DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Fortsättning: Den Helige Andes Lovsång (iv)

22 juni 1998

(Fortsättning.)

kom dotter .... Jag är den inre Källan av kraft inom dig, Jag sjunger de ljuvaste melodier för dig som ger återklang i varje land;

Min duva, har Jag inte skrivit tusentals sidor av kärlek, råd och kunskap åt dig, för att du skall kunna förklara Sanningen för detta utarmade släkte? har Jag inte, Min brud, fyllt dig med goda ord till svar åt dem som ifrågasätter dig? det är genom Mig som du andas, innesluten i Mitt Ljus; det är i Mig som du rör dig och är till1 och aldrig upphör att vara, ty Mitt Majestät överskrider jord och himmel och allt som finns i dem;

från Min Mun, full av nåd, flyter rikedom och ära och berikar alla dem som älskar Mig; berikar dem med att lära känna Oss som Treenig, dock En i väsendets enhet; och undervisar dem med ömhet om den himmelska verkligheten och lyfter deras ande till att röra sig endast kring himmelska ting;

det var Jag som skapade ditt innersta och sammanfogade dig i din moders liv; – och medan Jag, berusad av fröjd, dagligen gav akt på hur du formades i det fördolda, firade Jag redan vår trolovning; Jag säger dig, om Jag skulle finna din ande ivrig och törstande efter att lära känna Mig, skulle Jag, som från din födelse varit ivrig att äga dig och ta dig till Min äkta maka, komma flygande till dig vid din första inbjudan och teckna dig med Min glödande dopkyss på din panna; ett himmelskt tecken på vår bröllopsceremoni; sedan, Min älskade, skulle Jag kröna dig med en krans av de mest väldoftande blommor; vars kronblad vart och ett skulle representera en dygd;

Jag är Porten genom vilken de dygdiga går in; och som Mitt Ord har betygat, kommer Jag att uppväcka din kärlek till evangeliet så att din iver att sprida fridens evangelium blir lik de första apostlarnas; och vart du än går, kommer du att lämna efter dig Min väldoft och sprida den i land efter land, ty Jag skall alltid vara med dig;

Jag skall ge dig förmånen att växa i din kärlek, inte bara till Oss, utan också till dina bröder och systrar, så att du sjunger denna psalm2 för Oss: ”se hur gott och ljuvligt det är att bröder bor endräktigt tillsammans ...”

Jag skall bli din personlige Hjälpare och Följeslagare och även din familj, din bror, din syster; Jag skall bli din bärare;3 Jag skall bli ditt amen till Amen4 och din sång till Den som nu sjunger för dig .... Jag skall uppenbara för dig, Min brud, vad kött och blod aldrig kan uppenbara för dig: Jag skall avslöja ditt hjärtas innersta för dig, likaså djupen och kunskapen hos Gud;

Jag skall frikostigt visa Min ynnest genom att växa till i dig medan Jag låter dig förminskas; Gryningen skall vakna i dig medan Natten skall dö ut i dig;

Jag är din själs Ljus och skön som Härlighetens dag, som en Återkomst i dig skall Jag lysa, och med alla Mina änglar och helgon inviga Vår gudomliga Kärleks förening; Vi skall fira vårt bröllop ....

i Mig kommer du att åtnjuta frihet; utan Mig förblir din själ fången och kommer att falla i den ondes snaror som vill fjättra dig; se därför inte på någon annan, Min älskade, utan på din Gud, trefalt Helig; gläd dig inte i någon annan på jorden utom i Honom som livnär dig från Sina Källor av Liv; försmäkta av kärlek, inte till någon på jorden, utan endast till konungarnas Konung, den Förste och den Siste och till Hans Hus;

och du, Vassiliki, som Jag har slagit Mig ner på,5 du som tryckte Mig så ömt och med så stor tillgivenhet mot kinden som tecken på din kärlek och utropade: ”jag har funnit Honom som Mitt hjärta har kär!” och du fattade tag i Mig och höll fast Mig intill din kind och ville inte släppa Mig, men också Jag hade funnit Min örtagård, med väldoftande kryddsängar;

