DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Mina Profeter

30 november 1998

Herre,
låt mig finna den utlovade glädjen
vid slutet av den stig som Du stakat ut för mig;
Lär mig, rättfärdige Fader,
att vara klädd i rättfärdighet och mod;
O Herre! Ditt Hus är ständigt illa medfaret av uppror,
och det finns ännu inget tecken på ett enande av Påskens datum;
inte synligt; inte ännu…
Du har gjort mitt liv till en suckande flöjt 

alltifrån den stund då Du döpte mig
genom att sänka mig ner i Ditt Hjärtas Ångestflod!

Ja, jag vet att jag har blivit kallad
genom Gudomlig Makt
och att jag är innesluten i famnen på en levande Försvarare
och att Han skall segra över allt stoft på denna jord;
men efter mitt uppvaknande befinner jag mig fortfarande i mitt kött-

O Du som läser mina tankar,
låt inte Din harpa, som Du kallar mig, 

bli stämd för sorgesånger, för jag skulle då begå en synd; 

låt inte Din tillgivenhet pröva mig så mycket som den prövar mig nu;

dotter, sluta upp med ditt pladder; Jag står just nu med tillgivenhet framför dig, och påminner dig om att det är omöjligt att vara i Mitt sällskap utan att Jag delar Mitt Lidande med dig och utan att dina anletsdrag blir Mina; ack, i vår intima förening och i vår omfamning har Jag gett dig Min Kärleks smörjelse för att du skall bli ännu ett levande krucifix, ännu en slav som skall säljas till världen; om Jag sänkt dig i vad du mycket riktigt kallar Mitt Hjärtas Ångestflod, se vad detta dop har skänkt dig, vilken väldoft, vilka kungliga kläder; Jag har behandlat dig så som Jag behandlar Mina utvalda;

1 se, Jag har klätt dig i Min Son, Jesus Kristus;

och Jag,2 Jag som är Porten genom vilken de dygdiga går in i himlen, säger dig högtidligt: förbli som en lilja som blivit bestänkt med ren myrra i den Ångestflod som i verkligheten representerar Kristi Tårar, så att Vi kan säga till Vår älskade: ”hur ljuvlig din väldoft är, ljuvligare än alla andra kryddor, smyckad med Vårt outsägliga Ljus, fortsätt att sprida din söta väldoft så att du finner den utlovade glädjen vid slutet av den stig Vi berett åt Vår brud, där kommer du att finna din ljuvaste vila i Evighet;”

Min Vassula, denna ångest i Mitt Hjärta tvingas på Mig, som Jag tidigare sagt dig;3 detta släkte drar Mig in i Getsemane på nytt; vad kunde Jag mer ha gjort som Jag inte gjorde? fastän Min ställning var Gudomlig, utblottade Jag Mig för att anta en slavs villkor; Jag tjänade; men ännu denna dag är de4 inte nöjda;

Mitt Hus ligger i ruiner och Jag, angelägen att rädda Mitt folk från undergång, har rest upp profeter med Min Kungliga Spira, de skall anta en slavs villkor och frivilligt tjäna Mitt Hus och stärka Det, detta Hus som Jag har köpt med Mitt Eget Blod;

somliga av Mina herdar skulle fråga: ”men vad skall vi göra för att vårt liv skall finna nåd för Dina Ögon?” Jag har kallat er till bön och omvändelse i hjärtat så att ni försonar er med Mig, er Gud: lämna er tidigare livsstil och följ Mig så att ert liv finner nåd hos Mig och så att Kunskapen om Vår Treeniga Helighet förökas i er; tillåt Oss sedan att föra er till en Äktenskaplig kontemplation i Vår Omfamnings Gudomliga förtrolighet;

vill ni träda in i Vår Treeniga Gudoms glädje? ropa då på den Helige Ande, Livgivaren, alla gåvors Givare, Han som ger era hjärtan ljus, som kan uppfylla alla ting utan att begränsas av deras gränser, och be Honom att uppvisa Sin Kraft i er själ och befalla allt inom er att förnyas; genom Hans välvilliga Kärlek och Nåd kommer Han att visa er Sin Egen Ärorika Makt genom den förvandling Han kan utföra inom er, och ge er den styrka och nåd ni behöver för att aldrig mer göra uppror;

många5 av er som sitter på upphöjda positioner frågar fortfarande: ”varför skulle Gud gripa in när vår Kyrka har blivit berikad i så många år genom den Helige Ande och genom så många av våra Helgon?”

