DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Zoek Om Mij Te Behagen Want Dit Is Wat Ik Verlang

Pasen - Dinsdag in de Goede Week 2005

Ik Ben; alles wat Ik wil is trouw en liefde; houd vast aan Mijn Woord;

Heer! Hoe zou ik nog de kracht kunnen hebben om te zien en Degene te beschouwen die mijn hart innerlijk verwondde? U weet, Heer Jezus, dat ik niet heb gezweet om theologie, Kennis of Heilige Wijsheid te studeren en te leren; het ontbreekt mij aan Wijsheid die van U komt; het ontbreekt mij aan alles dat Heilig is, ik stond ook nooit bekend als braaf, maar  eerder het tegenovergestelde; en toch, in deze armzalige toestand van mij, droeg U mij op Uw Vleugels zodat ik mijzelf niet zou vermoeien; U schonk mij grenzeloze genaden om U te horen, U te zien, met U te spreken; - en samen, Majesteit, Raadgever en Heer van Alles, zweefden we in de hemelen en bracht U me in Uw Hemelse Hoven, en in het geestelijk leven in U!

Uw Koninkrijk is gratis tot mij gekomen…de weg omhoog die naar het leven leidt. U staat er om bekend dat U de harten op de proef stelt, dus nodig ik U uit om mijn hart te testen daar ik weet dat ik geen enkele heilige handeling heb verricht; ik heb het gevoel dat ik mijn fouten nog niet heb losgelaten maar heb de indruk dat zij groter werden; en wat Uw geboden betreft, heb ik het vermoeden dat ik er verschillende heb overtreden;

Op de levensweg behoor je je vast te houden aan discipline – heb ik mijn beloften aan U gehouden? heb ik mijn geloften ook maar enigszins vervuld? Ik twijfel ook hieraan; en toch, U bent nog steeds bij mij, ondanks al mijn mislukkingen, Uw Licht omvat mij nog steeds,  U hypnotiseert mij met Uw heerlijke Aanwezigheid en in ’t voorbijgaan met Uw glans die over mij is;

U geeft mij de indruk dat niemand telt voor U, dat er niemand meer is op aarde behalve ik en dat ik Uw enige liefde ben – uitgekozen! De Heilige Schrift zegt [1]: “de geest van de mens is de Lamp van Jahweh die zoekt naar zijn diepste zelf;” Ik heb een gezond oordeel van U nodig, om mij raad te geven waar ik in tekort schiet en waar ik faalde; Al Barmhartige God, Bescherming van ons leven, wees mij zondaar genadig; 

Ik heb je op Mij geënt, om te groeien in Mijn Geest en in Mijn Liefde; Vassula, liefde staat boven alles; zij verlevendigt alle andere deugden; zie je, Mijn Heerschappij over alles maakt Mij mild voor allen; Ik leid iedereen met grote zachtheid, jullie mogen dan onwaardige zondaars zijn, maar Mijn geduld is groot; dit is om je te leren hoe je anderen moet behandelen; om wanneer je oordeelt, na te denken over Mijn vriendelijkheid, om wanneer je geoordeeld wordt, te hopen op barmhartigheid; ja, Ik sta Mijzelf toe je te testen of je waardig bent om bij Mij te zijn; laat je hoop dus niet ijdel zijn; groeien naar volmaaktheid is wat Ik van ieder van jullie verlang; zoek om Mij te behagen want dit is wat Ik verlang, volhard op de weg van gerechtigheid en Ik, de Allerhoogste zal voor je zorgen; en wees verder niet bang voor de woeste zee [2]; Mijn glorie zal worden gezien vanuit het Oosten;

