DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Mission » Evangelisation » Hur man engagerar sig nu » De 27 svaren »

De 27 svaren

Så, nu har du tänkt över de 27 frågorna och vill veta hur väl du svarade? Här kommer Vassulas svar på frågorna:

 1. Vilket är det första steget vi skall ta så att den Helige Ande fyller vår själ med sitt ljus?
 2. A: En själens renhet är grundläggande. Därför är vårt första steg att vi ÅNGRAR oss. Den sanna ÅNGERN brinner som en eld i själen. ÅNGERN tillåter Den Helige Ande att stiga ned över dig och på så sätt fullborda sin gudomliga handling, ”han bryter ned all orenhet och alla brister som Han finner… för att förbereda dig för den fulländade föreningen. Han måste rena oss…” Under denna tid av ÅNGER ser du, med tårar i ögonen, och med stora samvetskval, vilken usel människa du är inför Gud. Så börjar du bli ett Guds fogliga redskap. Genom att ÅNGRA dig av hela ditt hjärta kommer du med själens ögon att se att du är ovärdig och kan så ödmjuka dig. Man kan inte åkalla Den Helige Ande och göra anspråk på Honom eftersom Han skyr synden och inte kommer till en listig själ som står i skuld till synd. ”Ju ödmjukare du blir desto lättare hittar Min Ande in i dig.” För att sammanfatta: ÅNGER är porten som leder själar från mörker till ljus.

 3. Många själar idag är torra som öknen; hur skulle vår själ kunna bli förvandlad så att den får ett utseende som förhärligar Gud?
 4. A: Vi kan bara förvandlas genom Den Helige Ande när Han finner det utrymme Han behöver inom oss och när vi dött inför oss själva. När ditt ego och dina passioner dör och du blir fullkomligt fri kan Den Helige Ande inta dig och äga dig och förvandla dig så att ditt sinne blir som Kristi sinne. ”Min Helige Ande kan omvandla din själ från att ha varit en öken till att bli en trädgård, där Jag kan vila i dig. Min Helige Ande kan förvandla din själ till ett palats, där Jag kan vara Kung och regera över dig. Min Helige Ande kan göra din själ till ett paradis där jag kommer att förhärligas.”

 5. Vilka är de två steg som vi skall ta som Fadern lärde oss i början: hur vi skall närma oss honom och som kommer att få honom att resa sig från sin tron, lägga av sin krona och springa emot oss?
 6. A: De första två stegen som Fadern ber oss att ta är: att bli intima med Honom och att öva oss i att ” FRUKTA HERREN”. Att frukta Herren är början till Visdom, det är Visdomens krona. Att frukta Gud betyder att undvika allt ont. ”Kom och ärv det som varar för evigt genom att låta Min Helige Ande lysa upp ditt sinne och din kropp med Sitt heliga ljus, och låta honom väcka den närhet som Vi vill att du ska ha till Oss…” ”Kom och närma dig Mig och lär känna Mig. Så kommer du att lära dig att älska Mig. För att uppnå detta måste du bli intim med Mig. Men du får aldrig glömma att JAG ÄR HELIG.”

 7. Hur beskriver Jesus Fadern? Bara några få ord behövs.
 8. A: Jesus beskriver Fadern på följande sätt: ”Min Fader är Konung men ändå så moderlig, Han är domare men ändå så ömsint och kärleksfull, Han är Alfa och Omega men ändå så saktmodig.”

 9. Hur beskrivs vi av Gud för att uttrycka hur vi kommer från Fadern?
 10. A: Vi beskrivs som Hans SÄD men inte enbart som Hans säd. Han påminner oss om att vi är av KUNGLIG HÄRKOMST och att vi är besläktade med Härskaren. ”Söner och döttrar! Ni är Den Högstes avkomma! Ni härstammar från Härlighet och Prakt! Ni tillhör Oss, ni tillhör Himlen! Ni är av kunglig härkomst, ni är välsignade och Vår Avbild, så tillåt Mig att klä er i Min Glans. Öppna ert hjärta så skall Jag rädda er.” I andra avsnitt påminner Gud oss om att vi är ben av Hans ben och kött av Hans kött.

