DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Милосърдието е свято, то е символ на Моя Образ

1 март 2010

Господи!

Аз Съм! Присъствието Ми е с теб; ще излекувам раните ти; Васула Моя, избрах теб от цялото човечество да разкриеш Словото Ми на това поколение; не трябва да се обезсърчаваш; ще ти дойда на помощ;

изпитват Ме! обнадежди се, дете Мое... казвам това на Църквите:

да отхвърляте в епохата и времената ви същите дарове на Светия Дух, както в миналото, които са за ползата и напредъка на Църквата, отхвърлянето ви е мерзост в Очите Ми; духовна смърт, която се е промъкнала във вас! отстъпници, които раздразват Духа Ми! това са онези, които изпаднаха в духовна леност и ерес; разбираш ли? как може Духът Ми да обитава в тях, когато са овладени от леност и други пороци? как биха могли въобще да видят със Светлината на Светия Ми Дух, когато таят враждебност в сърцата си и са прегърнали също така толкова много пороци?

казвам ти, единствено с благодатта на Светия Ми Дух Истината може да им бъде разкрита; тъжно Ми е, когато толкова много от свещениците Ми не Ме търсят; и още по-зле, когато забележат душа пламнала от божествена Обич към Мен, която намира удоволствие в Мен, а не в света, предпочитайки Мен пред всички светски страсти и е влюбена в Присъствието Ми – негодуванието им нараства още повече; надарените души, които избирам да облагодетелствам, са стъпквани от тях било от духовна завист или от рационалистичен дух; не приемат езика Ми, с който те уча, защото плътта им го възприема с плът; докато Аз преподавам духовните теми духовно; те са, както Писанията казват за тях, "недуховен човек е този, който не приема нищо от Божия Дух; гледа на всичко това като на безмислие и е вън от неговото възприятие, защото то може да бъде разбрано единствено чрез Духа..."1 духовната слепота няма никога да позволи на тяхното его да умре, за да проумеят най-висшата добродетел, която е милосърдието; милосърдието, което е най-голямата добродетел, и с мярката на тази добродетел ще бъдете съдени всички накрая;

правилно е да казваш, когато свидетелстваш в Името Ми, Васула, че всичката вяра и надежда се основават на тази добродетел и че ще видят Бога и ще наследят Царството Ми като вършат добро, като са благосърдечни, любящи, милостиви и с меко сърце; с други думи: чистите по сърце...2 да! Божието Слово е изкупление, спасителна помощ; то е знанието за Бога познаваемо само за онези, които Ни притежават3; това е самото Божие Слово, което е Обич; и поради Обичта охотно станах човек, охотно носих Кръста Си; очите на мнозина се замъглиха, когато Ме видяха Възкръснал;

- милосърдието е свято, то е символ на Образа Ми и всичко, което представлявам; 
- милосърдието е повече от богатство; да! 
- милосърдието е по-блестящо от слънцето, защото засенчва всички други добродетели, сравнено със светлината,
- милосърдието е неизчерпаемо съкровище за човечеството, защото се радва повече да дава, отколкото да получава; 
- милосърдието няма корист, а себеотдайност към цялото човечество;

всеки, който притежава тази добродетел, управлява с Мен; божествената власт е дар, който ви се дава от Мен и може да ви бъде даден според мярката на милосърдието, което имате; размислете кое е правилно и кое е погрешно и се вразумете; вразумяването да се стремите да умрете в себе си, за да придобиете милосърдието и след като веднъж го спечелите и бъдете увенчани с него, то ще ви отведе в непобедимата святост завинаги, защото носи триумф за цялата вечност!

така че не съблазнявайте умовете си с корупция и злонамереност, нито с очарованието да вършите зло; казвам ви, водете неопетнен живот, така че да прикрепя душата ви за Светия Си Дух, Този, когото наричате Невидим; никога няма да можете да поставите здрави основи нито дълбоки корени в Мен, ако нямате милосърдие;

- милосърдието е като кормилото на лодка, което ви направлява към предназначението ви; без него вие непременно ще бъдете движени от всяко течение и ще се загубите;
- милосърдието ще ви отведе в истинското ви предназначение и това съм Аз; то ще ви даде също така възможността да Ме разпознаете във вашия ближен и да го обикнете; каква ще е ползата, ако не изпитвате обич към ближния и усърдие за Църквата Ми? затова елате и дишайте в Мен и придобийте даровете Ми и тези добродетели;

нуждая се, поколение, от пълното ви откъсване и от ден на ден ще се увеличавам във вас, докато вие ще се смалявате в себе си и волята си; така ще ви пропъдя от този корумпиран свят, за да влезете в Сърцето Ми; бъдете благословени всички вие, които охотно се покорявате на повелите Ми;  ic

 


3 Святата Троица.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message