DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Mission » Evangelisation » Ta upp skäran och skörda »

Ta upp skäran och skörda

Jerusalem, SLIG konferens 2000

Ta upp skäran och skörda med kraft; bärga en skörd som ni inte förberett själva.

Alldeles i början på denna uppenbarelse, i maj 1987, kom Kristus till mig och sa:

"Om du skulle tjäna Mig, skulle Jag i dig uppenbara lidande  och ingenting annat".

Då jag inte förstod Honom frågade jag:

Lidande?

Vår Herre ignorerande min okunnighet och fortsatte med att säga:

”Ja, lidande".

Sedan vände Han sig mot mig och frågade:

"Vill du tjäna Mig?"

Denna fråga slog ner som en blixt i mitt huvud.

Mina vänner, tro inte att jag intog den ödmjuka hållning som Vår Heliga Jungfru gjorde, när hon svarade Gud med sitt omedelbara Fiat och Magnificat. Jag intog inte heller den hållning som våra helgon brukade göra utan jag betedde mig som en ynkrygg genom att bli tyst, skälvande av rädsla och misstro. Denna min patetiska hållning gav Jesus en sådan genomträngande smärta i Sitt hjärta att det såg ut som om jag la till ytterligare en tagg i Hans hjärta. Jesus, som inte dolde sin besvikelse, sa till mig:

"Jag kan bli kvar i dig, trots din oerhörda svaghet."

Och så försvann Han.

Under resten av dagen hände ingenting, och det var som om mitt liv sakta sipprade iväg för varje timme som gick. Under natten ångrade redan min själ sig; mitt sinne sa mig: Hur är det möjligt att du, som inte är ett dugg bättre än damm och aska, kunde ha en åsikt? Hur kunde du, blott ett dammkorn, provocera och utmana Hans Majestät?.

Och så där höll det på hela natten. Så jag beslöt mig för att samla ihop det lilla mod jag hade kvar och gå fram inför Guds ansikte och bolla tillbaka till Honom Hans egen fråga. Och det gjorde jag. Jag ropade försiktigt till Herren; Han svarade mig och sa:

" Frid vare med dig."

Och jag svarade i min ynkliga okunnighet:

Och med dig också. Vill du att jag skall tjäna dig?

Och Han, om man får säga så, hoppade till av glädje och det var som om Han började andas igen, och sa:

"Jag vill, Jag vill det verkligen; Vassula, kom, Jag skall visa dig hur och var du kan tjäna Mig; arbeta och tjäna mig som nu; var som du är. Jag behöver tjänare som kan tjäna Mig där kärlek  bäst behövs; men arbeta hårt, för du vistas bland de onda, de otroende, du är i syndens onda djup; du skall tjäna din Gud där mörkret härskar: du får ingen ro; du skall tjäna Mig där allt gott blir vanställt till ont, ja, tjäna Mig bland de som genomborrar Mitt hjärta; tjäna Mig bland Mina gisslare, bland dem som fördömer Mig; tjäna Mig bland dem som korsfäster Mig på nytt och spottar på Mig; O Vassula, vad Jag lider! kom och trösta Mig. Kämpa och lid med Mig, dela Mitt kors” (24/5 1987).

Och så, från och med nu, instruerade vår Skapare mig och Han blev min personliga lärare. Han införlivade mig i Sitt kött som en del av Honom i all evighet.

Så varför berättar jag allt detta? Därför att jag vill påminna er om att ni är välsignade som tror på Hans budskap.

Ni är välsignade för att ni viker av från er väg för att tjäna andra.

Ni är välsignade för att ni mångfaldigar era gåvor som Vår Herre har gett er i förtroende.

Ni är välsignade när ni, ledda av Den Helige Ande, leder en själ tillbaka till Gud. Detta är den högsta tjänsten ni kan göra för Gud, för Han värdera en själ mer än något annat.

Ni är välsignade om ni har accepterat att bli fredsskapare för enhet och så frön som kommer att bära renhetens frukt.

Ni är välsignade om ni står tillbaka med era egna motiv och intressen för Kristus Motiv och Intressen.

Och, ni är välsignade om ni har sökt det som är minst eftersökt i denna värld, och bär Det med kärlek, och det är Korset.

Och ni som har engagerat er i Beth Myriam projekt för att hjälpa de fattiga är välsignade, för Vår Herre har sagt det att ”vad helst ni har gjort mot en av dessa mina minsta det har ni också gjort mot mig”.

Så låt mig säga några ord om Beth Myriam-projektet som har som syfte, inte bara att ordna härbärge och ge andlig föda, utan även att ge det nödvändigaste till de behövande: ett mål mat per dag.

Det är Guds vilja och det råder ingen tvekan idag om att Gud håller Sin starka hand över detta projekt, men jag uppmanar alla att förlita sig mer på Den Helige Ande, som är villig att vara vår Vägvisare och Ljus för våra fötter. På egen hand kan vi inte göra någonting, men genom kraften från Den Helige Ande kan vi mångdubbla våra förmågor. Om någon vid något tillfälle, kära vänner, vill börja lita till sina egna krafter, även om hans prestationer inte visar något resultat, kommer det inte att dröja länge innan han faller, med upptäckten att han bara jagade efter vind.

