DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията » Моят Ангел Даниил »

12 октомври 1986

12 октомври 1986

мир на теб; всяка дума, която чувстваш, че не е правилна и те смущава, чувствай се свободна да я поправиш; Аз, Бог, ти давам това чувство; Васула, щастлива ли си?

Повече от щастлива, преизпълнена.

(Не мога да го опиша, когато чувствам Божията Обич върху  мен.)

(По-късно дойде ангелът ми:)

аз съм Дан; пред теб съм;  

Дан! Как е възможно?

спомняш ли си какво те учих? бъди внимателна, за да разпознаваш и различаваш; работи по този начин и ще напреднеш; слава на Бога;

Защо дойде?

защото много те обичам; осланяй се на Яхве, защото е твоят Изкупител;

Защо дойде?

поисках да дойда; помни, осланяй се на Бога; обичам те, наистина; осланяй се на Яхве и върви в мир;1

аз, Дан, те благославям в името на Бога Отец, на Любимия Му Син, Иисус Христос, и на Светия Дух; аз съм Божи служител.

Спомняш ли си как бях преди осем месеца?

спомням си, беше безразлична към Бога;

Да. Спомняш ли си, когато ми спомена Божието Име и го написа?

да;

Каза: “Бог е до теб и те обича.” Сякаш ми казваше: “Днес времето е хубаво.” Такова беше отношението ми.

по-лошо…

След това, всички нападения, които претърпях. Имах чувството, че минавам през ЧИСТИЛИЩЕ!

приеми го по този начин;

Предполагам, че нещо подобно преминава човек след смъртта. ЧИСТИЛИЩЕТО, след това, след като човек се пречисти, всичко е по-ясно… Човек става по-чист и издигнат... Обичам Бога толкова много!… Бог наистина ли иска да бъдем задушевни с Него?

да, повикай Го, обърни се към Бога;

Мога ли?

да, Светлината е тук…2

обичам те, ще ти помогна; Аз съм Мир;
чувствай Me;3 ще те приютя, ще те закрилям;  

Бог ми поиска да напиша Посланието Му, което ни даде на 8 октомври 1986.

да! мир на теб; Аз, Бог, те зова сега; ето Посланието Ми: помнете, че Аз, Бог, живея; живея, съществувам; още ли се съмнявате? още ли анализирате по какъв начин? да не би да смятате да прекарате целия си живот да Ме анализирате, да Ме диагностицирате, да водите безкрайни разговори дали Съм Аз Съм или не? защо?

чуйте Ме: когато първо поставих основите на земята, бях изпълнен с радост; разпръснах звездите и назовах всяка една от тях; по-късно, с обич и щастие, ви създадох; със собствените Си Ръце ви оформих, давайки ви диханието на живота; отгледах ви и ви благослових; - Аз съм вашият Свети Баща; след това ви изпратих мъдри хора да ви ръководят и да ви учат как започна Творението; разкрих ви Себе Си,4 за да ви науча как започнаха основите ви, кой е вашият Създател;

Аз, Бог, съм вашият Баща; и сега се изразходвате поколение след поколение, пресявайки Ме, анализирайки Ме, живеейки в постоянен мрак, бягайки от Мен, създавайки хаос сред вас; не можете ли да разберете, че се колите един друг, предизвиквайки войни, ненавиждайки се, изкоренявайки раси и градове, оставяйки пусти родините си, вдовици жените си и сираци децата си, проявявайки само омраза? къде? къде отидоха всичките Ми благословии? къде отиде обичта, с която ви благослових? къде са децата Ми, къде са, къде отидоха? не мога вече да ги разпозная,5 къде отидоха? Лукавият ги повика, наемайки ги като оръжия, за да угаси малкото светлина, която беше останала в тях и да ги унищожи изцяло;

болно Ми е и плача, гледайки любимите Mи деца да се губят завинаги! да не би да излъчвам гняв, омраза или разрушение? да не би да вярвате, че съм Бог на войната? не съм ли Бог на Мира и Обичта? чуйте Ме, о деца, създадени от Собствените Ми Ръце, идващи от люлката, която направих за вас, идващи от Ръцете Ми, които ви държаха на Гръдта Ми, благословени от дълбините на Сърцето Ми, излекувани от Любимия Ми Син, Иисус Христос, обичани и грижливо пазени от Мен, в какво се превърнахте? някъде смятате, че се направлявате?

