DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията » Моят Ангел Даниил »

29 януари 1987

29 януари 1987

Аз съм Яхве, Небесният ти Баща, Творецът на небето и земята; дъще, малка ти, прескъпа Моя, обичам те; изпълни посланието Ми; не се страхувай, винаги съм до теб; върви и провъзгласи Словото Ми и предай посланието Ми на цялото човечество; не се страхувай, ще отворя устата ти в молитва; ще те изпълня с дух на проумяване; ще се трудиш ден и нощ, но няма да е напразно; приеми посланията Ми, любима; ще вървиш с Мен; ще бъда твоят водител; не се безпокой, защото ще покривам своевременно всяко твое искане;

(По-късно, говори Иисус:)

Аз съм, Иисус; ела, Васула; всички послания се дават от Моя Отец и Мен; изпълни Словата Ми; не се страхувай; ще остана с теб; ще те уча; ще бъда твоето наследство; ела, нека да вървим заедно;

следвай Ме, любима; Аз съм Иисус Христос;

Да не би да Те ранявам, без да го искам? Имам тази склонност към грешни действия.

ще Ме наскърбиш, дъще, ако Ме изоставиш; да Ме обичаш така, както Ме обичаш, Ме радва; не го ли разбираш? осъзнай, че ако Ме напуснеш, ще Ме обидиш, Васула; Аз, Иисус, те научих да Ме обичаш;

Иисус, кое е доказателството, че си Ти във всичко това?

виж себе си, ти си доказателството; ти си доказателството за обичта Ми;

Васула, вдигнах те от небитието, за да бъдеш с Мен; ела при своя Утешител; приближи се до Мен и не се страхувай от Мен; ще те оформя така, че да доведеш отдалеч обратно при Мен Моите синове и дъщери; мнозина от онези, които носят Името Ми, но са Ме изоставили, ще бъдат осиновени от Мен, както сега осиновявам теб; затова, спусни се в Сърцето Ми;

Васула, всеки път, когато чувствам сърцето ти, намирам меко място, където мога винаги да отморявам главата Си; чувствам, че мога да се оповавам на теб да Ми дадеш отмора; Аз, Иисус, те обичам; помни, че твоите страдания са и Мои; опри се днес на Мен и Ми предостави всичката си обич; нуждая се да бъда утешен;

(Бях изумена, че Иисус иска от мен утеха.)

Как бих могла да Те утеша, Господи?

като Ми позволиш да си почина на това меко място; днес, един човек, когото много обичам, още веднъж ще Ме рани; изпълни Ме с утехата си…

Какво да направя, за да Те утеша, Господи?

позволи Ми да оставя отново Кръста Си на теб; разтовари Ме, нека си почина; искам да го носиш вместо Мен, защото ти имам доверие; о, дъще, никога вече не се отричай от Мен, както онзи ден!1

Прости ми. Почувствах се толкова недостойна, че се изкуших да повикам служителя Ти и да Те отблъсна. Няма вече да го правя.

о, дъще, зная, но не дадох ли живота Си за всички вас? ето сега, поверявам ти Кръста Си; скоро ще осъзнаеш колко тежък е Кръстът Ми; по-късно ще се върна да те облекча; по този начин, ти и Аз ще работим заедно; ще си помагаме един на друг по този начин;


1 Бях повикала ангела си и бях отблъснала Иисус.

 
Посланията
Хронологическо Класифициране
Азбучно Класифициране
Класифициране на Записките
Наскорошни Послания (НОВО)
Моят Ангел Даниил
Изтегляне на Послание
Търсене на Послание
Послание Наслуки

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трънът
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message