HOME INDEX
A PRÓFÉTÁK ÉS A PRÓFÉTASÁG


2000. február 12.

Jahve, én Királyom, de Atyám is,
Te palotádból öntöztél engem,
míg kiszáradt földemnek
meg nem lett mindene,
mit mennyországod csak nyújthat.

Te a szeleket teszed követeiddé
és a tüzes lángokat szolgáiddá,
hogy hirdessék minden népnek
dicsőségedet és
Neved nagyságát.

Igen! És én továbbra is költeményekbe
gyűjtöm csodáidat egytől egyig,
mert elköteleztem magam Neked...

Béke, gyermekem! 1A Szent Bölcsességtől származik mindaz, amit adtam neked. Ily módon munkálkodtam mindig prófétáimmal. Én szóltam, és ők hittek. Szüntelenül az én világosságomban fürödnek és az én akaratomban élnek. Ismerve emberi törékenységüket, szemem úgy őrködik választottaim felett, miként az anya gyermeke felett, hogy visszatartsam őket világias hajlamaiktól. Majd nagy jóakaratomban, de gyönyörűséggel is, különös kegyeket adok nekik, hogy felkészítsem őket feladatukra, ami általában meghaladja emberi képességeiket. Szárnyam alatt oltalmazom Őket, és megadom nekik védelmemet.

Téged pedig, akit egy bizonyos cél érdekében emeltelek fel, és akire rávéstem Szent Nevemet, ellátlak minden szükséges eszközzel ahhoz, hogy az oroszlánok és a sárkányok félelmükben felordítsanak. Mert meg fogják tudni, hogy ÉN VAGYOK van veled.

Mindenható kezem nem szűkölködik védőeszközökben, ezért rád vésett Szent Nevem védelmére körülveszlek két karommal, ahogy a betolakodók ellen kerítik be birtokukat kerítéssel az emberek.

Melyik bajnok merészelne most idejönni, hogy szembeszálljon velem és kifogást emeljen választásom ellen? Maga a Csoda szállt le a magasságokból, hogy életre keltse ezt a haldokló nemzedéket! Kimondhatatlan módon mutattam meg mindenek felett álló hatalmamat és irgalmamat beléd helyezett isteni művem által. Cseppenként öntöttem füledbe bölcsességemet mint tiszta mirhát, hogy megnyissam hallásodat.

Ó mily gyönyörűségben volt részem, míg véghez vittem a csodák csodáját! 2 Mily isteni örömben volt részem irgalmasságom jóságos cselekedete révén, és előre láttam, hogy közel van már a gyógyulás! Mily öröm és boldogság töltötte el Szívemet, amikor megszabadítottalak nyomorúságodtól és a bűn kötelékeitől, és még inkább magamhoz vontalak, hogy olyan gyermekké válj, aki mindörökké velem fog játszani. Majd, hogy királyi méltóságomra szegezd tekintetedet, és hogy örökké emlékezz eljegyzésünkre, édes csókkal illettem azt az ajkat, amely az én Nevemet fogja dicsőíteni, figyelmedet pedig fenséges édességemre irányítottam, hogy a következőket halljam tőled:

"Az Úristen jegyzett el engem, saját magával díszítette fel lelkemet! Ó mily nagyon tetszik az Úrnak, ha engedelmes és készséges a lélek, mert akkor felfoghatatlan bölcsessége utat talál benne {a lélekben}, és egyre inkább magához vonzza őt."

A Szentírás mondja:

"Boldog, akit kiválasztasz és felemelsz,
hogy csarnokaidban lakjék." 3

Igen, valóban boldog, mert választottamnak házamból való jó dolgokat adok, és e jó dolgok szent tanítások, melyek az én szájamból fakadnak. Prófétámat mennyei gazdagsággal és ragyogással, azaz erényekkel teszem ékessé. Azt akarom, hogy templomom szent és tiszta legyen! Azt akarom, hogy oltárom olyan tiszta és tündöklő legyen, mint ezernyi drágakő! Nyelvét kétélű karddá teszem, hogy menjen és beszéljen a gőg és az önteltség ellen, a fennhéjázó szónokok ellen, az emberi büszkeség és mindaz ellen, amit az emberek nagyra tartanak. Beszéljen az igazságtalanság és mindaz ellen, ami ellentmond szeretetem törvényének.