När dessa projekt utförs med kärlek och ödmjukhet, och att arbetet sker utan att man lägger in för mycket av sig själv, vilket betyder att lita till sin egen styrka, så underlättar Gud öppnandet av dessa hus, utan att vi håller på med det ena och det andra på egen hand. Idag har vi redan två av dessa hus i full funktion i Venezuela och ett i Bangladesh , detta tack vare Mr. Duleep. Det kommer att byggas fler hus i USA, Israel, Colombia och Peru inom kort. Förhoppningsvis kommer dessa hus att finnas över hela världen genom Guds nåd. Dessa kärlekshandlingar är till för att bevisa vår tro på Herren. Skriften säger: ”Så är det också med tron: i sig själv, utan gärningar, är den död” (Jakobsbrevet 2:17).

Så låt oss överväga att delta i dessa projekt i större utsträckning i våra liv.

Kära Guds vänner, kommer ni ihåg när vi senast samlades här i Det Heliga Landet och vi samtalade om hur vi skulle sprida Budskapen i Sant Liv i Gud. Då fick vi direkta instruktioner av Gud, och ni vet mycket väl att allt detta arbete inte tillhör mig, och jag kan inte lyfta fram ett plakat och åka runt och säga i en mikrofon: Allt detta är mitt arbete, allt detta är mitt verk, se hur många böcker jag har skrivit, och se hur många länder de blivit spridda i! Hallå, vänta en liten stund! Då kommer Gud att säga mig. Hörde jag dig säga att detta är ditt arbete?

Så låt oss rätta till detta och inpränta i vårt sinne att allt arbete med Sant Liv i Gud är Hans gudomliga verk av nåd. Det har blivit manifesterat tack vare att Gud visar sin styrka genom detta arbete, och ingen, även om hela helvetet går samman, kommer att kunna göra Hans Gudomliga Verk ogjort, därför att Den Heliga Andens kraft är starkare. Så genom att säga er detta vill jag uppmana er, bröder och systrar, att fortsätta göra än större framsteg i ödmjukhet och kärlek, för att möjliggöra för Den Helige Anden att åstadkomma Hans verk i er och genom er.

Jag säger er att om ni påstår att era liv har förändrats och att orsaken är dessa Budskap, hur kan vissa av er då inta en attityd som påminner om anarkisters? Hur kan det komma sig att vi bland våra grupper fortfarande hittar elakhet, bitterhet, baktalande, anklagelser, dömande, ändlösa gräl, rivalitet etc. Säg mig, kommer allt detta från Gud? Det visar bara att dessa människor inte har trängt in i Budskapet om Försoning och Kärlek. Inte heller har de ångrat sig till fullo och sidor av mörker finns ännu kvar inom dem.

Satan är ivrig att misskreditera Guds Heliga Arbete, han är ivrig att ställa var och en mot den andre så att människor kommer att säga: Det här är ingen god frukt, den är rutten. Jag frågar er: Kommer ni att gå med Satan eller med Gud? Varför tillåter ni Satan att fortfarande använda er som ett destruktivt vapen? Inser ni inte att genom att ge er in i hans list, har ni tillåtit honom att göra er till sin leksak. Har inte Jesus sagt: Genom den kärlek de visar varandra, kommer ni att förstå att de är mina! Så låt oss göra en ansträngning för Guds kärleks skull och försöka vara fullkomliga och eniga.

Be den Helige Ande att ge er ödmjukhetens dygd. Varför skulle Han vägra er den dygden om ni ber om den med övertygelse och uppriktighet? Och Han kommer att ge er den. Då, när vi är reducerade till intighet, i denna djupa ödmjukhet, kan den Helige Anden göra det mest kraftfulla arbetet i och genom oss. Det är därför som Den Helige Ande insisterar på att vi inte agerar som diktatorer genom de förtroendeuppdrag somliga har fått vid bildandet av en förening. Genom att bli en diktator leker ni med elden.

Jag vill på inget sätt avskräcka er, då jag vet hur mycken ansträngning ni lagt ner på detta arbete, för att sprida Budskapen och göra dessa kända. Jag prisar Gud för att Han har gett oss många människor som är villiga, angelägna och ivriga att ta upp skäran och skörda i denna rika skörd, som ingen av oss har förberett, för Den som har förberett skörden är Vår Fader i Himlen och vi är alla Hans arbetare.

Så oavsett hur vi är kallade, trots vår stora uselhet, för ett apostoliskt arbete, måste vi stå eniga. Jesus kallar oss att gå ut och evangelisera i detta avkristnade samhälle. Det är därför vår plikt, mot Gud, att föra vidare vad vi har fått från Honom.