de Kerk bemerkt dat Zij, in jullie tijden, wordt aangevallen; de westerse wereld is van het geloof afgevallen; de duivel moedigt hen aan om relativisme, secularisme/verwereldlijking, liberalisme, materialisme te bevorderen en een totaal gebrek aan respect voor het leven; zulke kwaden komen van de duivel die probeert Mijn Kerk te vernietigen, Mijn Geboden, Mijn Voorschriften en Mijn Wet en alle waarden van het leven; Mijn Kerk is vanwege haar verdeeldheid in zo’n wanorde, en als Zij zwak is dan is dat te wijten aan de verdeeldheid van de hiërarchie; hun geest geeft geen gehoor aan Mijn oproep tot berouw en verzoening; hun geest van  ijdele trots zou vervangen moeten worden door een geest van nederigheid en zachtmoedigheid; hun geest van vooroordeel door een geest van onpartijdigheid; hun geest van vrees door een geest van vertrouwen; hun geest van koppigheid door een geest van toegeeflijkheid; Ik vind het noodzakelijk dat ze zich verzoenen; de Kerk moet verstevigd worden en eenheid zal al hun dwalingen verklaren en voorkomen dat zij doorgaan [3]; dwalingen die door deze afvalligen gedwongen worden  binnen te dringen in Mijn Kerk; ware geestelijke leiders zijn in Mijn Kerk meer dan ooit nodig; laten de predikanten preken in Mijn Kerk houden die naar Mijn wens zijn; laat niemand zijn als degenen die zich beperken tot het corrigeren van wat niet geestelijk is, daar deze mensen Mij niet behagen; Mijn smart is groot wanneer Ik niet geestelijke preken hoor zonder leven; wat moet Ik vandaag nog zeggen? hen feliciteren? hen feliciteren wanneer hun geest gevuld is met dode woorden? wanneer hun geest nog steeds de nauwgezetheid heeft van het verleden? wees één, dat is Mijn Gebod en is het altijd geweest voor alle Kerken; leef in vrede [4], en vrede zal op de aarde  komen; geef toe dat jullie tegen Mij gezondigd hebben, dus hef het gewicht van jullie zonden op; zijn jullie niet allemaal in Ons gedoopt? en bekleed met Mij? waar zijn dus de verschillen tussen jullie? jullie zijn allemaal één in Mij; verkondig, Mijn Vassula, Mijn  Woorden en handel er naar; Ik heb Mijn Wil in jou uitgedrukt; Ik leg jou de plicht op alles te doen wat Ik aan jou heb gezegd; twijfel niet aan Mijn Macht en Mijn Gezag; Ik laat je veel leed ervaren, maar dit zal noch Mijn Macht noch Mijn Gezag hinderen; Mijn Wil zal uiteindelijk geschieden, in tegenstelling tot wat de meesten van jouw tegenstanders geloven… Ik zal Mijn Werk in jou voltooien; eer Mij altijd voordat je eer geeft aan mensen; wees oprecht tegen Mij en blijf Mij trouw, Mijn Kind, zoals Ik trouw ben aan jou; klamp je aan Mij vast en blijf zwak zodat Ik kan doorgaan jouw kracht te zijn; bemin Mij boven alles; Ik, Jezus, Zoon van God en Redder zegen je; ic

Later

Heer?

Ik Ben; luister naar je Leraar; ja; verdraag alles met liefde; dochter, roep Me aan wanneer je wenst; bepaalde mensen zullen deze Werken erkennen, maar anderen niet; wees je te allen tijde bewust van Mijn Machtige Aanwezigheid; laat alles in Mijn Handen en heb geloof en vertrouwen; geen van Mijn Woorden zijn ijdel; kom, Ik en jij samen; sta Mij toe je te gebruiken voor Mijn Glorie, en herinner je dat Ik Ben die Ik Ben;-

zwak schepsel, het was zonder reden, behalve vanwege Mijn eigen trouwe liefde dat Ik jou en anderen redde door Mijn reinigend Vuur en met een vernieuwing door de Heilige Geest… onthoud, Ik ben de auteur van deze openbaring; groot zijn Mijn Mysteries van geloof; groot is Mijn liefde voor jullie allen; twijfel nooit; de Verdediger en Auteur van deze Liefdeshymne is: Mijn Heilige Geest; ah, Vassula, roep Mij aan; ja! les Mijn dorst en vermeerder je liefde voor Mij; aanvaard Mijn Beker te allen tijde; wij, ons? ic


[1]  Spreuken 20:27 

[2]  Ik begreep dat het ‘bevolking’ symboliseert 

[3]  de dwalingen 

[4]  Ik begreep dat de Heer wil dat de hiërarchie zich verzoent en vrede sticht tussen hen

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message