 11. Vad är det som Fadern framför allt ber oss om ?
 12. A: Fadern önskar att vi överlämnar vår vilja och vårt hjärta till Honom och ger oss helt till Honom så att vi kan leva enligt Hans vilja. ”Om ni tillåter det, kommer Min vilja att ske inom er.” Jag tvingar Mig inte på er med Min Helige Ande för att beröva er frihet. Jag kommer inte heller för att döma er. Jag kommer till er av barmhärtighet för att ge er obegränsad kunskap om Min Vilja.”

 13. Vad är Faderns vilja?
 14. A: Vår Fru säger: ”Jag kom för att påminna er alla om att Guds sanna apostel är den som gör Guds Vilja. Att älska är att göra Guds Vilja.” (Här följer två vackra avsnitt där man kan välja ett eller båda). ”Kärleken är störst. Att älska är att göra Min Vilja. Den är nyckeln till Mitt Kungarike i Himlen. Om du menar att du lever i Mig men inte har kärlek kan du inte påstå att du lever i Mig: ett sant liv i Mig, är det samma som att leva samma liv som Kristus gjorde.” Det är inte den som säger till Mig: ”Herre! Herre! Som kommer in i Himlens Kungarike, utan den som gör HIMMELSKE FADERNS VILJA. Så tala med kärlek och Jag kommer att höra er! Ge med kärlek och Jag kommer att känna igen er. Bed med kärlek och dörrarna till mitt Kungarike öppnas för er! Handla i kärlek så att Jag en dag kan säga till er: ”Ni är Mina, ni är Min SÄD! Kom till er Fader!” Ytterligare ett citat: ”Kärleken är störst. ATT ÄLSKA ÄR ATT GÖRA MIN VILJA. Den är nyckeln till mitt Kungarike i Himlen.”

 15. Vad betyder termen "att vandra med Gud"?
 16. A: Orden att ”vandra med Gud” betyder att du är helt förenad med Gud och fogar dig efter Hans gudomliga vilja. ”Lär dig att var och en av er som vänder sig till Mig med en enda önskan: att behaga Mig, med hela Mitt Hjärta, ja, med hela Mitt Hjärta, kommer Jag att visa Min välvilja. Jag kommer att uppenbara Min bild av Godhet så att de kommer att avsluta sin resa tillsammans med Mig.”

 17. Vilken är den största tjänsten vi kan erbjuda Gud?
 18. A: Den största tjänsten man kan göra Gud är att leda en själ tillbaka till Honom. När du en gång har förstått varje själs värde kommer du att gå genom eld för att vinna själar för Gud. Att vinna själar för Gud överträffar alla andra tjänster. Gud värdesätter en enda själ mer än någonting annat. Därför ber Gud oss att evangelisera: ”Gå ut och evangelisera med Kärlek för Kärleken.”

 19. Vad är oavlåtlig bön?
 20. A: En oavlåtlig bön betyder att din ande är helt absorberad i Gud och fullständigt uppfylld av Guds närvaro. Vid dessa tillfällen behöver du inga ord för att uttrycka dig inför Gud. Hela ditt väsen blir som en levande flamma upptänd av kärlek till Gud. Detta är den kontemplativa bönen. Din själ kommer att omslutas av Gud och du kommer att för alltid vila i Gud. Din själ kommer ständigt att törsta efter Gud. ”Och Jag för Min del kommer att stärka din kärlek så att du längtar efter Mig, Jag kommer att väcka din törst efter att endast söker Mitt Hjärta…”

 21. Vad innebär "Sant Liv i Gud"?
 22. A: Ett ”Sant Liv i Gud” betyder att du vilar i Guds kärlek och i Gud. Guds avsikt är att dra alla till Sig, till Honom och i Honom. Själen kan inte leva utan Gud, men får liv genom Gud. ”Kom och jag skall visa dig om du är villig, vad ett ”Sant Liv i Gud” betyder. Jag säger dig högtidligt, att var och en som lever i kärlek, lever i Mig, din Gud, och Jag lever i honom.

