DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Аз Съм Вратата за Небето

30 септември 2019

нека Мирът Ми даден на теб, да царува над теб и над всеки, който се позове на Името Ми...

дъще, запази живо в себе си всичко, на което беше научена, това, на което те обучавах от самото начало... Светият Дух, Животворящ, раздава даровете Си на всеки един от вас и на всеки е даден неговият собствен дял по благодат; някои от вас останаха в благодатта Му, други с времето се отчуждиха от Мен, от живота в Бога, и се отдалечиха от Мен; когато срещат Кръста Ми, те се ужасяват от Него; не ви ли учих, че Кръстът Ми и Аз сме свързани заедно и неразделни?

днес тези души са мъртви, но Аз съм твърде чувствителен, твърде състрадателен, за да ги оставя да живеят в грях, докато не срещнат Смъртта и не бъдат съдени; Обичта Ми ме подтиква да изнамирам различни начини, за да стигна до всички тях, след като всички те са предопределени да живеят и да споделят Славата Ми; Отецът Ми и Аз ви обичаме всички с такава голяма обич, да, до безумие! Обич, която не може да Ни държи далеч от вас, Обич, която ни свързва; защото заради Обичта Си станах Плът, за да живея сред вас и да остана сред вас1; поради величието на Обичта Си, доброволно претърпях Страданието Си, за да освободя творението Си и да ви изкупя всички;

затова, днес искам от теб, дъще, да бъдеш лъчезарна и щастлива! блести отвътре и отвън; ‘δόξασέ με κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, κάθε ώρα, σε όλα, και σε όλες τις περιπτώσεις...’2 

благослови Ме за всичко и за всяко нещо... следвай стъпките Ми, бъди изцяло едно с Мен; приветствай Ме винаги в живота си и Ми позволявай да бъда част от живота ти; бъди Ръката Ми, бъди Кракът Ми, бъди цялото Ми Тяло! ще Ме попиташ, "как? какво имаш предвид? и как би могла да бъдеш ти, нещастницата, прашинката, малкото същество, да бъдеш Ръката ми, Кракът Ми и Тялото Ми!" защо, забрави ли, че като Ми даде своята воля, цялата си воля, след като така умря за себе си, нищо вече не остана3 от теб? ако на теб, която си най-малката и най-окаяната, беше дадено толкова много, колко повече бих дал на останалите от вас, които винаги Ме обичахте? ако искаш да достигнеш обожествяването, Аз, Бог, който съм неделим в Божествеността Си, те моля да Ми предоставиш волята си и да умреш за себе си, така че нищо да не остане от теб; нищо! тогава с величие и сила ще те въздигна да бъдеш част от Мен; ще те обгърна и ще те обвия изцяло, така че цялата да станеш част от Мен; ще те направя съвършена, така че всичко, което беше опетнено с грях, да бъде красиво и сияещо в Светлината Ми, и в твоето преображение, божествена и напълно славна; по този начин ще влезнеш в Небето;

Аз Съм Вратата за Рая;

не оставай мудна и рационалистка, защото тези неща те превръщат в прагматично същество4, и те отвеждат в духовна слепота, която внася Смърт пречеща ти да проумееш Езика Ми;

казвам ти, ако все още си погребана в своя мрак и в себе си, каква надежда си оставила в теб? не оставай мудна като мъртво тяло, труп, лишена от това, което ти предоставям! стреми се да се откъснеш от всичко, което те държи далеч от Мен, разбий тази бариера на неохотност, на рационализъм, възрадвай се и захвърли тази мрачност и страх от Мен!

чувала ли си някога за неограничена Обич? Обич, която се излъчва и царува от центъра на Вселената, разгръщайки се оттам в останалата част на цялата Вселена? Обичта Ми превъзхожда всяка същност; Аз съм над всяка същност, Аз съм Сияещото Откровение в целия Космос и във всяко сърце, което ви дава възможността да достигнете самите висоти на съзерцанието; Обичта Ми включва в себе си душата ти, ума ти, интелекта ти и прониква в сърцето ти като утринна роса капеща от небето; всяка искряща капка роса се превръща в лечебно средство за всяко твое несъвършенство на тялото и душата; потопени в Светлината Ми, тялото и душата ти ще придобият безстрастието и божествеността; накрая, Аз, който съм Женихът на сътворението Ми, както подробно ти бях обяснил в миналото5, ще пристъпя в сърцето ти, щом Ми го позволиш, а ти, без най-малкото колебание, ще бъдеш напълно готова да се вплетеш в огнената Ми прегръдка; знаейки, че падайки в огнената Ми прегръдка, на твоя Бог, ще те възпламени;  ще бъдеш обгърната в Огън, Огън, който ще те доведе до Живот, това съм Аз; и докато навлизаш в Живота, цялото ти същество ще бъде ослепително бяло, блестящо, озарено с блещукащи воали от Светлина и Сапфири, и всичките ти членове ще избледняват в Мен, ставайки още по-красиви, а в този миг на преображение Аз ще изливам смирна от Пръстите Си върху главата ти чак до краката ти, помазвайки те;

