DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jesus betyder Frälsare
Varför har Heren gett sig till känna?
Oerhörda gottgörelser behövs

mars 1989

(Budskap för Biarritz i Frankrike. Dessa budskap gavs till mig nu, för att läsas där under stilla veckan.)

frid vare med er alla;

Jag är Herren, Mina älskade, till er kommer Jag genom Min tjänarinna, och genom henne skall Jag tala; o, Mina älskade, Jag ger Min Frid åt detta hus; kom, kom och lyssna till Mig nu; Jag är er Gud och er Skapare som andades in Liv i er; Jag har helgat er med kärlek, Jag är den Högsta Kärlekens Källa och Jag har skapat er av Kärlek för att älska Mig, er Gud; själar! ni tillhör Mig, ni är Min säd;

Jag vill att ni helt skall förstå Mina Ord; tro på Mina Heliga Verk, tro på Min Oändliga Kärlek och Min Överflödande Barmhärtighet, tro på Mig; Jag stiger ned av Barmhärtighet för att återuppliva er, för att resa er upp från denna Slöhet som nu har täckt era ögon som en slöja; Jag är Jesus och Jesus betyder Frälsare;

hur skulle Jag kunna se er vandra iväg mot allt större djup av mörker utan att skynda till er hjälp? Jag, som är Herren, den Heligaste av de Heliga och omgiven av oräkneliga änglar av varje rang, vilka faller ned inför Mig och tillber Mig utan uppehåll, Jag lämnade Min Härlighet och Min Himmelska Tron för att stiga ned till er och rädda er från den eviga elden; Jag lämnade Himmelen, Mitt Rike, för att komma till er Ödemark och er Förödelse på denna jord; ja, Jag lämnade Min Tron omgärdad av keruber, för att komma till er och bli född i fattigdom för att återlösa er; Jag, Allhärskaren, som Himlarna lovprisar från all Evighet, accepterade att bli förödmjukad av människor, då Jag erbjöd dem Min rygg till att gisslas; Jag lät dem kröna Mig med en törnekrona, Jag lät dem håna Mig, och spotta på Mitt Heliga Ansikte; Jag har tillåtit dem att korsfästa Mig, allt av Kärlek till er;

O barn av den Korsfäste! hur kunde ni glömma allt Jag har gjort för er? Visheten steg ned för att bli gripen med våld och dom, Jag blev föraktad och övergiven av människor för att bära era lidanden, Jag spikades fast på Korsets Trä för att befria er, Jag lät dem genomborra Mig för att befria er; Jag accepterade den mest smärtsamma död, för att er själ skulle få leva och få del i Mitt Rike; Jag lät Mitt Blod strömma ut i Floder, för att ni skulle vinna Evigt Liv; för er skull har Jag låtit Mig bli tagen för en syndare;

idag öppnas Mina Sår på nytt genom denna generations orättfärdighet; under oräkneliga timmar kallar Jag er till omvändelse: återvänd till Mig! Jag älskar er med en evig Kärlek! kom och slut Fred med Mig; Jag skall inte straffa er, Jag skall befria er; Jag skall inte längre kalla er Gudlösa, ni skall kallas Mina-Egna; ni är inte faderlösa, ni har alltid haft en Fader i Himmelen, den mest Ömsinte Fader; allt Jag ber er om är ett erkännande; återvänd till Mig så skall Jag trolova er med Mig för evigt; Jag skall kröna er med Okränkbarhet, med Lojalitet, med Renhet, och med stor Ömhet skall Jag lära er att vara trofasta mot Mig, genom att erövra er kärlek som Jag skall lägga i Mitt Hjärta för att smycka den; som en Make skall Jag smycka er med Min Kärlek och Min Frid;

Mina älskade, var inte rädda för Mig; O kom! kom till Mig, kasta er i Kärlekens Famn, Jag skall inte förebrå er; Jag är här för att glömma och förlåta; var inte så villiga att falla i Satans fällor, öppna era ögon och se, öppna era öron och hör Mitt Rop från ovan, öppna ert hjärta och förstå att det är Jag, Jesus, som kallar er; Jag har skapat er själ för att leva i evighet, vill ni meditera över detta?

