HOME INDEX
ÉN VAGYOK SZÁMODRA A SZENT, DE TE ELUTASÍTASZ ENGEM!


1988. november I5.

(Jézus keresztjét éreztem ma vállamon. Ereztem, hogy Szíve tele van rettenetes fájdalommal, annyira szenved a világért, amely visszautasítja Őt.)

Én vagyok. Érezd keresztemet, nyújts nekem pihenést gyermekem, te, a világosság gyermeke! Olyan fáradt vagyok! Maradj közelemben! Vigasztalásra van szükségem ebben az elhagyatottságban. Vassulám, hallgass engem és írj! Ó teremtés! Ivadékom! Én vagyok számodra a Szent, de te elutasítasz engem! Öröktől fogva szeretlek, de te megvetsz engem, megmentettelek téged a halálból, és mégis ellenem támadsz. Kenyeremmel táplállak és Borommal oltom szomjadat napról napra, de te gonoszságodban megsértesz engem. Szeretetre szomjazom, de te elhagysz engem szomjúságomban. Szívesen fogadlak, amikor fáradt vagy, hogy pihenést nyújtsak neked Szívemben, de te visszautasítasz engem, amikor én vagyok fáradt. Megnyitom előtted Szívemet, megmutatom, mennyire megsebezted, de gonoszságodban ismét csak bántasz át- meg átszúrva engem. Kitárom két karom, hogy üdvözöljelek és megöleljelek, de te elfordulsz és hátadat mutatod nekem. Gyengédséggel tele nyitom meg Szentséges Szívemet, hogy felmelegítselek. Amikor pedig én jövök hozzád, becsukod előttem az ajtót, kizársz a hidegbe. Egész nap hívlak, mint egy koldus, feléd nyújtom kezem, hogy felkeltselek és meggyógyítsalak, de te, ahelyett, hogy elfogadnád, visszautasítasz és nem törődsz velem. A sírásba belefáradt szemem, és belefáradt Édesanyámé is. A sebek gyötrelmében Testem felismerhetetlenné vált. Mindössze békét és szeretetet kérek tőletek, de ti nem akarjátok meghallani könyörgésemet... Enyéimhez jöttem először, de ők ismét elutasítottak, megvetettek és megkínoztak. Üldöztetek, udvari bolondként bántatok velem, és elárultatok... 1 A ti árulásotok miatt sírtam ki mind a két szemem, gonoszságotok az egekig hatolt, még az ördög is döbbenten nézte vétkeiteket.

Ó ó ó Vassula... Könyörületből és nagy irgalomból jöttem, hogy figyelmeztesselek és megmentselek benneteket a haláltól. Elküldtelek téged enyéimhez, de ők elfojtották hangomat, mert féltek kijönni a fényre és kiteregetni vétküket. Mivel elfojtják hangomat, és nem fogadják szívesen az Igazság Lelkét, idegenek által kell vétkükre rámutatnom. Hangom úgy fog harsogni házatok tetejéről, mint a trombita... 2

Az idegenek, akik nem ismertek engem, szívesen fogadtak. Kopogtattam ajtajukon és megengedték, hogy bemenjek. Szegénységük ellenére megengedték, hogy velük étkezzem. Szegénységük miatt nem kerestek engem, mégis megtaláltak. Megmutattam nekik Sebeimet, amelyeket legjobb barátaim ütöttek rajtam, és ezek az idegenek letérdeltek Sebeim előtt, amikor meglátták. Amint meglátták Sebeim mélységét, és hogy milyen vadsággal bántalmazták Testemet, viaszként lágyult meg szívük. Ne sírj gyermekem! ... Hangomat idegenek adják tovább. Ha meghallod a visszhangot, tudd, hogy tőlem való. Idegenek fogynak engem felmagasztalni, akik sohasem kerestek engem. Azok fognak dicsőíteni, akik azelőtt nem ismertek. Én leszek Mesterük, tanítani fogom őket, és hibáikat eltörlöm. Beszélni fogok velük, és ők meg fognak engem érteni. Ők fogják begyógyítani Sebeimet . Én vagyok a Pásztor, és én fogom összegyűjteni bárányaimat, mivel saját pásztoraik megverték és szétkergették őket.

Ó Vassula, mindez hamarosan be fog következni. Jöjj, pihenj meg bennem, és engedd meg, hogy én is megpihenjek benned. A szeretetben összekötve osztozzunk!

Igen, Uram.

Mi ketten.

Mindörökre. Amen.


1988. november 16.

(Tegnap óta vadul támad a Sátán. Jézus előre figyelmeztetett. A Sátán ismeri gyenge pontjaimat és azokon támad. Leggyengébb pontom, hogy bizonytalan vagyok ezzel a kinyilatkoztatással kapcsolatban, főleg amiatt, aki vagyok. Nem vagyok sem angyal, sem szent, sok hibát követek el, és valójában semmit sem tudok. Azonkívül időnként nyomaszt, hogy Jézus nem ad nekem rendkívüli természetfeletti jeleket, mint más misztikusoknak. Ezért támad a Sátán, saját érdeke szerint használja ki ezeket a gyenge pontokat és ezzel gyötör.)

Vassula, én vagyok az Úr. Valahányszor kétkedsz, mély szomorúságba merülök, fáj a Szívem... Hajlandó vagy művemet folytatni? 3

Mondd: "Dicsőség Istennek és áldott legyen a mi Urunk!"

