DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Eenheid » De Paus en Patriarch Theoctist »

Vassula is getuige van de ontmoetingen van Paus Johannes Paulus en Patriarch Theoctist in Roemenië, Mei 1999

Door Isabelle Gay

"Het is Mijn vurig verlangen dat het Westen en het Oosten elkaar ontmoeten; Ik heb er behoefte aan dat deze twee zuilen samenkomen en Mijn Kerk versterken;"

(Jezus tot Vassula, 5 oktober 1994)

Christus a Inviat! Christos Anesti!

Deze reis naar Roemenië, georganiseerd op zo’n onverwachte en voorzienige wijze, was een teken dat de Heer wilde dat Vassula aanwezig zou zijn bij dit historische bezoek van Paus Johannes Paulus II aan zijn broeder uit het Oosten, Zijne Zaligheid Patriarch Theoctist, Patriarch van de Roemeense Orthodoxe Kerk.

Ik vergezelde Vassula en we bevonden ons allebei onder de officiële gasten van Patriarch Theoctist, dus onze private toegang tot bepaalde evenementen was geweldig gefaciliteerd.

We vertrokken vanuit Genève naar Boekarest op woensdag 5 mei 1999. Sinds meerdere dagen was de temperatuur daar 27° C geweest. Daarom waren we zeer verrast toen de piloot, terwijl we aan het landen waren, aankondigde dat het op de begane grond 7° C was! We werden begroet met slagregen en een bulderende ijzige wind. Het leek alsof de natuur losgeslagen was, voorafgaand aan een blijde gebeurtenis.

Echter, op vrijdag 7 mei, de dag van aankomst van de Heilige Vader, was de lucht helder en dat bleef zo tot zijn vertrek.

Diezelfde dag, rond 01.30 uur, werden de Heilige Vader en Patriarch Theoctist op het patriarchaat verwacht in het centrum van Boekarest. Het staat op een heuvel met uitzicht op een prachtig en gezellig pleintje en ook omringd door de kathedraal en het patriarchale paleis.

Aangezien we pasjes hadden konden we na het ondergaan van een grondige politiecontrole naar binnengaan.

De Heilige Vader en de Patriarch, beiden in het wit gekleed, arriveerden in de "pausmobiel". Ze werden enthousiast begroet door het luiden van de klokken en prachtige Byzantijnse gezangen.

Ze begonnen met het bidden in de kathedraal, staken toen het plein over en gingen de enkele trappen omhoog naar de veranda van het patriarchaat van waaruit zij respectievelijk hun toespraken gaven.

We stonden aan de voet van die trappen, op drie meter afstand van de Paus en de Patriarch, met zicht op de bisschoppen, kardinalen en metropolieten die hen vergezelden.

We stonden zo dicht bij de Heilige Vader dat één keer, na het kijken in de richting van de menigte, zijn oog op ons viel en met een knikken glimlachte hij naar Vassula als om haar te begroeten. Vassula had innerlijk het gevoel dat hij haar had herkend. Na hun toespraken gingen de Paus en de Patriarch het patriarchaat binnen en kwamen een ​​paar minuten later naar buiten. Zij werden gevolgd door de Metropoliet Daniel, de rechterhand van de Patriarch; hij begroette Vassula van harte vanaf boven aan de trap. Hij werd vergezeld door Pater Bria, voormalig directeur van het departement "Eenheid en vernieuwing" van de Wereldraad van Kerken, in Genève, die onze reis had geregeld.

Vassula had Metropoliet Daniel en Patriarch Theoctist ontmoet in Iasi, Roemenië, in mei 1994, bij een conferentie georganiseerd door de Wereldraad van Kerken over het thema "Christelijke Spiritualiteit voor Onze Tijd". Vassula was uitgenodigd geweest om deel te nemen en werd vergezeld door Fr. O'Carroll.

Vassula was uitgenodigd om de Boodschap en het verzoek van de Heer voor eenheid te presenteren en de eenwording van de data van Pasen. Het verzoek werd in overweging genomen en één van de vijf definitieve aanbevelingen van de conferentie was dat "een nieuw initiatief zou worden ondernomen aangaande de gemeenschappelijke viering van Pasen". Dit was het gevolg van een conferentie in Aleppo, Syrië, in maart 1997, waar de kerken uitgenodigd werden om overeenstemming te bereiken over een gemeenschappelijke datum voor de viering van Pasen.