”Jag skall ge dig Min Kärleks gåva,” sade Jag; sedan droppade Mina ord som droppar av ren myrra i ditt öra, och öppnade det så att du kunde höra Mina önskningar; ”Jag är ditt Liv; låt dig från och med nu styras av Mig, av nåd; låt dina läppar vara som liljorna, 6 som droppar av ren myrra; ge inte upp kampen, Jag skall vara med dig; bär Kristi Kors och älska Det, så skall Jag vara med dig; sätt din tro till Gud och förhärliga Faderns Namn; uppmuntra ditt släkte att lära känna Fadern; säg dem att Han är en mild Fader och en tröstens Gud; sprid Kunskapen om Honom så skall Jag vara med dig; säg till detta släkte att Han som är Amen, fyller hela universum med den mest sublima väldoft, den ljuvaste vällukt; var som en gasell och rör dig snabbt över ravinerna och genom dalarna med Vårt Ord; då skall Jag vara med dig; var i dina rena avsikter som en lilja, som utsöndrar ren myrra över den Kyrka som Kristus köpt med Sitt Eget Blod; låt Oss få säga en dag: hur ljuvlig din väldoft är, mer välluktande än alla de andra kryddorna, och Jag skall vara med dig och fortsätta att andas över dig, Min trädgård, för att sprida din ljuva väldoft överallt; var planterad i Mig och väx dig stark i din tro med Min Krafts styrka, så att du kan fatta bredden och längden, höjden och djupet, tills du når fram till att känna Sonens Kärlek, som är bortom all kunskap, och blir fylld av Guds yttersta fullhet;” detta är vad Jag sade till dig....

och nu, Min brud, vigd åt och iklädd Kristus, prydd med Mitt outsägliga Ljus och infattad som en kunglig juvel i Mig,fatta mod, Jag är med dig, din sanne Följeslagare; bräckliga brud av den Allra Högste, allas Fader som är allas Brudgum, fäst dina tankar vid Hans Allmakt och Hans Strålglans och sök näring direkt från Hans Mun genom att lägga din mun mot Hans för att ta emot Hans Ords storhet; flödet av Hans Ord är sötare än honung;

håll dig till din Brudgums Bröst så kommer du att lysa i världen som en klar stjärna, för du kommer att erbjuda världen Livets Ord; ditt lopp, Min älskade, är inte över, men Jag är med dig; fastän det fortfarande kommer att riktas brinnande pilar mot dig för att du har tagit emot Guds Ord från Mig; var djärv, ty Jag är din Rustning; fortsätt att sprida din ljuva väldoft så att den når ut till varje land, utan att glömma att Jag är din ljuvaste Älskare, Herren Gud, och att du, som Jag skapat för detta ändamål, är Min brud som nu tillhör Mitt Kejserliga Hus;

Jag är uppenbarelsen7 av Sonen och Sonen är uppenbarelsen av Fadern; och i Vår fullkomliga vishet har Vi skänkt detta släkte och kommande släkten, många nådebevis, som aldrig tidigare i historien; för deras frälsnings skull har Jag uppväckt profeter som skall hjälpa dem att förstå och nå den fulla kunskapen om Vår Gudomliga Vilja; Jag har gett dig åt dem helt och hållet för att förmana och varna dem genom denna Lovsång 8 och hjälpa dem att förstå och känna Oss och träda in på frälsningens väg, där all nåds fullhet ligger dold;

alla helgon och änglar förkunnar nu med en enda melodisk röst:

”vi tackar Dig,
O allra Heligaste och Tillbedjansvärda Treenighet, Eviga Vishet,
för att Du i en outsäglig, avgrundsdjup generositet
har försett hela världen med Din Lovsång av Hopp och Kärlek;
nedskriven för att leda många till Evig Frälsning;
av enastående nåd har Du stakat ut en väg,
omsluten av den ljuvaste väldoft, Din Egen väldoft,
och beströdd med safirer,
för att var och en skall kunna följa den
och finna sin ljuvliga vila i Evigheten;
och i Din gudomliga godhet
har Du funnit detta botemedel för att hela detta släkte;