 23. Kan du förklara vad hjärtats bön är?
 24. A: Hjärtats bön är ett enkelt samtal med Gud, ett samtal som kommer från hjärtat. En bön som kommer från hjärtat vibrerar av uppriktighet, och Gud hör den. ”Lösningen på dina problem kan finnas i en konstant bön. Låt detta bli ditt vapen. Bed med hjärtat, samtala med Gud på detta sätt. Satan flyr varje gång du åkallar Gud med kärlek.”

 25. Kan du förklara vad jämbördig kärlek betyder, när Jesus ber oss om en jämbördig kärlek?
 26. A: Gud sade: ”Din Gud vill ha jämbördig kärlek från er”. ”Tag emot mer av Mig, så att Jag kan ta emot mer av er. Min önskan är att ge er mer av Mig själv. På detta sätt kan Jag få allt det som redan tillhör Mig.” ”Ingen på jorden kan någonsin nå Min kärleks höjder… Jag begär bara det som redan tillhör Mig…” Ju mer vi öppnar oss mot Den Helige Ande genom att ångra oss och tömma oss på våra passioner, laster, synder och ondska, desto mer utrymme ger vi åt kärlekens Helige Ande att breda ut sig inom oss.

 27. Vad betyder det att vara "gudar genom delaktighet"?
 28. A: Att bli gudar genom delaktighet betyder att bli adoptivbarn till Den Högste. Genom Sin gudomliga förening med oss drar Gud oss in i den kärlek som finns mellan barn och föräldrar. Jag är Den som drog er in i ett barns kärlek till Den Högste så att det ska föra ett gudomligt liv och bli ytterligare ett av Faderns adoptivbarn.” ”Liksom en sann Guds son eller dotter, skulle du i detta upphöjda tillstånd av nåd bli en perfekt återspegling av den Treenige Guden och alla dina förehavanden kommer att vara fläckfria eftersom de skulle vara gudomliga och enligt Våra Intentioner och Vår Vilja.”

 29. Kan vi bli gudomliggjorda medan vi ännu är här på jorden?
 30. A: Ja vi kan bli gudomliggjorda redan när vi vandrar på jorden. Det betyder inte att vi blir som Gud utan att vi återspeglar Gud. ”Genom Den Heliga Eukaristin helgar Jag alla som tar emot Mig. Jag Gudomliggör dem genom att de blir kött av Mitt Kött, ben av Mitt Ben. Genom att ha del i Mig som är Gudomlig, blir du och Jag en kropp, andligt förenade. Vi blir en familj, ty Jag kan göra er till gudar genom delaktighet, genom Min Gudomlighet kan Jag gudomliggöra människan… har ni inte hört: ni alla är också gudar, barn av Den Allra Högste.” (Ps 82:6) Jag upprepar, att detta betyder att bli Guds avbild, inte att anta Guds väsen.

 31. Vad måste vi göra för att bli gudomliggjorda?
 32. A: Att bli gudomliggjord av Gud betyder att en själ, som efter att ha gått igenom en rening och ha överlämnat sig till Gud, kommer att bära Guds gudomliga avtryck inom sig och i Guds ögon bli ett nådens barn. Gud kommer då att återspeglas i den själen. Gud säger varför, Han säger: ”Din ande kommer att gå upp i Vår Gudomlighet.” ”Du är kallad till att bli förvandlad i Oss och vara ett med Oss.” Vårt nya jag kommer att omslutas av Kristus efter att ha lämnat vårt gamla jag. Änglarna kommer att säga: ”Se! Han bär Yahweh’s källa inom sig! Herren kan nu glädja sig i honom och med beundran i honom se Sin Egen spegelbild.” Det finns ett annat avsnitt där Den Helige Ande säger: ”Jag är den som ger liv åt din själ och den som öppnade vägen till ett barns kärlek till Vår Gudomlighet för att göra det möjligt att LEVA ETT GUDOMLIGT LIV och bli ännu ett av Faderns adopterade barn.”