Het idee werd nieuw leven ingeblazen in Washington, in oktober 1998, door de Noord-Amerikaanse Orthodox-Katholiek Theologisch Conferentie. Hun aanbeveling was dat het door het Concilie van Nicea aanbevolen grondbeginsel zou moeten worden gevolgd.

Het is interessant om op te merken dat de Lutherse Kerk ook werkt in deze zelfde richting. Ishmael Noko, algemeen secretaris van de Lutherse Wereld Federatie, vroeg de 124 lidkerken van het LWF om het voorstel te bestuderen van het Aleppo-Overleg in 1997 voor een gemeenschappelijke datum voor Pasen.

In een interview in Genève benadrukte Eerwaarde Noko het belang van deze overeenkomst:

"Wat op het spel staat is meer dan de kwestie van een gemeenschappelijke datum voor Pasen, het is de kwestie van de eenheid van de Kerk met betrekking tot een gebeurtenis die de Kerk definieert als het Lichaam van Christus.

Het Lichaam van Christus is verdeeld als gevolg van wiskundige berekeningen, maar de verrijzenis uit de dood geeft ons meer kracht om boven de menselijke beperkingen uit te stijgen. Een gemeenschappelijke datum voor de viering van Pasen zou een zichtbaar teken van eenheid zijn."

Vassula - ik ben geneigd om haar de Johannes de Doper van onze tijd te noemen - toont de wereld, door middel van het charisma dat aan haar is gegeven, de weg naar eenheid.

We hadden twee dossiers voorbereid, één voor de Paus en de andere voor de Patriarch. Ze bevatten een aantal geselecteerde belangrijke boodschappen van Waar Leven in God over de gemeenschappelijke datum voor Pasen en de verzoening tussen de Oosterse Kerk en de Westerse Kerk. Op bepaalde passages was de nadruk gelegd, zodat zij doordrongen zouden worden van het aandringen en de urgentie van de oproep van onze Heer om de datum van Pasen te verenigen.

(zie hieronder voor een relevante Boodschap van Onze Lieve Heer)

Ook inbegrepen was een lijst van de bijeenkomsten van Vassula over de hele wereld van 1988-1999 (ongeveer 580 bijeenkomsten) en een bibliografie van Waar Leven in God, in alle beschikbare talen.

We vroegen ons af of Vassula er in zou slagen om aan hen de dossiers te overhandigen en een paar woorden met hen te wisselen over de inhoud ervan. Op dat moment leek het niet mogelijk.

Omdat we waren uitgenodigd om de volgende dag, zaterdag 9 mei 1999, de officiële receptie bij te wonen in het paleis van de Patriarch, dachten we dat we nog een kans zouden hebben. We kwamen rond 18.00 uur aan. We gingen door de veiligheidscontrole en werden uitgenodigd om plaats te nemen op onze stoelen in het amfitheater van het paleis. Het zag eruit als een prachtig poppentheater, prachtig doch eenvoudig gedecoreerd.

Een paar minuten later namen op twee meter afstand van ons nam een aantal bisschoppen en kardinalen plaats op hun stoelen die de Heilige Vader op deze reis vergezeld hadden, zoals de kardinalen Sodano, Cassidy, Silvestrini. We kwamen in de verleiding om Vassula zichzelf te laten introduceren, maar het leek ons meer geschikt om dit Vader Bria of Metropolitan Daniel te laten doen. Maar geen van beiden was er op dat moment.

Alvorens het amfitheater binnen te treden, werden de Heilige Vader en de Patriarch begroet door een kinderkoor. Toen ze de kamer binnenkwamen was er een daverend applaus, gevolgd door een mooie Verrijzenishymne. Dat lied werd vele malen gezongen gedurende die drie dagen.

Na de toespraak van de Heilige Vader, die hij besloot met het hameren op het bureau met de woorden: "...dit bezoek is een onvergetelijk bezoek", was er de receptie en we bevonden ons op een meter van de Heilige Vader.