чуйте Ме: върнете се при Мен, завърнете се при Мен, който ви обичам; учете се от Мен; Свят съм, бъдете Свети, живейте Свято; не Ме отричайте, като Ми казвате, че не Ме познавате, и че никога не сте Ме познавали; въобразихте си, че никога не съм съществувал, и че Словото Ми беше само да забавлява Евреите? вярвайте в Словото Ми, защото Аз съм Неговият Автор;

Словото Ми е живо, както Аз съм жив; ако не беше, не бихте могли и вие да бъдете; чуйте Ме, животът е само кратко преминаване и вие бързо го изминавате; как можете да се чувствате щастливи с помрачен живот? как би могъл някой от вас да вярва, че сте способни да оцелеете в мрака? дори тръстика не живее без светлина; Аз съм Светлината и намирайки се в Мен, ще живеете; Аз светя, за да виждат всички и да бъдат в Светлината Ми;

Сърцето Ми страда гледайки ви в зъбите на лукавия, оставайки в мрака; мога да ви чуя всички, как се съмнявате и как Ме анализирате, как отвръщате лицето си от Мен, отказвайки да чуете, отказвайки да видите! затворихте за Мен вратите си… Моите собствени! собствените Ми деца Ме анализират! мнозина от вас не вярват в Мен! как Ме забравихте? как може едно дете да забрави баща си или да се съмнява в това, че има баща? назовете Ми дете, което да вярва, че е дошло от само себе си… защо, защо някои Мои деца Ми причиняват такава мъка?

Аз, Бог, съм вашият Баща, вашият Създател и ви обичам всички; признайте Ме… не се съмнявайте и не се страхувайте от Мен, страхувайте се само, когато въставате срещу Мен; защо бягате от Мен? имайте Небето за ваш дом; Моят Дом е ваш дом;

деца, деца, да не би да се отричате от Мен, защото не съответствам на научния свят, който създадохте? дали се опитвате да разрушите духовния си живот? дали се присмивате на онези, които все още имат вяра в Мен, наричайки ги мечтатели? онези, на които се присмивате, наричайки ги мечтатели, са будни и Домът Ми ще бъде техен дом, споделяйки си всичко, което имам; и ще почиват в пасбищата Ми, без нищо да им липсва, без никога повече да страдат;

Свят съм, затова бъдете свети, живейте свято; прославете Ме; приемете Ме; вярвайте в Мен и Ме обичайте; бъдете в Светлината Ми; чуйте Ме сега:

Аз Бог, се разкривам отново във вашата епоха; да! във вашето време; Аз съм същият; винаги съм с вас; прослави Ме и помни: ще продължа да те зова, Васула; имай Мира Ми; ще те напътствам; обичам те;

помни: ще ви обединя наново;

(По-късно:)

щастлива ли си да си с Мен? остави сега тревогите си и се чувствай щастлива;  

Аз, Бог, съм същият; водя Своите по същия начин; благославям ви всички; знай, Васула, че Аз, Бог, те водя;6 остани при Мен, никога не се страхувай от Мен; медитирай дъще, повече върху Святостта Ми; напиши сега това:

Аз съм Яхве, който те водя; дъще на избора Ми, от сътворението на света водех Евреите пророци, учейки ги, напътствайки ги и помагайки им да Ме признаят; Аз, Яхве, съм същият Бог;7 водих много мъдреци; Аз, Бог, работя по същия начин; възнамерявам да ви доведа всички обратно при Мен; ще остана близо до вас; знай, че Аз, Бог, ще ви събера всички да изпълните светилищата Ми; разкривам Себе Си отново, за да ви доведа всички обратно при Мен;

гледах ви да се разпилявате, изоставяйки Ме и забравяйки Ме; чаках да се подобрят законодателните ви правилници; напомнях ви, че животът ви е просто краткотрайно преминаване на земята; напомнях ви, че съм ви благословил; не бързам да се гневя; Аз, Бог, съм изпълнен с обич;


1 Един ден преди това послание, признах на Бога колко бях обикнала своя ангел Даниил и че се чувствах приятно и в мир с него, но Бог ми поиска да оставя Даниил сега и да съм с Него, защото Той Самият желае да ме учи. Бях се натъжила, смятайки, че никога вече няма да говоря с Дан.
2 Ангелът ми отстъпи пред Иисусовото Присъствие. Заговори Иисус.
3 Иисус искаше да чувствам Присъствието Му.
4 На хора, които като мен бяха забравили Бога.
5 Бог каза тези думи, изпълнен с тъга. Защото Бог създаде човека по Своя образ, а сега самият човек унищожи този образ.
6 Затруднявах се наистина да приема, че е Всевишният, който ми говореше по този прост начин. Умът ми се въртеше.
7 Изх. 3:15 “Господ, Богът на предците ви, Богът на Авраам, Богът на Исаак и на Яков...”

 
Посланията
Хронологическо Класифициране
Азбучно Класифициране
Класифициране на Записките
Наскорошни Послания (НОВО)
Моят Ангел Даниил
Изтегляне на Послание
Търсене на Послание
Послание Наслуки

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трънът
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message