Tetszésemre van lakóhelyem, mert Lelkem megpihen abban, akinek hordoznia kell Szavamat. Prófétámat, aki egybekelt az Igazsággal, elküldöm mint királyi követemet a Föld gonosz sarkaiba, hogy himnuszokat énekeljen nektek az igazságosságról, a jóságról, a szentségről és az erényről, és emlékeztessen benneteket az én útjaimra. Emlékeztessen minden rendű és rangú embert arra, hogy

- ÉN VAGYOK a lélekben szegények kenete,
- ÉN VAGYOK a ti jólétetek biztosítója,
- ÉN VAGYOK a fényességes Isten és a magasztos szeretet forrása,
- ÉN VAGYOK az egész teremtés Uralkodója és Vőlegénye,
- ÉN VAGYOK a test és a lélek orvosa és lámpása,
- ÉN VAGYOK azok vigasztalója, akiket az igazság miatt üldöznek,
- ÉN VAGYOK a betegek és a haldoklók balzsama és kenete.
- ÉN VAGYOK a ti Uratok és Istenetek, de barátotok, társatok és Atyátok is.

Szüntelenül neked adom magam, nemzedék, hogy tökéletesítsem képmásodat, amit eltorzítottál és bemocskoltál gonosz tetteiddel, bűneiddel és makacs ellenállásoddal, mert nem ismersz el engem Atyádnak.
Hiszen éppen azért adom magamat szüntelenül nektek, hogy a kegyelem által felemeljelek benneteket, hogy a kegyelem által meggyógyuljon látástok, és lássátok a láthatatlan dolgokat, amelyek soha el nem múlnak. Azért támasztok jóakaratomban szájam egyetlen szavával prófétákat, hogy a Szívemhez kössem őket.

Én, a fényességes Isten, már jóval a ti megteremtésetek előtt előre láttam ezt a nagy hitehagyást. Nincs talán jogom ezért prófétákat támasztani? Az egész menny örvendez, mert kegyes leereszkedésünkben megkönyörültünk közömbösségeteken.
Prófétákat támasztottam, hogy ők minden időben és közvetlenül megkapják mennyei felszólításaimat kegyelmem áradatával együtt.

Megosztom velük isteni műveimet, mert szívük közel van hozzám. Az én Szívemből leheltem és lehelek sugallatokat a szívükbe, hogy hűséggel tegyenek tanúságot. Előfordul, hogy általuk megbotránkoztatom a gőgösöket, akiknek útjai nem az én útjaim.
Buzgóságomban e nemzedék megmentésére prófétákat támasztottam és eljegyeztem magammal őket. Megtanítottam őket arra, miként töltsék velem idejüket, és miként osszák meg életüket velem, míg a Földön élnek, ahhoz a kegyelemhez mérten, amit én adtam nekik.PRÓFÉTÁVÁ AZ LESZ, AKIT ÉN MAGAM KENEK FEL


(A 2000. február 12-i üzenet folytatása)

E napokban Fiammal és Szentlelkemmel együtt szállunk le mint három tanú. Lélek vagyok 4 és így küldöm az Igazság Szentlelkét 5, hogy legyen veletek mindenkor, és vezessen el benneteket a teljes igazságra. 6 Gondolj irgalmamra és imádj engem!

Az Ige, 7velem volt, és öröktől fogva létezett. Ő, aki a legközelebb áll hozzám, tett mellettem tanúságot, és Ő ismertetett meg engem veletek. Az én Igém úgy tesz tanúságot a Földön, miként én és a Szentlélek. Az én Fiam, Jézus Krisztus, aki saját Vére árán vásárolta meg Egyházát, saját Vérével tesz tanúságot. 8 A Szentlélek, aki elvezet benneteket a teljes igazságra, vízzel tesz tanúságot. 9 Mi hárman teszünk tanúságot mindenben, és mi hárman egységben vagyunk, minthogy egyedül mi vagyunk az egyetlen Isten 10, egy az akaratunk, egy a hatalmunk és egy az uralmunk. Mindhármunknak egyaránt tulajdonítható a hatalom, a szent bölcsesség és a végtelen jóság.