Receptie

In de grote zaal met veel kleine buffettafels waren twee fauteuils en een kleine tafel gedekt voor twee personen, voor de Heilige Vader en de Patriarch. Het warme en gezellige aspect van deze bijeenkomst was zeker onverwachts voor de Heilige Vader en zijn entourage.

We hadden gepland om het dossier aan de Paus te geven als hij de kamer binnenkwam, maar na het zingen van het Onze Vader in het Roemeens en de zegen, haastten een paar mensen zich rondom de Heilige Vader en vormden een barrière voor Vassula. Dit gedrag dwong de Heilige Vader en de Patriarch om de kamer te verlaten. Elke keer voelden we obstakels als we dachten dat we het doel gingen bereiken...

Vassula, een Orthodoxe onder Orthodoxen, gesteund door haar Kerk, was getuige van deze bijeenkomst en zag met eigen ogen de vervulling van bepaalde profetieën van de Heer door de boodschappen van Waar Leven in God:

...van de Oostelijke oever zal heerlijkheid stralen; daarom zeg Ik tegen het Huis van het Westen: wend je ogen naar het Oosten; ween niet bitter om de Geloofsafval en de afbraak van je Huis; raak niet in paniek, want morgen zul je eten en drinken samen met Mijn loot van de Oostelijke oever; Mijn Geest zal jullie samenbrengen;

...in Mijn Barmhartigheid en omwille van Mijn Liefde zal Ik uit het Oosten er tenminste één doen opstaan die tot zijn broeder zal zeggen: "kom en betreed mijn grond; kom en eet van mijn tafel, kom en drink met mij, mijn vaten stromen over van nieuwe wijn; laten we samen onze lammeren hoeden en van onze weiden een Eden maken; 
(24 oktober 1994)

Mijn kroon van glorie zal Mij vanuit het Oosten worden aangeboden;

...Ik zal Mijn nakomelingen uit het Oostelijk Huis opwekken om de eenheid te bespoedigen, en tenslotte zullen alle volkeren samenkomen onder Eén Naam...
(7 december 1994)

bespoedigt de dag, tot Mijn Glorie; uit het Oosten zal Ik een edelmoedig hart zich laten haasten dat in zijn trouw een overeenkomst van vrede met het Westen zal bezegelen;

...vandaag raakt Mij ten diepste elke fijngevoeligheid van de kant van Mijn schepselen om Mijn wankelend Huis te herstellen; over elke stap in de richting van Eenheid verheugt zich heel de hemel; elk gebed dat gebeden wordt voor het herstel van Mijn Lichaam, vermindert de toorn van Mijn Vader; bij elke bijeenkomst in Mijn Naam voor de eenheid wordt Mijn Zegen uitgestort over hen die deze bijeenkomsten bijwonen; Mijn Ogen waken over hen die Mij beminnen en die, ondanks hun onvolmaaktheid, Mijn brandende verlangens ten uitvoer brengen;
(5 oktober 1994)

Na het vertrek van de Paus en de Patriarch, ontmoetten we de Roemeense Ambassadeur van de Heilige Stoel, die Vassula in Rome had ontmoet, en Vader Galeriu, een zeer spirituele Orthodoxe priester die Waar Leven in God in Roemenië ondersteunt.

Zondagochtend 9 mei 1999 gingen we naar een zeer groot plein omgeven door groen, waar we de Orthodoxe Goddelijke Liturgie bijwoonden, waarin Patriarch Theoctist voorging, in de aanwezigheid van de Heilige Vader, en waaraan een enorme menigte deelnam.

We waren een uur van tevoren aangekomen om ​​goede zitplaatsen te hebben. Bij deze gelegenheid ontmoetten we één van de adviseurs van de Patriarch, Vader Basil. Hij werd vergezeld door Pater Bria en zijn vrouw en alle drie kwamen ze naast ons zitten. Vader Basil had in Lausanne gewoond en leek vergenoegd met ons te praten. Toen ik hem over het charisma van Vassula vertelde, kwam hij open en geïnteresseerd over. Ik gaf hem een ​​brochure over de gaven van de Heilige Geest die ik bij mij had en we stelden voor hen na de viering andere boeken te geven. Aangezien we op een paar meters afstand logeerden was dat vrij eenvoudig. We waren in staat uitvoerig met hem te spreken. Omdat we geen Roemeens verstonden, was hij zo attent om tijdens de liturgiedeze te becommentariëren om ons te helpen het te begrijpen.

