DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Обичта Ми ще бъде изказана в музика, в поезия и добродетел

27 април 2018

Благословен да бъде моят Господ, който не ме остави да се заблудя или да падна, а разби клетката ми и ме остави да отлетя далеч от Измамника; помощта ни е в Святото Име на Яхве, Всемилостивия, Вселюбящия и Нежен Отец,

да, Яхве ще се смили над това поколение и ще посети скоро Своя народ, и ще го насочи към вечните пътеки...

дъще Моя! Аз, Яхве, изливам върху теб Благословиите Си; не Ми отказвай нищо, не казвай никога: "отказвам се";

защо, да не би да ме чу някога да го казвам това?

не, не те чух да казваш тези думи, въпреки че ги чух от други; ти си като образец, изпратена от Мен на другите; чуй и пиши:

оплетох те в Плътта Си; онези, които са родени от Духа, са плът от Плътта Ми, кост от Костта Ми, ще получат от Мен подкрепа от всякакъв вид; ще бъдат наречени герои на вашите времена, благословени потомци на Всевишния, работници в Лозето на Яхве, да, Моето Лозе е Домът, в който обитава Синът Ми, Иисус Христос...

чуй и напиши тази молитва:

"Яхве, Господи мой,
позовавам се на Теб да ме приютиш;
идвам при Теб, умолявайки Те,
да влезнеш в дома ми,
ръцете ми вдигнати като вечерно приношение,
разгъвам пред Теб всички свои безпокойства,
нека се издигнат молитвите ми като тамян 
в Небесните Ти Дворове,
вслушай се във вика ми за помощ!
аминˮ

да, разгъни пред Мен всички свои безпокойства, никога не позволявай на духа си да ти измени; ще бъда там, с теб, винаги ще те водя; тогава светлината ти ще блесне в Светлината и ще бъде едно със Светлината;

Васула Моя! познавах те от еони, познавах те оттогава, знаех вече, че ще те използвам като Своя Арфа, че мелодиите, в които ще звучат вибриращите й ноти, ще бъдат чути като вълнообразни вълни и ще бъдат чути от хора отчуждени от Словото Ми, много отдалечени, да, Обичта Ми ще бъде изказана в музика, в поезия и добродетел; бедните по дух ще приемат нотите Ми с възхвала; онези, които никога не знаеха за Мен, ще Ме приемат като Нова Песен; никога не се съмнявай, и се подслони в Мен;

помни Святостта Ми, дете Мое, и Ме възхвалявай; да ми служиш в Дворовете Ми и в Присъствието Ми е голяма привилегия за теб, дете!

зная, скъпи Господи! зная, че си Всевишният над света, далеч над всеки друг бог, в Присъствието Ти са Великолепие и Величие, несравнима Красота и Сила!

дръж се за Мен, радост на Сърцето Ми, посвети се на Делото Ми и продължи да Ми служиш; от Прегръдката Си те хвърлих като лилия в свят с бодили; за мнозина си като енигма, за други мистерия; въпреки това, бъди смела, не позволявай на тежко потиснатите да те уединяват или на други, да те откъсват от Посланието Ми! защото Посланието Ми е написано и гравирано навсякъде върху теб; ти си носителката на Посланието Ми и едно с него, неотделима от него, и ако някои имат духовни очи да видят, щяха да видят, че всяко Слово, което произнесох, е отбелязано върху теб, като печат; затова, едното не може без другото, нали?

остани в Присъствието Ми, дете, и ще те напътствам със съвет;

Васула, успокой гнева Ми към това поколение, като ми позволяваш да използвам ръката и времето ти, за да пиша Посланията Си; Обичта е до теб през цялото време, дъще!

AlphaOmega

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message