HOME INDEX
ELJÖVETELEM A KÜSZÖBÖN ÁLL!


Nagyböjt, 1999. március 3.

Uram?

ÉN VAGYOK ....naha lishbu firü nabish khaleh shbekh nirü malekh bissä, mbarakh abshan khedir lah coghar. 1

Én vagyok a te Szabadítód, a te Mindened, a te Mennyországod! Áldott, aki befogad engem! Az én békémet adom neked! ¦ Én, Jézus, megáldalak téged. Csodálatos dolog azt látnom, hagy teljesen rábízod magad az én hatalmamra, de gyűlöletes lenne szememben, ha ezt megszokásból tennéd és nem a kegyelemben bíznál. Látod, mennyire felismerhető isteni jelenlétem, amikor veled beszélek?

Vassula! Hallgasd meg és írd: "A ti megmenekülésetek a megtérésben és a békességben van." Ez volt egyik mondanivalóm, amit közölni akartam veletek az elmúlt években. Csakhogy annak viszonzásaképpen, amit a Vőlegény felkínált nektek, Ő még mindig ellenségességet és megvetést kap. 2 Ezért kiált így:
"Eljövetelem a küszöbön áll! Készüljetek fel arra, hogy kegyelemben fogadjatok engem, amíg a kegyelem még az ajtótok előtt áll! "

Közömbösségedben azonban, nemzedék, megnövekszik és egyre gőgösebb lesz benned a sötétség.
Az én világosságom fényesen ragyog, de a te sötétségedben, nemzedék, senki sem látja. Íme eljövök, hogy megvilágosítsam félelmetes éjszakádat, de Szentlelkemet te mind a mai napig sem tiszteled. Mindazzal töltekezel, nemzedék, ami nem szent, és ez utálatos szememben. Hallasz követekről, akiket én küldök, és hálád jeléül a magasba emeled kezedet, dicséreteket mondasz nekem azért, mert elküldtem őket hozzád mint a "Magasságbeli követeit", hogy nálad legyenek. Ahelyett azonban, hogy megfontolnád Szavaimat, hagyod, hogy szenzációéhséged győzzön állhatatosságod felett. A Szentírás szerint ilyen az álmából felriasztott ember, aki még félig alszik, amikor ébresztgeted, és hiába szólsz hozzá, mert nem érti, miről beszélsz. Szíve olyan, mint a törött korsó, nem fogadja be, amit mondok, majd balgán hagyja, hogy félrevezessék. Ezért támasztott a Sátán oly sok hamis prófétát, akik majmolják tanításomat és isteni tetteimet. 3 Közületek sokan olvasnak olyan írásokat, amelyek nem tőlem, hanem az emberektől valók, és az ördög hamisítványai. Ítéletet fogok mondani azonban minden rejtett cselekedetről, a jókról és a rosszakról.

Kezdettől fogva hirdetem: "Jöjjetek hozzám, akik ebben a pusztaságban vándoroltok és fedezzetek fel engem, a ti Háromságos Isteneteket!" Látjátok, hogy nem zárom be az ajtómat, felszólításaimat mégsem veszitek figyelembe, és nem tisztelitek. Nem hoztak gyümölcsöt gyakori látogatásaim, melyeket választottammal együtt tettem nálatok, hogy közvetlenül lábatok elé tegyem megmentő szeretet-himnuszomat, megújítsak benneteket és helyreállítsam düledező házamat.

Így szóltam egyesekhez közületek: "Megvonom tőletek látogatásaimat, mivel úgy tűnik, közömbösen fogadjátok kérésemet, és ti magatok nem sokasítjátok meg választottam fáradozásának gyümölcsét az evangelizáció révén. " És így is tettem. Ez a megvonás egyébként a ti megerősödésetekhez szükséges. Ez az az óra, amikor meg kell fogni a sarlót, és buzgón kell aratni! Arassátok le annak termését, amit nem ti vetettetek el, és megáldalak benneteket.

Vassula, fogadott gyermekem! Tudd, hogy mi 4 állandóan melletted vagyunk, és szeretetteljes egységünkben formálunk téged. Én merítettelek bele a szájamból fakadó tiszta forrásomba 5, hogy az bölcsességet tanítson neked, itasson át velünk, hogy jobban megismerd Háromságos istenségünket.

Egyébként ki adhatta volna meg ezt a nyugalmat, a léleknek ezt a szabadságát neked? Ki boríthatott volna be zafírokkal téged? 6 És elvonva téged a teremtményektől most ki pihentet meg karjaiban? Én küldtelek kezdettől fogva, királyi bőkezűséggel, mielőtt tiszta forrásom vize megszáradt volna rajtad, hogy légy a nyomorúságosok és a szegények között. Az én forrásomban keltek életre hajtásaid, és Mózeshez hasonlóan, akit felhőbe takartam téged két karomban tartva szent szemlélődésbe takartalak, mialatt lelkedet és elmédet isteni magasságokba {az Istenbe) emeltem.

Jóakaratomban és szeretetem kimondhatatlan leereszkedésében olykor megadtam, hogy pillantást vethess a boldogító látomásra.
Hogy örömet szerezzek neked, láthatóvá tettem magam rajtad, egyszer áttetsző fátyolként, máskor meg teljesen betakartalak, ezzel is megmutatva, hogy te az én tiszta forrásomból jössz. Bátorításodra jeleket adtam gyűléseiteken. Csodákat műveltem, hogy kísérjenek téged és a küldetést, amit én adtam neked.
E nemzedék káprázatos csodákat látott. Ó! 8 Ha legalább néhányan jobban értékelnék a kincseket, amelyékkel mi elárasztottuk őket!