Jag är Helig, saliga de själar som klär sig i helighet, ty Himmelens Portar skall öppnas för dem; men ve de själar som inte har tvättat sig rena, utan är fulla med fläckar; dessa kommer inte att kunna komma in i Mitt Rike; omvänd er och följ Min Väg genom att höra Min Barmhärtiga Kallelse; meditera över Mitt Budskap, lev Mitt budskap;

Jag, Herren Jesus Kristus, älskar er alla, av hela Mitt Hjärta älskar Jag er;
Jag välsignar var och en av er;

(Följande budskap av vår Heliga Moder är också för Biarritz, Frankrike):

prisa Herren! välsigna Herren!

barn, lyssna till Vishetens Ord, förneka aldrig Herren, sök Sanningen, gör inte motstånd mot Sanningen; fråga er själva detta; “varför har Herren gett Sig till känna för oss?“ älskade, Herren har kommit till er av Kärlek och Medömkan, för idag har så många kommit på avvägar, utan att inse vart de är på väg; er tidsålder är död och Jesus söker efter er själ för att ge den nytt liv; låt era hjärtan öppna sig, låt Herren stiga in i era hjärtan, hur skulle Han annars kunna hela er?

Jag är er Heliga Moder, som gråter dag och natt över era vilsegångna själar; Herren ger er oräkneliga Tecken över hela jorden för att varna er, ni lever i Tidens Slut; barn, kom tillbaka till Oss, hör Våra Rop;

be till Mig så skall Jag föra er talan; kom och be med Kärlek; Jag är alltid med er, även om ni inte ser Mig, era steg är nära Mina; älskade, Vi är alltid Närvarande, behaga Herren genom att komma ihåg Hans Närvaro;

Jag välsignar er alla, i Faderns och Sonens och den Helige Andes Namn, amen;

(Herren bad mig att läsa för dem ur Bibeln: 2 Tim. 3:1-17.)

Jesus?

Jag är; känn Min Närvaro; Kärleken älskar dig; Jag skall alltid bereda din väg under alla dessa möten;

tillåt Min Ande att andas i dig; Jag skall lära dig att vara villig, Jag skall lära dig att inte upphöja dig själv, Jag skall lära dig att förbli liten; Min Ande vilar över dig; Jag törstar efter kärlek, kärlek som skall utplåna orättvisa, kärlek som skall gottgöra skadan som har tillfogats Min Kyrka, kärlek för att föda Mina utsvultna lamm, kärlek för att återgälda ondskan, kärlek för att släcka Min omätliga törst; O Mitt barn! väldiga gottgörelser behöver göras! väldiga gottgörelser måste till, men ni är så få som är uppriktiga och gottgör, ni är bara en handfull nu; en återstod av Min skapelse är uppriktig; så många som följer Mina Tecken är bara attraherade av det sensationella och ingenting annat! du kan till och med se1 dessa själar;

Mina Tecken har inte givits er för att väcka sensation på denna jord; Jag ber allvarligt alla dem som är ute efter sensation att ödmjukt komma till Mig och be; kom till Mig utan att söka efter mirakler, tecken och under, kom till Mig med böner, var heliga, ångra er och fasta istället för att fylla era själar med tomma illusioner, för att sedan, då Jag inte tillfredsställer er ande, vända Mig ryggen helt och hållet... var är Anden som Jag utrustade er med? låt ert hjärta hålla Mina föreskrifter;

sänk blicken inför Mig, fall på knä i Min Heliga Närvaro och ångra er synd; Jag, Herren, skall upphöja de ringa; kom till Mig för att höra Min Röst, kom ödmjukt och uppriktigt för att finna Visheten; Mitt Heliga Hjärta finner ingen glädje i dem som söker efter sensationer, inte heller i dem som menar sig göra det goda, men som kommer av nyfikenhet, hur lite de kommer att lära sig!

Mitt barn, trots att du är oförmögen att fullständigt förstå Min Vishet, har Jag varit och Jag är, din ende Lärare; Jag för dig framåt, steg för steg, Jag undervisar dig om Vishetens Vägar; Jag leder dig på dygdens stigar; vik inte av åt vänster eller åt höger, håll fast vid allt Jag har gett dig;

Mitt barn, Jag ger dig Min Frid, vill du kyssa din Herres Fötter?

Ja, Herre.

kom, Jag är Närvarande;


1 Jag känner igen dem som bara är ute efter det sensationella.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message