 33. Vad betyder uttrycket "regera med Gud" och kan man, medan man ännu är på jorden, regera med honom?
 34. A: Att regera med Gud betyder att styra med Gud. Vi måste tillåta Gud att bygga upp oss så vi blir Guds barn. Han säger ”ni ska bli vår avkomma, och som vilken avkomma som helst ska ni ha rätten att dela med er av och säga er mening. Och även att styra tillsammans med Fadern; ty i Min Andedräkts lugn i er kommer ni att se allting genom Vårt Ljus och se allt som vi ser det… Låt Mig även kalla på dig son och dotter av Den Högste så kommer du att styra med Oss.” Den Helige Paulus säger: ”Den som är förenad med Gud blir en ande med Honom.” (1 Co 6:17) Ett annat vackert avsnitt är när Den Helige Ande säger till oss: ”Jag regerar över din själ men Jag är också din Vän som ger dig tillgång till att tala fritt där du kan uttrycka din uppfattning, din tankar och din fria vilja som du har fått tillbaka av Mig…”

 35. Kan du förklara vad den andra pingsten betyder?
 36. A: Att förklara den andra Pingsten är samma sak som att förklara Apg 21. Den andra Pingsten har redan börjat och den är olika för var och en. Den som andligen dött väcks till liv av nåd och upptänds av Den Helige Ande och brinner av längtan efter Gud och har redan tagit emot den andra Pingsten inom sig. Det är en uppståndelse genom Den Helige Andes kraft, en förnyad och total förvandling. Den Helige Ande är som eld: Min Kyrkas inre kraft är Den Helige Ande, elden som ger dig liv, renar dig och som formar din ande till en pelare av eld, glödande fyrfat av kärlek, levande facklor av ljus som utan rädsla förkunnar Mitt Ord .” ”En Andra Pingst kommer att komma för att återupprätta mitt Kungarike (Kyrkan) på jorden.”

 37. Kan du förklara vad de nya himlarna och den nya jorden är, liksom det nya Jerusalem?
 38. A: De Nya Himlarna och den Nya Jorden är en metafor för när en människa blir som de nya himlarna, den nya jorden och det nya Jerusalem. Människan blir som klädd till brud för sin Brudgum och detta tillstånd kommer från Gud och himlen. Det finns en fullständig förklaring och ”föreläsning” kring ämnet i ett Budskap den 3 april 1995. Här följer enbart ett litet antal citat: ”De Nya Himlarna kommer när Min Helige Ande kommer att flöda över er alla från ovan, från den högsta himlen för att göra din själ till en himmel så att Jag i denna Nya Himmel får göra en himmel av din själ där Jag kan förhärligas.” ”Låt Min Helige Ande få din själ att blomstra som En Ny Jord, så att den första jorden, som var djävulens hemvist, tynar bort. Då kommer Min Ära åter att stråla i dig och alla gudomliga frön som såtts i dig genom Min Helige Ande kommer att gro och växa i Mitt Gudomliga Ljus.”

 39. Jesus talar om skatterna i Hans heliga Hjärta; vad är den största skatten man kan få av Gud? I budskapen talar han om några men betonar särskilt en.
 40. A: Den största skatten som ges av Jesu Heliga Hjärta är kunskapen om Gud som också hör ihop med ordet intimitet; dessa två är nästan ett. Skatten att lära känna och förstå Gud är undret över alla under. Vi vet att den viktigaste uppgiften på vår andliga resa är att göra Guds Vilja och att vandra med Honom, men för att göra detta måste vi kunna förstå och känna Gud. Det är endast genom Den Helige Ande som vi kan lära känna Gud. Denna skatt får vi av nåd genom helig kontemplation. Citat: ”Det är bra om ni gör goda gärningar i Mitt Namn och att ni ber och utför gärningar av kärlek, tacksamhet och ånger, men Jag skulle bli djupt besviken om ni dog innan ni lärt känna Mig. Jag skulle bli djupt förtvivlad om ni dog nu utan att ha förstått Mig. Många av er är upptagna av era dagliga göromål, vilket behagar Mig, förutsatt att de utförs med kärlek och överensstämmer med Mina Intentioner, men allt detta skulle vara ofullständigt om ni inte öppnade er själva mot nåden och tog emot Mig och Min närhet. Så kom och acceptera Mitt familjära sällskap och Jag skall med glädje föra er in i Vårt Hjärtas Mysterier och gömda hemligheter. Du och Vi kommer för alltid att bli oskiljaktiga i Vår Kärlek.”