”O universums Källa, Högst älskade Treenighet,
alltigenom tillbedjansvärde Brudgum,
Du har än en gång besökt jorden
för att tala till Dina barn från hjärta till hjärta,
och utgjuta en ström av nåd över dem,
av andesmord och strålande kunskap om Dig Själv;
Du, Lysande Gudom, har förutsett denna Fest9
långt före skapelsen;
den dag då Du för dina utvaldas skull
skulle kalla Din skapelse,
från den lägsta till den högsta,
till bröllopet med Din Gudomlighet,
och under dessa festdagar
skulle Du ingå en mer förtrolig förening med dem,
då de skulle infattas som en kunglig juvel i Dig,
där Du skulle samtala med dem
i deras hjärtas innersta;

”i Ditt Hjärtas ömhet
hade Du förutsett att denna gudomliga förening
skulle bestå av idel sötma,
för Du skulle tillbringa Din tid med dem
och dela deras liv medan de fortfarande var på jorden
liksom Du delar Din glans med Dina änglar;

”pris och ära vare den tillbedjansvärda Treenigheten
som vattnar Sina blomstersängar,10
och sänder Sitt Ljus vida omkring;
vi tackar Dig, Gud, när vi kommer ihåg Dina under;

”för att kunna nå den mänskliga bräcklighetens avgrund
lämnade Du Din Tron och lade Din kungliga Krona åt sidan,11
för att pryda Din skapelse
med ett överflöd av Din gudomliga Kärlek;
sedan, berusad av Kärlek till dem,
gav Du Din Helige Ande
som skulle dra dem in i Din brudkammare12
och till Din bröllopssäng,13
för att de frivilligt skulle förena sig med Dig;

”O Heliga Treenighet,
de heligas Skatt och änglarnas Skatt;
en dag skall Din skapelse bli upphöjd av Gudomlig Kärlek,
de skall då ropa till Dig:
’Kyrie eleison, Kyrie eleison ...’
medan Du skall viska i deras öra:
’för att ni omfamnade oberördheten
fann ni andligt uppvaknande i Min omfamning;’

”Livgivare och Givare av outsägliga gåvor,
Du har i Din ömhet
kallat de fattiga likväl som de rika
till att samlas kring Ditt Kungliga bord
och erbjuder dem en överdådig Festmåltid;

”ära vare den Högste,
Källan till outsäglig glädje,
Vattenflöde som gör trädgårdarna fruktbara,14
Källsprång med Levande Vatten,
Strömmar av trofast Kärlek som flyter från Ditt Hjärta,
människosläktets Älskare, Din skapelses Brudgum,
vi tillber Dig och prisar Ditt trefalt Heliga Namn;
amen;"

ja, Vassula, hela himmelen gläder sig, för att Vi i Vår nåd har sett ned till er och förbarmat Oss över detta släkte; Kristus har sagt: ”om någon älskar Mig, bevarar han Mitt Ord, och Min Fader skall älska honom; och Vi skall komma till honom och ta Vår boning hos honom;”15 och detta kommer Vi att göra ....

O lyckliga säd!16 om du blir sådd i Mig, kommer du att skörda Paradiset; om du växer i Mig, kommer du att blomstra, och dina vårblommor, som skall blomstra i Våren Själv, kommer att uppfylla världen med väldoft, och jorden, väckt till nytt liv av din aromatiska väldoft, skall uttala sitt första ord: ”Fader!” och bli räddad;

Du har vunnit åt Dig
detta mitt upproriska hjärta;
i Din överflödande vänskap och i Din Kärlek
har Du fattat mina smutsiga händer i Dina
och dragit mig nära Dig, in i Dig
medan Du andats in nytt liv i min själ;
och med en dopkyss
satte Du stopp för mitt uppror;

