DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

De Dageraad Zal Komen Uit Het Oosten

20 augustus 2004

Vassula, geef Me je aandacht en luister goed; schrijf ieder woord op dat je hoort…

de Dageraad zal komen uit het Oosten; fluister Mijn woorden niet maar verkondig ze met kracht; geen enkele openbaring van deze soort zou verborgen moeten blijven; de naastenliefde zou je grootste zorg moeten zijn; laat je mond gevuld zijn met Mijn woorden die mijn geur uitademen, de kosmos parfumerend; daarom, openbaar Mij aan anderen zodat zij ook hiervan mogen profiteren en zich verheugen; getuig hiervan en sta niet toe dat de verharde harten noch de kleinzielige mensen je ontmoedigen; Ik had ook met hen te maken tijdens Mijn tijd op aarde!

Ik ben de Verrijzenis en het Leven, en daar waar Ik ook voorbijkom, breng ik tot leven en tot eeuwig licht; wie er ook op mijn weg is die beveilig Ik, maar wee diegenen die in opstand komen als Ik passeer, Ik zal hun ongeloof straffen op de Dag des Oordeels! Vassula, Ik verzamel mijn mirre en balsem in elk bekeerd hart, en daarom mag je alleen al hierom moed putten; Ik heb reeds een groot aantal zielen verkregen, dus sla geen acht op verraders, kijk liever naar de vruchten van Mijn Werk; Mijn Werk is er om iedereen te herinneren aan het echte leven van een Christen; deze stervende generatie verloor haar waardigheid; alle machtige mensen liegen tegen elkaar en er zijn nauwelijks enige godvrezende mensen over, dus zou Ik stil moeten blijven?

er is een gejuich gehoord van mijn heiligen en engelen over Mijn vruchten; Ik heb je opgewekt om te planten; de duivel heeft altijd zijn verwanten weten op te hitsen en om oorlog te voeren tegen Mijn Werk en tegen diegenen die Ik gekozen en gezalfd heb; diegenen die jou beschuldigen zijn diegenen die Mijn Wet en het Evangelie vervormen en slecht noemen wat goed is; maar Ik ben tot jou gekomen, met Mijn Scepter, om Mij na te volgen, om te verzamelen en te verenigen, te bemoedigen en hoop te geven, te beminnen en te genezen; Ik ben gekomen om Mijn Kerk te verenigen; Ik heb je gezalfd om in Mijn Naam te spreken; je mag misschien geen vlotte spreker zijn, maar Ik heb je getooid met Kennis om op deze manier Mijn Kerk te versieren en haar naar eenheid te leiden;

dag na dag heb Ik je voortdurend gezonden om te getuigen voor je eigen volk[1], maar ze hebben niet naar Mij geluisterd, geen aandacht geschonken; spreek voor hen ten beste…

Vassula, sinds dat aan jou door een onuitsprekelijke genade werd toegestaan om de sluier van de Bruidegom op te heffen, en Zijn Goddelijkheid te ontdekken, sinds je Mij ontsluierde, weerspiegelt jouw gezicht Mijn glans wanneer je in overeenstemming bent met Mijn Wil; de Schrift zegt dat iedere ziel die Mij in waarheid wil ontdekken[2] eerst berouw moet hebben, anders zal hun gesluierde geest gesluierd blijven, tenzij zij zich tot Mij keren; als Mijn woorden niet door de sluier heendringen, dan ligt de sluier op diegenen die niet op weg zijn naar hun redding; hun versufte geest zal altijd in duisternis blijven en zal het licht van de kennis van God niet verkrijgen ook zullen zij niet in staat zijn Mijn Glorie te zien; het licht van de Geest dat alles omvat en diegenen ontsluiert die berouw hebben en bidden, is vrijheid; de Geest zal worden aangetrokken door de eerlijkheid die door die gebeden van het hart wordt uitgedrukt en Hij[3] zal je Raadgever worden, je Vriend, je onophoudelijk gebed, dit onophoudelijk gebed dat Ik zo waardeer omdat het uit het hart komt en alles bevat wat je de hele dag doet;

