DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията » Моят Ангел Даниил »

23 септември 1986 до 4 септември 1986

23 септември 1986

мир на теб; чуй Ме; Аз, Бог, никога няма да те изоставя; живей в мир; не се безпокой, Васула; виж себе си, ти си доказателството за Обичта Ми; върнах те при Мен; излъчваш Oбичта Ми; Аз, Бог, ти проповядвах; държах те близо до Мен, защото си Моя Собствена; почувствай колко много те обичам;

Мога ли да Те попитам защо ми даде този Дар?

дадох ти тази благословия, приеми я; повикай Ме, когато пожелаеш; Аз, Бог, ще те призова независимо коя си;

блажени са малките,
защото те ще наследят
царството на Бога;
блажени са чистите по сърце,
защото те ще видят Бога;

Васула, прочети го това отново и отново и го проумей; повярвай Ми, всеки, който има тези две неща, бариерите ще бъдат разбити и той ще влезне в Божията Зала; Авва ще ги посрещне;

4 октомври 1986

мир на теб; ела, ела при мен, зарадвай Ме; ще зададеш ли въпроса си?

Чувстваш ли, че Те пренебрегваме?

да, затова пазете се от съня… Небесната утринна звезда скоро ще бъде видяна; няма ли да се погрижа, Аз, който съм вашият Баща, да ви предупредя; Аз съм Яхве, вашият Създател, и всички вие сте Мои деца;

къде, къде смятате, че ще отидете? замисляли ли сте се въобще? наистина ли вярвате, че сте дошли така от само себе си? да не би да повярвахте, че съм ви изоставил? или че никога не съм съществувал? наистина ли повярвахте, че Словото Ми беше еднa сбирка от Еврейски вълшебни приказки?

чуйте Ме, Словото Ми е живо и е Истината; то е, за да ви просветли и да ви помогне да разберете кой съм Аз и кои сте вие; Словото Ми е, за да ви помогне да Ме намерите; деца, деца, да не би религията ви да се основава на научно схващане? не Ме отдалечавайте и спрете да се криете от Мен; как се оставихте да се отдалечите от Мен?

вярвайте във Възкресението; вярвайте, че душата ви продължи да живее; не се отдалечавайте и не прекарвайте живота си, анализирайки как стигнахте до съществуването, след като ви казвам, че всички произхождате от Мен; Аз, Бог, съм вашият Създател; създадох ви, защото обичам живота; направих ви, за да живеете в Светлината Ми; създадох небесата, създадох всичко, как другояче мислите, че е станало всичко това? небесата не се намериха там случайно, нито вие се намирате случайно там; творението беше създадено от Мен; оставете вашите академии да продължат да ви учат по какъв начин дойдохте до съществуването; оставете ги да намерят отговора на жизненоважния въпрос: защо съществувате?

някои от вас не си правят дори труда да се запитат, и приемат живота така, както идва, без да вярват, че душата ви продължава да живее след смъртта ви; слепи! слепи! и глухи! отричате да видите и да чуете; да не би да се страхувате да откриете Истината? Аз съм Истината; да не би да се страхувате да Ме намерите? да не би да затворихте очите си, за да се отречете от Мен? това ли е по-лесно за вас, отколкото да търсите? Аз съм Пътят; Аз съм Пътят и ви обичам; Аз съм Светлината, която блести, за да види всеки един Истината;

любими деца, Сърцето Ми страда, гледайки ви всички да спите; как да не дойда при вас и да не ви предупредя? как бих могъл да ви изоставя, когато злото обикаля като вълк сред вас, причаквайки ви, за да ви разкъса? искам да ви разбудя, за да Ме срещнете; копнея да видя този славен момент… вечно ли ще продължи сънят ви?1 - Аз, Бог, ви призовах; Аз, Бог, все още ви зова; елате при Мен;  

(По-късно, същия следобед:)

(Отново се затруднявах да приема, че Бог наистина ми говори.)

мир на теб; спомняш ли си Кой основа света и небесата? Кой ви създаде? Кой ви благослови и ви обикна? Кой даде на света еднородния Си Син, за да спаси света?2

Мнозина няма да повярват, че това е от Теб. Ще кажат: “Не е от Бога. Бог не работи по този начин.”

как работи Бог? Бог не прави ли чудеса?

Да, винаги правеше, но проблемът съм аз.

да не би да си лоша? да не би да почиташ друг бог?

Не почитам друг бог.

да не би да се позоваваш на други богове в молитвите си?

Не.

(Тогава усетих до себе си присъствието на Благословената ни Майка.)

обичай Я; помниш ли, когато бях на Кръста; кои бяха думите, които казах? казах, че Тя е и ваша Майка; обича ви и се грижи за вас; Авва дава, на когото Му харесва; приеми, каквото Бог ти дава;

Как се почувства, когато свещеникът каза, че щеше да ме изхвърлиш от църквата и в случай, че чуках на вратата на Църквата, нямаше да я отвориш, защото можеш да отказваш?

заплаках; скрих Лицето Си в Ръцете Си и заплаках; Църквата Ми е за всеки човек; приветствам всекиго, който чука на вратата Ми;3 Аз, Иисус, ще отварям вратата; Аз съм Вашият Изкупител, който ви обича;  


1 Бог изглеждаше тук сякаш говореше сам на Себе Си.
2 Иисус говореше за Своя Отец.
3 Mт. 7:7: "Чукайте на вратата, ще ви отворя."

 
Посланията
Хронологическо Класифициране
Азбучно Класифициране
Класифициране на Записките
Наскорошни Послания (НОВО)
Моят Ангел Даниил
Изтегляне на Послание
Търсене на Послание
Послание Наслуки

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трънът
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message