DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Mijn Heilige Geest Zal Ook Over De Heidenen Worden Uitge­stort
Mijn Genaden Over Jullie Zullen Vermenigvuldigd Worden

25 maart 1991 

Heer, deze week is het de Goede Week voor de Rooms-Katholieken en volgende week is het de Heilige Paasweek voor de Orthodoxen. Ik voel dat het niet juist is om verschillende data te hebben en onszelf in U te verdelen zodanig dat men opmerkingen hoort als: hun Jezus is niet onze Jezus! 

Ik bemin jullie allen op dezelfde wijze, maar velen van jullie schijnen dit niet te begrijpen; ellendig zijn jullie allen, zondaars zijn jullie allen, zwak zijn jullie allen, maar jullie zijn allen Mijn kroost; zie je, Vassula? heb Ik enig onderscheid gemaakt? Ik ben bij jou gekomen en heb aan jou Mijn Heilig Hart[1] getoond; Ik ben alle kanten uitgegaan, zoekend met welke middelen Ik je tot de Mijne kon maken, zegen op zegen liet Ik op je neer regenen om je uit de dood te doen opstaan en je te vormen daar de Wijsheid je ontbrak, Ik heb het hof gemaakt en in Mijn Tederheid heb Ikzelf je uitgekozen om een getuige te worden voor een volk dat niet het jouwe is en waarvan velen ver verwijderd zijn van het begrijpen waarom de Wijsheid een vreemdeling onder hen heeft gekozen;

Ik, het Heilig Hart, ben vastberaden hun te laten zien dat Ik jou, een vreemdeling, voor hen, heb gekozen om de Rijkdommen van Mijn Heilig Hart te delen en deel te hebben aan Zijn vreugden en smarten; ja, Ik ben gekomen om ook vreemdelingen in de Rijkdommen van Mijn Heilig Hart te onderrichten, vandaag heb Ik een nieuw lied voor hen gemaakt want Ik ben één en dezelfde! dus leerlinge, ga door zelf geen onderscheid te maken onder Mijn Naam, zelfs wanneer je wordt weggeblazen door de adem van Mijn vijanden, zal Ik je niet weerloos achterlaten; Ik zal je altijd te hulp komen, Mijn kind; als ze je uitdagen,[2] antwoord niet, Ik zal in jouw plaats antwoorden;

de Schrift zegt: God heeft geen favorieten, maar dat iedereen, van welke nationaliteit ook, als hij God vreest en rechtschapen handelt, Hem welgevallig is[3]; maar de mensen hebben zichzelf verdeeld, ze hebben zich van elkaar afgescheiden onder Mijn Heiligheid; wacht maar af en je zult het zien; Mijn Heilige Geest (tot grote verba­zing van velen) zal ook over de heidenen worden uitge­stort; Ik zeg jullie plechtig, dat deze dingen zullen plaatsvinden voordat deze generatie voorbij zal zijn; dus moed, Mijn kind, wees niet bang; Ik zal jullie allen één maken op het einde … en de slang zal niet worden toegestaan nog langer haar vergif in je voedsel te spuiten, generatie; je voedsel zal gezond en zuiver zijn; het treuren en weekla­gen zal worden beëindigd; Ik bemin je en Mijn volk zal als één Mijn Heilige Naam[4] dragen in deze eenheid;

O dat U
de Hemelen zou openscheuren en neerdalen!
In Uw Tegenwoordigheid zouden niet alleen de bergen smelten
zoals de profeet Jesaja[5] zei,
maar ook de drie ijzeren staven die U mij hebt laten tekenen,
en die de Rooms-Katholie­ken, de Orthodoxen en de Protestanten vertegenwoordigen. 

Ik beloof je: Ik zal Mijn Kerk niet lang meer verdeeld laten; Ik Zelf zal met grote kracht over Haar komen en Haar herbouwen; heb vertrouwen in Mij, Mijn beminde; Ik zal deze ontrouwe generatie niet langer dulden; tenslotte kan de toorn van de Vader niet langer worden tegengehouden; dit is de reden waarom Mijn Genaden over jullie vermenigvuldigd zullen worden: om jullie te redden; Vassula, de aarde heeft Mijn Vrede nog niet ten volle genoten; zoals droge grond dorst ze naar deze Vrede die Ik jullie allen heb nagelaten en Ik zal, als een waterloop die een tuin instroomt, neerdalen om jullie te bevloeien; en jij, Mijn kind, verheug je! Ik heb wortel in je geschoten en Mijn Woning in je gemaakt; en in jou zal Ik groeien, als je Mij toestaat;

bid nu met Mij tot de Vader, Mijn kind, herhaal na Mij dit gebed:

Vader,
gezegend zij Uw Naam;
omdat Uw Beminde Zoon,  Jezus Christus,
naar de wereld kwam, niet om haar te veroordelen,
maar om de wereld te redden,
heb Medelijden met ons,
zie naar de Heilige Wonden van Uw Zoon,
die nu wijdopen zijn
en herinner U de prijs die Hij voor ons betaald heeft,
om ons allen te verlossen,
gedenk Zijn Heilige Wonden,
en de twee Harten die U Zelf in Liefde hebt verenigd
en die samen geleden hebben,
het Hart van de Onbevlekte Ontvangenis
en van Uw Beminde Zoon, 

O Vader,
herinner U nu Zijn Belofte
en zend ons de Voorspreker, met volle kracht,
de Heilige Geest van Waarheid,
om de wereld aan de Waarheid te herinneren
en aan de volgzaamheid, nederigheid,
gehoorzaamheid en grote Liefde van Uw Zoon, 

Vader, de tijd is gekomen,
waarin het verdeelde rijk om Vrede en Eenheid roept,
de tijd is gekomen
waarin het gewonde Lichaam van Uw Zoon
schreeuwt om Gerechtigheid,
die de wereld nog niet heeft gekend;
maar door  het Onbevlekte Hart van Maria
en het Heilig Hart van Jezus,
geef ons, Dierbaarste Vader,
deze Vrede in onze harten,
en vervul de Schriften
door het vervullen van het Gebed van Uw Beminde Zoon tot U:
dat wij allen één mogen zijn,
één in de Goddelijke Heilige Drie-eenheid,
opdat wij U aanbidden en prijzen
allen, rond één enkel Tabernakel,
amen; 

Mijn dochter, bemin Mij zoals Ik jou bemin, bemin elkaar zoals Ik jullie bemin; wees gezegend, kom;


[1] Jezus bedoelt dat Hij naar een Grieks-Orthodoxe is gekomen en niet naar een Katholieke en dat Hij tot mij spreekt in Katholieke termen.

[2] Van R.K. leken tot priesters en bisschoppen toe, waarvan sommige zeggen dat ik zou moeten veranderen om mijzelf als authentiek te bewijzen door Rooms Katholiek te worden.

[3] Hand. 10:35.

[4] Alleen Christenen, onder Christus.

[5] Jes. 63:19.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message