DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Mijn Hemel Is In Jou
Geef Eerherstel Voor Hen Die Hem Afwijzen
Zal Ik Mijzelf In Toorn Moeten Openbaren?

19 februari 1987

Vassula, sta jezelf toe te lijden; al Mijn uitverkoren zielen hebben geleden; door het lijden wordt je ziel gezuiverd, zoals goud gezuiverd wordt in vuur; zo gebeurt dat ook met de ziel; jouw lijden is gelegen in je leiding;

Wat bedoelt U met in mijn leiding, Jezus?

hoewel Ik je toesta Mij altijd op deze wijze te roepen, en dus samen te zijn, sta Ik ook toe dat de poorten van het kwaad open blijven; je leiding zal geen gemakkelijke taak zijn, want het kwaad zal je bestrijden door je te ontmoedigen, door je het verkeerde woord te geven;

Maar Heer, Uw leiding kan mij misleiden! 

nee, ze zal jou of iemand anders nooit misleiden; Ik heb je geleerd Mij te herkennen, Vassula;

Ik heb iemand gekozen met het onvermogen om welke taal dan ook te beheersen, iemand die afhankelijk zal zijn van de door Mij gegeven woorden; Ik heb je geleerd Mij te horen; Ik oefen je oor; kom, wees geduldig, leer te aanvaarden, leer van Mij;

Ik begon ongerust te worden.

Vassula, alles zal perfect worden! Vassula verspreid de boodschappen;[1] Ik ben het, Jezus;

(Weer twijfels!)

O kom! Ik wil je graag iets vertellen; Mijn Hemel is in jou, want Ik voel Mij verheerlijkt en uitgerust;

Jezus, ik bemin U, ja, heel veel, vierentwintig uur per dag. Zelfs wanneer ik ‘s nachts wakker word, bent U mijn eerste gedachte; eet ik, U bent het; als ik thuis werk, U bent het; als ik autorijd, U bent het. Ik speel tennis en U bent in mijn gedachten en er is liefde in mijn bloed voor U, daar mijn lichaam pijn doet van liefde; Maar ik kan niet aanvaarden dat ik U rust kan geven of dat U in mij Uw Hemel vindt, want wat ben ik? Een stofje, onmogelijk ben ik; en als U mij dit vertelt, voel ik mij nog slechter in Uw Aanwezigheid en beschaamd.

alles wat je over jezelf hebt gezegd is waar, maar Ik bemin je en Ik vind rust in jou; Ik heb je hart bevloeid met Mijn Bloed en het in het Mijne geplaatst; Ik heb het gezuiverd en het Mijn Vrede en Liefde gegeven, beminde;

Vassula, Ik die bij je kwam, heb altijd je liefde gewild; nu heb Ik gezegevierd, Ik schep behagen in je; bemin Mij zonder voorbehoud en maak het daardoor goed voor hen die Mij vergeten en slechts Mijn Wonden vermeerderen; bemin Mij, Vassula, door Mijn beminde zielen te genezen; wees Mijn hemel;

(Later:)

Mijn God, ik begrijp dat U het bent, en toch denk ik dat ik het niet ten volle besef.

Vassula, op zekere dag zul je dit beseffen;

Als ik dat doe, denk ik dat ik zal flauwvallen!

als Mijn Woord gevestigd zal zijn; Vassula, Ik heb er altijd om bekend gestaan dat Ik Mijn woord houd;

Ik, Jahweh,[2] kom van boven;  de hemel is gemaakt door Mijn genade; Ik zal Mijn woord houden, vertrouw Mij Vassula; maak je niet te veel zorgen, beminde; wees dicht bij Mij; voel Mij; bemin Mij en verheerlijk Mij; laat de rest aan Mij over; leef in vrede;       

Ik vorm je met Wijsheid, ontvang Mijn genade; word niet moe zielen te genezen; ben je gelukkig nu je met Mij verenigd bent? 

Ja, Heer, ik ben erg gelukkig te voelen dat ik met U verenigd ben, ofschoon ik er niet aan durf te denken.

waarom, Vassula?