 41. Välj fem rader som givits oss för att beskriva den helige Ande eller Hans verkan i oss och i Kyrkan.
 42. A: Det finns många avsnitt. Jag har valt följande: ”Den Helige Ande kommer att bli dina ögons ljus, motivet för din existens, ditt hjärtas rörelse, innehållet i allt du säger, ditt skratt och din glädje. Han kommer att bli din själs kungliga utsmyckning, Han kommer att bli din broder, din syster och din trogne vän. Han kommer att bli din fest, ditt dukade bord, de gömda skatterna, din pärla, din hymn, ditt amen till Amen, det förlovade landet och grunden till alla dygder i vilka Han kommer att skriva Sitt Heliga Namn.”

 43. Vad betyder Korset för dig? Jesus beskriver det.
 44. A: Även denna text skulle man kunna lägga ut så att det blev en hel föreläsning. Herren säger: Att ta emot Mig är detsamma som att ta emot Mitt Kors. I denna omfamning badar du i Mitt Ljus. Sättet, och Jag säger igen, det enda sättet att nå en förening i gudomlig Kärlek med Mig är när du av fri vilja och med kärlek omfamnar Mitt Kors som du vet att Jag bär med smärta men också med glädje, vilket skulle leda dig dit där din själ kan lyftas upp mot Golgata.” Man undrar hur vi skall kunna uthärda allt detta? Det kan först ske när vår själ översvämmas av floder av gudomlig Kärlek och törstar efter längtan att tjäna Gud och efter att dra så många själar till Gud som möjligt.

 45. Jesus talar om två nycklar som skall ena Kyrkan. Vilka är dessa två nycklar?
 46. A: De två nycklarna som förenar Kyrkan är ödmjukhet och kärlek. ”Ödmjukhet och kärlek är nycklarna till enhet. Det är inte vältalighet eller långa utläggningar som kommer att leda dem till enhet. Böj er så kommer ni att se Min Vilja. Sänk era röster så kommer ni att höra frälsningen tala till er från Ärans höjder.” Här följer ytterligare ett citat: ”Några kommer att säga: ”men vi har alltid följt Kyrkans lag och åtlytt den…” det räcker inte att följa och lyda Kyrkans lag. Grunden för er enhet måste vara ödmjukhet och kärlek och omvändelse i hjärtat.”

 47. Vilken är den enhet som Jesus upprepar i sina budskap? Vad är enhet för dig?
 48. A: Enheten som Jesus talar om är hjärtats andliga enhet. Herren säger: ”Den sant Kristne är den som är Kristen inom sig, och den sanna Enheten finns och kommer att finnas i hjärtat. Enheten kommer inte att finnas i ordet utan i anden.” Vår Fru säger: ”Jag ber mina barn att de måtte förenas i hjärta och röst och att de åter bygger upp Min Sons ursprungliga Kyrka i sina hjärtan. Jag säger Min Sons ursprungliga Kyrka eftersom den Kyrkan vilade på kärlek, enkelhet och tro… Jag menar att ni ska återskapa en ny byggnad inom er… etc.” Den andra delen av frågan, som gäller vad enhet betyder för er, blir Mitt svar som om det kom från ett barn: enhet för Mig är när vi inte gör åtskillnad mellan oss, utan samlas och ber tillsammans med ett hjärta. Hur som helst kommer Jag att bli som en krigare som försvarar Sanningen och Kyrkans Tradition utan rädsla, Eukaristin och vår Välsignade Moder och Kyrkans övriga Sakrament. Jag kommer inte att svika Sanningen eller leva i en falsk ekumenism.

