HOME INDEX
TE EGY VAGY AZOK KÖZÜL, AKIK SZÍVEMBŐL FAKADTAK


1999. április 25.

Mindenki tudja, Istenem,
hogy Te pártját fogod az erényes embernek:
kérlek ezért, adj világosságot szememnek,
hadd örvendezzen szívem Tebenned,
emberiség Szerelmese!
Uram, Te mindenek feletti hatalmadban
lehajlítottad a mennyet a szobámig,
és leereszkedtél hozzám.
Leszálltál trónusodról.

Isten lakik ebben a városban 6, és az nem esik el, amíg ő él benne... 1

A Király táplálja szívemet-lelkemet - válaszoltam az angyaloknak.

Igen! 2 A Király jóságos hozzád, meghatotta Őt a te nyomorúságosságod, kinyújtotta királyi jogarát, hogy költeményével megszólítson és megáldjon téged. Jöjj! Emlékezz vissza Isten csodáira?

Ó... majd elalvadt a lelkem jelenlétében! Hogy tudnék megfeledkezni az Úr gyengédségéről? Hogyan feledhetném csodálatos jóságát? Melletted vagyok. 3 Választottamon tartom tekintetemet. Megáldottalak, mert te egy vagy azok közül, akik Szívemből fakadtak. Még rajtad vannak a mirhacseppek. Én véstem rád e szavakat: "A te Urad és Istened a szeretet kölcsönösségét kéri tőled. " Igen, egyedül én öltöztethetlek téged ragyogásomba és adhatom meg neked a nélkülözhetetlen világosságot. Istenségemben egyedül én véshetem bele lelkedbe szent Arcmásomat. Én, a te Istened, tökéletesíthetlek és felemelhetlek téged, hogy velem, az én társaságomban utazz. Jöjj hozzám, és pihentesd hosszabban tekintetedet szent Arcomon! Értsd meg, hogy velem együtt örökös vagy te is, aki egy lettél velem és bennem...

Királynak leánya 4, fogadj el többet belőlem, hogy én is többet kapjak belőled! Az a vágyam, hogy többet adhassak magamból neked, hogy te is többet tudj adni magadból nekem. Ily módon meg fogom kapni mindazt, ami már az enyém. A beléd árasztott isteni szeretetemen keresztül átistenülsz, átváltozik a lelked, hogy az ítélet napján Atyám rólam ismerjen fel téged.

A te nyomorúságos idődben, nemzedék, amikor mestereddé vált a bűn, ami méregként ömlik beléd, én, a szeretet és az irgalom Mestere, bőséggel adom neked a gyógyszert, az én Szentlelkemet, hogy meggyógyítsalak téged. Bőségesen öntöm rád irgalmamat a Szívem kincsei közül való felkent üzenetekkel együtt.

Én vagyok a kegyelmek isteni Forrása.
Aki a sötétségben utazik, az a sötétségben fogja befejezni utazását. Aki választása szerint a világosságban utazik, az a világosságban fogja befejezni utazását.
Én vagyok a világ Világossága! Aki a világosságot követi, nem jár sötétségben, hanem az élet világosságát sugározza. Én vagyok az Élet... Nemzedék, miért, de miért gyötröd lelkedet a Sátán sötét vidékein, miért veted alá gonosz tervének akaratodat?

Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet, és ti énrajtam keresztül juthattok a mennybe. Ha azt mondjátok, hogy gyengék vagytok, jöjjetek hozzám, merítsetek belőlem erőt, hogy egy napon ti is így énekelhessetek:
"Az én Háromságos Istenem felragyogott a szívemben. Az élő Isten nekem, a méltatlannak lelki feltámadást adott. A Szent Bölcsességtől származó misztikus tanítás úgy takar be engem, mint Mózest a felhő. Az én Uram Istenem elárasztotta lelkemet tanítással, miként a Nap árasztja el fényével a teremtést, és az isteni szeretet egész zuhatagát öntötte belém. Ő adott nekem ugyancsak a Szent Bölcsesség által tanítást és tudást, hogy megértsem dicsőségét és felfogjam, hogy Ő egész teremtésének isteni Vőlegénye. Az Ő túlcsorduló szeretete vitte lelkemet Szíve menyegzős szobájába, ahol létrejött az isteni egység.