Jesus säger att om ni påstår att ni har tro, utan evangelisation, så är denna tro förgäves. Att evangelisera är också en akt av välgörenhet, därför att ni gör det för att rädda själar. Att evangelisera är ett sätt att tjäna Gud och sin nästa. Att tjäna, som jag sa, är också att betrakta som en akt av välgörenhet, därför att du ger dig själv till andra, du offrar dig själv för andra. Även när du ber för andra är också detta en akt av välgörenhet, för att be för varandra är ett sätt att ge sitt blod för andra. Jesus har sagt till oss i Skrifterna: ”Den som finner sitt liv skall mista det, och den som mister sitt liv för Min skull, han skall finna det”. (Matteus 10:39).

Vad Jesus här frågar efter, är att ge sitt liv för andra utan reservationer. Var inte lika dem som helt går upp i sina egna liv, så att de är sina egna och enda välgörare.

Jag vet att många av er har blivit kallade att evangelisera utifrån dessa Budskap och jag vet också, att genom att göra så, har ni erhållit frukterna. Men jag vill upprepa en varning till de som har tendenser att ta upp ämnen som inte har något att göra med Budskapen. Var väldigt försiktiga när ni vittnar. Håll budskapen rena, använd också avsnitt ur Bibeln, om ni så önskar. Försök inte att förklara profetiorna, om de fortfarande känns svårtillgängliga, och den Helige Ande inte har gett ljus att förklara dem. Vi kan hamna väldigt fel genom att ge vår felaktiga uppfattning och utsätta hela Budskapet för fara. Jag säger detta därför att jag vet att vissa har försökt att göra det, och de hamnade väldigt fel och det tog mig flera år att reparera det misstaget.

I all sanning vågar jag säga att sedan fjorton år har Gud varit min enda Vägledare, min Instruktör och Lärare, men också min Vän, med överseende för vilken patetisk syndare jag är. Inte ens med en rädsla för att Han kanske förminskar Sina Budskap genom att förmedla dessa via mig. Han talade och jag trodde. Gud har gett Sin Gyllene Spira till någon som inte existerade. I många av Sina Budskap gör Han klart att vad Han har gett, ger Han till dig likväl: allt är givet till Kyrkans förmån, till förmån för Hans folk, och till gagn för framtida generationer.

Vi är alla medvetna om att när Gud manifesterar sig själv är det inte bara för att säga: ”Hej, hur mår du?”. När världen har störtat sig själv i kaos, vänt sig bort från Guds kärlek och utsatt hela kosmos för fara genom sin ondska, och när hans egna har vänt sig mot Honom i Hans eget hus, skulle Han då vara känd för att hålla tyst och lämna allt i Satans händer? Aldrig! Som den kärleksfulle Fader Han är så är Han uppmärksam på sina barn, och så visar Han sig genom Sin oändliga nåd att Han kallar oss tillbaka till Sig, och ingjuter lite förnuft i våra huvuden.

Vi är nu inne på det fjortonde året av dessa Budskap, och jag ber er alla, om det är möjligt, att ni mediterar en stund över Budskapen, när ni drar er tillbaka på era rum. Meditera över hur vi har kunnat få en sådan oförtjänt nåd, genom Guds rika barmhärtighet och godhet. Och hur Kungarnas kung hämtade oss till sitt Kungliga hus, trots vår syndfullhet och vårt ömkliga tillstånd. Och hur Han kallade oss vid namn, behandlande oss med kunglig frikostighet. Meditera över Hans generösa hand som inbjuder dig som du är, tack vare den stora och överflödande kärlek som Han har för dig, för att smaka på Honom, för att smaka på Hans stora kärlek. Låt din intighet vinna Hans gillande.

Har ni inte märkt hur Gud har uppenbarat himmel och jord och alla underverk som finns under himmelen, genom att kalla dig och ge uppdrag åt dig? Så prisa hans Heliga Namn, prisa Vår Herre och Gud, och sjung Hans kärlekslovsång varhelst du går. Sprid Hans vällukt i denna kalla värld. Var Ett.

 
Mission
Vassulas kommande möten
Vassulas möten världen över
Rapporter från Vassulas möten
Evangelisation
    Ett brev från Vassula om evangelisation och bönegrupper
    Hur man engagerar sig nu
    En inbjudan att evangelisera
    Att odla Sant Liv i Gud
    Ta upp skäran och skörda
    Vassula om att vittna
    Hjälpresurser för att främja SLIG
    Kontakta oss
Gåvor och stöd

Vassulas kommande möten
Lista över Vassulas kommande offentliga händelser och möten
 

Vassulas möten världen över
Lista över alla tidigare möten
 

Rapporter från Vassulas möten
Utförliga rapporter från Vassulas möten genom åren.
 

Evangelisation
Ekon av Ekot...vittnesmöten och en uppmaning från Jesus att evangelisera
 

Gåvor och stöd
Välkommen att vara med och bidra med dina insatser och gåvor
 

 
 
DAGENS BUDSKAP:

New York – möte med Conchita av Garabandal
 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

Stunden har kommit då krisen tornar upp sig över jorden
 
 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message