ще се озовеш извън обкръжението си и отвъд масите, отвъд шума, отвъд всичко, което човекът е изградил, отвъд всичко човешко и телесно и най-накрая ще Ме видиш... в този неизразим миг, все още опиянена от това, че Ме виждаш, цялото ти същество ще затрепери, ще се осмелиш да вдигнеш очи, за да погледнеш в Очите Ми, тези Очи, които те изваяха, тези Очи, които плакаха за теб, когато се беше отдалечила от Мен, тези Очи, които се смилиха над теб в мизерията ти, тези Очи, които никога не те изоставиха от Погледа си и те следваха, за да те върнат при Възлюбения, и при Този, на когото винаги принадлежеше, ще схванеш Безмерната Обич, която изпитвам към теб, окаяно малко създание! тези Очи, които са Океани на Обич... треперещо от вълнение, осъзнавайки дълбините на Обичта Ми, сърцето ти ще бъде наранено, белег, който никога няма да заздравее, при разкриването на Красотата на твоя Бог; при разкриването на Великолепието Му, на Прекрасния Му Чар; ще гледаш Единия и Единствен Бог, блестящ в Славната Му Светлина, ще откриеш Животворящия, Господа на господите, който проля Собствената Си Кръв за теб, за да те изкупи и спаси, така че да споделяш Славата Му... Женихът ти, Възлюбеният ти ще продължи да те притегля към Себе Си със златни струни, така че никога повече да не се отделяш от Него; ще станем Едно; душата ти ще бъде съединена с Мен и Аз, Бог, ще бъда съединен с теб;

душа! това, че Ме желаеше, че жадуваше за Мен, дъще Моя, те доведе, съзерцавайки Ме, в годежен брак, в мистична сватба; в Божествената Обич... и дълбоката нощ вече е изчезнала от душата ти, плътските удоволствия са отминали и остават в миналото и изглеждат като прах и пепел, защото пред теб сега е застанала Видимата Слава, несравнима, по-красива от луната, по-ярка от слънцето;

преследвах те от деня, в който се роди, с горещото желание да те направя Моя в Божествен Съюз, водейки те във венчален мистичен съюз, за да те обгърна с лъчезарните брачни воали на безсмъртието, както тогава те бях посетил6 като Младоженец да се венчая за теб и да станеш Моя Невеста... и ти, щом ако тогава осъзнаеш напълно Кой беше с теб, облегнал се на теб, ще се възрадваш;

след това те заведох, ако си спомняш добре, в стаята на Майка Ми, в стаята, в която Тя щеше да те усъвършенства; сега, най-сетне влязох в живота ти и съживих в теб желанието, в трудния за теб път, да стигнеш до Мен и да станеш Моя вярна Невеста; сега вече на всяка цена от твоя страна; откривайки несравнимата Ми Красота, осъзнавайки, че Божествения ни Съюз ще доведе до безстрастието, което отдалечава душите от света, душата ти ще спазва правилата Ми, устните ти ще Ме възхваляват, след като те възвърнах, за да те разбудя от дълбокия ти сън и след като видя несравнимата Ми Красота, ще оставиш назад света, извръщайки се от него, за да се наситиш вместо това на Божествената Нежност в прегръдката Ми; 

O, какво не бих направил за всяка душа!

Радвам се напълно, че съм с Теб! Благоволи да ми позволиш да пристъпя в прегръдката Ти, в която съм обгърната от Нежна Обич, Сигурност, чувство, че съм у Дома и че сме роднини, чувство сякаш винаги Те познавах, чувство на задушевност и че Ти винаги си бил там!  

не се изумявай от страхопочитание!

Не само се изумявам от страхопочитание, но не намирам думи, за да опиша чувствата си... невъзможно е да изразя себе си и това, което искам наистина да кажа... 

нямам нужда от думи, за да те познавам и да зная какво е написано в сърцето ти, чета сърцето ти и това е достатъчно!

ако бих била смела сега, бих искала да Ти кажа това: желая да съзерцавам повече Святото Ти Лице, искам да Те видя лице в лице...

един ден ще го направиш... но блажени са онези, които са Ме виждали като обикновена Светлина в своя мрак, а още по-блажени са онези, които не са Ме виждали, въпреки това вярват в Мен; блажени са онези, които бяха поканени да Ме носят като сватбена одежда, ще видят Светлината; и блажени са онези, които непрестанно и неуморно следваха Моя Кръст и Го прегърнаха, ще бъдат издигнати в Рая и ще живеят в Светлината;

Божествената Ми Светлина се съединява с всяка душа, всяко същество, въпреки че някои се маскираха в мрака, за да приличат на Мен, Светлината Ми е много по-силна от тях и така прониква в най-мрачния ъгъл, в най-мрачната пролука, за да светне върху тях и да ги излекува... този, който бива посетен от Мъдростта е просветлен да проумее Волята Ми и това, което казвам сега; умът му, мислите му, поведението му, стремежът му да стигне при Мен и действията му ще Ме прославят; ще разберат, че без откровението Ми в сърцето им, което ще им бъде дадено от Мен, мъдростта на философите не е в състояние и е недостатъчна да достигне Мъдростта, която идва отвисоко, от Мен;

остани дете, Васула, и малка, защото това е, което те държи скрита в Свещеното Ми Сърце. Обичта те обича! IC


1  В Светата Евхаристия.
2  Чух Иисус да ми казва на гръцки: "възхвалявай Ме всеки миг, всяка минута, всеки час, във всичко и при всички обстоятелства."
3  Чух същевременно: "нищо друго не е останало от теб".
4  Чух в същото време: "съждение".
5  В темите на: Поеми на Светата Троица и Песен на Жениха. 
6  Когато бях близо десетгодишна, Господ ми даде видение с Него като бъдещ мой съпруг и видях себе си до Него като невеста, а хората се радваха, както вървяхме и размахваха палмови клони по пътя ни. След това ме отведе в една стая, където ме очакваше с голяма радост Неговата Майка. Тя ме посрещна и започна да оправя венчалната ми дреха и косите ми за Своя Син.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message