Waarom? Omdat ik U niet waardig ben.

Vassula, Ik heb er altijd naar verlangd met je verenigd te zijn en innig met je verbonden, vergeet niettemin nooit dat Ik je God ben, dat Ik Heilig ben;

Vassula, wil je nog steeds voor Mij werken?

Ik heb mijn instemming al gegeven. Ik ben bereid door te gaan met werken voor Jahweh.

Ik ben Jahweh, wees gezegend;

(Later:)

(Ik las het gebed tot de Heilige Maria: het "Memorare" van St. Bernardus.)

dochter, het is Jezus die je leidt, wees niet bang, Vassula, Mijn dochter; luister naar mij, je Heilige Moeder; Ik ben hier, aanwezig, dicht bij je; ik help je; ik bemin je; Ik zal je helpen te begrijpen hoe Jezus werkt, wees niet bezorgd;

Jezus heeft je nu met Zich verenigd; verheug je, Vassula; je moet mij geloven als ik je vertel dat jouw ziel andere zielen in het Vagevuur geneest;[3] Vassula, doe wat Jezus je vraagt; Hij kent je behoeften; alles wat Hij van je verlangt is liefde; bemin Hem totaal; verheerlijk Hem; geef eerherstel voor hen die Hem bitterheid bereiden; roep Hem altijd en vertel Hem dat je Hem bemint; verloochen Hem niet; vervul ook al je andere plichten met liefde en uit liefde; want daden van liefde tellen voor Hem het meest, het hindert niet hoe klein of onbetekenend ze voor je lijken, ze zijn in Zijn ogen van grote waarde en worden dus groot; volg Hem en geef eerherstel voor hen die Hem afwijzen;

dochter, door nu met Hem verenigd te zijn, zul je Zijn Kruis voelen; zul je Zijn Hart voelen; Hij zal je vragen Zijn gevoelens te delen; Hij zal je vragen Hem te helpen; Hij zal je om rust vragen; Hij zal je vragen Zijn Kruis met Hem te delen; lijd als Hij lijdt; verheug je als Hij Zich verheugt; jouw lijden zal Zijn lijden zijn; voeg je naar Zijn wensen want Hij is God; leer Hem te herkennen; herinner je alles wat Hij je geleerd heeft, want Hij is een Liefhebbende God vol mededogen; Hij bemint jullie allen met onuitsprekelijke tederheid; Hij zal nooit iets van je vragen dat je schade zou kunnen berokkenen; Hij is zachtmoedig en goed; leer Hem te herkennen, Vassula; Hij is een God vol Liefde, nooit hard; Hij zal over je waken en je tegen alle kwaad beschermen; Hij zal je nooit in de steek laten;

Vassula, moed; dochter, roep mij wanneer je wilt; Ik bemin je;

Ik houd ook van U, Moeder. Leer mij U meer te beminnen! 
Jezus, ik bemin U. 

Ik ben hier, beminde; Ik ben het, Jezus;

Ik geef mij weer helemaal over.

Ik heb je lief; geef Mij je kleine hart waarin Ik de zaden van Vrede en Liefde zal zaaien; Ik zal je vormen zoals Ik wil dat je bent; niets zal tevergeefs zijn; alles zal zijn om Mijn kinderen te redden; wees niet bang, laat Mij je leiden dochter;

(Mijn liefde voor Jezus was deze morgen volledig, maar ik was ook bang dat Hij mij zal verlaten, omdat ik een niets ben, en een niets dat God bemint is waarschijnlijk een belediging van Zijn Heilige Naam.)

O dochter, Ik bemin je, wees met Mij; Ik zal je nooit verlaten, O Mijn kleintje; er zijn maar weinig mensen die Mij zo verheerlijken als jij;

Vassula, Mijn Vassula, Ik zorg voor je; als Ik Mijn leiding heb voltooid, zal Ik niet langer wachten; Mijn Hart verlangt naar jouw kleine ziel; O hoezeer lijd Ik omdat jij op de aarde verblijft;[4] Ik zal je bij Mij terugnemen, je bevrijden en Mijn Hart verblijden, want Ik brand van verlangen je weer bij Mij te hebben; ontvang Mijn Vrede, Ik ben weldra bij je;

Vassula, wil je Mijn volgende Boodschap opschrijven? 

