DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Духовност » Поклонения и Оттегляния » Поклонение в Египет 2002 » Монсеньор Крийкенбек за Единството »

Монсеньор Крийкенбек за Единството

Изказване на Монсеньор Крийкенбек относно Единството, в Шарм Ел Сейк, в полуострова на Сина, по време на на Поклонението на ИвБЖ в Египет, 2002 г.

Първото четиво ни говори за Плана на Бога. И този План е, че сме едно тяло и един дух. Имаме една надежда дадена на всички вас посредством призоваването ви. Съществува един Господ, една вяра, едно кръщение, един Бог и Отец на всички, който е Веждесъщ, и работи посредством всички, и е във всички. Това е красивият план на Бога за всичките Му деца.

Но, гледайки днес света, установяваме, че това не е така, защото човекът поставя препятствия в пътя към единството. Пречки културни, политически, икономически, дори и религиозни, които произтичат от горделивостта и високомерието на човешкото сърце. И поради тази причина казва Павел: Умолявам ви да видите светлината на смиреността, на свидетелството и на търпението, понасяйки се един другиго в обич, така че да запазим единството, което има своя произход в Духа.

Нека размислим малко върху това, как единството, но и този наш събор съставляват Дело на Светия Дух. Духът е, който ни събра заедно и Духът е, който направи всичко да е достижимо, дори днешната Литургия. Но, трябва това да го опазим, и Павел казва, че мирът е, който ни държи обединени, защото мирът е една споителна сила. Следователно, трябва да положим всякакво усилие, за да имаме мир помежду си и да съществува мир между различните култури, така че пожеланието на ангела: “мир на хората с добра воля” да се осъществява в нашите събори.

Истината е, че поради различни причини, исторически, политически, културни, религиозни, които произтичат от човешката горделивост, сме поставили пречки за този хубав план на Бога, който е не само план, но и действителност, след като Иисус ни казва, че Той е лозето и ние лозовите клони.

Следователно ние, които сме кръстени и вярваме в Иисус и виждаме Истинския Живот в Него - независимо от това, че сме разделени, ние сме действително заедно и обединени в този Истински в Бога Живот.

Размислях по време на пътуването ни в полуострова на Сина, пустинята, планините й, и как Бог позволи да бъде оголен народът Му от всичко, така че да зависи единствено от Него. Да стане народът на Бога един ум, едно сърце, една душа, един дух, ако не съществуват, разбира се, пречки по пътя. Следователно, пътуването ни представлява едно откровение на искането на Духа да умрем спрямо тези пречки, така че да постигнем единството.

В Йоан, 17, Иисус се моли на Отеца: “Моля се да бъдат едно, както Ние сме.” Троицата е за нас моделът на единството. При нормални условия това щеше да бъде невъзможно. Но, Иисус добавя: “За да бъдат едно в Нас. Аз в Теб и Ти в Мен.”, така че с участието в единствения в Бога живот да наподобяваме на Троицата, свързани помежду ни в обичта на Светия Дух.

В Евангелието се дава направлението на Църквата в дните ни. Евангелието се състои от две части. Първата част са знаменията на времената. Бог говори през събитията. Иисус казва на еврейската си аудитория, че, както те са в състояние да четат знаменията на небето, така би трябвало да четат Месианските времена, защото се изпълняват в Неговото Присъствие, извършват се в Неговото Присъствие. По съответен начин ни казва, че знаменията на времената днес са призивът за единство. Трябва да се обединим, ако ли не ще бъдем погубени. Следим по телевизията прогнозата за времето и сме в състояние да разпознаваме предвестниците на времето. По съответен начин Бог говори посредством стеченията на събитията и ни зове този път към единство. Трябва да се обединим. Трябва да се обединим, ако ли не това, което се случи на стария Израел ще се случи и на нас. Посланието за Израел беше или “ще се оправите или ще ви отпратя”. Ако не се оправим, ще ни отпрати!

Втората част от Евангелието съставлява отговорността. Отговорност. Казва ни да действуваме, защото ако не го направим, ще последва съдът, тогава ще заплатим за всяко свое напразно действие, повърхностна дума, всяка монета, всяка непокорност, всяко разделение, всяка разпра, всяко високомерие и горделивост, ще заплатим за всичко това. И следователно, посланието е: знамението на времената е зовът за единство, и трябва да действуваме.

Ако не действуваме, ще бъдем отговорни пред Бога. Признателни сме на Истинския в Бога Живот, защото прочете знаменията на времената. Откликва на зова на Бога за единство и е поел дейност. И този е отговорът ни. Амин. Слава на Бога!

Наше задължение е сега да предадем това послание, завръщайки се в страните си. И в 60-те страни, и да дадем свидетелство за единството в личния ни живот, семейството ни, общността ни, братството ни, така че Бог да види, така че Бог да открие, че живеем Истински в Бога Живот в ума, сърцето и деянията си. Амин.

 
Духовност
Молитви
Изказвания
Писма
Есета
Чудотворения
Размисли върху Посланията
Групи за молитва
Поклонения и Оттегляния
    Оттегляне с цел Евангелизация в Рим, 2010 г.
    Библейска Гърция Поклонение 2009
    Оттегляне в Мексико 2009 г.
    Среща в Египет, април 2008 г.
    Оттегляне в Бразилия 2008
    Поклонение в Библейска Турция 2007
    Оттегляне в Барселона 2006 г.
    Поклонение в Ливан, Сирия и Йордания 2005 г.
    Оттегляне в Метеора 2004 г.
    Поклонение в Египет 2002
        TLIG pilgrimage in Egypt, October 2002
        За покаянието
        Помирение и Единство
        Приветствие от Епископа на Вавилон, Теофилактос
        Васула говори за Свидетелстване
        Монсеньор Крийкенбек за Единството
    Поклонение в Светите Места 2000
    Поклонение в Светите Места 1998
Пророчество
Страданието

Молитви
Подбрани от Посланията
 

Изказвания
Подбор от изказвания на Васула и други автори на статии по хронологичен ред
 

Писма
Васула пише върху разни теми
 

Есета
Есета и други писания от сътрудници върху разни теми
 

Чудотворения
Ново начинание започнало през ноември Nov 2006. Сбирка от заснети чудотворения свързани с Васула и ИвБЖ
 

Размисли върху Посланията
Периодични проучвания, размисли и коментари върху подбрани Послания
 

Групи за молитва
Групи за молитва на ИвБЖ и Асоциации
 

Поклонения и Оттегляния
Предстоящи и минали поклонения и оттегляния на Истинския от Бога Живот
 

Пророчество
Статии и Вдъхновения относно Пророчеството
 

Страданието
Изживяването от Васула на Страданието на Иисус
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трънът
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message