Dicsőség Istennek, áldott legyen a mi Urunk! Vassula... 4 Vassula, gyermekem, ne engedd, hogy megtévesszen a Sátán. Sugallataival küzd ellened, az én tervem ellen küzd. Valahányszor lábad egy lépést tesz előre, dühöng mérgében. Melletted vagyok kicsim, hogy figyelmeztesselek,Vassula. Ebben a kinyilatkoztatásban korlátozom jeleimet. Nagyobb dicsőségemre van, ha ilyen módon adom. Megmagyaráztam neked, hogy miért. Azt akarom, hogy a hit legyen az első, és ezért ne legyen túl sok rendkívüli jel ebben a kinyilatkoztatásban. Azt akarom, hogy egyszerű legyen. Megmondtam neked, hogy az egyedüli jel, amit adok, az te magad vagy, és a te gyümölcseid elsősorban a megtérések.Tudom, hogy korszakotokban mennyire hiányzik a hit. Emiatt üldöznek benneteket, de nem üldöztek-e engem is? Gyümölcseimellenére sem hittek nekem. Sok kegyelmet adok neked Vassula, pedig semmit sem érdemelsz. Vannak szolgáim, akik sokkal többet érdemelnek, mint te, mégis, korlátozom kegyelmeiket. Nem ítéllek meg, csupán emlékeztetlek, hogy mindössze szeretetet kérek tőled. Szeress engem, a te Istenedet teljes lelkedből és teljes elmédből, mert arra teremtettelek, hogy szeress engem, hogy különleges szeretettel, mélyen és határtalanul szeress! Megnyitottam a mennyben kapuimat és megengedtem, hogy betérj oda. Csarnokomban fogadtalak, ahol csak a választottak tartózkodnak.Beszéltem megmentő tervemről választottjaimnak, amelyet végtelen irgalmamban a rejtekben készítettem elő. Bejelentettem nekik csarnokomban, elmondtam nekik, hogy téged szemeltelek ki, elmondtam, hogy a legutolsót választottam ki teremtményeim közül, a leggyengébbet és legnyomorultabbat az egész örökkévalóságból, hogy megmutassam nagy irgalmasságomat és hatalmamat. Eljöttem hozzád, hogy megkeresselek a halottak között, és felkeltselek, magamhoz emeljelek, mert ez volt az akaratom.Azután asztalt terítettem számodra, és én magam adtam saját kezemmel táplálékomat szájadba. Mennyire szeretlek! A féltékenységig szeretlek. Azután megkentelek olajommal, és enyém lettél. Eljegyeztelek, és Mestered lettem. Betakartalak kegyelmeimmel, és gazdaggá tettelek ékszereimmel. Nem adtam-e neked keresztemet, szögeimet és töviskoronámat? Tud ennél értékesebb kincset felkínálni a Vőlegény kedvesének? Én, aki a Szeretet Lelke vagyok, megtanítottalak arra, hogyan szeress engem, és hogyan növekedj ebben a szeretetben. Bemutattalak angyalaimnak, mindent megosztok veled, amim van . Az én házamban élsz; az én Szívemben élsz, az én kezem áldott meg, az én kegyelmem szentelt meg téged. Gondold át, és értsd meg, miért üldöz téged a Sátán. Az én tervemet üldözi, hogy tönkre tegye. Ha tudnátok, micsoda ütközet folyik! A Föld is megérzi e harc rengéseit. Óvakodj tehát tőle, és ne hagyd, hogy megtévesszen téged!

Mit tehetnék segítséged nélkül? Kérlek, ne engedd meg neki! Kérlek akadályozd meg!

Ha tudnád, mennyire védelmezlek... Íme, vess egy pillantást erre!

Láttam magamat, amint egy angyalokból kialakított kör közepén állok. Egymás kezét fogva akadályozták meg az átjárást, valahogy így:



Nem engedem, hogy a Sátán egy ujjával is hozzád érjen. 5 Ezt én ígérem neked ~. Sohasem foglak elhagyni, sem elhanyagolni. Ha velem vagy, semmiben sem lesz hiányod. Az én békémet adtam neked, és megmutattam megkülönböztetett szeretetemet, amelyet a kis lelkek iránt érzek. Megmutattam neked Szentséges Szívemet. Tehát Vassulám, te arra vagy teremtve, hogy mérhetetlenül szeress engem, és Lelkem gyönyörűségére légy. Csillapítsd haragomat, vigasztalj és adj pihenést nekem! Imádj engem és remélj bennem! Feltétel nélkül és vakon higgy bennem! Ezek Szívem legfontosabb kérései. Válj tükörképemmé, tisztelj és dicsőíts engem! Fogadj el mindent, amit adok neked. Virágom; egyedül az én szándékaimért és az én dicsőségemre élj! Fogadd el mindig örömmel mindazt, amit neked adok!

Igen Uram, megpróbálom.

Mindig jelen vagyok. Ha nem jöttem volna segítségedre, vajon akkor is vágyakoznál utánam, és egyedül csak utánam?

Nem, Uram.

Megtanítottalak arra, hogy mit jelent az igaz élet énbennem. Gyakran imádkozz! Mondd el naponta a szent rózsafüzért, mert ez a kis lánc lesz az a lánc, amely megkötözi és legyőzi a Sátánt! Az én békémet adom neked. Soha ne kételkedj. Mi ketten?

Mindörökké. Amen.

(A Szentírás azt mondja, hogy a Sátán meg lesz láncolva. 6 Úgy gondolom, az akkor következik be, amikor már az egész emberiség mondja a rózsafüzért, az egész földkerekség. Amikor ez a nap eljön, akkor győzi le, és töri meg a rózsafüzér "lánca" a Sátánt.)


1 Jézus hangja tele volt keserűséggel.
2 Itt szünet következett, majd szomorúan folytatta.
3 Gyanakodni kezdtem.
4 Jézus hangja egészen szelíd és gyengéd volt. Ellágyultam.
5 Nehogy beteggé tegyen vagy halálomat okozza.
6 Jel 20,2

previous index next