Bij de communie zagen we een klein aantal mensen naar voren komen om deze te ontvangen, voornamelijk kinderen. Alleen de Patriarch reikte het uit.

Vervolgens in de middag, op een uitgestrekt plein voor het voormalige paleis van Ceaucescu, droeg de Heilige Vader de Mis op voor een zeer warme en enthousiaste menigte, geschat op één miljoen mensen, die uit alle delen van Roemenië waren gekomen. De Patriarch nam ook deel met Orthodoxe en Grieks-Katholieke priesters. De liederen en gebeden stegen naar de hemel met een indrukwekkende innerlijke kracht. Op een heel goed georganiseerde wijze reikten een honderdtal priesters onder de menigte de communie uit aan degenen die dit wilden ontvangen, dit alles in een sfeer van vurig gebed en contemplatie.

Toen de Mis voorbij was, begon de menigte krachtig te zingen:

UNITATE! UNITATE!

Op een vrolijke manier concludeerde de Heilige Vader: "Laten we dan opschieten!"

Het driedaagse bezoek van de Paus vond plaats in een sfeer die bijzonder vriendelijk was, ontspannen en feestelijk, zonder al te veel protocol. De Patriarch had grote aandacht getoond voor de kleinste details. Een grote vreugde en wederzijdse tederheid kon worden gevoeld.

Wat de twee dossiers betreft, we waren uiteindelijk in staat om die in goede handen over te dragen.

Uit de boodschap van 24 december 1989 - Kerstavond. (Val van de communistische dictatuur in Roemenië):

Mijn bloem, Ik ben het Licht van de wereld; zing en wees gelukkig, zing van vreugde want Ik ben het, Jezus, die deze wonderen verricht; Mijn Kruis zal weer op elke kerk worden opgericht; zie je? 

er komt weldra een universele vrede; Vrede staat op het punt te worden geboren; bid voor deze geboorte van Vrede en Liefde; vandaag voelt de aarde het begin van haar geboorteweeën; dit, Mijn beminden, zijn Mijn vroege tekenen van Liefde;

Ik ben de Meester van hemel en aarde, en Ik zal met Mijn Macht aan ieder volk laten zien dat Ik de Almachtige ben; Ik heb gezegd dat Ik met Mijn Adem al diegenen ten val zal brengen die jullie tot slavernij hebben gebracht; laat jullie volkeren beseffen dat alles aan Mijn Macht is onderworpen, en dat wat Ik met één adem gedaan heb voor Mijn Verheerlijking is; niemand is in staat Mijn Wet uit te wissen; laten de volkeren beseffen dat Ik het ben, de Heer, die gekomen is om deze gevangenen te bevrijden uit hun gevangenis en tot Mij te verheffen; Ik ben het die jullie vijanden tot eeuwige schaamte bracht en dat is niet alles; Ik zal, met je zuster, Rusland, een overeenkomst tekenen van Vrede en Liefde en haar misdaden zullen door Mij vergeten zijn en Ik zal haar weer tot Mijn Bruid maken, en uit haar hart zal dit lied weerklinken:

"Ik zal mijn liefde voor Hem altijd bewaren, en mijn verbond met mijn God zal standhouden;"

Mijn Ziel dorst naar dit glorievolle moment; het is Mijn bedoeling door je zuster Rusland Mijn pracht en Mijn heerlijkheid te laten zien aan ieder volk dat leeft onder deze hemelen;

Ik zal haar bekleden met Mijn schoonheid en met Mijn rechtschapenheid, en Ik zal haar aan je broeders laten zien, zodat zij Mijn schoonheid en Mijn rechtschapenheid  zien door haar en in haar; dochter, de bruiloft van de bekering van je zuster zal spoedig plaatsvinden; Ik heb gezegd dat Ik Degene ben die neerdaalt in de ellende van jullie tijdperk om de verdrukten te troosten en haar gevangenen te bevrijden uit de gevangenis en hen te bevrijden die leven in de duisternis van de kerker;

