men Jag visste hela tiden att endast en liten återstod skulle lyssna och återvända till Mig; just dessa som skulle lyssna till Mig skall Jag utrusta med Min Helige Ande av Vishet och Insikt; ja, Jag skall utrusta dem med Rådets och Kunskapens Ande; och den flämtande låga som nu är kvar i världen skall bli till en livlig eld;

Jag upprepar, att Nådens Helige Ande nu sänds ut i jordens fyra väderstreck för att lära er att vara heliga och återupprätta er till gudomliga varelser; jorden skall förvandlas till en avbild av himmelen och så kommer Min Vilja att ske; den bön som Jag har lärt er att be skall gå i uppfyllelse;

Herre!
Styr då snabbt våra steg
bort från självbedrägeriets stig,
må vi bli ett, förenade, och leva heligt
som Dina änglar i himmelen,
som alla själar i himmelen
och oåtskilda i Din Kärlek,
må vi liksom de få dela
Din Kärlek i enhet,
så att jorden blir en avbild av himmelen,
låt Ditt Rike komma och förnya jorden med nya ting,
låt Din Helige Ande snart komma i denna andra Pingst
för att förnya oss med en ny kärlekens ande
och förvandla oss alla till gudomliga varelser!
Maranatha!

frid vare med er; sannerligen säger Jag er, att dagar kommer då Mitt Rike på jorden skall bli så som det är i Himmelen; ni skall inte förbli åtskilda länge till under denna himmel, snart kommer ni alla att vara ett, och Kärleken skall bo ibland er: detta är Mitt Löfte; men, Mina älskade, denna förnyelse sker inte utan vedermödor; liksom varje förlossning kommer även denna förnyelse att ha sina födslovåndor, men smärtorna kommer också att snabbt att övergå i glädje;

Jag utgjuter Min Ande över dig, släkte, för att bevattna din öken och för att göra floder av din förtorkade jord, ja! Jag skall vattna din öken och förvandla den till en Trädgård, till slut skall du få se kraften i Mina Ord och glansen av Min Skönhet; Jag tänker föra er alla tillbaka till gudomlighet, en efter en; Jag är ert Hopp, Jag är er Tillflykt; Jag är er Tröstare; Allsmäktig, Jag Är;

lär er tyda Tidens tecken, känn igen den milda Fläkten från Min Nåds Helige Ande över er; Jag blåser nu på era länder och med Min Andning uppväcker Jag era döda, förvandlar dem till ett återsken av Min Bild; Jag uppväcker nya lärjungar varje dag för att förhärliga Mitt Namn igen och evangelisera med kärlek för Kärleken;

Jag ber er därför, Mina älskade, att dagligen be för Min Återkomst, som är den andra Pingsten; be för själarnas omvändelse, att de må omvända sig före Min Ankomst; kom till Mig som ni är och luta er mot Mig, som Johannes, Min älskade, lutade sig mot Mig; lägg också ni ert huvud mot Mitt Bröst och lyssna till Kärlekens Hjärtslag, varje hjärtslag är ett rop efter Kärlek, allt Jag ber er om är ett svar av kärlek; älska Mig, tillbe Mig, gläd Mig, er Herre;

Jag välsignar er och lämnar Min Kärleks Suck på er panna; var ett;

(Budskap för bönegruppen i Lens, från Vår Heliga Moder. Även Budskap för Italien och Paris.)

frid vare med er, små barn, Jag är Kärlekens Heliga Moder, Moder till Ordet som blev kött;

Jag kommer till er i dessa mörka tider för att fostra er på vägen till gudomlighet; var vaksamma och håll er vakna, för Satan, fienden, stryker omkring er som ett rytande lejon och söker varje tillfälle att få er på fall; stå emot honom och bekämpa honom tillsammans med Mig: bekämpa honom med era böner; era böner är det mäktigaste vapnet mot honom; lydnad och ödmjukhet får demonen att fly;

Gud ger er Sin Kärlek som gåva; svara på Hans Barmhärtiga kallelser; Gud talar och Han och Jag manar er från jordens fyra hörn till omvändelse, för tiden är kort; Mina små barn, förbli små och enkla, var jordens salt genom att förbli små för ni är världens ljus, ni är Våra Hjärtans utvalda själar... och Himmelriket tillhör barnen och de riktigt små;

Jag uppenbarar Mig idag i olika länder för att vända ert hjärta mot Det Gudomliga Ljuset; Jag vill upprätta er själ, Jag vill påminna er om att ni alla tillhör Fadern och Fadern är Helig, därför bör också ni leva heligt; men bli inte modfällda, för Jag är här hos er för att undervisa er steg för steg och Jag kan försäkra er om Våra Välsignelser; Vi välsignar varje steg ni tar;

om ni tillåter Mig, vill Jag förvandla er till ett återsken av Det Eviga Ljuset så att när ni möter Gud kommer ni att likna en klar spegel av Guds levande kraft och en bild av Hans Helighet och Godhet;

idag inbjuder jag er alla att be med iver för Kyrkans pånyttfödelse, för Herrens Återkomst: för den andra Pingsten; det är därför Jesus och Jag idag kommer till olika länder för att förbereda er alla på denna Ankomst; be och lev ett liv i tillbedjan, be för själarnas omvändelse så att varenda en är redo för Herrens Återkomst; Kärleken är på Väg, lyssna så kommer ni redan att höra Hans Fotsteg;

det är därför jag bönfaller er att ändra era liv och leva bara för Gud och i Gud;

kom ihåg, Skriften säger:

”den som säger sig vara i Ljuset
men hatar sin broder
är ännu kvar i mörkret;" 2

försona dig med din broder, försona dig med Gud; slut Fred med Gud, Mina älskade: kom ihåg Vår Närvaro;

Jag välsignar var och en av er; var i Frid;


 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message