zoals Ik je in het begin zei,[4] houd je geest gericht naar het Oosten; het licht zal daar vandaan opkomen en alles zal de vorm aannemen van een bloeiende tuin; Ik heb Mijn Hart vanaf het begin op het Oosten gericht; Ik heb geprobeerd, door Mijn oproepen, om de wereld te zuiveren, maar zij blijft nog steeds in de vuilheid van haar losbandigheid; onvermoeibaar riep Ik maar deze generatie wilde niet luisteren en Mij toestaan om hen schoon te maken van hun vuil; de ‘Dag des Heren’ zal hen verrassen wanneer hij over hen komt… Ik aanvaard het offer dat het Oosten Mij geeft want zij vereren Mij met grote ijver en edelmoedigheid; als een zilveren snoer zal jouw spoor worden achtergelaten, als een patroon om de rest van de wereld in staat te stellen het te volgen; dus zoals de zegen van Aäron invloed had op Mijn volk, zo zal het Oosten invloed hebben op de rest van de wereld om Mij te erkennen als hun eeuwige God;

in Mijn Kerk is niets verloren geraakt, maar veeleer verloren de mensen de aanwezigheid van Mijn Kerk in hun harten; de wereld van vandaag in haar extreme losbandigheid is niet alleen gevuld met dwalingen, maar zij provoceert opvallend Mijn Godheid en Mijn Wet; hoe kan Ik Mijn Kerk in hen herkennen? Ik ben op deze manier gekomen, Mijn Vassula, om dat wat nog rest aan leven in deze generatie te doen herleven; Ik kwam om in alle wijsheid en inzicht te laten zien hoe oneindig Ik ben in Genade; bid dat zij zien en dat de ogen van hun geest worden verlicht zo dat ze door dat licht mogen zien welke hoop mijn voorbijgang op deze aarde, in jullie tijden, voor jullie allen inhoudt! Leer ze, Mijn Vassula, wat het betekent om ‘vrede te maken met God’, leer ze wat het betekent om deel uit te maken van Mijn huishouding,[5] en wat jou betreft, vervreemd je niet van Mij; blijf in Mij en wees als een geur die aan Mij, je God, wordt geofferd; Ik heb je aan deze generatie gegeven als een teken van de grootheid van Mijn Liefde die Ik voor jullie allen heb;

zeg Me, is er iemand die zich aan Mijn Heerlijkheid kan meten? Van eeuw tot eeuw toon Ik Mijn machtige Hand, Mijn Schittering en Mijn Glorie aan de armen van geest; Ik daal neer van de hoogte van Glorie om onder jullie te wandelen en onder jullie te zijn; gelukkig de naties die Mij hoorden! gelukkig degenen die Mijn daden van liefde herkenden; gelukkig de naties die Mij verwelkomden als regen die valt op de weide en de dorstige grond besproeit! moge ieder van hen gezegend zijn in Mij; Mijn Naam is Jezus de Christus en Ik verricht werkelijk altijd wonderen; dit gezegd hebbende zegen Ik jou want jij bent, Vassiliki, het wonder dat Ik verrichtte voor de ogen van de hele wereld; bemin Me, Mijn kind, en stel daden van eerherstel door je liefde voor alle zielen die onverschilligheid tonen jegens Mij en die Mij haten, samen met Mijn Wet, en voor allen die voortdurend Mijn Hart verwonden en beledigen! Ontvang Mijn Vrede en Mijn Zegen; ic.


[1] De Grieks-Orthodoxe hiërarchie en de leken

[2] De Heer bedoelt ook: ‘Hem ontsluieren’

[3] De Heilige Geest

[4] Van deze boodschap

[5] Ef. 2:19

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message