DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag har anförtrott dig Mitt verk, så håll det levande och lysande som en lampa
Jag har kommit för att försäkra dig om Mitt stöd

12 maj 1995

Skriften säger:
”Där ingen inhägnad finns, blir gården plundrad.”1
Herre, låt Dina armar vara mitt hägn,
beskydda mig, jag som är Din egendom.
Tillåt inte plundraren
att komma in i Din egendom
och ställa till med förödelse,
annars kommer jag att sluta i lågor!

Jag, Jesus, skall alltid vara ditt beskydd,2 förlora inte den Frid som Jag har givit dig .... din mat är att göra Min Vilja; av nåd har Jag upprättat dig till att vara Min budbärare, och av nåd skall du fullborda ditt verk med Mig; bli inte förvånad över hur Jag har låtit Mitt Budskap vinna spridning; öppna ditt öra, dotter, och hör ljudet av Mina Steg, Jag är inte långt borta från er;3 arbeta för Min Kyrka; Jag, Jesus, har gett dig vatten att dricka för att vederkvicka dig; Jag vet att det är svårt, Min älskade, att vandra genom denna skoningslösa öken, men Jag är med dig ....

(Den Evige Fadern talar nu.)

Jag, din Himmelske Fader, välsignar dig; varje ord du talar om Mig, ärar Mig; varje hjärta du vinner medan du talar, helgar dig .... varje anklagelse som riktas mot dig utan grund, renar din själ och drar den närmare Mig; om alla människor, till och med dina käraste vänner, skulle överge dig, så kommer Jag aldrig att överge dig; du är Min glädje; att vägleda dig är också en glädje för Mig; – Jag har anförtrott dig Mitt verk, så håll det levande och lysande som en lampa;

din tidsålder är försänkt i mörker, Mitt barn, men genom att ta vara på vad Jag har lärt dig och undervisat dig i, kommer många att se Vägen och förstå att Jag är deras Källa till Liv; många skall dras till det ljus Jag ger dem, och i detta ljus som Jag sprider över dem kommer de att lära känna den enda Sanningen, som är:

att Jag är den ende sanne Guden, och Jesus Kristus, Min ende Son, Herrars Herre, är Messias; Min undervisning skall ge dem en bättre kunskap i Mitt Ord, Jag har sagt er allt detta för att ni skall finna frid i Mig och tröst; kom också ihåg, Min dotter, att i svåra tider skall Jag upplyfta dig; Jag lovar dig att du skall nå fram till slutet på den väg Jag har berett åt dig; fastän du kommer att fortsätta att vara ett motsägelsens tecken, kommer du att fullborda ditt uppdrag med Mig, och du kommer att förhärliga Mig ....

(Vår Fru talar.)

‘pethi mou’,4 den Allsmäktiges syften är så djupa i Hans Budskap att många kommer att bli helade;

Min Son är med dig; Jag är också med dig; Jag har kommit för att försäkra dig om Mitt stöd; .... lägg till ett leende till alla dina gåvor5.... fortsätt att behaga Gud genom att profetera och visa alla länder vad Han sannerligen har uppenbarat för dig, så att alla de som lyssnar till dig kan erkänna Honom som Frälsare och som Kärleken ....

fortsätt att leda varje själ till förtroligheten med Gud; väck en längtan hos Mina barn efter den Gudomliga Kärleken; och du, Min dotter, väx till i Hans Ande och tappa aldrig modet; sprid Hans Budskap som du gör nu och förbli förvissad om att Gud-är-med-dig ....

(Ärkeängeln Mikael talar nu.)

Vassula, har du inte läst: ”liksom en ung man trolovar sig med en jungfru, så skall Han som har skapat er äkta er .... och liksom brudgummen gläds över sin brud, så gläder sig er Gud över er;” du skall veta, Vassula, att varje gång en själ vaknar upp och finner Gud, gläder sig hela himmelen och firar detta; som när människor gläder sig och firar när de inbjudits till bröllop, så är det när himmelen firar .... Jag önskar säga dig att många gånger har du förökat Vår glädje i himmelen när du i din intighet förhärligar den Allsmäktige genom att leda själar till att älska Gud .... så frukta inte;

och nu, skriv på nytt det som tecknades på en skrivtavla och i en bok för länge sedan, men som sparades till ett evigt vittnesbörd så att det bevaras för kommande tider: ”ty detta är ett motsträvigt folk, trolösa barn, barn som inte vill höra Herrens lag; utan säger till siarna, ‘upphör med era syner’; och till profeterna, ‘profetera inte sanningen för oss; förkunna något behagligt; profetera bedrägliga ting; vik av från vägen, lämna stigen, låt oss slippa se Israels Helige”;6 inom kort, inom en mycket kort tid skall den Helige komma i en låga av förtärande eld och överraska de övermodiga, men de ödmjuka skall jubla därför att de satte sitt hopp till Honom;

Frälsning kommer från ovan, Allhärskaren lutar sig ned från himmelen för att vara nådig mot er; därför, var och en som lyssnar till Hans Rop och gör sig redo genom att omvända sig, kommer att likna den förståndige som byggde sitt hus på berggrunden; Herren är er Klippa; Jag är den som beskyddar ert hus7 och Herren är grunden för ert hus ....

och nu, dotter av den Allra Högste, ett råd: förbli rotad i Gud, i Hans Kärlek, så skall inget angrepp kunna rubba dig; förbli förenad i den Allra Heligaste Treenigheten så kommer du att omskaka dina angripare genom ditt fasta motstånd mot frestelser; förbli i den Allra Heligaste Treenigheten så skall du få styrkan att hålla ut till slutet i denna strid och aldrig ge efter; du skall tilldelas tillräcklig nåd från Guds egen härlighets kraft så att du kan fullborda ditt uppdrag; allt kommer att utföras i fullkomlig harmoni och du kommer att lära dig att bära dina prövningar med förvånansvärd glädje;

ära åt Honom som utgjuter Sina Nådegåvor över dig, så att du blir kvar i Hans Ljus, Sin Barmhärtighet så att du kan bevara Hans Rättvisa, Sin Styrka så att du kan leva i överensstämmelse med Hans Bud; Jahve är rättvis och god, full av förbarmande mot sina barn, trofast och sann i alla tider, Han erbjuder frikostigt Sina gåvor och delar med sig av Sina Skatter genom att dra varje själ in i Sitt Hjärta;

var inte rädd; Jahve-är-med-dig;
Sankt Mikael Ärkeängel åt Gud, Jahve;


2 Jesus använder ordet "beskydd" istället för "beskyddare".
3 Hans återkomst.
4 På grekiska; ‘Mitt barn’.
5 Vår Fru log när hon sade dessa ord med en smula retsam ton, eftersom jag såg så nedstämd ut. – Omedelbart lyste inte bara mitt ansikte upp, jag kom på mig själv med att skratta av glädje.
7 Ordet ‘hus’ kan förstås som ‘själ’. ”På den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten som står som försvarare för dina landsmän...”Dan. 12 : 1).

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message