Ja, Heer.

ben je bereid?

(Ik had deze boodschap enkele dagen vermeden, maar nu voelde ik mij ertoe bereid. Jezus had er al enige tijd geleden over gesproken.)

Ja, Heer.

heb je Mij lief?

Ik bemin U zeer; U weet het.

verlang je dat ook anderen Mij beminnen? werk dan met Mij en schrijf alles op wat Ik je zeg; ja, Vassula?

Ik wilde juist zeggen dat dit als een wonder is om op deze wijze te worden geleid, Heer. 

(Boodschap van Vrede.)

Ik wilde het, Vassula; Ik heb jou gekozen om aan de wereld te laten zien dat Ik noch gezag noch heiligheid nodig heb;

Ik heb een simpel kind gekozen, hulpeloos en zondig, zonder gezag, dat geen machtige mensen kent, om door dit zwakke instrument Mijn genade, Mijn Vrede en Mijn Liefde kenbaar te maken die Ik voor jullie allen koester;

Ik wil aan deze duistere wereld Mijn Boodschap overbrengen en zodoende Mijn ontboezemingen aan de wereld openbaren; want Mijn Barmhartigheid is onuitsprekelijk en Mijn genegenheid gaat alle menselijke begrip te boven;

de Hemel hierboven met al zijn Glorie, regeert voor eeuwig in vrede en liefde, en Ik zal zorgen dat ook op aarde alle vrede en liefde volledig zegevieren over het kwaad;[5] Mijn vrede zal de aarde bedekken als een nevel die zich uitspreidt van de hoogten tot de diepten en van het ene einde van de aardbol tot het andere einde;

Ik kom om Mijn Boodschap aan jullie allen te verkondigen en jullie af te brengen van je slechte daden; Mijn woord zal zijn als een ceder die zijn takken uitspreidt als armen, om jullie slechtheid te genezen, jullie ellende te voeden en jullie te bevrijden van het kwaad; Ik kom nogmaals om deze duistere wereld te verlichten en deze flakkerende vlam, die op het punt staat uit te doven, te doen opleven en Mijn Vrede[6] over jullie uit te spreiden;

Ik bemin hen, Vassula, O deze liefde die Ik voor hen koester! heb Ik Mijzelf niet als een Lam voor hen geofferd om ze te bevrijden? Ik heb voor hen geleden;

Mijn beminden, is Mijn Bloed tevergeefs vergoten? Ik heb Mijn Bloed vergoten opdat jullie zonden erin konden worden ondergedompeld en jullie zouden worden gezuiverd; Ik heb jullie gewassen in de stromen van Mijn Bloed om het kwaad te overwinnen en jullie te bevrijden;

Ik verblijf onder jullie allen; maar niettemin, Satan vergezelt jullie, want hij heeft middelen gevonden om jullie te verleiden en jullie in zijn goddeloze netten te doen vallen;

Ik, God, kan het niet aanzien hoe jullie de verdoemenis tegemoet gaan, Ik ben hier om jullie van zijn slechtheid te bevrijden;

daarom sta Ik voor jullie, opdat jullie weten wie jullie Verlosser is; Ik kom nogmaals met Mijn Hart in Mijn Hand om het jullie aan te bieden; zullen jullie Het afwijzen? zullen jullie Mijn Vrede weigeren? Ik kom om diegenen te roepen die Mijn kinderen aanzetten tot het vergieten van bloed; Ik wil dat ze Mijn oproep horen, want Mijn woord zal komen als een hamer die de rots[7] splijt en elk hart binnendringt;

