DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Duchowość » Modlitwy » Różaniec Święty » Tajemnice Radosne »

Tajemnice radosne

Medytacje zaczerpnięte z "Prawdziwego życia w Bogu"

1. Zwiastowanie (Łk 1.26-38)

Duch, Ja i Ojciec powiedzieliśmy: «Maryjo, pełna łaski, jesteśmy z Tobą. Nie zataimy przed Tobą żadnej z Naszych tajemnic. Nasze Tchnienie będzie Twoim Tchnieniem: czystym promieniowaniem Naszej Chwały. Maryjo, Obrazie Naszej Dobroci, wlewamy Nasz Pokój w Twoje Serce. W tym doskonałym Sercu Ja, Syn, zatryumfuję. Nasze Serce będzie Twoim Sercem, gorejącym ogniskiem Boskiej miłości. Nasza Dusza będzie Twoją Duszą (...) Nasz Duch będzie Twoim Duchem. Tak, ktokolwiek bowiem jest z Nami zjednoczony, ten jest jednym duchem z Nami (...)Oto Ta, którą tak bardzo wyróżniliśmy...(25.3.96)

1 Duszę należy rozumieć tutaj jako życie. (por. Łk 9,24)

2. Nawiedzenie (Łk 1,39-55)

...Wtedy cała twoja istota będzie trwać w uniesieniu, a serce ogarnie radość i zachwyt, bo z twych oczu spadnie zasłona, abyś ujrzał Błogosławione Serce serc błogosławionych, Najświętsze ze świętych, Serce Niezrównane, płonące miłością bez granic – ogniem rozżarzonym i jakże jasnym. Wtedy, Mój przyjacielu, zrozumiesz, czym jest Cnota i jak w tym Pełnym Cnót Dziewiczym Sercu Ja, Bóg, stałem się Bogiem-Człowiekiem. Ujrzysz Matkę twego Zbawiciela, Matkę proroków... (25.3.96)

3. Narodzenie (Mt 2,1-12 ; Łk 2,1-20)

To w tym Sercu, w tym Bezmiarze łaski przejawiłem Swą moc. Twórca nieba i ziemi, Twórca łaski odnalazł Swe Niebo w tym Niebie, Swą Łaskę w Łasce, aby przyjąć formę życia niewolnika. Przyszedłem do Cudownej Pokory, aby służyć, a nie po to, żeby Mi służono. Ja, Odkupiciel całej ludzkości, obiecany Mesjasz, przyszedłem do doskonałego obrazu Mojego Najświętszego Serca, aby podzielić się boleściami, radościami, cierpieniami, męczeństwem, zachwytami, zdradami, agoniami, biczowaniem, przebiciem i ukrzyżowaniem. Nasze Dwa Serca wspólnie dokonały wynagrodzenia... (25.3.96)

1 Nasza Błogosławiona Matka

4. Ofiarowanie (Łk 2,22-38)

Dziś patrzę z Nieba i liczę serca czyste. Cóż mam powiedzieć? Czy Moja Ofiara była daremna? Mój Duch jest złamany... Oddałem Siebie w ofierze za was, aby was wyzwolić z wszelkiego zła i oczyścić lud, żeby należał tylko do Mnie i żeby nie pragnął niczego innego jak tylko dobra. Uczyniłem wszystko, żebyście mogli być usprawiedliwieni przez łaskę i żebyście się stali dziedzicami Mojego Królestwa. Chociaż musiałem się ciągle powtarzać, pouczałem was wszystkich z mocą i wielkim współczuciem o Moim Prawie, odnawiając was przez Świętego Ducha Łaski. Teraz pouczam dając wam Moje wskazania na sposób Świętej Mądrości. To nie jest nowa doktryna, lecz ta sama, co Oblubienicy, której możecie zaufać. Wszyscy należycie do Mojego Domu, gdyż odkupiłem Mój Dom Moją Własną Krwią i wylałem każdą kroplę Mojej Krwi za wszystkich... Wy jesteście Moim Domem... (20.1.01)

1 Kościół
Hbr 3,6

5. Odnalezienie Jezusa w świątyni (Łk 2,40-51)

Przyjdź, ty, który błądzisz jeszcze na tej pustyni mówiąc: ˜“Szukałem Mojego Odkupiciela, ale Go nie znalazłem”. Znajdź Mnie, Mój umiłowany, w czystości serca, kochając Mnie bez osobistej korzyści. Znajdź Mnie w świętości, w oddaniu, jakiego od ciebie oczekuję. Znajdź Mnie, zachowując Moje przykazania. Znajdź Mnie, zastępując zło miłością. Znajdź Mnie w prostocie serca. Nie grzesz więcej, przestań czynić zło. Naucz się czynić dobro. Szukaj sprawiedliwości, wspomóż prześladowanego. Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia. Niech twoja oziębłość zapłonie gorejącym płomieniem. Odrzuć apatię i zastąp ją gorliwością. Czyń wszystkie te rzeczy, abyś mógł powiedzieć: “Szukałem mojego Odkupiciela i znalazłem Go. Był przy mnie cały czas, ale – pogrążony w ciemnościach nie mogłem Go zobaczyć. O, Chwała niech będzie Bogu! Błogosławiony niech będzie nasz Pan. Jak mogłem być tak zaślepiony?” Przypomnę ci następnie, jak zachować i cenić Moje Zasady, abyś mógł żyć. (8.7.89)

 
Duchowość
Modlitwy
    Modlitwa skruchy i wyzwolenia
    Modlitwa Pańska po aramejsku
    Różaniec Święty
        Tajemnice Radosne
        Tajemnice Światła
        Tajemnice Bolesne
        Tajemnice Chwalebne
    Różaniec ortodoksyjny lub "Modlitwa Jezusa"
    Modlitwa o jedność
    Natchnienie św. Jana Chryzostoma
    Trzy modlitwy do codziennego odmawiania
    Droga Krzyżowa
    Poświęcenie się
    Wybrane modlitwy
Mowy
Listy
Eseje
Cuda
Przemyślenia nad Orędziami
Grupy Modlitewne
Pielgrzymki i wyjazdy
Proroctwa
Męka Jezusa

Modlitwy
Wybór z Orędzi
 

Mowy
Wybrane mowy Vassuli i innych osób ułożone w porządku chronologicznym
 

Listy
Listy Vassuli na różne tematy
 

Eseje
Eseje i inne pisma różnych autorów na różne tematy
 

Cuda
Nowy projekt, który powstał w listopadzie 2006 roku. Zbiór zarejestrowanych cudów związanych z Vassulą i Prawdziwym Życiem w Bogu
 

Przemyślenia nad Orędziami
Regularne medytacje, refleksje i komentarz do wybranych Orędzi
 

Grupy Modlitewne
Grupy Modlitewne PŻWB
 

Pielgrzymki i wyjazdy
Przyszłe i wcześniejsze pielgrzymki i wyjazdy Prawdziwego Życia w Bogu
 

Proroctwa
Artykuły i inspiracje związane z proroctwami
 

Męka Jezusa
Vassula doświadcza Męki Jezusa
 

 
 
WCZESNIEJSZE OREDZIE:

May 31, 2006
 
My Voice will be heard even by the coarsest of people
 
 
 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message