DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Spiritualitet » Böner » Den Heliga Rosenkransen » Härlighetens mysterier »

Härlighetens mysterier

Meditationer från Sant Liv i Gud

1. Jesu uppståndelse från de döda (Matt 28:1-15; Mark 16:1-18; Luk 24:1-12; Joh 20:1-28)

"Herrarnas Herre, vår själs smörjelse, trefalt heliga Ljus, Din gudomliga Kropp förhärligades genom Din Uppståndelse, Den blev andlig och oförgänglig; Du besegrade all jordisk materia; Du triumferade över Döden; Du skapade en Uppenbarelse (1) för all evighet; mänsklighetens Älskare, Du är den levande Guden som gav oss Din Brud (2) som försvarar Sanningen och bevarar den; O trefalt heliga Ljus, Du blev synlig i köttet för att visa oss Fadern; Fadern som är i Dig och Du i Honom;" (31 december 2000)

1 Bibeln, den Heliga Skrift
2 Kyrkan

2. Kristi himmelsfärd (Luk 24:39-53 ; Mark 16:19-20 ; Apg 1:6-9)

"Förbli trofast mot Mig och åtrå allt som är av Mig för att utplåna allt som är av dig; tillintetgör allt som är av dig genom att anamma allt som är av Mig; be för själarnas omvändelse, be för fred, kärlek och enhet, kom ihåg, Min Kärlek är Oändlig, en Kärlek som ingen människa till fullo kan förstå på jorden; Jag välsignar er, vänd er emot Mig och välsigna Mig" (20 juli 1990)

3. Pingsten (Apg 1:14 - 2:47)

"Min Helige Ande har gång på gång yttrat ord till er alla, sötare än honung, ja än självrunnen honung; Jag har spridit väldoft i hela kosmos när Jag smorde hela Min skapelse; Jag har låtit alla som velat känna Mig komma nära Mig, och ur Min Mun inandas den nåd de behöver för att bevara själens ro och hjärtat inympat i Mig och i Min Lag ... vem kunde ge själen sådan ro och frihet utom Min Helige Ande? vem kunde lyfta era själar till det Gudomliga utom Min välvilja och Min Kärleks outsägliga tillmötesgående?" (7 augusti 2002)

4. Jungfru Marias upptagelse till himlen (Upp 2:11, 1 Kor 15:51-57)

"Min Moders Obefläckade Hjärta är förenat med Mitt, Jag önskar av var och en av er den hängivenhet Hennes Obefläckade Hjärta förtjänar, ni ser hur Våra Gudomliga Hjärtan är täckta av törnen från människor som bara visar Oss otacksamhet, vanhelgande, brist på kärlek - det är alla deras synder... Jag som är Ordet älskar och högaktar Henne, Jag önskar att ni närmar er Min Moder och ärar Henne så som Jag ärar Henne; Jag önskar att varje knä böjs för att hedra Henne, Jag önskar att ni ber Rosenkransen och Hyllar er Heliga Moder, Jag vill att ni gottgör era synder och ber Henne lära er hur." (25 januari 1988)

5. Jungfru Marias kröning i himlen (Upp 12:1 )

"...Hon är Himmelens Drottning, Hon är Min Moder och din Moder, den skönaste bland kvinnor, vacker som Himlen, strålande som Min Härlighet, enastående i Sin Fulländning, Min Själs Glädje, Hon är Kvinnan med de tolv stjärnorna som en krona på Sitt Huvud, Min Härlighets Kärl, en Återglans av Mitt Eviga Ljus; i Mina Gårdar får Hennes ansiktes ljus alla stjärnbilder att blekna; Hon är det Sanna Ljusets Kärl, Ordet, som blev kött, och som bodde bland er" (11 november 1993)

"se, Jag har inte bara utsett Henne till Drottning över Mina Änglar och Mina skapade varelser, Jag har också utsett Henne att vara Min Tron;" (25 mars 1996)

 
Spiritualitet
Böner
    Bönen om ånger och befrielse
    Bön för världens omvändelse
    HERRENS BÖN på Arameiska
    Den Heliga Rosenkransen
        Glädjens mysterier
        Ljusets mysterier
        Smärtans mysterier
        Härlighetens mysterier
    Den ortodoxa "Rosenkransen", eller "Jesusbönen".
    Bön för Enhet
    Den helige Johannes Chrysostomos bön
    De tre dagliga bönerna
    Korsvägens stationer
    Vigningsböner
    Några utvalda böner
Föredrag
Brev
Artiklar
Mirakler
Reflektioner kring budskapen
Bönegrupper
Pilgrimsresor & retreater
Profetism
Lidandet

Böner
Urval från budskapen
 

Föredrag
Några utvalda tal av Vassula m.fl, i kronologisk ordning.
 

Brev
Vassula skriver om olika ämnen.
 

Artiklar
Artiklar av en rad olika författare i blandade ämnen.
 

Mirakler
En samling av bevittnade mirakler relaterade till Vassula och Sant Liv i Gud.
 

Reflektioner kring budskapen
Regelbundna meditationer, reflektioner och kommentarer till utvalda budskap.
 

Bönegrupper
Sant Liv i Gud bönegrupper och föreningar
 

Pilgrimsresor & retreater
Kommande och tidigare pilgrimsresor och retreater med Sant Liv i Gud
 

Profetism
Artiklar och budskap relaterade till profetism
 

Lidandet
Vassula erfar Jesu lidande.
 

 
 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

Rena er, för tiden är nära
 
New York – möte med Conchita av Garabandal
 
 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message