O min själs obeskrivliga fröjd,
Du har besökt mig,
Du har besökt mig, till att börja med utan att våga visa mig
hur väldig Din Kärlek är,
därför att mitt hjärta skulle vara för litet för att rymma den;

Du avstod från att fullständigt avslöja för mig
Din Kärleks glöd,
för att jag inte skulle springa min väg i min mänskliga bräcklighet;
men då, i Din Kärleks överflöd,
trolovade Du Dig med mig…

Du trolovade Dig med mig,
trots mitt stora elände och min skuld
och förenade mig helt och hållet med Din Treeniga Helighet;
denna fria gåva, given av Din Egen Vilja,
given till en ovärdig mask som jag,
förbryllar mig intill denna dag ....

O min själs Solljus;
Du som gav mig sådan utsökt föda: mjölk och honung17
här är Du nu och besöker jorden ännu en gång;
men jorden misstror Dig återigen och vägrar att välkoma Dig;

Min Älskade steg ned till Sin trädgård,18till kryddsängarna,19
för att föra sin flock i vall20i trädgårdarna,
och för att plocka liljor;21

Min Älskade kom för att kalla på Sin Egen Hjord, och för att plocka liljorna på marken,
dessa som inte har några andra bekymmer än att ÄLSKA;

Han kom för att samla Sina liljor för Sitt Eget nöjes skull;

Gudomlig Vishet besökte jorden
för att påminna Sina Egna om att det bara finns en teologi,
nämligen att betrakta Dig i Din Treeniga Härlighet;

Så låt mig vara Din ros utan törnen,
allra ljuvaste Brudgum,
och Du skall vara mitt Levande Vatten; 

då skall min stjälk, planterad i detta Levande Vatten,
inte dö utan få liv och leva för evigt
eftersom jag kommer att vara försänkt i den Evige Guden Själv.

Du har fått förmånen att känna doften av Min vällukt,22och Jag har tillåtit dig att betrakta Mitt Heliga Ansikte som lyste över dig;23 nej, denna minnesbild av Mitt Heliga Ansikte skall aldrig suddas ut från ditt minne; Jag överskrider jord och himmel i majestät och glans, och endast Mitt Namn är sublimt, det uppväcker de fattiga i anden till att förena sig med Mig; Jag rör Mig i dem och de rör sig i Mig; Jag har erbjudit dig gåvor i överflöd i Min översvallande Kärlek, som Jag inspirerat dig att kalla den, ty Jag ser bara till dem som fruktar Mig24 och som förlitar sig på Min Kärlek;

nej, Jag har inte kommit för att pålägga er straff, utan Jag har kommit till er för att äkta er, och liksom en brudgum överöser sin brud med gåvor, har Jag smyckat er med Mina gudomliga gåvor; det är inte genom ordens vältalighet som Jag rörs eller påverkas, utan genom en ångerfull ande; lär inte Skriften er att älska dygd? om ni söker Mig i hjärtats enfald, utan att sätta Mig på prov, kommer Jag i Min Välvilja att, likt en blixt från himmelen, komma in i er kropp och vara er lampa;

ni har fått lära att ögat är kroppens lampa, och så är det, ty ett sjukt öga har ingen syn utan har bara mörker, medan ett friskt öga upplyser synen; Jag är denna lampa och var och en som har Mig inom sig, kommer att söka de sanna dygderna och inte lasterna; Jag är er kropps verkliga lampa som fyller hela er kropp med Vårt Rikes skatter och härligheter; dessa skatter och härligheter är dygderna; där det finns Ljus finns det dygd; där det finns Mörker finns det last; ta inte miste genom att hänga fast vid denna döende värld, utan var trofasta mot Mig så skall ni få leva med Mig i kärlek; älska dygden;