Ik ben het, jullie Verlosser, die komt om jullie te redden uit de kaken van de rode draak;

Ik ben het, jullie Jezus, Mijn duiven, die jullie kooien komt openbreken om jullie te bevrijden;

Ik ben het, jullie Heilige die jullie nooit heeft verlaten; en Ik zeg jullie waarlijk: jullie poorten zullen voor Mij niet gesloten zijn;

Vassula, Ik zal al deze kwade machten omverwerpen door smaad en vernedering, deze machten die Mijn Huis kapotsloegen en er gapende graven van maakten; 

Mijn Licht zal jullie zuster Rusland doen verrijzen en al haar buurlanden; Ik zal al jullie kooien openbreken en jullie bevrijden; leer dat redding en bevrijding alleen van Mij komen; bidt voor je zuster, bid voor haar buurlanden;

Mijn Heer, U hebt gezegd: "tegenspoed komt over de mens die goederen vergaart die niet van hem zijn en zich bezwaart met verplichtingen; zullen zijn schuldeisers niet plotseling opstaan, zullen die niet ontwaken? Dan zal hij hun slachtoffer zijn". (Hab. 2:7) Dat is precies wat er in Roemenië gebeurd is, maar onschuldige mensen betaalden het met hun bloed.

wees ervan verzekerd dat Ik alle heilige martelaren van jouw tijd bij Mij heb, slachtoffers van Satans woede; Ik heb al diegenen bij Mij die als slachtoffer stierven; Ik zeg je dat zijn woede zodanig was, dat hij, terwijl hij wist dat hij zijn greep aan het verliezen was, van plan was elke bloem van Mij te vernietigen;

(Vanuit de hoogte keek Jezus toen neer op Roemenië.)

huil niet, kleintje, want Ik, de Heer, zal je ruïnes weer opbouwen en jullie laten groeien om te getuigen in Mijn Naam; Ik zal jullie grote dingen laten zien onder Mijn Naam; 

eindelijk vrij! vrij om tot Mij te komen, je Verlosser, en te leven in Mijn Heilig Hart;

Ik zal jullie vijanden, die ook Mijn vijanden zijn, vervolgen met Mijn Licht; huil niet om je kinderen die niet meer zijn, want vandaag zeg Ik je dat Ik elk van hen in de diepten van Mijn Hart heb geplaatst;

-Gezegend zij onze Heer, de God van Medelijden, want Hij heeft Zijn volk bezocht, Hij is hen te hulp gekomen, Hij komt om Licht te brengen aan hen die in duisternis en in de schaduw van de dood leven. Eer zij Hem die komt om onze voeten te leiden naar de weg van Vrede en Liefde. Amen

(klik hier om terug te gaan naar het verhaal voort te zetten)

...tot nu toe heb Ik geen druk uitgeoefend op jullie, Ik heb jullie gesmeekt de Paasdata te verenigen maar jullie horen Mijn Geest niet;

jullie hebben het geduld van Mijn Vader uitgeput; deze keer vraag Ik jullie nogmaals de Paasdata te verenigen, opdat Mijn Geest met genade over jullie schijnt en Mijn Huis één maakt;

vandaag spreek Ik tot jullie, maar jullie waarderen Mijn woorden in deze Boodschappen niet; als jullie dat op zekere dag zullen doen, zal het te laat zijn...

ach, als slechts één van deze mensen die voor de eenheid werken, als slechts één van hen niet zou toegeven aan zijn hartstochten, aan zijn vrees, en er voor zou gaan de Paasdata één te maken, zal Ik, God, hem verheffen;

...daarom smeek Ik je, Huis van het Westen, ga over tot het ontmaskeren van de Boze, door de data van Pasen te verenigen zoals in de Primitieve Kerk;
(27 november 1996)