Ik vraag jullie, zijn jullie je God vergeten, of is Hij in jullie ogen van weinig belang? vrezen jullie Mij niet? Ik heb genoeg van jullie hooghartig streven! Ik heb jullie geleerd Mij te beminnen, maar ook om Mij te vrezen,[8] want Ik ben de Almachtige;

maar wat hebben jullie gedaan? jullie graven je eigen graf doordat jullie zaden van slechtheid hebben gezaaid en ze in de wereld hebben verspreid, en ze nu te oogsten en jezelf te voeden met de vrucht van het kwaad; leer dat heel Mijn Koninkrijk in Vrede regeert en dat heel Mijn schepping in vrede en liefde is geschapen;

Mijn Ogen zijn het moe geworden jullie elkaar te zien afslachten;

Ik ben bezorgd om jullie, want Ik ben jullie Vader die jullie bemint; zie, Ik kom met heel Mijn Heerschappij; Ik, die jullie God ben, Ik kom jullie Mijn Hart aanbieden; hier; neem Het; Het is geheel van jullie; Mijn Hart is gewond en verscheurd, voel Het; Het is één grote wond ... jullie hebben het Hart van jullie God verscheurd; jullie hebben het telkens weer doorboord;

oorlogsvoerders, zal Ik moeten komen om jullie te vertrappen, om jullie Mijn macht te tonen? zal Ik Mijzelf in toorn moeten openbaren? Mijn Kelk van Barmhartigheid is overgelopen en Mijn Kelk van Gerech­tigheid is vol! Ik, die  jullie het leven heb ingeademd en jullie  geheiligd heb, Ik, God van de gehele schepping, die jullie gebaad heeft in Mijn Heilig­heid, kom tot jullie met Mijn Vrede, en Ik vermaan jullie je te bekeren en in Mijn Vrede te leven;

Ik zal het hele universum bedekken met Mijn Vrede en haar over jullie laten heersen; want Ik ben Vrede en Liefde en Geheel Wijsheid; Mijn oproep is gericht aan alle volkeren; ze moeten weten dat er Vrede heerst in Mijn Koninkrijk; Ik kom ondanks hun slechtheid om hen te zegenen en op hen te schijnen, want ze zijn Mijn beminde zonen en dochters;

luister naar dit Hart dat jullie God jullie aanbiedt, een Hart dat jullie zijn vergeten en niet meer kennen, een Hart dat jullie bemint en naar jullie zoekt om leven te geven;

houd op kwaad te doen! houd op tegen Mij te op te staan! zijn jullie bang voor Mijn Wet? Mijn Wet is geen wet van rebellie, Mijn Wet is een Wet van vrede en liefde; volg de door Mij gegeven Wet, beantwoord eraan en jullie zullen worden gered; het is jullie zwakte Mijn Wetten te veronachtzamen, te dwepen met jullie eigen wetten en aldus de mensheid tot ondergang te leiden, je naasten tegen je in het harnas te jagen; jullie wetten zijn gebaseerd op geweld;

O kinderen! heb Ik haat in jullie harten geplant? Mijn Ziel is de Bron van Liefde en Leven in Zichzelf en uit Haar kwam alles tot bestaan;

Vassula stop nu; Ik bemin je; vertrouw op Mij, laat je liefde Mijn Hart bedekken, verenig; bemin en werk met Mij;

Dat zal ik, Vader; Help mij waardig te zijn, opdat ik in staat zal zijn U te verheerlijken.


[1] Jezus gebruikte het woord dat ik zou hebben gebruikt en ik realiseerde me hoe God Zichzelf aanpast aan het vermogen van de ziel.

[2] Nu sprak de Vader.

[3] Het Vagevuur was mij bekend onder de naam Hades.

[4] In deze duistere wereld van vandaag.

[5] Uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel …

[6] Er ging een gedachte door mijn hoofd. Ik dacht: “Maar met dit soort mensen is het niet de moeite waard. Zij zullen nooit luisteren”.

[7] Op zekere dag verlichtte Hij mij om te begrijpen dat die rots onze harten zijn, onze met stenen bedekte harten.

[8] Te aanvaarden, respecteren.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message