i början, Vassula, ombads du att leva heligt och att vara helig; Jag har också gett dig rådet att slå djupa rötter i Mig, då skulle du inte svaja i vinden och inte heller skulle någon av dina grenar brytas loss i stormen; då skulle din frukt vara riklig, tillräcklig för att mätta mängder av människor och flera släktled; Jag har sagt att om du skulle förbli trofast mot Oss, skulle Jag låta dig få särskild ynnest, och det har Jag också låtit dig få; Jag har infattat dig som en kunglig juvel i Mig, och talat till dig; Jag har gett dig nytt liv och näring så att du skulle växa till i dygd; Jag har gett dig sådana dygder som kärlek och tålamod, vishet, kunskap, styrka och uthållighet; Kristus har erbjudit dig Sitt tålamod och samtidigt hoppets gåva; för att stärka ditt hopp att heligheten en dag skall bli belönad har Jag lärt dig att uthärda alla de prövningar du utsatts för med heligt tålamod;

du har, i din mänskliga bräcklighet försökt behaga Oss; och därför har Vi böjt Oss till dig och älskat dig; Vishet ges åt dem som är som barn och så fann Vi, i Vår Treeniga Helighet, hjärtats enkelhet och lärde dig att du måste förvärva Vishet, men att Vi skulle hjälpa dig; Vi sade att Vi skulle hjälpa dig att efterlikna Oss och vara Vårt levande altare på vilket Vi skulle lägga Vår kunskap, så att du skulle förstå och känna Oss;

du sökte efter att behaga Oss, och Vi fann Vår tröst i dig; Jag är Anden som undervisar och ger måttfullhet och självbehärskning; själ, låt dina gnistor slockna ännu mer; din närhet till Oss är rikedom för din själ; ja, din närhet till Vår kungliga Frikostighet gör dig uthållig inte bara för ditt uppdrag utan för att nå en oövervinnelig helighet; Jag har sagt dig att älska dygden, Min älskade, och Jag jämförde dig med ett träd som har många grenar, rika på löv, därför att du var rotad i Mig, Kärlekens Källa, och från den Källan har du vattnats för att frambringa rik och mångfaldig frukt, dygdens frukt; Jag säger en mångfald av dygder, för var och en som är rotad i Kärleken, som är grunden till alla dygder, kommer att ge upphov till alla andra dygder;

säger inte Skriften: ”Kärleken uthärdar, Kärleken är alltid tålmodig och god; Kärleken är aldrig missunnsam eller skrytsam; Kärleken är inte högmodig; den är inte ohövlig eller självisk; Kärleken tar inte illa upp och är inte stridslysten; Kärleken finner inget nöje i andras synder eller laster, men jublar i den Helige Ande och finner sin glädje i sanningen; den är alltid redo att förlåta, att lita på, att hoppas och att uthärda vad som än kommer;”

Jag har gett dig själsstyrkans dygd för att den skall vara grunden till alla andra dygder i dig; eftersom Jag förberedde din själ för denna strid i era dagar, där det goda förvanskas till det onda; i början undervisade dig Kristus, och även Fadern, genom Mig, om att Vi skulle sända dig, Min älskade, in i syndens avskyvärda djup, där orättfärdighet och last bärs som en krona av dem som korsfäster Kristus på nytt; Vi har visat dig, genom syner som ingjutits i ditt intellekt, att Vi skulle sända dig till huggormars bon, och med dygdens tillit till Oss tillsammans med själsstyrkans dygd, skulle du uthärda och hålla ut;

du har uthärdat alla de orättvisor och giftpilar som riktats mot dig med hjälp av denna dygd; du har uthärdat stora prövningar för Vårt Namns skull; och många som har sagt emot dig har inte kunnat bryta ner dig; fastän du syntes bräcklig från utsidan, gjorde Jag dig stark inifrån, ett bevis på att Jag verkligen är i dig och att din dygd verkligen är rotad i Sanningen; som Jag sade, om du är rotad i Mig, den Gudomliga Kärlekens Källa, kommer du att undfå kärlekens dygd, och som små grenar, kommer sedan Kärleken att låta andra dygder växa fram; det finns många dygder som ges åt var och en som av nåd har uppväckts till att älska Mig; och all dygder som utdelas blir utdelade av Mig;