...bid voor het huis van het Oosten en het Westen om samen te komen, als twee handen in gebed verenigd,  één paar handen, gelijk, en in schoonheid als ze samengevouwen  naar de hemel wijzen als in gebed zijn; laat die twee Handen, behorend tot hetzelfde lichaam, samenwerken en hun bekwaamheid en hulpbronnen met elkaar delen... laat die twee Handen Mij samen opheffen, ach... wanneer zullen deze Handen van Mijn Lichaam Mij boven het Altaar opheffen, Mij samen vasthoudend?
(15 juni 1995)

...ga nu je Broeder ontmoeten en verenig de data van Pasen, dan zal Ik jullie de gave van liefde geven en jullie zicht herstellen; Ik wil niet dat je omkomt in je eigen dwaasheid; Mijn verdriet is inderdaad dubbel; en dubbel is Mijn kreunen; ga nu en verlicht Mijn pijn, broeder, ga en verheerlijk Mij door de data van Pasen tot één te maken;
(7 december 1994)

heb je niet gehoord dat Ik één gezamenlijke datum zal vaststellen?
(24 oktober 1994)

hoe glorierijk waren jullie in je vroegere dagen! kom en herbouw Mijn Huis tot Eén, door de data van Pasen samen te voegen...
(5 oktober 1994)

 

 
Eenheid
Een Schreeuw van het Heilig Hart: Christus’ Verlangen naar Eenheid
Eenheid vanuit het Hart
De Data van Pasen
Een Voorbeeld van Eenheid in het Oosten
Oecumene en Spiritualiteit
De Paus en Patriarch Theoctist
Een Spirituele Echo van Eenheid

Een Schreeuw van het Heilig Hart: Christus’ Verlangen naar Eenheid
Vassula spreekt 500 pelgrims toe, met inbegrip van een Kardinaal, Aartsbisschoppen, Bisschoppen en Oecumenische geestelijken en leken van vele denominaties, over de onderrichtingen over de Eenheid in de Boodschappen van WLIG - op de Oecumenische Pelgrimage in Turkije op 25 mei 2007
 

Eenheid vanuit het Hart
Vassula gaf deze krachtige toespraak tijdens de Heilig Land Pelgrimage in 1998
 

De Data van Pasen
Jezus roept ons op om de data van Pasen te verenigen
 

Een Voorbeeld van Eenheid in het Oosten
Monseigneur Isidore Battika deelt met de pelgrims van WLIG een bemoedigend voorbeeld - en een uit echte wereld - van de eenheid die in Syrië wordt gepraktiseerd.
 

Oecumene en Spiritualiteit
Oecumenische toespraak gegeven door Vassula aan het Internationale Centrum van de Birgittinessen van Farfa.
 

De Paus en Patriarch Theoctist
Vassula was getuige van deze bijzondere ontmoeting tussen Paus Johannes Paulus II en Patriarch Theoctist
 

Een Spirituele Echo van Eenheid
Een Toespraak gegeven door Vassula Rydén gericht aan de Oecumenische Conferentie van de Wereldraad van Kerken
 

 

"Unity, Virtue of Love"
Dit boek met uittreksels uit de Boodschappen onthult ons hoe God ons vandaag de dag vertelt dat Eenheid onder Christenen essentieel is om vrede, liefde en verzoening in de wereld te brengen.

Stem dat we allemaal het feest van Pasen op één datum vieren
OneDate.org - Stem dat we allemaal het feest van Pasen op één datum vieren

 
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

Het Uur Van Crisis Doemt Nu Op Boven De Aarde
 
EERDERE BOODSCHAP:

Als Een Man Onschuldig Is, Zal Ik Hem Vrijheid Brengen
 

 
TOP NIEUWS:

Theologische Uitleg en Verduidelijking over “Fiducia Supplicans”
Door Fr. J.L. Iannuzzi, STL, S.Th.D.
 
Vassula bezoekt Rome en het Vaticaan - November 2023
Presentatie van de Italiaanse Editie van het HIR Boek in Rome & Invitaties binnenin het Vaticaan
 
WLIG-studiegroep met Fr. Joseph Iannuzzi, LIVE, Zaterdag 9 maart 2024
Via Zoom, WLIG-studiegroep, in het Engels!

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message