”för att göra slut på ert uppror och er avfällighet,” är Mitt svar; i nåd har Vi böjt Oss till er och känt medlidande med er; Våren Själv kommer för att sprida väldoft över denna jord, och för att med Min Vällukt förnya detta avfälliga släkte ....

vad beträffar enandet av Påskens datum, Min Vassula, står Jag ännu vid deras dörrar och väntar, som en tiggare väntar på allmosor väntar Jag fortfarande på att de skall enas om dessa datum ... de fortsätter att tala om enhet och broderskap; endast hjärtats omvändelse kommer att föra dem i ödmjukhet in på enhetens stig;

Jag säger dig, genom en uppenbarelse i hans hjärta, lät Jag Min apostel Paulus få veta hur viktig enheten är, och hur Andens enhet bevaras genom friden som binder er alla samman; Jag lät honom också förstå ordningen på Mina gåvor; Jag avslöjade för honom att Jag skänkte var och en av er Min ynnest, och delade ut den på mångahanda sätt; Jag gjorde känt för honom att Jag for upp i höjden, tog fångar, och gav gåvor åt mänskligheten; och åt somliga var Min gåva att de skulle bli apostlar, åt somliga profeter; åt somliga evangelister, åt somliga herdar och lärare, så att alla tillsammans med ett hjärta och en röst skulle bygga upp Min Kropp, Kyrkan;

Jag har rest upp profeter med Mitt Ord, och det är inte de som kallar sig teologer som är Mina profeter, utan dem som Jag lyfter till Mitt Hjärta och innesluter där inne, för att de skall nå den fullaste kunskapen om Vår Gudomliga Vilja och kunna uttala Vår Vilja till Vårt folk; Själv utser Jag dem med Mitt direkta ingripande, för att förbereda dem och ge dem fullständigt åt er alla, så att de förmanar er; genom Mitt Ord låter Jag dem få veta Min Vilja;

Mina profeter är de som av nåd får sin näring direkt från Min Mun, och genom att Mitt Ord läggs direkt i deras mun, kommer de till er ännu drypande av himmelsk dagg, och deras ord faller på er som uppfriskande regn;

Mina profeters ord, som kommer genom Mitt direkta ingripande, är som ett svärd som driver de avfälliga till ånger och ger Mig ära och härlighet; deras ord lyser som en fackla i er själs mörker; många av deras ben blomstrar på nytt från graven;6

om någon frågar: ”varför betonar Herren Sina profeters plats?” säg dem detta: ”vår Herre säger, ‘försök inte kringgå Mina ord för att rättfärdiga er rationalism; avsäg er synden och var glada; må era själar glädjas i er Herres Barmhärtighet;7 förfölj inte Mina profeter, ty de är Mina änglar som tröstar er alla med Mitt Ord; deras uppgift är att varna er och föra er alla till ånger;’”

nu är alltså ångerns tid; avsäg er synden och finn nåd hos Mig;

o, Vassula, Jag förde ett skott ut ur Egypten för att plantera det där Min fiende tog bort jordens förråd av föda; med ömhet och omsorg gjorde Jag rum för det, Jag smorde det och planterade det; angelägen om att rädda Mitt folk från undergång gjorde Jag jorden bördig; det rotade sig och växte upp till ett träd; dess grenar sträckte sig ända till havet; dess frukt var riklig och saftig; och fastän det ofta drabbades av åska, orkaner och brännande stormar vacklade det inte;

inom tre år och några dagar darrade Min fiende och bävade; flammande av vrede och tung av hotelser uppreste han en armé för att sålla dess skörd med fördärvets såll, och för att lägga betsel på dem; men Jag samlade var och en av dem och gömde dem i Mitt Hjärta; hur ofta än människor har angripit Mitt träd har de aldrig övervunnit det, ty Min Treeniga Välsignelse vilade över det; ack .... och hur ofta har inte plöjare börjat bearbeta dess rygg och gjort fåror för att knäcka det, men Min högra Hand bröt sönder deras ok och lät förvirring komma över dem alla;

välsignade är de folk som finner skydd under dess grenar och äter dess frukt som Jag har beseglat med Min Helige Ande! – Livets Ord gavs dig fritt för att du i din tur, Min Vassula, skall ge det vidare frikostigt åt de döende; ve dem som räcker ut sin hand med eld för att förstöra vad som blivit planterat av Mig!

Jag skall fortsätta att övertäcka dig med Min ljuvlighet och nådigt låta en söt substans utvecklas i dig, för att hela världen skulle smaka Min sötma; låt dina anklagare försvinna som en skugga;

Jag, människosläktets Älskare, din Herre och Gud, ber att få kyssa dig med kyssar från Min Mun, 8 och indränka dig med väldoft så att du förblir välbehaglig inför Mina Ögon;

var god;


1 Plötsligt talade Fadern.
2 Sedan talade den Helige Ande.
4 Detta släkte.
5 ’Många’ betyder inte ’alla’.
6 Jag förstod att profeter aldrig skall upphöra att sändas till oss. Också det faktum att profeten Elia aldrig dog utan togs upp symboliserar att profetian aldrig skall dö.
7 Att förfölja och fördöma Guds ingripande är en dödssynd därför att det är att fördöma Hans Barmhärtighet. Följande citat är taget från den heliga Katarina av Siena. Fadern dikterade för henne: "Människor fortsätter att vara upprörda över Mina Verk, vilka alla är rättfärdiga, och utförs med sanning i nåd och kärlek. Genom dessa falska domar, och med avundsjukans och högmodets gift, blir Min Sons Verk förtalade och orättvist fördömda, och med lögner sade Mina fiender: 'Denne man får sin kraft från Beelsebul.' Dessa onda människor som lever i själviskhet, orenhet, högmod och girighet, är rotade i avundsjuka och med sina förhastade och perverterade omdömen är de ständigt upprörda över Mig och Mina tjänare..."

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message