en gång i början sade Vi dig att du inte skulle få någon vila och att din sorg och ditt lidande stundtals skulle bli outhärdligt när du skulle se vissa själars dövhet och envishet, men genom ditt lidande för Vår sak har du bevisat ditt tålamod, vilket som Jag har sagt dig, är förenat med Källan, som är kärlek; för att vidga Min Viloplats25 tog Jag bort allt som hindrade Mig, och Mitt Ljus lyste i mörkret och skuggorna blev som dagens ljus; Jag gav styrka åt dina ben och Jag lät dig blomstra i Min Närhet;

var stark och visa dig värdig att vara Min brud, sammanvigd med Sanningen; var uthållig och stark med Min stykas Ande så att du kan fortsätta att avlägga vittnesbörd om Sanningen med iver och mod; med denna dygd som Jag i Min Nåd ger åt martyrer, kan du besegra alla som förtalar dig, och alla som aldrig upphör att fira Min ängels död;26 liksom solen skall du fortsätta att lysa i Vår Treeniga Närvaro och i varje land dit Vi sänder dig; sök att behaga Oss genom att uthärda långa resors vedermödor för att uppliva Kyrkan och försvara den;

alla som troget försvarar Kyrkan och vittnar, är som levande facklor för Oss, ty deras ord lyser upp i världens mörker; Jag ger dem en krigares hjärta, för att kämpa trons och rättvisans goda kamp och förenas i er tids andliga krig, med Mina ärkeänglar Mikael och Rafael, som är de främsta i styrka och Rättvisans tappra Stridsmän och som i Mitt Ljus iakttar varje aspekt av mänskligt beteende …. ni har strävat efter att behaga Oss med hängivenhet och lojalitet, därför har Vi gömt er i skuggan av Vår Hand och låtit Oss vårda om er;

Jag Är Medlaren för alla; Jag Är Borgensman för ert väl; Jag Är den yttersta Källan till de Kristnas Enhet; Jag Är Faderns och Sonens sublima Enhet; Jag Är Smörjelsen för de fattiga i anden; Jag Är den Oavlåtliga Bönen i ert inre; Jag Är allas er Brudgum och Ständige Följeslagare;

älskade brud, du har nu hört från Min Mun, och av nåd på ett outsägligt sätt, vad som rör Oss; Jag har lärt dig att kunskap om Gud, genom Mig, är trinitarisk kunskap som vederlägger irrläror och liknande; åh, Vassula! Den som du har låtit slå rot i ditt innersta väsen är Sanningen som omvandlar själar till ett ljuvligt Paradis där många olika träd finns, vilka representerar alla slags dygder; dessa är de himlar i vilka Vi ständigt vistas;

och nu har Jag sjungit för dig som en brudgum skulle sjunga för sin brud: en kärlekshymn; en lovsång av gudomlig kärlek för att påminna er alla om att ni är arvingar till Vårt Rike; detta har sjungits för dig av Hymnen27 Själv för att ni alla, medan ni ännu är på jorden, skulle få smaka Min outsägliga sötma som för evigt är förenad med er;

så Brudgummen välkomnar er med att säga: ”kom nu, med ångerfull ande och mätta er i Mig; låt alla som törstar komma! Jag har Livets Vatten och Jag ger det gratis;” Jag, människosläktets Älskare, Herren Gud, ber dig, dotter av Treenigheten, att ta de två andra Sångerna, som sjungits till dig av Fadern och Sonen, tillsammans med denna och kalla Vårt Verk:

Brudgummens Sång;

i Vår Gudomliga Sång finns många uttryck för Vår Treeniga ljuvlighet, med kärleksfull undervisning så att många träd kan frodas och växa; men vad gäller de ofruktbara träden, skall Jag komma med en här av änglar och dra upp dem med rötterna om vintern och så skall de dö en dubbel död;

skriv alla in denna grundläggande sanning i ert hjärta: ”Herren Gud känner Sina Egna och därför låter Han dem komma nära Sig;” de är bestämda att uppnå fullkomning i den gudomliga och förtroliga föreningen med Oss; de är kallade att bli förvandlade i Oss och att vara ett med Oss; deras gamla jag skall inte mera finnas till, men på ett outsägligt sätt, så som Jag alltid handlat med Mina helgon, skall Jag gudomliggöra dem i Vår förening; genom Mig gudomliggör Jag alla som Jag är förenad med, och de talar inte längre utifrån sitt eget förstånd utan på det sätt som Jag skulle tala; de ser inte längre med ögonen utan så som Jag skulle se saker och ting; deras handlingar blir Mina handlingar;

en gyllene ring gavs dig,28 ett smycke av finaste guld, på dagen för vårt andliga bröllop, som en symbol på: att dela Korset; därför inbjuder Jag dig ännu en gång att med tålamod uthärda dina prövningar;

ge Oss din tid, älskade dotter, och kom nu och vila i Oss;

Låt oss söka förstå den osynlige Guden
genom enkelhet och hjärtats renhet;

Låt oss söka förstå Hans överväldigande Kärlek
genom att helt överlåta oss åt Honom
i den gudomliga föreningen
och förtroligheten som Hans Majestät har värdigats ge oss;

i Din stora välvilja har Du,
hela människosläktets Älskare,
sjungit en Hymn för att glädja oss;

som en brudgum
som bereder en festmåltid för sin brud
har Du förberett en kunglig festmåltid för oss alla,
så att vi kan festa i överflödet från Ditt hus;

Du ger oss att dricka från Din glädjes strömmar;

ja, ty hos Dig, min Herre,
är Livets källa,
i Ditt Ljus ser vi Ljus;

Som hjorten trängtar efter vattenbäckar,
så trängtar min själ efter Dig, min Gud;
min själ törstar efter Gud,
Livets Gud; Hoppets Gud; Tröstens Gud;
när skall jag få se Guds ansikte igen?

Mitt hjärta har sagt om Dig: ”sök Hans Heliga Ansikte;”
och liksom en kung skulle hylla sin drottning,
på samma sätt, har Du i fullkomlig godhet
hyllat min så ovärdiga själ
genom att visa Din skönhet, genom att visa mig Ditt Heliga Ansikte;

Min själs räddande borg, led mig;
och låt min själ få åtnjuta Din sötma;
Du har gett styrka åt svaga händer,
och fostrat mig genom att tala till mig på det ljuvligaste sätt,
Du har låtit Ditt Ljus lysa över mörker och djupa skuggor;

Ner till mörkret
steg Ditt Majestät med sorg i Blicken,
för att befria en slav av den mörka världen, för att nå fram till min grav.

Jag hade dött av brist på Vishet.
Vem var jag, min Älskade, att Du brydde Dig så mycket om mig?
Var det rätt för Dig, min Konung,
att fästa Din Blick på mig och klä min själ i kunglig skrud
med Ditt Ord,
utan att riskera att göra Dina Verk sämre på grund av mig?

Ja, jag hade gått under när jag lämnade moderlivet;
som ett dödfött barn kom jag till världen
med ett moln hängande över mig.
Jag trodde att jag var till, men jag hade aldrig existerat,
inte förrän Du kom och blåste liv i mig.

När jag öppnade mina ögon
och såg Din Närvaro på avstånd,
började mitt hjärta öppna sig som en blomma,
och allt som liknade murken ved inom mig 

förvandlades till en trädgård;

sedan fylldes mitt ansikte med lyckliga leenden,
när jag såg min Förlossare stå så nära mig;
och mina läppar brast ut i ett rop av glädje
från det ögonblick då jag drog ett Livets andetag.