 49. Ge mig bara fem rader hur Jesus beskriver vår välsignade Moder.
 50. A: Dessa rader kommer från Immanuels Sång i SLIG. När det gäller vår Välsignade Moder säger Jesus: ”Hon är Himlens Drottning. Hon är Min Moder och er Moder – den mest älskansvärda bland Kvinnor; vacker som Himlen, strålande som Min Salighet, unik i sin fulländning, Min Själs glädje. Hon är Kvinnan med en krona av tolv stjärnor kring Sitt Huvud Min Äras bärare, Hon reflekterar Mitt Eviga Ljus. Hon är Den vars närvaro vid Mitt Hov strålar mer än all sammantagen glans…etc.

 51. Vilken är den största dygden av alla?
 52. A: KÄRLEK är den största dygden. Kärleken är källan till alla andra dygder. Den är roten till dygdernas träd. På Domens Dag kommer vi alla att dömas efter hur stor vår kärlek var när vi vandrade på jorden. Bland alla budskap som handlar om vikten av kärlek väljer jag följande. Fadern säger: ”Säg Mig, vad ska jag med ett fruktträd som aldrig ger frukt? Eller, vad ska jag med en harpa utan strängar? Med andra ord, vad ska jag med lovprisningar som framförs utan kärlek? Till vilken glädje är era uppoffringar om de görs utan kärlek? Ert mål måste vara kärlek, för det är det mått med vilket ni till slut kommer att dömas, inte hur vältaliga eller lärda ni varit, eller hur mycket ni uppoffrat eller vilka gåvor Jag i Min Välvilja har givit er; ni kommer att dömas efter hur stor er kärlek var.”

 53. Sist men inte minst: vad är det första som Gud ber oss alla att göra?
 54. A: Det första Gud begär av en själ är att stifta fred med Honom och att leva heligt. Att stifta fred med Gud är att återvända i intimitet till Gud och bli Hans vän efter att ha tagit avstånd från Honom och gjort uppror genom synd och överträdelser. Så överlämnar du dig själv till Gud och ger ditt hjärta till Honom som bevis på din kärlek. När Han en gång tagit emot ditt hjärta kommer denna kärlek i Gudomlig förening att omforma dig. Citat: ”Undergivenhet bedårar Mig; Det låter kanske strängt men det gör det möjligt för Mig att komma in i ditt hjärta så att du gör Min Vilja.”

Om du kunde besvara frågorna (Prisad vare Gud) och du har tittat på ett antal av Vassulas videos från hennes möten och du känner dig redo att börja vittna, kontakta Evangelisationsteamet ( ) för nästa steg.

 
Mission
Vassulas kommande möten
Vassulas möten världen över
Rapporter från Vassulas möten
Evangelisation
    Ett brev från Vassula om evangelisation och bönegrupper
    Hur man engagerar sig nu
        De 27 frågorna
        De 27 svaren
        Bjud in ett vittne
        Video om hur man organiserar ett vittnesmöte
        Hur kan mitt land bli bättre organiserat?
    En inbjudan att evangelisera
    Att odla Sant Liv i Gud
    Ta upp skäran och skörda
    Vassula om att vittna
    Hjälpresurser för att främja SLIG
    Kontakta oss
Gåvor och stöd

Vassulas kommande möten
Lista över Vassulas kommande offentliga händelser och möten
 

Vassulas möten världen över
Lista över alla tidigare möten
 

Rapporter från Vassulas möten
Utförliga rapporter från Vassulas möten genom åren.
 

Evangelisation
Ekon av Ekot...vittnesmöten och en uppmaning från Jesus att evangelisera
 

Gåvor och stöd
Välkommen att vara med och bidra med dina insatser och gåvor
 

 
 
DAGENS BUDSKAP:

Stunden har kommit då krisen tornar upp sig över jorden
 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

Om någon är oskyldig skall jag ge honom frihet
 
 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message