DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Духовност » Есета » Уникалност на Духовността на Истинския в Бога Живот »

Уникалност на Духовността на Истинския в Бога Живот

От отец Тони Саливан
Октомври 2004 г.

Дори и силни духовни личности, както Свети Августин, Свети Йоан на Кръста, Света Тереза Авилска, Свети Клим Александревски, Свети Григорий Нисис и др. не са толково съдържателни, колкото духовността на Истинския в Бога Живот и покриват малка част от темите, които покрива ИвБЖ.

Всички по-горни духовни автори бяха или свещеници или монаси, които бяха учили теология и Святото Писание и съставляваха също така част от църковния режим и редовно са участвали в светите тайнства. Васула, в продължение на тридесет години не е участвала въобще в живота на Църквата и следователно не е участвала в нито едно от тайнствата на Църквата. Също така, няма никакво познание или образование върху богословие или иконопис. Но, духовността на ИвБЖ е попита от Святото Писание и не съдържа нито една догматическа грешка, както отец Едуард О,Конор, който в продължение на 40 години преподава догматично богословие в Университета на Нотр Дам в САЩ, заяви в книгата си Touched by the Spirit (Докосната от Духа) публикувана от издателство Trinitas.

Духовността на ИвБЖ не са мисли или стохастични размишления на Васула. Дават й се слова и възгледи непосредствено от Бога, които се наричат “вътрешен говор”, както се споменава в Посланията, 28 ноември 1989, “Ще вкапя в теб знания и различаване.”. Думата вкапвам означава, че произхождат непосредствено от Бога, а не от ума на Васула, която е инструмент на Бога, посредством който Бог ни говори днес. Посланията непрекъснато ни казват, че не съдържат нищо ново, а са напомняния на едното Откровение дадено ни от Святото Писание и от Святото Предание, както ни казва посланието от 30 юли 1999, “Дават ви се за по-добро обяснение на Окровението, което ви е дадено.”

Една от многото характерни особености на ИвБЖ е, че съдържа слова на Бога Отец, на Бога Син и на Бога Свети Дух. Не познавам никоя друга духовност да съдържа подобна изключителна реч на Благословената Троица и да запазва Троичното естество на Троицата, както казва Посланието от 19 октомври 1998, “Обградихме собствеността Си. С една Същност, една Сила и едно Знание, ние сме един Бог, да, с една Воля и Власт” и отново в Посланието, “Поеми на Святата Троица” февруари - април 2003, “Ние сме една Същност, една Сила и едно Знание и тъй като сме един единен Бог, разговаряме и даваме знанието по един и същ начин и със същите слова. Това велико знание ти се предава изпълнено с обич.”

ИвБЖ представя стотици учения от Бога за Дева Мария, които съдържат всички наименования на Богородицата, както втората Ева, Жената на Откровението, Царицата на Небесата, Майката на Бога, Неопетненото Сърце. ИвБЖ съдържа също така стотици послания на Богородицата, където ни каза, както направи на Сватбата в Кана, “правете, каквото ви казва “Иисус”. ИвБЖ също така ни говори за това, колко значителна е Богородицата за Божия План, както например в посланието от 3 април 1996, “Достатъчен съм сам за себе Си, но посредством Девственото Сърце на Мария започна освободителният Ми план и отново посредством това Свято Сърце ще се осъществи спасителният Ми План.” И отново, не познавам друга духовност, която да съдържа такова пълно учение за Богородицата.

ИвБЖ има всички характерни черти на библейско пророчество. Тези черти на пророците на Библията, както ги обяснява Д-р Скот Хан, преподавател в Католическия Университет в Стубенвил в С.А.Щ., са:

  1. Съд – благословии и проклятия
  2. Остатък – който ще възстанови Църквата на Бога
  3. Възстановяване – Бог ще построи наново Църквата Си
  4. Нов Изход – от греха
  5. Идването на Месията – който ще възстанови и ще обедини Църквата Си и нациите
  6. Денят на Бога – краят на една епоха, а не краят на света

ИвБЖ покрива с подробности и пълнота тези черти на библейското пророчество.

Уникалността на духовността на ИвБЖ е голям въпрос и в бъдеще много, наистина много книги ще се пишат върху него. Тази статия е само едно предвкусване за уникалността, която е този голям дар на НАДЕЖДАТА давана ни от Бога днес. Както никоя друга духовност, която познавам, вълнува хора от целия свят с друга вяра или без никаква вяра.

 

 
Духовност
Молитви
Изказвания
Писма
Есета
    Святата Евхаристия
    Биваме съдени с мярката на Обичта
    Лесноразличим Еврейски
    Пророчество
    Уникалност на Духовността на Истинския в Бога Живот
    Мистична Венчавка и Обожествяване в Истинския в Бога Живот
Чудотворения
Размисли върху Посланията
Групи за молитва
Поклонения и Оттегляния
Пророчество
Страданието

Молитви
Подбрани от Посланията
 

Изказвания
Подбор от изказвания на Васула и други автори на статии по хронологичен ред
 

Писма
Васула пише върху разни теми
 

Есета
Есета и други писания от сътрудници върху разни теми
 

Чудотворения
Ново начинание започнало през ноември Nov 2006. Сбирка от заснети чудотворения свързани с Васула и ИвБЖ
 

Размисли върху Посланията
Периодични проучвания, размисли и коментари върху подбрани Послания
 

Групи за молитва
Групи за молитва на ИвБЖ и Асоциации
 

Поклонения и Оттегляния
Предстоящи и минали поклонения и оттегляния на Истинския от Бога Живот
 

Пророчество
Статии и Вдъхновения относно Пророчеството
 

Страданието
Изживяването от Васула на Страданието на Иисус
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трънът
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message