Dina Verk, Immanuel, är stora, över allt som tänkas kan,
Dina Under, Immanuel, är oräkneliga;
och nu vill jag ge fritt lopp åt min glädje;
Jag skall låta min lyckliga själ tala ut:

Idag behöver jag inte kalla graven där jag låg: ”min brudgum”
eller masken: ”min vän, bror och syster”;

Idag kallar jag Livet: ”min Brudgum, min vän, bror och syster”;
i Dig samlar jag min myrra,
från Dig närs jag med honung,
och vin och mjölk är den dryck Du ger mig;

Därför faller jag på knä
och bönfaller Dig att samla alla Dina Blommor,29
så att de får veta att Din närhet, Du Helige,
är strålande ljus för själen, rikedomar som inte kan räknas.
Ditt Sällskap, min själs Myrra, är ren glädje;

Jag är nu som ett barn, lycklig och mottaglig;
om någon vågar andas sin hätskhet mot Ditt barn,
skall Din starka Arm vara där för att skydda det;

Ondskan kan aldrig triumfera över kärleken,
och där kärleken är, där är Du…
Jag skall aldrig vara övergiven ... v

tror du att Jag inte är rörd30 av hela Mitt Hjärta, Min älskade? lyssna inte på allt oväsen som de åstadkommer omkring dig; du är innesluten i din Frälsares Hjärta; där inne är din förnyelse; bli kvar i Mig, Min syster, Min egen; öppna din hand ....31

du har erkänt din ovärdighet, och genom detta har du gett Mig en bukett med blommor och din överlåtelse; du har erkänt att Jag som är Vägen, Sanningen och Livet, kom till din grav och uppväckte dig; och all nåd och alla gåvor som Jag har gett dig, gavs åt en själ utan förtjänster;

böj dig för det som är gott, så skall du sluta i ära inför Min Tron; sålla det goda från det onda;

ecclesia skall få nytt liv, Min älskade;
Jag välsignar dig; Jag är med dig;


1 Kan uppfattas som: existerar.
3 Bärare, Utdelare av en mångfald Gåvor.
4 Betyder: ”ditt amen till Trofast och Sannfärdig”; ett namn för Gud. Upp 3:14.
5 En vision den 29 januari 1989. Den Helige Ande kom som en Duva i den visionen. Han flög över många människor som sträckte upp sina händer men beslöt sig för att flyga bort till mig och satte sig på mina utsträckta händer, på mina fingrar. Då tryckte jag Honom mot min kind.
6 Det betyder: ”låt ditt tal vara rent.”
7 Det skulle också kunna förstås som ”Avbild”.
8 Gud menar Sitt Budskap ”Sant Liv i Gud”.
9 Den gåva som består av denna uppenbarelse ”Sant Liv i Gud.”
10 Det betyder våra själar.
11 Ett uttryck som betyder: Gud steg ned för att nå sitt svaga folks nivå.
12 Förtrolighet.
13 Gudomlig förening i Guds Kärlek.
14 Fruktbara trädgårdar betyder ”själar som gör andliga framsteg”.
16 Vi är Guds säd.
17 Det symboliska uttrycket ‘mjölk och honung’ betyder i detta sammanhang: renhet, mildhet och ömhet.
18 Jorden.
19 Själar.
20 För att ge oss andlig föda.
21 Och göra oss lika liljorna; göra oss rena.
22 Hans Heliga Närvaro.
23 Genast kom synen av Hans Gudomliga Ansikte upp till ytan i mitt minne. Den stannar kvar i min kropp endast genom den Helige Andes gudomliga kraft.
25 Min själ.
26 Jag visste att den Helige Ande menade mig.
27 Guds ord är som en hymn och Gud hörs som en hymn.
28 En syn den 23 mars 1987 i vilken Kristus erbjöd mig en vigselring.
29 Själar.
30 Jesus talade.
31 Jesus böjde Sitt vackra Huvud och kysste älskvärt insidan av min högra hand; sedan placerade Han den mot sin kind och visade så sin ömhet och kärlek; sedan förde Han ner den igen och gjorde korstecknet på insidan av min handflata.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 



Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message