A Szentlélek:
Én vagyok a te lelked éltető lényege. Én indítottalak gyermeki szeretetre istenségünk iránt, hogy isteni életet élj 7, és örökbefogadottan az Atya újabb gyermeke légy. Én vagyok lelked egyedüli Mestere, de a Barátod is. Megadtam neked a beszéd képességét, lehetővé tettem, hogy kifejezhesd véleményedet, gondolataidat és gyakorolhasd szabad akaratodat, amit helyreállítottam benned. Így tehát látod, Vassulám, milyen az, ha valaki a kegyelem által válik [Isten] leányává, amint az Ige pedig természete szerint Fiú. Te meghívást kaptál arra, hogy részesedj ebben az isteni megmentő tervben, de arra is, hogy betérj a Háromságos életbe. Jöjj, és töltsd meg lelkedet isteni szeretetünkkel! Ez az isteni szeretet hoz téged a velünk való tökéletes egységre.

Hallgass meg, választottam! Jól tudom, mily szorgalmas vagy, amikor az én érdekemről és az én dicsőségemről van szó. Azt is tudom, mily sok áldozatot hozol a világ megtéréséért, és mily őszintén és buzgón vigasztalsz, amikor látod, hogy könyörögve és kérlelve nyújtom kezemet házam felé, hogy egyesüljenek kiengesztelődve és békét kötve, és azt is tudom, mit érzel olyankor, amikor könnyezni látsz a visszautasítások miatt, amelyeket én kapok. Ezért szeretnélek most újból biztosítani kegyeimről, melyeket én adtam neked, és biztosítani szeretnélek irántad érzett szeretetemről. Igen, azt is tudom, milyen fájdalmas neked távollétem 9, bár nem tart sokáig és csak időnként fordul elő.


Ó, Jézusom! Lelkem még nem tudja elfogadni távollétedet anélkül, hogy ne gyötrődne.

Pedig én ígéretet tettem, amit nem fogok soha visszavonni, hogy mi ketten együtt fejezzük be küldetésedet, és hogy sohasem hagylak el téged.

A győzelem már közel van, mert szeretetem hatalma, sokkal nagyobb, mint az ördögnek és az egész pokolnak hatalma együttvéve. Ezért örvendezz, és engedd meg nekem, hogy szolgálatomban tartsalak! Füledet tartsd nyitva a Szent Bölcsesség hangjára!

Hő vágyam az, hogy tanítsalak téged, és teljessé tegyem benned az elkezdett isteni művet. Azt szeretném, ha a folytonos szemlélődés állapotában a Szívembe rejtőznél, ahol nyugalomban és édességemtől mámorosan pihenne a lelked. Az én Szívemből lélegezd be kinyilatkoztatásaimat és tanításaimat, és add tovább e nemzedék és az utána következők számára! A Szentlélek továbbra is kedvezni fog neked értelmedbe öntött magasztos világosságával, te pedig e világossággal teszed majd széppé Egyházamat.

Maradj kicsiny, valóban kicsiny! Engedd meg, hogy egyre hatékonyabb legyen benned az Ő eleven hatalma! Szeretettel imádkozd a Hiszekegyet, haladja mi világosságunkban, és soha ne kételkedj gazdagságunkban, irgalmunkban és irántad tanúsított gyengédségünkben!

Az én Atyám nyitotta meg szívedet egyetlen pillantásával, mint erős, átható fénysugárral. Ő nyitotta meg szívedet és töltötte meg ragyogó és isteni világosságunkkal, amely felfedte a mi képmásunkat benned, forrássá alakította szívedet, és az erények áradatával újított meg téged, a mi szentélyünket, a mi birtokunkat, hogy te légy az igaz hírnök, aki megengedi, hogy rávéssük végtelen misztikus tudásban és megértésben gazdag szeretet-himnuszunkat.

Jöjj! Isteni tervemet gyengéden fogom véghezvinni benned, nem kíméletlenül. Fogadd áldásaimat, és ne félj! Én jelöltelek ki erre az egység-apostolságra, megtisztelve téged azzal, hogy keresztemre is kijelöltelek, hogy így átélhesd keresztutam minden állomását. Öleld át keresztemet szeretettel, és ne feledkezz meg győzelméről! Én, Jézus, aki közel vagyok hozzád, megáldalak

IC


Isten Lelke szól általam,
az Ő szava van nyelvemen.
Ő foglalt be Szívébe
mint drágakövet a koronán.
Leszállt trónusáról,
hogy rózsaágyást ültessen ösvényem mellé.
Kinyújtottad jogarodat
az élettelen teremtmény felé,
és nem törődtél azzal,
hogy irgalmas tetted
lealacsonyíthatja jogarodat.
A bölcsek tanításában
részesültem kebleden.
Engem, a bűnös senkit
tettél hírnököddé.
Áldott a Te Neved!
Amen.1 Ezt a néhány sort ismeretlen nyelven diktálta nekem az Úr.
2 Jézus saját magát nevezi Vőlegénynek ebben a szakaszban.
3 Megértettem, hogy egyesek még ezeket az üzeneteket is utánozzák.
4 a Szentháromság
5 Isten szavába
6 A zafírok itt az erényeket jelentik.
7 részesedj az isteni természetben
8 Isten felsóhajtott.
9 amikor nem kapok hívást

previous index next