A szeretet indít engem arra, nemzedék, hogy megadjam egyesek számára a prófétaság lelkét, ők pedig véghezvigyék, amit én parancsolok nekik. Mézzel és olajjal táplálom őket, hogy hirdessék Nevem nagyságát. 11 Hogy megtartsam őket az igazság alapjain és az értelmes gondolkodásban, sokszor megdorgálom, rendreutasítom és tanítom őket, hogy kenetté váljanak azok számára, akiket visszahozok házamba. Szent bölcsességgel tanítom őket. A bölcsesség pedig teljes egészében a törvény teljesítésén alapszik.

Prófétáimat arra tanítottam, hogy szemléljenek engem szentségemben. Megengedem és lehetőséget adok nekik arra, hogy közeledjenek nemességemhez, örvendezzenek közvetlen jelenlétemben és megízleljék édességemet. Az egyetlen teológia, és határozottan hozzáteszem, hogy az egyetlen igaz teológia az, ha engem, a ti Isteneteket szemlélitek, ami egyúttal előre megízlelteti veletek az örök boldogságot. Ez az igaz és a szent teológia. Senki sem úgy készül fel a prófétálásra, hogy tanult teológusként teleírja papírjait saját teológiájával. Prófétává csak az lesz, akit én magam kenek fel szeretetem kenetével, jó helyet készítve számára a Szívemben és elrejtve őt benne, hogy átvegye a Szívemben rejlő, belső, isteni és rendkívüli sugallatokat, hogy majd tűzként tudja hirdetni népemnek.

Ó Vassula, hányszor hallottam a Földről a gúnyolódó nevetés és a gőg, a neheztelés és a süketség hangját, amikor az én Nevemben helyreutasítottad őket! Igen, a bűnösök visszautasítják a feddést, mindenféle mentséget találnak arra, hogy azt tegyék, amit ők akarnak.

Kimondhatatlan módon nyilatkozom meg prófétáim előtt, igen, ameddig még itt vannak a Földön, és ők tudatában vannak ennek a kegyelemnek. Felékesítem őket saját magammal, felékesítem őket ruhátlanságukban, önmagammal díszítem fel őket, és ők tudják ezt. Tudatában vannak isteni jelenlétemnek a szemlélődés alatt.MERÍTS SZÍVEMBŐL ISTENI SUGALLATOKAT!

(A 2000. február 12-i üzenet folytatása)

Felkentelek, hogy merítsd ki Szívemből az isteni sugallatokat minden baj esetére, és add tovább népem számára kenetként, a kiszáradt földnek pedig frissítő reggeli harmatként. A kegyelem által megtanítottalak arra is, miként tolmácsold kívánságaimat. Ezen az isteni kinyilatkoztatáson keresztül, de már a korábbiakban is mondottam, hogy magam oktatom választottaimat, lelki vezetőjük leszek, hogy megmutassam nekik az utat, amelyen járniuk kell. Kinyilvánítom jóakaratomat, hogy segítséget nyújtsak azoknak, akiket szeretek, ők pedig örömükben Dávid zsoltárait énekeljék szárnyam árnyékában.

Jóságoddal koronázod azokat, akiket szeretsz,
a kegyelmek bősége borítja fejüket.
Túlcsordul a kelyhed, amikor szétosztod,
Neveddel teszed halhatatlanná őket,
az erények brokátjába öltözteted lelküket,
hogy szépségük láttán
szerelemre gyulladjon irántuk királyi Szíved.

Igen, mondd meg e közömbös nemzedéknek, hogy itt az Isten! Az én műveim magasztosak. Áldottak, akik felismerték ebben az üzenetben az én hangomat! Helyesen cselekszenek, akik gyönyörűségüket lelik benne és rajta tartják tekintetüket, mert az én irgalmas kezemből való művek tele vannak dicsőséggel és fenséggel. Emlékeztetem népemet, hogy a prófécia élő, mert az én hatalmamból származik, én rendelkezem vele. Mire való tehát ez a gőg a nemzetek részéről? Nem hallottátok, hogy én magam adok nekik elismerést közvetlen beavatkozásommal?