Akkor az én szeretett Rózsaszálam fenséges szeretetében lángra gyúlva megmutatta kincseit nekem. E menyegzős szobában, ahol Kedvesem a kincseit őrzi, a következőket fedeztem fel:
- Isten megismerésének és megértésének kincsét; - a meghittség kincsét;
- az öröm és a vigasztalás kincsét; - az erények ösvényének kincsét; - a Szentlélek kincsét;
- az ember számára kimeríthetetlen Szent Bölcsesség kincsét és
- az Istennel való édes beszélgetés kincsét.
Igen, az emberiség Szerelmese valóban gazdaggá tett szeretetével és kimeríthetetlen kincsekkel töltötte meg szívemet. " A szeretet indít arra, hogy kinyújtsam királyi jogaromat és megkönyörüljek e nemzedéken, látva elhagyatottságát. A szeretet indít arra, nemzedék, hogy szárazságod miatt határtalan irgalommal legyek irántad, ami arra késztet, hogy egészen lehajoljak hozzád, drága Véremmel megöntözzelek, és elfedjem tökéletlenségedet.
Vassulám, azt szeretném, ha most Édesanyámmal beszélnél...


Idézd emlékezetedbe, gyermekem, a te Szabadítód, Jézus Krisztus keresztülszúrt oldalát, lábát és kezét! Az Atyaisten jobbján ül Ő mindörökké, és dicsőségben uralkodik. Jézus és én állandóan közbenjárunk a lelkek megmentéséért. Szeplőtelen Szívem is könyörög az Atyához, hogy elnyerje irgalmát e nemzedék számára. Itt búsulok ismét az igazságtalanság miatt, ami oly sok gyermekemet sújt, és egyre jobban megtölti Isten igazságosságának kelyhét. 5 Az engesztelés cselekedeteire és imádságra van szükségem a gonoszság orvoslására. Kiálts az Atyához és mondd:
"Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek! "
Azután jöjj hozzám és zárkózz be királyi Szívembe! Ott békét lelsz, de megízleled és átérzed a lényem mélyén lévő fájdalmat és szomorúságot is, mert nagyon megrendít, amit látok.
Látom, miként hömpölyög pillanatnyi megszakítás nélkül a bűn áradata, ami a Sátántól való.
Hogy véget tudjak vetni ennek, engesztelő cselekedeteket és szüntelen imát kérek tőletek...
Bűnbánat nélkül megnövekszik a bűn! E napokban azért küld Isten hozzátok engem, hogy szívetek megújulására közvetítsem nektek az Ő kegyelmét. Az én anyai szeretetem is kegyelem számotokra. Légy jó!


Mennyei Édesanyánk!
Ó, esdd ki nekünk, méltatlanoknak
Isten kegyelmét,
hogy őszintén bocsánatot tudjunk kérni
saját bűneinkért és mások bűneiért.
Esdd ki nekünk
Isten meghitt barátságának
felbecsülhetetlen kincsét,
és a legnemesebb isteni kincset,
a közelséget Istenhez,
aki felkínálja Szívét nekünk.
Amen.

Megáldalak. 7 Bocsáss meg mindazoknak, akik követ vetnek rád! 8 Azt szeretném, ha szép lennél! 9 Mindenkor keresd Isten útjait!
1 Hirtelen angyalok jelentek meg, és nagy örömmel, szinte énekelve mondták a következő szavakat.
2 Angyalok
3 Az Úr szól
4 Vassiliki, Vassula neve, királylányt jelent magyarul
5 Áldott Édesanyánk a koszovói válságra utal.
6 a város Vassulát jelenti ebben az esetben
7 Szűz Mária szól
8 Azt kérte, hogy bocsássak meg elnyomóimnak.
9 Megértettem, hogy lelkiekben szép.

previous index next