Igen, valóban! A Szívemhez szorítom őket, miként anya a gyermekét. Ily módon tartom prófétáimat közel a Szívemhez. De jaj! Jaj annak, aki ki meri nyújtani karját, hogy megérintse őket az én felhatalmazásom nélkül!


TOVÁBBRA IS TÁMASZTOK PRÓFÉTÁKAT

(A 2000. február 12-ki üzenet folytatása)

Légy boldog, Vassiliki, mert megengedtem, hogy ki-be járj mennyei udvaromban, és ezt szabadon teheted! Örvendezzen lelked az én irgalmasságomban! Az Egyház felemésztődik nagy hitehagyásában, ebben a megjövendölt, de titokban tartott hitehagyásban.

Vajon nekem is hallgatnom kellene?
Nem fogok hallgatni, ahogyan az ördög akarja! Továbbra is támasztok prófétákat, hogy tudtul adják és leleplezzék a hitehagyást, és lámpásként világítsanak ott, ahol sötétség honol. Arra tanítom őket, hogy legyenek önzetlenek, örvendeztessenek meg azzal, hogy nagylelkűen válaszolnak felszólításomra, amíg gondolataikban és a szemlélődés idején szerető karomban tartom őket. Szájukat imádattal, lelküket pedig örömmel töltöm el.

Miként az ember ereiben szakadatlanul és csendesen folyik a vér, úgy tanított téged, Vassula, az én Szentlelkem az Ő nyugodt módján bölcsességgel, hogy megmentsen téged és másokat. És ha időnként figyelmeztettelek is, az lelki fejlődésed és saját haladásod érdekében történt.

Öröktől fogva előre láttam ezt a hitehagyást az Egyházban, de éppen úgy láttam megmentő tervemet is benned, akihez egykor leszállok trónusomról, hogy szeretetem isteni költeményével megszólítsalak és végtelen irgalmamban felfedjem előtted és rajtad keresztül mások előtt is szeretetteljes beavatkozásomat.

Szükséget szenvedtél, nemzedék, és én eljöttem, hogy betöltsem hiányodat, de te nem vagy boldog, mert amióta csak szólok hozzád, zokon veszed tanításomat. Eljöttem, hogy kigyógyítsalak hitehagyásodból, és a bűnbánó szívek meghallgattak engem. Eljöttem, hogy életre keltsem halottaidat, és ők megismerjenek engem Szentlelkem által mint Atyjukat, mert az isteni tudást csak Őáltala lehet elnyerni és felfedni azok előtt, akiket mi választottunk ki, hiszen maga a Szentlélek az ő tanácsadójuk és nevelőjük. Mert nem emberi tudás révén, hanem a Szentlélek által kapták 12 értelmükbe a kegyelmet, hogy lássák a Háromságos Istent és beszéljenek Vele. Az emberi okoskodás semmilyen ügyes érvelése sem képes elhitetni velük, hogy nem találkoztak velem. Mintha csak azt akarnák bebizonyítani nekik, hogy "ruhátlanok", miközben jól tudják, hogy fel vannak öltözve. Én magam ékesítettem fel őket magammal.

Csakhogy az ördög a legjobbat vette elő megbízottjaim közül az Egyházban, hogy tanbeli tévedéssel vádoljon téged. Pedig a Szentlélek által hozzád intézett ismételt sugallataim világossá tehették volna előttük, és megérthették volna, hogy az ördög teszi próbára őket.

A Sátán ugyanis irigyli azokat az adományokat, amelyeket e haldokló nemzedék megmentésére ajándékozok. Irigyel téged, akit én választottam, és akin még meg sem száradt a harmat, ami mennyei udvaromban hullott rád, ahol felnőttél, s ahonnan értékes adományként küldtelek ki minden nemzetnek. Irigységében haragra gyulladva megesküdött, hogy rád önti mérgét és tönkretesz téged, hogy utálatosnak, csúfnak, veszedelmesnek és undorítónak tűnjél.

A te Boldogságos Édesanyád azonban segítségedre sietett és betakart palástjával.
Felemeltelek a kegyelem által, hogy hívj, amikor akarsz. Ez oly egyedüli és királyi adomány, amit ritkán adok meg választottaimnak. 13 A Sátán irigységében arra ingerelt sokakat, hogy tegyenek nevetségessé téged, és a maga oldalára csábította őket.

A sok jó gyümölcs ellenére, melyeket összegyűjtöttem, hogy felkínáljam nekik, továbbra is próbára tesznek engem, lázadó módon megvetik gyümölcseimet és tanácsomat 14, és éppoly bűnösek és hűtlenek, mint őseik fiai, és kihívnak engem magas rangjukkal.

Vannak azonban, akik elhitték, hogy én szóltam, de a Sátán közömbössé tette még őket is. Csodáimmal kapcsolatban olyan nemtörődömségre indította őket, ami idővel lelohasztotta bennük a csodáim iránti érdeklődést, pedig a csoda életadó forrás, ami az örök életre vezetheti őket.

Bizonyára hallottad a magvetőről szóló példabeszédet, mely szerint, ha valaki meghallgatja Isten országának igéjét, de meg nem szívleli, akkor eljön a gonosz és elragadja, amit a szívébe vetettek 15. Ezek az emberek erőtlenül, megdöbbenten és értetlenül fogadják a kinyilatkoztatásokat. Azután vannak, akik örömujjongással hallgatják küldöttemen keresztül hangom visszhangját, nagy örömmel üdvözlik prófétámat, majd megrohamozzák a többi várost és elmondják, hogy éppen az ország igéjét hallották nyíltan és hatalommal hirdetni. Csakhogy hamar lelohad lelkesedésük, mert szavam köves talajra hullik szívükben, és nem ver bennük gyökeret. Amikor igém miatt az első üldözés éri őket, vagy valami csekély baj támad útjukon, nem tudnak kitartani. Nem, ők nem azok, akik szilárdak maradnak, amikor az emberek gyalázzák őket és mindenféle rosszat és rágalmat szórnak rájuk az én Nevem miatt, mert nem szilárd az alapjuk.
Ők lesznek az elsők, akik elbuknak.
Nem értették meg, hanem visszautasították a legfelsőbb uralmat… és az én békeköveteim 17keservesen sírnak az ő kiszáradt szívük miatt.

A Sátán minden erejét összeszedve kiöntötte haragját, hogy tönkretegye az emberiségnek nyújtott adományomat. 16 Földműveseket küldött, hogy szántsák fel hátadat, Vassulám, és húzzanak rajta barázdákat, hogy megtörjenek téged. De az én jobb kezem szilánkokra zúzta jármukat.1 Jahve szól
2 Úgy látszott, hogy Isten örült, amikor az "Ó"-t kimondta.
3 Zsolt 65,5
4 vö. Jn 4,24
5 vö. Jn 14,16
6 Az 1Kor 15,45-ben Szent Pál is beszél Krisztusról mint "életadó Lélekről". Bibliai értelemben a "lélek" szó nem annyira Isten természetét fejezi ki, mint életadó tevékenységét. Isten lélek, és Ő adja a Lelket.
7 Jézus Krisztus
8 Az Ő áldozata révén nyertünk örök életet.
9 Jn 16,12-13. versében Jézus így szól: "Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok rá elég erősek. Amikor azonban eljön Ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra." Isten él és eleven. Továbbra is szüntelenül kinyilvánítja magát a Szentlélek által.
10 a lényeg egységében
11 A méz az égi mannát, Isten Szavát, az olaj Isten Nevét jelenti (vö. Én 1,3).
12 a próféták
13 Urunk már kezdetben megmondta, hogy bármikor szólíthatom, és Ő mindig fog válaszolni. És valóban így is tett azóta, valahányszor megszólítottam.
14 hogy gyümölcseikről ismerhetik fel prófétáimat
15 vö. Mt 13,18-19
16 Isten ezt rám vonatkoztatja.
17 a próféták

previous index next